Translation

02000000.xhp hd_id3153379 help.text
English ci2PA
Context English Lithuanian
02000000.xhp
bm_id3150445
help.text
<bookmark_value>queries;overview (Base)</bookmark_value><bookmark_value>tables in databases; printing queries (Base)</bookmark_value><bookmark_value>printing; queries (Base)</bookmark_value><bookmark_value>queries; printing (Base)</bookmark_value> <bookmark_value>užklausos;apžvalga (Base)</bookmark_value><bookmark_value>lentelės duomenų bazėse; užklausų spausdinimas (Base)</bookmark_value><bookmark_value>spausdinimas; užklausos (Base)</bookmark_value><bookmark_value>užklausos; spausdinimas (Base)</bookmark_value>
02000000.xhp
hd_id3150445
help.text
<link href="text/sdatabase/02000000.xhp" name="Queries">Queries</link> <link href="text/sdatabase/02000000.xhp" name="Queries">Užklausos</link>
02000000.xhp
par_id3150499
help.text
A "query" is a special view of a table. A query can display chosen records or chosen fields within records; it can also sort those records. A query can apply to one table or to multiple tables, if they are linked by common data fields. Užklausa – tai specialus lentelės rodinys. Užklausomis galima parodyti norimus įrašus arba norimus laukus iš įrašų, taip pat galima tuos įrašus rikiuoti. Užklausas galima taikyti vienai lentelei arba kelioms lentelėms, jei jos susietos bendrais duomenų laukais.
02000000.xhp
par_id3147399
help.text
Use queries to find records from data tables based on certain criteria. All queries created for a database are listed under the <emph>Queries</emph> entry. Since this entry contains the database queries, it is also called the "query container". Užklausomis galima ieškoti įrašų duomenų lentelėse pagal tam tikrus kriterijus. Visos duomenų bazei sukurtos užklausos matomos duomenų bazių programos lange <emph>Užklausos</emph>.
02000000.xhp
hd_id3153750
help.text
Printing Queries Užklausų spausdinimas
02000000.xhp
par_id3149183
help.text
To print a query or table: Jei norite išspausdinti užklausos ar lentelės turinį:
02000000.xhp
par_id3156426
help.text
Open a text document (or a spreadsheet document if you prefer the specific printing functions of this type of document). Atverkite teksto dokumentą (arba skaičiuoklės dokumentą, jei reikalingos specialios tokio dokumento spausdinimo parinktys).
02000000.xhp
par_id3149827
help.text
Open the database file and click the Table icon if you want to print a table, or click the Query icon if you want to print a query. Atverkite duomenų bazės failą. Spustelėkite mygtuką <emph>Lentelės</emph>, jei norite spausdinti lentelę, arba <emph>Užklausos</emph>, jei norite spausdinti užklausą.
02000000.xhp
par_id3149398
help.text
Drag the name of the table or query into the open text document or spreadsheet. The dialog <link href="text/shared/02/12070000.xhp" name="Insert Database Columns">Insert Database Columns</link> opens. Nutempkite lentelės arba užklausos pavadinimą į atvertą teksto arba skaičiuoklės dokumentą. Bus atvertas <link href="text/shared/02/12070000.xhp" name="Insert Database Columns">duomenų bazės stulpelių įterpimo</link> dialogo langas.
02000000.xhp
par_id3150443
help.text
Decide which columns = data fields you want to include. You can also click the <emph>AutoFormat</emph> button and select a corresponding formatting type. Close the dialog. Parinkite norimus spausdinti stulpelius (duomenų laukus). Spustelėjus mygtuką <emph>Automatinis formatavimas</emph> bus galima parinkti vieną iš aprašytų formatų. Užverkite dialogo langą.
02000000.xhp
par_id3153561
help.text
The query or table will be inserted into your document. Užklausos arba lentelės turinys bus įterptas į dokumentą.
02000000.xhp
par_id3150503
help.text
Print the document by choosing <emph>File - Print</emph>. Išspausdinkite dokumentą pasirinkę komandą <emph>Failas → Spausdinti</emph>.
02000000.xhp
par_id3153146
help.text
You can also open the data source view (Ctrl+Shift+F4), select the entire database table in the data source view (click on the top left corner of the table), and then drag the selection to a text document or spreadsheet. Taip pat galima atverti duomenų šaltinių polangį (<emph>Vald+Lyg2+F4</emph>), jame pažymėti visą duomenų bazės lentelę (spustelėti viršutiniame kairiajame lentelės kampe) ir nutempti pažymėtus laukus į teksto ar skaičiuoklės dokumentą.
02000000.xhp
hd_id3148946
help.text
<link href="text/shared/main0212.xhp" name="Sorting and Filtering Data">Sorting and Filtering Data</link> <link href="text/shared/main0212.xhp" name="Sorting and Filtering Data">Duomenų filtravimas ir rikiavimas</link>
02000000.xhp
par_id3149655
help.text
Allows you to sort and filter the data in a query table. Šiomis komandomis galima rikiuoti ir filtruoti duomenis užklausos lentelėje.
02000000.xhp
hd_id3153379
help.text
<link href="text/sdatabase/02010100.xhp" name="Query Design">Query Design</link>
02000000.xhp
par_id3151211
help.text
With the <emph>Query Design</emph>, you can create and edit a query or view. <emph>Užklausos projektavimo</emph> veiksenoje galima kurti ir taisyti užklausas arba rodinius.
02000000.xhp
hd_id3153968
help.text
<link href="text/sdatabase/02010100.xhp" name="Query Through Several Tables">Query Through Several Tables</link>
02000000.xhp
par_id3151043
help.text
The query result can contain data from several tables if these are linked to each other by suitable data fields. Užklausos rezultate gali būti duomenys iš kelių lentelių, jei šios tarpusavyje yra susietos tinkamais duomenų laukais.
02000000.xhp
hd_id3159149
help.text
<link href="text/sdatabase/02010100.xhp" name="Formulating Query Criteria">Formulating Query Criteria</link>
02000000.xhp
par_id3154910
help.text
You can find out which operators and commands can be used to formulate the filter conditions for a query. Šiame skyriuje aprašoma, kokius operatorius ir komandas galima naudoti užklausos filtro sąlygoms formuluoti.
02000000.xhp
hd_id3156212
help.text
<link href="text/sdatabase/02010100.xhp" name="Executing Functions">Executing Functions</link>
02000000.xhp
par_id3144762
help.text
You can perform calculations with the data of a table and store the results as a query result. Naudojant lentelės duomenis galima atlikti skaičiavimus, o jų rezultatą įrašyti kaip užklausos rezultatą.
02000002.xhp
tit
help.text
Missing Element Trūkstamas elementas
02000002.xhp
bm_id3150445
help.text
<bookmark_value>queries; missing elements (Base)</bookmark_value> <bookmark_value>užklausos; trūkstami elementai (Base)</bookmark_value>
02000002.xhp
hd_id3150445
help.text
Missing Element Trūkstamas elementas
02000002.xhp
par_id3150247
help.text
If a query in which tables or fields no longer exist is opened, the<emph> Missing Element </emph>dialog appears. This dialog names the missing table or the field which cannot be interpreted and allows you to decide how to continue with the procedure. Jei atveriama užklausa, kurioje naudojamos lentelės ar laukai nebeegzistuoja, parodomas <emph>Trūkstamo elemento</emph> dialogo langas. Šiame dialogo lange nurodoma trūkstama lentelė arba laukas, ir galima nuspręsti, ką daryti toliau.
02000002.xhp
hd_id3145072
help.text
How to continue? Ką daryti toliau?
02000002.xhp
par_id3149177
help.text
There are three options available for answering this question: Šiuo atveju galimi trys variantai.
02000002.xhp
hd_id3147576
help.text
Do you really want to open the query in the graphic view? Ar tikrai atverti grafinį užklausos vaizdą?
02000002.xhp
par_id3166461
help.text
<ahelp hid=".">Allows you to open the query in the <link href="text/sdatabase/02010100.xhp" name="Design View">Design View</link> in spite of missing elements.</ahelp> This option also allows you to specify if other errors need to be ignored. <ahelp hid=".">Užklausa atveriama <link href="text/sdatabase/02010100.xhp" name="Design View">projektavimo veiksenoje</link> nepaisant trūkstamų elementų.</ahelp> Taip pat galima nurodyti, ar nepaisyti ir kitų klaidų užklausoje.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Empty LibreOffice Help - master/text/sdatabase
The following string has different context, but the same source.
Translated LibreOffice Help - master/text/shared/guide <link href="text/sdatabase/02010100.xhp" name="Query Design">Užklausų kūrimas</link>

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Lithuanian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
02000000.xhp
hd_id3153379
help.text
Source string description
ci2PA
Source string location
02000000.xhp
String age
8 months ago
Source string age
8 months ago
Translation file
lt/helpcontent2/source/text/sdatabase.po, string 17