Translation

02010100.xhp hd_id3153394 help.text
English 2BrD2
Context English Norwegian Nynorsk Actions
02000002.xhp
hd_id3150445
help.text
Missing Element Manglande element
02000002.xhp
par_id3150247
help.text
If a query in which tables or fields no longer exist is opened, the<emph> Missing Element </emph>dialog appears. This dialog names the missing table or the field which cannot be interpreted and allows you to decide how to continue with the procedure. Viss ei spørjing vert opna der det ikkje lenger eksisterer tabellar eller felt, dukkar dialogvindauget <emph>Manglande element</emph> opp. Dette dialogvindauget viser namnet på den manglande tabell eller feltet som ikkje kan tolkast og lèt deg avgjere korleis køyringa skal halda fram.
02000002.xhp
hd_id3145072
help.text
How to continue? Korleis halda fram?
02000002.xhp
par_id3149177
help.text
There are three options available for answering this question: Det er tre moglege svar på dette spørsmålet:
02000002.xhp
hd_id3147576
help.text
Do you really want to open the query in the graphic view? Er du sikker på at du vil opna spørjinga i grafisk vising?
02000002.xhp
par_id3166461
help.text
<ahelp hid=".">Allows you to open the query in the <link href="text/sdatabase/02010100.xhp" name="Design View">Design View</link> in spite of missing elements.</ahelp> This option also allows you to specify if other errors need to be ignored. <ahelp hid=".">Lèt deg opna spørjinga i <link href="text/shared/explorer/database/02010100.xhp" name="Design View">Utformingsvising</link>, sjølv med manglande element.</ahelp> Dette alternativet kan også brukast viss det er nødvendig at også andre feil skal ignorerast.
02000002.xhp
par_id3153031
help.text
The query is opened in the Design View (the graphical interface). Missing tables appear blank and invalid fields appear with their (invalid) names in the list of fields. This lets you work with exactly those fields that caused the error. Spørjinga vert opna i «Utformingsvising» (det grafiske brukargrensesnittet). Manglande tabellar vert viste som tomme og ugyldige felt vert viste med dei (ugyldige) namna sine på lista over felt. Dette lèt deg arbeida med akkurat dei felta som er årsaka til feilen.
02000002.xhp
hd_id3149578
help.text
Open the query in the SQL View Opna spørjinga i SQL-vising
02000002.xhp
par_id3159157
help.text
<ahelp hid=".">Allows you to open the query design in the <link href="text/sdatabase/02010100.xhp" name="SQL Mode">SQL Mode</link> and to interpret the query as a <link href="text/shared/02/14030000.xhp" name="Native SQL">Native SQL</link>.</ahelp> You can only quit the native SQL mode when the $[officename] statement is completely interpreted (only possible if the used tables or fields in the query really exist). <ahelp hid=".">Lèt deg opna spørjingsutforminga i <link href="text/shared/explorer/database/02010100.xhp" name="SQL Mode">SQL-modus</link> og tolka spørjinga som <link href="text/shared/02/14030000.xhp" name="Native SQL">lokal SQL</link>.</ahelp> Du kan berre avslutta lokal SQL-modus når $[officename]-uttrykket er ferdig tolka (berre mogleg viss dei brukte tabellane eller felta i spørjinga verkeleg finst).
02000002.xhp
hd_id3150984
help.text
Do not open the query Ikkje opna spørjinga
02000002.xhp
par_id3156329
help.text
<ahelp hid=".">Allows you to cancel the procedure and specify that the query should not be opened.</ahelp> This option corresponds to the function of the <emph>Cancel</emph> dialog button. <ahelp hid=".">Lèt deg avbryta prosessen og avgjera at spørjinga ikkje skal opnast.</ahelp> Dette valet svarar til funksjonen til <emph>Avbryt</emph>-knappen i dialogvindauge.
02000002.xhp
hd_id3148492
help.text
Also ignore similar errors Ignorer også liknande feil
02000002.xhp
par_id3154285
help.text
<ahelp hid=".">If you selected the first option, but you still want to open the query in the graphics view in spite of missing elements, you can specify whether other errors are ignored.</ahelp> Therefore, in the current opening process, no error message will be displayed if the query can not be correctly interpreted. <ahelp hid=".">Viss du valde det første alternativet, men framleis vil opna spørjinga i den grafiske visinga, sjølv med manglande element, kan du velja om andre feil skal ignorerast eller ikkje.</ahelp> Det vert difor ikkje vist nokon feilmeldingar under opninga viss spørjinga ikkje kan tolkast rett.
02010100.xhp
tit
help.text
Query Design Spørjingsutforming
02010100.xhp
bm_id3153323
help.text
<bookmark_value>views; creating database views (Base)</bookmark_value> <bookmark_value>queries; creating in design view (Base)</bookmark_value> <bookmark_value>designing; queries (Base)</bookmark_value> <bookmark_value>design view; queries/views (Base)</bookmark_value> <bookmark_value>joining;tables (Base)</bookmark_value> <bookmark_value>tables in databases; joining for queries (Base)</bookmark_value> <bookmark_value>queries; joining tables (Base)</bookmark_value> <bookmark_value>tables in databases; relations (Base)</bookmark_value> <bookmark_value>relations; joining tables (Base)</bookmark_value> <bookmark_value>queries; deleting table links (Base)</bookmark_value> <bookmark_value>criteria of query design (Base)</bookmark_value> <bookmark_value>queries; formulating filter conditions (Base)</bookmark_value> <bookmark_value>filter conditions;in queries (Base)</bookmark_value> <bookmark_value>parameters; queries (Base)</bookmark_value> <bookmark_value>queries; parameter queries (Base)</bookmark_value> <bookmark_value>SQL; queries (Base)</bookmark_value> <bookmark_value>native SQL (Base)</bookmark_value> <bookmark_value>visingar; laga databasevisingar (Base)</bookmark_value><bookmark_value>spørjingar; laga i utformingsvising (Base)</bookmark_value><bookmark_value>utforma; spørjingar (Base)</bookmark_value><bookmark_value>utformingsvising; spørjingar og visingar (Base)</bookmark_value><bookmark_value>slå saman;tabellar (Base)</bookmark_value><bookmark_value>tabellar i databasar; slå saman for spørjingar (Base)</bookmark_value><bookmark_value>spørjingar; slå saman tabellar (Base)</bookmark_value><bookmark_value>tabellar i databasar; relasjonar (Base)</bookmark_value><bookmark_value>relasjonar; slå saman tabellar (Base)</bookmark_value><bookmark_value>spørjingar; sletta tabellenkjer (Base)</bookmark_value><bookmark_value>kriterium for spørjingsutforming (Base)</bookmark_value><bookmark_value>spørjingar; formulera filtreringsvilkår (Base)</bookmark_value><bookmark_value>filtreringsvilkår;i spørjingar i Base</bookmark_value><bookmark_value>parametrar; spørjingar i Base</bookmark_value><bookmark_value>spørjingar; parameterspørjingar i Base</bookmark_value><bookmark_value>SQL; spørjingar i Base</bookmark_value><bookmark_value>lokal SQL i Base</bookmark_value>
02010100.xhp
hd_id3153394
help.text
<link href="text/sdatabase/02010100.xhp" name="Query Design">Query Design</link>
02010100.xhp
par_id3156411
help.text
<ahelp hid=".">The <emph>Query Design View </emph>allows you to create and edit a database query.</ahelp> <ahelp hid=".">Visinga <emph>Spørjingsutforming</emph> lèt deg laga og redigera ei databasespørjing.</ahelp>
02010100.xhp
par_id7024140
help.text
Most databases use queries to filter or to sort database tables to display records on your computer. Views offer the same functionality as queries, but on the server side. If your database is on a server that supports views, you can use views to filter the records on the server to speed up the display time. Dei fleste databasane brukar spørjingar for å filtrera eller sortera databasetabellar for å visa oppføringar på datamaskinen. Visingar har den same funksjonaliteten som spørjingar, men på tenarsida. Viss databasen din er på ein tenar som støttar visingar, kan du bruka visingar til å filtrera oppføringar på tenaren for å gjera visingstida kortare.
02010100.xhp
par_id3159176
help.text
Selecting the <emph>Create View</emph> command from the <emph>Tables</emph> tab page of a database document, you see the <emph>View Design</emph> window that resembles the <emph>Query Design</emph> window described here. Viss du vel funksjonen <emph>Lag vising</emph> i fana <emph>Tabellar</emph> i eit databasedokument, dukkar vindauget <emph>Utformingsvising</emph> opp. Dette liknar på vindauget <emph>Spørjingsutforming</emph>, som er skildra her.
02010100.xhp
par_id8307138
help.text
The Query Design window layout is stored with a created query, but cannot be stored with a created view. Vindauget for spørjingsutforming vert lagra med ei ferdiglaga spørjing, men kan ikkje lagrast med ei ferdiglaga vising.
02010100.xhp
hd_id3149233
help.text
The Design View Utformingsvising
02010100.xhp
par_id3145673
help.text
To create a query, click the <emph>Queries</emph> icon in a database document, then click <emph>Create Query in Design View</emph>. Trykk på ikonet <emph>Spørjingar</emph> i eit databasedokument, og deretter på <emph>Lag spørjing i utformingsvising</emph> for å oppretta ei spørjing.
02010100.xhp
par_id3150255
help.text
The lower pane of the Design View is where you define the query. To define a query, specify the database field names to include and the criteria for displaying the fields. To rearrange the columns in the lower pane of the Design View, drag a column header to a new location, or select the column and press <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+arrow key.
02010100.xhp
par_id3152474
help.text
In the top of the query Design View window, the <link href="text/shared/main0214.xhp" name="icons">icons</link> of the <emph>Query Design</emph> Bar and the <emph>Design</emph> bar are displayed. Øvst i vindauget «Utformingsvising» finn du <link href="text/shared/main0214.xhp" name="icons">ikona</link> for verktøylinjene <emph>Spørjingsutforming</emph> og <emph>Utforming</emph>.
02010100.xhp
par_id3147559
help.text
If you want to test a query, double-click the query name in the database document. The query result is displayed in a table similar to the Data Source View. Note: the table displayed is only temporary. Viss du vil testa ei spørjing, dobbeltklikkar du på namnet hennar i databasedokumentet. Resultatet av spørjinga vert då vist i ein tabell som liknar på datakjeldevisinga. Merk: Den viste tabellen er berre mellombels.
02010100.xhp
hd_id8226264
help.text
Keys in Query Design View Tastefunksjonar i visinga «Spørjingsutforming»
02010100.xhp
par_id2341074
help.text
Key Tast
02010100.xhp
par_id4384289
help.text
Function Funksjon
02010100.xhp
par_id5839106
help.text
F4 F4
02010100.xhp
par_id8554338
help.text
Preview Førehandsvising
02010100.xhp
par_id1254921
help.text
F5 F5
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Empty LibreOffice Help - master/text/sdatabase
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated LibreOffice Help - master/text/shared/guide <link href="text/sdatabase/02010100.xhp" name="Query Design">Spørjingsutforming</link>
Translated LibreOffice Help - master/text/sdatabase <link href="text/sdatabase/02010100.xhp" name="Query Design">Spørjingsutforming</link>

Loading…

User avatar None

String updated in the repository

LibreOffice Help - master / text/sdatabaseNorwegian Nynorsk

 
a month ago
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Nynorsk
No related strings found in the glossary.

String information

Context
02010100.xhp
hd_id3153394
help.text
Source string description
2BrD2
Source string location
02010100.xhp
String age
a month ago
Source string age
a month ago
Translation file
nn/helpcontent2/source/text/sdatabase.po, string 42