Translation

02000000.xhp tit help.text
English ugSgG
Context English Norwegian Nynorsk Actions
02000000.xhp
tit
help.text
Queries Spørjingar
02000000.xhp
bm_id3150445
help.text
<bookmark_value>queries;overview (Base)</bookmark_value><bookmark_value>tables in databases; printing queries (Base)</bookmark_value><bookmark_value>printing; queries (Base)</bookmark_value><bookmark_value>queries; printing (Base)</bookmark_value> <bookmark_value>spørjingar; oversikt (Base)</bookmark_value><bookmark_value>tabellar i databasar; skriva ut spørjingar (Base)</bookmark_value><bookmark_value>skriva ut; spørjingar (Base)</bookmark_value><bookmark_value>spørjingar; skriva ut (Base)</bookmark_value>
02000000.xhp
hd_id3150445
help.text
<link href="text/sdatabase/02000000.xhp" name="Queries">Queries</link> <link href="text/sdatabase/02000000.xhp" name="Queries">Spørjingar</link>
02000000.xhp
par_id3150499
help.text
A "query" is a special view of a table. A query can display chosen records or chosen fields within records; it can also sort those records. A query can apply to one table or to multiple tables, if they are linked by common data fields. Ei «spørjing» er ei spesiell vising av ein tabell. Ei spørjing kan visa ein vald post eller valde felt i ein post og kan også sortera desse postane. Ei spørjing kan gjelda for fleire tabellar viss dei er lenkja saman gjennom felles datafelt.
02000000.xhp
par_id3147399
help.text
Use queries to find records from data tables based on certain criteria. All queries created for a database are listed under the <emph>Queries</emph> entry. Since this entry contains the database queries, it is also called the "query container". Bruk spørjingar for å søkja etter datapostar på grunnlag av bestemte kriterium. Alle spørjingar som er oppretta for ein database vert viste under <emph>Spørjingar</emph>. Sidan dette elementet inneheld databasespørjingar, vert det også kalla ein «spørjingsbehaldar».
02000000.xhp
hd_id3153750
help.text
Printing Queries Skriva ut spørjingane
02000000.xhp
par_id3149183
help.text
To print a query or table: Slik skriv du ut ei spørjing eller ein tabell:
02000000.xhp
par_id3156426
help.text
Open a text document (or a spreadsheet document if you prefer the specific printing functions of this type of document). Opna eit tekstdokument (eller eit rekneark viss du heller vil bruka dei utskriftsfunksjonane som denne typen dokument har).
02000000.xhp
par_id3149827
help.text
Open the database file and click the Table icon if you want to print a table, or click the Query icon if you want to print a query. Opna databasefila og trykk på tabellikonet viss du vil skriva ut ein tabell, eller trykk på spørjingsikonet viss du vil skriva ut ei spørjing.
02000000.xhp
par_id3149398
help.text
Drag the name of the table or query into the open text document or spreadsheet. The dialog <link href="text/shared/02/12070000.xhp" name="Insert Database Columns">Insert Database Columns</link> opens. Dra namnet på tabellen eller spørjinga inn i det opne tekstdokumentet eller reknearket. Dialogvindauget <link href="text/shared/02/12070000.xhp" name="Insert Database Columns">Set inn databasekolonnar</link> kjem då opp.
02000000.xhp
par_id3150443
help.text
Decide which columns = data fields you want to include. You can also click the <emph>AutoFormat</emph> button and select a corresponding formatting type. Close the dialog. Bestem kva kolonnar (altså datafelt) du vil ta med. Du kan også trykkja på knappen <emph>Autoformat</emph> og velja ein tilsvarande formateringstype. Lukk dialogvindauget.
02000000.xhp
par_id3153561
help.text
The query or table will be inserted into your document. Spørjinga eller tabellen vert sett inn i dokumentet.
02000000.xhp
par_id3150503
help.text
Print the document by choosing <emph>File - Print</emph>. Skriv ut dokumentet ved å velja <emph>Fil → Skriv ut</emph>.
02000000.xhp
par_id3153146
help.text
You can also open the data source view (Ctrl+Shift+F4), select the entire database table in the data source view (click on the top left corner of the table), and then drag the selection to a text document or spreadsheet. Du kan også opna kjeldevisinga for databasen (Ctrl + Shift + F4), merka heile databasetabellen frå databasekjelda (trykk på det øvre, venstre hjørnet i tabellen), og så dra utvalet over i tekstdokumentet eller reknearket.
02000000.xhp
hd_id3148946
help.text
<link href="text/shared/main0212.xhp" name="Sorting and Filtering Data">Sorting and Filtering Data</link> <link href="text/shared/main0212.xhp" name="Sorting and Filtering Data">Sortera og filtrera data</link>
02000000.xhp
par_id3149655
help.text
Allows you to sort and filter the data in a query table. Lèt deg sortera og filtrera dataa i ein spørjingstabell.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice Help - master/text/sdatabase
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated LibreOffice Help - master/text/shared/guide
Translated LibreOffice Help - master/text/sdatabase

Loading…

User avatar Kolbjoern

New translation

LibreOffice Help - master / text/sdatabaseNorwegian Nynorsk

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Nynorsk
No related strings found in the glossary.

String information

Context
02000000.xhp
tit
help.text
Source string description
ugSgG
Source string location
02000000.xhp
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
nn/helpcontent2/source/text/sdatabase.po, string 1