Translation

02000000.xhp tit help.text
English ugSgG
Context English Hungarian Actions
02000000.xhp
tit
help.text
Queries Lekérdezések
02000000.xhp
bm_id3150445
help.text
<bookmark_value>queries;overview (Base)</bookmark_value><bookmark_value>tables in databases; printing queries (Base)</bookmark_value><bookmark_value>printing; queries (Base)</bookmark_value><bookmark_value>queries; printing (Base)</bookmark_value> <bookmark_value>lekérdezések;áttekintés (Base)</bookmark_value><bookmark_value>táblák adatbázisokban; lekérdezések nyomtatása (Base)</bookmark_value><bookmark_value>nyomtatás; lekérdezések (Base)</bookmark_value><bookmark_value>lekérdezések; nyomtatás (Base)</bookmark_value>
02000000.xhp
hd_id3150445
help.text
<link href="text/sdatabase/02000000.xhp" name="Queries">Queries</link> <link href="text/sdatabase/02000000.xhp" name="Queries">Lekérdezések</link>
02000000.xhp
par_id3150499
help.text
A "query" is a special view of a table. A query can display chosen records or chosen fields within records; it can also sort those records. A query can apply to one table or to multiple tables, if they are linked by common data fields. A „lekérdezés” a tábla speciális nézete. A lekérdezések megjeleníthetnek bizonyos rekordokat vagy csak néhány mezőt rekordonként, és szükség esetén rendezik ezeket a rekordokat. A lekérdezés érvényes lehet egy vagy több táblára, ha ezek közös adatmezőkkel össze vannak kapcsolva.
02000000.xhp
par_id3147399
help.text
Use queries to find records from data tables based on certain criteria. All queries created for a database are listed under the <emph>Queries</emph> entry. Since this entry contains the database queries, it is also called the "query container". A lekérdezések segítségével rekordokat kereshet ki az adatbázistáblákból bizonyos feltételek alapján. Az adatbázishoz létrehozott lekérdezések a <emph>Lekérdezések</emph> bejegyzés alatt jelennek meg. Mivel ez a bejegyzés tartalmazza az adatbázis lekérdezéseit, „lekérdezéstárolónak” is hívják.
02000000.xhp
hd_id3153750
help.text
Printing Queries Lekérdezések nyomtatása
02000000.xhp
par_id3149183
help.text
To print a query or table: Egy tábla vagy lekérdezés nyomtatásához:
02000000.xhp
par_id3156426
help.text
Open a text document (or a spreadsheet document if you prefer the specific printing functions of this type of document). Nyisson meg egy szöveges dokumentumot (vagy egy munkafüzet-dokumentumot, ha az ilyen típusú dokumentumra jellemző nyomtatási tulajdonságokat kedveli jobban).
02000000.xhp
par_id3149827
help.text
Open the database file and click the Table icon if you want to print a table, or click the Query icon if you want to print a query. Nyissa meg az adatbázisfájlt, és kattintson a Tábla ikonra, ha táblát, vagy a Lekérdezés ikonra, ha lekérdezést akar nyomtatni.
02000000.xhp
par_id3149398
help.text
Drag the name of the table or query into the open text document or spreadsheet. The dialog <link href="text/shared/02/12070000.xhp" name="Insert Database Columns">Insert Database Columns</link> opens. Húzza a tábla vagy a lekérdezés nevét a megnyitott szöveges dokumentumba vagy munkafüzetbe. Ekkor megjelenik az <link href="text/shared/02/12070000.xhp" name="Adatbázisoszlopok beszúrása">Adatbázisoszlopok beszúrása</link> párbeszédablak
02000000.xhp
par_id3150443
help.text
Decide which columns = data fields you want to include. You can also click the <emph>AutoFormat</emph> button and select a corresponding formatting type. Close the dialog. Döntse el, hogy mely oszlopokat = adatmezőket kívánja beszúrni. Rákattinthat az <emph>Automatikus formázás</emph> gombra, és kiválaszthatja a megfelelő formázási típust. Zárja be a párbeszédablakot.
02000000.xhp
par_id3153561
help.text
The query or table will be inserted into your document. A lekérdezés vagy a tábla be lesz illesztve a dokumentumba.
02000000.xhp
par_id3150503
help.text
Print the document by choosing <emph>File - Print</emph>. Nyomtassa ki a dokumentumot a <emph>Fájl - Nyomtatás</emph> menüparancs kiválasztásával.
02000000.xhp
par_id3153146
help.text
You can also open the data source view (Ctrl+Shift+F4), select the entire database table in the data source view (click on the top left corner of the table), and then drag the selection to a text document or spreadsheet. Megnyithatja az adatforrás nézetet is (Ctrl+Shift+F4), kijelölheti az egész adatbázistáblát az adatforrás nézetben (a tábla bal felső sarkában kattintással), és ráhúzhatja a kijelölést egy szöveges dokumentumra vagy munkafüzetre.
02000000.xhp
hd_id3148946
help.text
<link href="text/shared/main0212.xhp" name="Sorting and Filtering Data">Sorting and Filtering Data</link> <link href="text/shared/main0212.xhp" name="Adatok szűrése és rendezése">Adatok szűrése és rendezése</link>
02000000.xhp
par_id3149655
help.text
Allows you to sort and filter the data in a query table. Lehetővé teszi az adatok rendezését és szűrését egy lekérdezési táblában.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice Help - master/text/sdatabase
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated LibreOffice Help - master/text/shared/guide
Empty LibreOffice Help - master/text/sdatabase

Loading…

User avatar kelemeng

Translation uploaded

LibreOffice Help - master / text/sdatabaseHungarian

10 months ago
User avatar kelemeng

New contributor

LibreOffice Help - master / text/sdatabaseHungarian

New contributor 10 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
02000000.xhp
tit
help.text
Source string description
ugSgG
Source string location
02000000.xhp
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
hu/helpcontent2/source/text/sdatabase.po, string 1