Translation

02010100.xhp hd_id3153394 help.text
English 2BrD2
Context English Turkish Actions
02000002.xhp
hd_id3150445
help.text
Missing Element Eksik Öge
02000002.xhp
par_id3150247
help.text
If a query in which tables or fields no longer exist is opened, the<emph> Missing Element </emph>dialog appears. This dialog names the missing table or the field which cannot be interpreted and allows you to decide how to continue with the procedure. Tabloların veya alanların artık bulunmadığı bir sorgu açılırsa, <emph> Eksik Öge </emph>iletişim kutusu görünür. Bu iletişim pencresi, eksik tabloyu veya yorumlanamayan alanı adlandırır ve prosedüre nasıl devam edeceğinize karar vermenizi sağlar.
02000002.xhp
hd_id3145072
help.text
How to continue? Nasıl devam edilecek?
02000002.xhp
par_id3149177
help.text
There are three options available for answering this question: Bu soruyu yanıtlamak için üç seçenek vardır:
02000002.xhp
hd_id3147576
help.text
Do you really want to open the query in the graphic view? Sorguyu gerçekten grafik görünümünde açmak istiyor musunuz?
02000002.xhp
par_id3166461
help.text
<ahelp hid=".">Allows you to open the query in the <link href="text/sdatabase/02010100.xhp" name="Design View">Design View</link> in spite of missing elements.</ahelp> This option also allows you to specify if other errors need to be ignored. <ahelp hid="."> Eksik ögelere rağmen <link href="text/sdatabase/02010100.xhp" name="Design View">Tasarım Görünümü</link> de sorguyu açmanıza izin verir.</ahelp> Bu seçenek ayrıca, diğer hataların yoksayılması gerekip gerekmediğini belirtmenize de olanak tanır.
02000002.xhp
par_id3153031
help.text
The query is opened in the Design View (the graphical interface). Missing tables appear blank and invalid fields appear with their (invalid) names in the list of fields. This lets you work with exactly those fields that caused the error. Sorgu, Tasarım Görünümünde (grafiksel arayüz) açılır. Eksik tablolar boş görünür ve geçersiz alanlar, alan listesinde (geçersiz) adlarıyla görünür. Bu, tam olarak hataya neden olan alanlarla çalışmanıza olanak tanır.
02000002.xhp
hd_id3149578
help.text
Open the query in the SQL View Sorguyu SQL Görünümünde açın
02000002.xhp
par_id3159157
help.text
<ahelp hid=".">Allows you to open the query design in the <link href="text/sdatabase/02010100.xhp" name="SQL Mode">SQL Mode</link> and to interpret the query as a <link href="text/shared/02/14030000.xhp" name="Native SQL">Native SQL</link>.</ahelp> You can only quit the native SQL mode when the $[officename] statement is completely interpreted (only possible if the used tables or fields in the query really exist). <ahelp hid="."><link href="text/sdatabase/02010100.xhp" name="SQL Mode">SQL Kipi</link>nde sorgu tasarımı açmanıza ve sorguyu <link href="text/shared/02/14030000.xhp" name="Native SQL">Yerel SQL</link> olarak yorumlamanıza izin verir.</ahelp> Yerel SQL kipinden yalnızca $[officename] ifadesi tamamen yorumlandığında çıkabilirsiniz (yalnızca sorguda kullanılan tablolar veya alanlar gerçekten mevcutsa mümkündür).
02000002.xhp
hd_id3150984
help.text
Do not open the query Sorguyu açmayın
02000002.xhp
par_id3156329
help.text
<ahelp hid=".">Allows you to cancel the procedure and specify that the query should not be opened.</ahelp> This option corresponds to the function of the <emph>Cancel</emph> dialog button. <ahelp hid=".">İşlemi iptal etmenize ve sorgunun açılmaması gerektiğini belirtmenize olanak tanır.</ahelp> Bu seçenek, <emph>İptal</emph> iletişim düğmesinin işlevine karşılık gelir.
02000002.xhp
hd_id3148492
help.text
Also ignore similar errors Ayrıca benzer hataları göz ardı edin
02000002.xhp
par_id3154285
help.text
<ahelp hid=".">If you selected the first option, but you still want to open the query in the graphics view in spite of missing elements, you can specify whether other errors are ignored.</ahelp> Therefore, in the current opening process, no error message will be displayed if the query can not be correctly interpreted. <ahelp hid=".">Eğer ilk seçeneği seçersen, kayıp ögeye rağmen sorguyu grafik görünümünde açmak da istiyorsan, diğer hatalar göz ardı edilecek mi diye belirtebilirsin.</ahelp> Böylece, mevcut açılış süreci içerisinde, eğer sorgu doğru şekilde yorumlanamazsa hiç bir hata mesajı gösterilmeyecektir.
02010100.xhp
tit
help.text
Query Design Sorgu Tasarımı
02010100.xhp
bm_id3153323
help.text
<bookmark_value>views; creating database views (Base)</bookmark_value> <bookmark_value>queries; creating in design view (Base)</bookmark_value> <bookmark_value>designing; queries (Base)</bookmark_value> <bookmark_value>design view; queries/views (Base)</bookmark_value> <bookmark_value>joining;tables (Base)</bookmark_value> <bookmark_value>tables in databases; joining for queries (Base)</bookmark_value> <bookmark_value>queries; joining tables (Base)</bookmark_value> <bookmark_value>tables in databases; relations (Base)</bookmark_value> <bookmark_value>relations; joining tables (Base)</bookmark_value> <bookmark_value>queries; deleting table links (Base)</bookmark_value> <bookmark_value>criteria of query design (Base)</bookmark_value> <bookmark_value>queries; formulating filter conditions (Base)</bookmark_value> <bookmark_value>filter conditions;in queries (Base)</bookmark_value> <bookmark_value>parameters; queries (Base)</bookmark_value> <bookmark_value>queries; parameter queries (Base)</bookmark_value> <bookmark_value>SQL; queries (Base)</bookmark_value> <bookmark_value>native SQL (Base)</bookmark_value> <bookmark_value>görünümler; veritabanı görünümleri oluşturmak (Base)</bookmark_value><bookmark_value>sorgular; tasarım görünümleri oluşturmak (Base)</bookmark_value><bookmark_value>tasarlamak; sorgular (Base)</bookmark_value><bookmark_value>tasarım görüntüsü; sorgular/görünümler (Base)</bookmark_value><bookmark_value>birleştirmek;tablolar (Base)</bookmark_value><bookmark_value>veritabanı tabloları; sorgular için birleştirmek (Base)</bookmark_value><bookmark_value>sorgular; tabloları birleştirmek (Base)</bookmark_value><bookmark_value>veritabanı tabloları; ilişkiler (Base)</bookmark_value><bookmark_value>ilişkiler; tabloları birleştirmek (Base)</bookmark_value><bookmark_value>sorgular; table bağlantılarını silmek (Base)</bookmark_value><bookmark_value>sorgu tasarım kriteri (Base)</bookmark_value><bookmark_value>sorgular; süzgeç durumlarını formülleştirmek (Base)</bookmark_value><bookmark_value>süzgeç durumları;sorgularda (Base)</bookmark_value><bookmark_value>parametreler; sorgular (Base)</bookmark_value><bookmark_value>sorgular; parameter sorguları (Base)</bookmark_value><bookmark_value>SQL; sorgular (Base)</bookmark_value><bookmark_value>doğal SQL (Base)</bookmark_value>
02010100.xhp
hd_id3153394
help.text
<link href="text/sdatabase/02010100.xhp" name="Query Design">Query Design</link>
02010100.xhp
par_id3156411
help.text
<ahelp hid=".">The <emph>Query Design View </emph>allows you to create and edit a database query.</ahelp> <ahelp hid="."><emph>Sorgu Tasarım Görünümü</emph> bir veritabanı sorgusu oluşturmanızı ve düzenlemenizi sağlar.</ahelp>
02010100.xhp
par_id7024140
help.text
Most databases use queries to filter or to sort database tables to display records on your computer. Views offer the same functionality as queries, but on the server side. If your database is on a server that supports views, you can use views to filter the records on the server to speed up the display time. Çoğu veritabanı, bilgisayarınızdaki kayıtları süzmek ya da sıralamak için sorguları kullanır. Görünüm aynı işlevi sunucu tarafında gerçekleştirmektedir. Veritabanınız Görünümü destekleyen bir sunucuda ise, kayıtlarınızı süzerken, sonuçları görüntüleme sürenizi kısaltmak için Görünümü kullanabilirsiniz.
02010100.xhp
par_id3159176
help.text
Selecting the <emph>Create View</emph> command from the <emph>Tables</emph> tab page of a database document, you see the <emph>View Design</emph> window that resembles the <emph>Query Design</emph> window described here.
02010100.xhp
par_id8307138
help.text
The Query Design window layout is stored with a created query, but cannot be stored with a created view. Sorgu Tasarım pencere düzeni oluşturulan sorgu ile depolanır, fakat oluşturulan bir görünüm ile depolanamaz.
02010100.xhp
hd_id3149233
help.text
The Design View Tasarım Görünümü
02010100.xhp
par_id3145673
help.text
To create a query, click the <emph>Queries</emph> icon in a database document, then click <emph>Create Query in Design View</emph>.
02010100.xhp
par_id3150255
help.text
The lower pane of the Design View is where you define the query. To define a query, specify the database field names to include and the criteria for displaying the fields. To rearrange the columns in the lower pane of the Design View, drag a column header to a new location, or select the column and press <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+arrow key.
02010100.xhp
par_id3152474
help.text
In the top of the query Design View window, the <link href="text/shared/main0214.xhp" name="icons">icons</link> of the <emph>Query Design</emph> Bar and the <emph>Design</emph> bar are displayed. Sorgu Tasarım Görünümü penceresinin en üstünde, <emph>Sorgu Tasarımı</emph> Çubuğu ve <emph>Tasarım</emph> çubuğunun <link href="text/shared/main0214.xhp" name="icons">simgeleri </link> görüntülenir.
02010100.xhp
par_id3147559
help.text
If you want to test a query, double-click the query name in the database document. The query result is displayed in a table similar to the Data Source View. Note: the table displayed is only temporary. Sorguyu test etmek istiyorsanız, veritabanı belgesi içindeki sorgu adı üzerinde çift tıklayın. Sorgu sonucu bir tabloda Veri Kaynağı Görünümüne benzer bir şekilde görüntülenir. Not: görüntülenen tablo geçici bir tablodur.
02010100.xhp
hd_id8226264
help.text
Keys in Query Design View Sorgu Tasarımı Görünümündeki Anahtarlar
02010100.xhp
par_id2341074
help.text
Key Anahtar
02010100.xhp
par_id4384289
help.text
Function İşlev
02010100.xhp
par_id5839106
help.text
F4 F4
02010100.xhp
par_id8554338
help.text
Preview Önizleme
02010100.xhp
par_id1254921
help.text
F5 F5
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Empty LibreOffice Help - master/text/sdatabase
The following strings have different contexts, but the same source.
Empty LibreOffice Help - master/text/shared/guide
Translated LibreOffice Help - master/text/sdatabase <link href="text/sdatabase/02010100.xhp" name="Query Design">Sorgu Tasarımı</link>

Loading…

User avatar None

String updated in the repository

LibreOffice Help - master / text/sdatabaseTurkish

 
a month ago
Browse all component changes

Glossary

English Turkish
link bağlantı LibreOffice UI - master

String information

Context
02010100.xhp
hd_id3153394
help.text
Source string description
2BrD2
Source string location
02010100.xhp
String age
a month ago
Source string age
a month ago
Translation file
tr/helpcontent2/source/text/sdatabase.po, string 42