Translation

11030000.xhp tit help.text
English RBCN4
Context English Hungarian Actions
11020000.xhp
hd_id3147265
help.text
Retrieve generated values Létrehozott értékek visszaállítása
11020000.xhp
par_id3151054
help.text
<ahelp hid="dbaccess/ui/generatedvaluespage/autoretrieve">Enables $[officename] support of auto-incremented data fields for the current ODBC or JDBC data source.</ahelp> Select this check box if the database does not support the auto-increment feature in its SDBCX layer. In general, the auto-increment is selected for the primary key field. <ahelp hid="dbaccess/ui/generatedvaluespage/autoretrieve">Lehetővé teszi a $[officename] programban az aktuális ODBC- vagy JDBC-adatforrásban az automatikusan növekvő adatmezők használatát.</ahelp> Jelölje be ezt a négyzetet, ha az adatbázis nem támogatja az automatikus növelés funkciót az SDBCX-rétegben. Az automatikus növelés általában az elsődleges kulcsmezőhöz van kiválasztva.
11020000.xhp
hd_id3150400
help.text
Auto-increment statement Automatikusan növelő utasítás
11020000.xhp
par_id3154366
help.text
<ahelp hid="dbaccess/ui/generatedvaluespage/statement">Enter the SQL command specifier that instructs the data source to auto-increment a specified Integer data field.</ahelp> For example, a typical SQL statement to create a data field is: <ahelp hid="dbaccess/ui/generatedvaluespage/statement">Írja be azt az SQL-parancsmódosítót, amely az adatforrást a kijelölt egész típusú adatmező automatikus növelésére készteti.</ahelp> Például egy adatmező létrehozására szolgáló tipikus SQL-utasítás a következő:
11020000.xhp
par_id3159149
help.text
CREATE TABLE "table1" ("id" INTEGER) CREATE TABLE "tábla1" ("azonosító" INTEGER)
11020000.xhp
par_id3147084
help.text
To auto-increment the "id" data field in a MySQL database, change the statement to: A MySQL adatbázis „azonosító” adatmezőjének automatikus növeléséhez módosítsa az utasítást az alábbira:
11020000.xhp
par_id3154909
help.text
CREATE TABLE "table1" ("id" INTEGER AUTO_INCREMENT) CREATE TABLE "tábla1" ("azonosító" INTEGER AUTO_INCREMENT)
11020000.xhp
par_id3152933
help.text
In other words, enter AUTO_INCREMENT into <emph>Auto-increment statement</emph> box. Más szavakkal adja meg az AUTO_INCREMENT elemet az <emph>Automatikusan növelő utasítás</emph> mezőhöz.
11020000.xhp
hd_id3149765
help.text
Query of generated values Létrehozott értékek lekérdezése
11020000.xhp
par_id3145171
help.text
<ahelp hid="dbaccess/ui/generatedvaluespage/query">Enter an SQL statement that returns the last auto-incremented value for the primary key data field.</ahelp> For example: <ahelp hid="dbaccess/ui/generatedvaluespage/query">Írjon be egy SQL-utasítást, ami az elsődlegeskulcs-adatmező legutolsó automatikusan növelt értékét adja vissza.</ahelp> Például:
11020000.xhp
par_id3150769
help.text
SELECT LAST_INSERT_D(); SELECT LAST_INSERT_D();
11020000.xhp
hd_id3157892
help.text
Use SQL92 naming constraints SQL92 elnevezési megszorítások használata
11020000.xhp
par_id3153368
help.text
<ahelp hid="dbaccess/ui/specialsettingspage/usesql92">Only allows names that use characters that conform to the SQL92 naming constraints in the data source. All other characters are rejected.</ahelp> Each name must begin with a lower or upper case letter, or an underline ( _ ). The remaining characters can be ASCII letters, underlines, and numbers. <ahelp hid="dbaccess/ui/specialsettingspage/usesql92">Csak olyan neveket engedélyez, amelyek az SQL92 elnevezési megszorításoknak megfelelő karaktereket használnak az adatforrásban. Minden más karaktert visszautasít.</ahelp> A neveknek kis- vagy nagybetűvel vagy aláhúzással ( _ ) kell kezdődnie. A fennmaradó karakterek ASCII-karakterek, aláhúzások és számok lehetnek.
11020000.xhp
hd_id3154011
help.text
Use Catalog for file-based databases Katalógus használata a fájlalapú adatbázisokhoz
11020000.xhp
par_id3148618
help.text
<ahelp hid="HID_DSADMIN_USECATALOG">Uses the current data source of the Catalog. This is useful when the ODBC data source is a database server. If the ODBC data source is a dBASE driver, leave this check box clear.</ahelp> <ahelp hid="HID_DSADMIN_USECATALOG">A Katalógus aktuális adatforrásának használata. Ez különösen hasznos, ha az ODBC-adatforrás egy adatbázis-kiszolgáló. Amennyiben az ODBC-adatforrás egy dBASE-illesztőprogram, akkor hagyja üresen a jelölőnégyzetet.</ahelp>
11030000.xhp
tit
help.text
dBASE dBASE
11030000.xhp
hd_id3153539
help.text
<link href="text/sdatabase/11030000.xhp" name="dBase">dBASE</link> <link href="text/sdatabase/11030000.xhp" name="dBase">dBASE</link>
11030000.xhp
par_id3147088
help.text
<ahelp hid=".">Specify the settings for a dBASE database.</ahelp> <ahelp hid=".">Adja meg a dBASE-adatbázis beállításait.</ahelp>
11030000.xhp
par_id3151110
help.text
To be able to define relations between tables, use JDBC or ODBC from within $[officename]. Táblák közti relációk meghatározásához használja a JDBC-t vagy az ODBC-t a $[officename]-on belül.
11030000.xhp
hd_id3149233
help.text
Display inactive records Inaktív rekordok megjelenítése
11030000.xhp
par_id3153823
help.text
<ahelp hid="dbaccess/ui/dbasepage/showDelRowsCheckbutton">Displays all the records in a file, including those marked as deleted. If you select this check box, you cannot delete records.</ahelp> <ahelp hid="dbaccess/ui/dbasepage/showDelRowsCheckbutton">Megjelenít minden fájlbeli rekordot, azokat is, amelyek törlésre vannak kijelölve. Ha kiválasztja ezt a jelölőnégyzetet, akkor nem tud majd rekordokat törölni.</ahelp>
11030000.xhp
par_id3156023
help.text
In dBASE format, deleted records remain in the file. A dBASE formátumban a törölt rekordok benne maradnak a fájlban.
11030000.xhp
par_id3151384
help.text
To view any changes that you make to the database, close the connection to the database, and then reconnect the database. Az adatbázisban végrehajtott változtatások megtekintéséhez bontsa az adatbázissal való kapcsolatot, majd kapcsolódjon újra az adatbázishoz.
11030000.xhp
par_id0904200811094971
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Select the code conversion that you want to use to view the database in $[officename]. This does not affect the database.</ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden">Válassza ki a használandó kódkonverziót az adatbázis megjelenítéséhez a $[officename]-ban. Ez nem érinti az adatbázist.</ahelp>
11030000.xhp
hd_id3149047
help.text
Indexes Indexek
11030000.xhp
par_id3161656
help.text
<ahelp hid="dbaccess/ui/dbasepage/indiciesButton">Opens the <link href="text/sdatabase/11030100.xhp" name="Indexes"><emph>Indexes</emph></link> dialog, where you can organize the table indexes in the current dBASE database.</ahelp> <ahelp hid="dbaccess/ui/dbasepage/indiciesButton">Megnyitja az <link href="text/sdatabase/11030100.xhp" name="Indexek"><emph>Indexek</emph></link> párbeszédablakot, ahol kezelheti az aktuális dBASE-adatbázis táblaindexeit.</ahelp>
11030100.xhp
tit
help.text
Indexes Indexek
11030100.xhp
hd_id3148983
help.text
<link href="text/sdatabase/11030100.xhp" name="Indexes">Indexes</link> <link href="text/sdatabase/11030100.xhp" name="Indexek">Indexek</link>
11030100.xhp
par_id3150247
help.text
<ahelp hid=".">Lets you organize dBASE database indexes.</ahelp> An index allows you to access a database quickly, provided that you query the data in the selection that was defined through the index. When you design a table, you can define the indexes on the <emph>Indexes </emph>tab page. <ahelp hid=".">Lehetővé teszi a dBASE-adatbázis indexeinek szervezését.</ahelp> Egy index egy adatbázishoz való gyors hozzáférést biztosít, feltéve, hogy az index meghatározásakor kiválasztott adatokat kérdezzük le. Tábla tervezésekor az indexeket a <emph>Indexek</emph> lapon adhatja meg.
11030100.xhp
hd_id3155339
help.text
Table Tábla
11030100.xhp
par_id3152551
help.text
<ahelp hid="dbaccess/ui/dbaseindexdialog/table">Select the database table that you want to index.</ahelp> <ahelp hid="dbaccess/ui/dbaseindexdialog/table">Válassza ki az indexelendő adatbázistáblát.</ahelp>
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice Help - master/text/sdatabase
The following string has different context, but the same source.
Empty LibreOffice Help - master/text/shared/guide

Loading…

User avatar kelemeng

Translation uploaded

LibreOffice Help - master / text/sdatabaseHungarian

8 months ago
Browse all component changes

Things to check

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
11030000.xhp
tit
help.text
Source string description
RBCN4
Source string location
11030000.xhp
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
hu/helpcontent2/source/text/sdatabase.po, string 613