Translation

02000000.xhp hd_id3153379 help.text
English ci2PA
Context English Hungarian Actions
02000000.xhp
bm_id3150445
help.text
<bookmark_value>queries;overview (Base)</bookmark_value><bookmark_value>tables in databases; printing queries (Base)</bookmark_value><bookmark_value>printing; queries (Base)</bookmark_value><bookmark_value>queries; printing (Base)</bookmark_value> <bookmark_value>lekérdezések;áttekintés (Base)</bookmark_value><bookmark_value>táblák adatbázisokban; lekérdezések nyomtatása (Base)</bookmark_value><bookmark_value>nyomtatás; lekérdezések (Base)</bookmark_value><bookmark_value>lekérdezések; nyomtatás (Base)</bookmark_value>
02000000.xhp
hd_id3150445
help.text
<link href="text/sdatabase/02000000.xhp" name="Queries">Queries</link> <link href="text/sdatabase/02000000.xhp" name="Queries">Lekérdezések</link>
02000000.xhp
par_id3150499
help.text
A "query" is a special view of a table. A query can display chosen records or chosen fields within records; it can also sort those records. A query can apply to one table or to multiple tables, if they are linked by common data fields. A „lekérdezés” a tábla speciális nézete. A lekérdezések megjeleníthetnek bizonyos rekordokat vagy csak néhány mezőt rekordonként, és szükség esetén rendezik ezeket a rekordokat. A lekérdezés érvényes lehet egy vagy több táblára, ha ezek közös adatmezőkkel össze vannak kapcsolva.
02000000.xhp
par_id3147399
help.text
Use queries to find records from data tables based on certain criteria. All queries created for a database are listed under the <emph>Queries</emph> entry. Since this entry contains the database queries, it is also called the "query container". A lekérdezések segítségével rekordokat kereshet ki az adatbázistáblákból bizonyos feltételek alapján. Az adatbázishoz létrehozott lekérdezések a <emph>Lekérdezések</emph> bejegyzés alatt jelennek meg. Mivel ez a bejegyzés tartalmazza az adatbázis lekérdezéseit, „lekérdezéstárolónak” is hívják.
02000000.xhp
hd_id3153750
help.text
Printing Queries Lekérdezések nyomtatása
02000000.xhp
par_id3149183
help.text
To print a query or table: Egy tábla vagy lekérdezés nyomtatásához:
02000000.xhp
par_id3156426
help.text
Open a text document (or a spreadsheet document if you prefer the specific printing functions of this type of document). Nyisson meg egy szöveges dokumentumot (vagy egy munkafüzet-dokumentumot, ha az ilyen típusú dokumentumra jellemző nyomtatási tulajdonságokat kedveli jobban).
02000000.xhp
par_id3149827
help.text
Open the database file and click the Table icon if you want to print a table, or click the Query icon if you want to print a query. Nyissa meg az adatbázisfájlt, és kattintson a Tábla ikonra, ha táblát, vagy a Lekérdezés ikonra, ha lekérdezést akar nyomtatni.
02000000.xhp
par_id3149398
help.text
Drag the name of the table or query into the open text document or spreadsheet. The dialog <link href="text/shared/02/12070000.xhp" name="Insert Database Columns">Insert Database Columns</link> opens. Húzza a tábla vagy a lekérdezés nevét a megnyitott szöveges dokumentumba vagy munkafüzetbe. Ekkor megjelenik az <link href="text/shared/02/12070000.xhp" name="Adatbázisoszlopok beszúrása">Adatbázisoszlopok beszúrása</link> párbeszédablak
02000000.xhp
par_id3150443
help.text
Decide which columns = data fields you want to include. You can also click the <emph>AutoFormat</emph> button and select a corresponding formatting type. Close the dialog. Döntse el, hogy mely oszlopokat = adatmezőket kívánja beszúrni. Rákattinthat az <emph>Automatikus formázás</emph> gombra, és kiválaszthatja a megfelelő formázási típust. Zárja be a párbeszédablakot.
02000000.xhp
par_id3153561
help.text
The query or table will be inserted into your document. A lekérdezés vagy a tábla be lesz illesztve a dokumentumba.
02000000.xhp
par_id3150503
help.text
Print the document by choosing <emph>File - Print</emph>. Nyomtassa ki a dokumentumot a <emph>Fájl - Nyomtatás</emph> menüparancs kiválasztásával.
02000000.xhp
par_id3153146
help.text
You can also open the data source view (Ctrl+Shift+F4), select the entire database table in the data source view (click on the top left corner of the table), and then drag the selection to a text document or spreadsheet. Megnyithatja az adatforrás nézetet is (Ctrl+Shift+F4), kijelölheti az egész adatbázistáblát az adatforrás nézetben (a tábla bal felső sarkában kattintással), és ráhúzhatja a kijelölést egy szöveges dokumentumra vagy munkafüzetre.
02000000.xhp
hd_id3148946
help.text
<link href="text/shared/main0212.xhp" name="Sorting and Filtering Data">Sorting and Filtering Data</link> <link href="text/shared/main0212.xhp" name="Adatok szűrése és rendezése">Adatok szűrése és rendezése</link>
02000000.xhp
par_id3149655
help.text
Allows you to sort and filter the data in a query table. Lehetővé teszi az adatok rendezését és szűrését egy lekérdezési táblában.
02000000.xhp
hd_id3153379
help.text
<link href="text/sdatabase/02010100.xhp" name="Query Design">Query Design</link>
02000000.xhp
par_id3151211
help.text
With the <emph>Query Design</emph>, you can create and edit a query or view. A <emph>Lekérdezéstervező</emph> segítségével létrehozhat és szerkeszthet egy lekérdezést vagy nézetet.
02000000.xhp
hd_id3153968
help.text
<link href="text/sdatabase/02010100.xhp" name="Query Through Several Tables">Query Through Several Tables</link>
02000000.xhp
par_id3151043
help.text
The query result can contain data from several tables if these are linked to each other by suitable data fields. A lekérdezés eredménye több táblából is tartalmazhat adatot, ha azok megfelelő adatmezők révén össze vannak kötve egymással.
02000000.xhp
hd_id3159149
help.text
<link href="text/sdatabase/02010100.xhp" name="Formulating Query Criteria">Formulating Query Criteria</link>
02000000.xhp
par_id3154910
help.text
You can find out which operators and commands can be used to formulate the filter conditions for a query. Itt találja meg, hogy mely operátorokat és parancsokat lehet egy lekérdezés szűrőfeltételeinek megfogalmazásához használni.
02000000.xhp
hd_id3156212
help.text
<link href="text/sdatabase/02010100.xhp" name="Executing Functions">Executing Functions</link>
02000000.xhp
par_id3144762
help.text
You can perform calculations with the data of a table and store the results as a query result. A tábla adataival számításokat végezhet, és az eredményeket lekérdezési eredményként tárolhatja.
02000002.xhp
tit
help.text
Missing Element Hiányzó elem
02000002.xhp
bm_id3150445
help.text
<bookmark_value>queries; missing elements (Base)</bookmark_value> <bookmark_value>lekérdezések; hiányzó elemek (Base)</bookmark_value>
02000002.xhp
hd_id3150445
help.text
Missing Element Hiányzó elem
02000002.xhp
par_id3150247
help.text
If a query in which tables or fields no longer exist is opened, the<emph> Missing Element </emph>dialog appears. This dialog names the missing table or the field which cannot be interpreted and allows you to decide how to continue with the procedure. Ha egy olyan lekérdezést nyit meg, amelynek táblái vagy mezői nem léteznek többé, akkor megjelenik a <emph>Hiányzó elem</emph> párbeszédablak. Ez a párbeszédablak megnevezi azt a táblát vagy mezőt, amelyet nem sikerült értelmeznie, és lehetővé teszi, hogy eldöntse, hogyan akarjuk folytatni az eljárást.
02000002.xhp
hd_id3145072
help.text
How to continue? Hogyan folytatja?
02000002.xhp
par_id3149177
help.text
There are three options available for answering this question: A kérdés megválaszolására háromféle lehetőség van:
02000002.xhp
hd_id3147576
help.text
Do you really want to open the query in the graphic view? Tényleg megnyitja a lekérdezést a grafikus nézetben?
02000002.xhp
par_id3166461
help.text
<ahelp hid=".">Allows you to open the query in the <link href="text/sdatabase/02010100.xhp" name="Design View">Design View</link> in spite of missing elements.</ahelp> This option also allows you to specify if other errors need to be ignored. <ahelp hid=".">Lehetővé teszi a lekérdezés megnyitását a <link href="text/sdatabase/02010100.xhp" name="Tervezés nézetben">Tervezés nézetben</link> a hiányzó elemek ellenére.</ahelp> Ez a választás lehetővé teszi, hogy más hibákat is figyelmen kívül hagyjon.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Empty LibreOffice Help - master/text/sdatabase
The following strings have different contexts, but the same source.
Empty LibreOffice Help - master/text/shared/guide
Empty LibreOffice Help - master/text/sdatabase

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
02000000.xhp
hd_id3153379
help.text
Source string description
ci2PA
Source string location
02000000.xhp
String age
9 months ago
Source string age
9 months ago
Translation file
hu/helpcontent2/source/text/sdatabase.po, string 17