Translation

02000000.xhp tit help.text
English ugSgG
Context English Turkish Actions
02000000.xhp
tit
help.text
Queries Sorgular
02000000.xhp
bm_id3150445
help.text
<bookmark_value>queries;overview (Base)</bookmark_value><bookmark_value>tables in databases; printing queries (Base)</bookmark_value><bookmark_value>printing; queries (Base)</bookmark_value><bookmark_value>queries; printing (Base)</bookmark_value> <bookmark_value>sorgular; genel bakış (Base)</bookmark_value><bookmark_value>veri tabanlarındaki tablolar; yazdırma sorguları (Base)</bookmark_value><bookmark_value>yazdırma; sorgular (Base)</bookmark_value><bookmark_value>sorgular; yazdırma (Base)</bookmark_value>
02000000.xhp
hd_id3150445
help.text
<link href="text/sdatabase/02000000.xhp" name="Queries">Queries</link> <link href="text/sdatabase/02000000.xhp" name="Queries">Sorgular</link>
02000000.xhp
par_id3150499
help.text
A "query" is a special view of a table. A query can display chosen records or chosen fields within records; it can also sort those records. A query can apply to one table or to multiple tables, if they are linked by common data fields. "Sorgu", bir tablonun özel bir görünümüdür. Bir sorgu, seçilen kayıtları veya kayıtlar içindeki seçilen alanları görüntüleyebilir; ayrıca bu kayıtları sıralayabilir. Bir sorgu, ortak veri alanlarıyla bağlantılı olmaları durumunda bir tabloya veya birden çok tabloya uygulanabilir.
02000000.xhp
par_id3147399
help.text
Use queries to find records from data tables based on certain criteria. All queries created for a database are listed under the <emph>Queries</emph> entry. Since this entry contains the database queries, it is also called the "query container". Veri tablolarındaki kayıtları belirli ölçütlere göre bulmak için sorguları kullanın. Bir veri tabanı için oluşturulan bütün sorgular, <emph>Sorgular</emph> girişi altında listelenir. Bu giriş veri tabanı sorgularını içerdiğinden, "sorgu kapsayıcısı" olarak da adlandırılır.
02000000.xhp
hd_id3153750
help.text
Printing Queries Yazdırma Sorguları
02000000.xhp
par_id3149183
help.text
To print a query or table: Bir sorguyu veya tabloyu yazdırmak için:
02000000.xhp
par_id3156426
help.text
Open a text document (or a spreadsheet document if you prefer the specific printing functions of this type of document). Bir metin belgesi (veya bu tür bir belgenin belirli yazdırma işlevlerini tercih ediyorsanız bir elektronik tablo belgesi) açın.
02000000.xhp
par_id3149827
help.text
Open the database file and click the Table icon if you want to print a table, or click the Query icon if you want to print a query. Veri tabanı dosyasını açın ve bir tablo yazdırmak istiyorsanız Tablo simgesine tıklayın veya bir sorgu yazdırmak istiyorsanız Sorgu simgesine tıklayın.
02000000.xhp
par_id3149398
help.text
Drag the name of the table or query into the open text document or spreadsheet. The dialog <link href="text/shared/02/12070000.xhp" name="Insert Database Columns">Insert Database Columns</link> opens. Tablonun veya sorgunun adını açık metin belgesine veya elektronik tabloya sürükleyin. <link href="text/shared/02/12070000.xhp" name="Insert Database Columns">Veri Tabanı Sütunları Ekle</link> penceresi açılır.
02000000.xhp
par_id3150443
help.text
Decide which columns = data fields you want to include. You can also click the <emph>AutoFormat</emph> button and select a corresponding formatting type. Close the dialog. Hangi sütunların dahil etmek istediğiniz veri alanlarına eşit olduğuna karar verin. Ayrıca <emph>Otomatik Biçimlendir</emph> düğmesine tıklayabilir ve ilgili bir biçimlendirme türü seçebilirsiniz. Pencereyi kapatın.
02000000.xhp
par_id3153561
help.text
The query or table will be inserted into your document. Sorgu veya tablo belgenize eklenecektir.
02000000.xhp
par_id3150503
help.text
Print the document by choosing <emph>File - Print</emph>. <emph>Dosya - Yazdır</emph> yolunu izleyerek belgeyi yazdırın.
02000000.xhp
par_id3153146
help.text
You can also open the data source view (Ctrl+Shift+F4), select the entire database table in the data source view (click on the top left corner of the table), and then drag the selection to a text document or spreadsheet. Ayrıca veri kaynağı görünümünü (Ctrl + Shift + F4) açabilir, veri kaynağı görünümünde bütün veri tabanı tablosunu seçebilir (tablonun sol üst köşesine tıklayın) ve ardından seçimi bir metin belgesine veya elektronik tabloya sürükleyebilirsiniz.
02000000.xhp
hd_id3148946
help.text
<link href="text/shared/main0212.xhp" name="Sorting and Filtering Data">Sorting and Filtering Data</link> <link href="text/shared/main0212.xhp" name="Sorting and Filtering Data">Verileri Sıralama ve Filtreleme</link>
02000000.xhp
par_id3149655
help.text
Allows you to sort and filter the data in a query table. Bir sorgu tablosundaki verileri sıralamanıza ve filtrelemenize imkân sağlar.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice Help - master/text/sdatabase
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated LibreOffice Help - master/text/shared/guide
Empty LibreOffice Help - master/text/sdatabase

Loading…

User avatar None

Suggestion removed during cleanup

LibreOffice Help - master / text/sdatabaseTurkish

a year ago
User avatar ayhanyalcinsoy

Suggestion accepted

LibreOffice Help - master / text/sdatabaseTurkish

a year ago
User avatar ayhanyalcinsoy

New contributor

LibreOffice Help - master / text/sdatabaseTurkish

New contributor a year ago
User avatar tolunaydundar

Suggestion added

LibreOffice Help - master / text/sdatabaseTurkish

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

String information

Context
02000000.xhp
tit
help.text
Source string description
ugSgG
Source string location
02000000.xhp
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
tr/helpcontent2/source/text/sdatabase.po, string 1