The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.

Translation

02010100.xhp par_id191120151939594217 help.text
English seFhG
Context English Basque Actions
02010100.xhp
par_id3155331
help.text
=0 returns all records for which the Yes/No field has the status "No" or "Off" (no selection). =0 adierazpenak erregistro guztiak itzultzen ditu, non Bai/Ez eremuak "No" edo "Off" egoera (hautatu gabe) duen.
02010100.xhp
par_id3154179
help.text
Null Null
02010100.xhp
par_id3147035
help.text
IS NULL IS NULL
02010100.xhp
par_id3159385
help.text
IS NULL returns all records for which the Yes/No field has neither of the states Yes or No (selected in gray). IS NULL adierazpenak erregistro guztiak itzultzen ditu, non Bai/Ez eremuak ez duen ez Yes ez No egoerarik (grisez hautatuta).
02010100.xhp
par_id3157888
help.text
The syntax depends on the database system used. You should also note that Yes/No fields can be defined differently (only 2 states instead of 3). Sintaxia erabiliko den datu-basearen sistemaren arabera dago. Kontuan izan Bai/Ez eremuak beste modu batean ere zehaztu daitezkeela (2 egoera soilik 3ren ordez).
02010100.xhp
hd_id3145772
help.text
Parameter queries Parametro-kontsultak
02010100.xhp
par_id191120151905346795
help.text
Parameter queries allow the user to input values at run-time. These values are used within the criteria for selecting the records to be displayed. Each such value has a parameter name associated with it, which is used to prompt the user when the query is run. Parametro-kontsulten bidez, erabiltzaileak exekuzio-garaian sar ditzake balioak. Balio horiek, bistaratuko diren erregistroen hautapen-irizpideetan erabiliko dira. Balio horietako bakoitzak parametro-izen bat dauka lotuta, kontsulta exekutatzen denean erabiltzaileari galdetzeko erabiliko dena.
02010100.xhp
par_id191120151905439551
help.text
Parameter names are preceded by a colon in both the Design and SQL views of a query. This can be used wherever a value can appear. If the same value is to appear more than once in the query, the same parameter name is used. Parametro-izenaren aurretik bi puntu doaz, kontsultaren diseinu-ikuspegian zein SQL ikuspegian. Hori, balio bat ager daitekeen edozein tokitan erabil daiteke. Balio bera behin baino gehiagotan agertzen bada kontsultan, parametro-izen bera erabiliko da.
02010100.xhp
par_id191120151905518123
help.text
In the simplest case, where the user enters a value which is matched for equality, the parameter name with its preceding colon is simply entered in the Criterion row. In <link href="text/sdatabase/02010100.xhp#sqlmode">SQL mode</link> this should be typed as <item type="input">WHERE "Field" = :Parameter_name</item> Kasurik sinpleenean, erabiltzaileak berdintasunerako probatzen duen balioa sartzen duenean, parametro-izena, aurreko bi puntuak barne, 'Irizpidea' errenkadan sartzen da. <link href="text/sdatabase/02010100.xhp#sqlmode">SQL moduan</link> honela idatzi daiteke: <item type="input">WHERE "Eremua" = :Parametro-izena</item>
02010100.xhp
par_id191120151905584287
help.text
Parameter names may not contain any of the characters <item type="input"><space>`!"$%^*()+={}[]@'~#<>?/,</item>. They may not be the same as field names or SQL reserved words. They may be the same as aliases. Parametro-izenek ezin dituzte honako karaktereak eduki: <item type="input"><space>`!"$%^*()+={}[]@'~#<>?/,</item>. Ezin dira izan SQLk erreserbatutako dituen hitzak edo eremu-izenak. Aliasen berdinak izan daitezke.
02010100.xhp
par_id191120151931441881
help.text
A useful construction for selecting records based on parts of a text field's content is to add a hidden column with <item type="input">"LIKE '%' || :Part_of_field || '%'"</item> as the criterion. This will select records with an exact match. If a case-insensitive test is wanted, one solution is to use <item type="input">LOWER (Field_Name)</item> as the field and <item type="input">LIKE LOWER ( '%' || :Part_of_field || '%' )</item> as the criterion. Note that the spaces in the criterion are important; if they are left out the SQL parser interprets the entire criterion as a string to be matched. In <link href="text/sdatabase/02010100.xhp#sqlmode">SQL mode</link> this should be typed as <item type="input">LOWER ( "Field_Name" ) LIKE LOWER ( '%' || :Part_of_field || '%' )</item>. Testu-eremu baten edukien zatietan oinarrituta erregistroak hautatzeko modu erabilgarri bat <item type="input">"LIKE '%' || :Eremuaren_zatia || '%'"</item> irizpide gisa duen ezkutuko zutabe bat gehitzea da. Formula horrek zehazki bat datozen erregistroak hautatuko ditu. Maiuskulak/minuskulak kontuan hartzen dituen testua lortu nahi bada, erabili <item type="input">LOWER (Eremu_izena)</item> eremu gisa eta <item type="input">LIKE LOWER ( '%' || :Eremuaren_zatia || '%' )</item> irizpide gisa. Kontuan izan irizpideko zuriuneak garrantzitsuak diela; kanpo uzten badira, SQL analizatzaileak ulertzen du irizpide osoak bat egin behar duela katearekin. <link href="text/sdatabase/02010100.xhp#sqlmode">SQL moduan</link> honela idatzi behar da: <item type="input">LOWER ( "Eremuaren izena" ) LIKE LOWER ( '%' || :Eremuaren_zatia || '%' )</item>.
02010100.xhp
par_id3150585
help.text
Parameter queries may be used as the data source for <link href="text/shared/02/01170203.xhp" name="subforms">subforms</link>, to allow the user to restrict the displayed records. Parametro-kontsultak <link href="text/shared/02/01170203.xhp" name="subforms">azpinprimakietarako</link> datu-iturburu gisa erabili daitezke, erabiltzaileak bistaratzen diren erregistroak mugatu ahal dezan.
02010100.xhp
hd_id3151035
help.text
Parameter Input Parametro-sarrera
02010100.xhp
par_id3153596
help.text
<ahelp hid="HID_QRYDGN_ROW_FUNCTION">The <emph>Parameter Input</emph> dialog asks the user to enter the parameter values. Enter a value for each query parameter and confirm by clicking <emph>OK</emph> or typing <emph>Enter</emph>.</ahelp> <ahelp hid="HID_QRYDGN_ROW_FUNCTION"><emph>Parametro-sarrera</emph> elkarrizketa-koadroan, erabiltzaileari parametro-balioak sartzeko eskatuko zaio. Sartu balio bat kontsulta-parametro bakoitzerako eta berretsi <emph>Ados</emph> botoia sakatuta edo <emph>⏎</emph> idatzita.</ahelp>
02010100.xhp
par_id191120151924165870
help.text
The values entered by the user may consist of any characters which are allowable for the SQL for the relevant criterion; this may depend on the underlying database system. Erabiltzaileak sartutako balioek SQLk irizpide garrantzitsurako onartzen duen edozein karaktere eduki dezakete; azpiko datu-base sistemaren araberakoa izan daiteke hori.
02010100.xhp
par_id191120151939594217
help.text
The user can use the SQL wild-card characters "%" (arbitrary string) or "_" (arbitrary single character) as part of the value to retrieve records with more complex criteria. Erabiltzaileak SQL komodin-karaktereak erabil ditzake ("%", ausazko katea, edo "_", ausazko karaktere bakarra) balioaren zati gisa, erregistroak irizpide konplexuagoen arabera atzitzeko.
02010100.xhp
hd_id3145181
help.text
SQL Mode SQL modua
02010100.xhp
par_id3147013
help.text
SQL stands for "Structured Query Language" and describes instructions for updating and administering relational databases. SQLk "Structured Query Language" (Kontsulta-lengoaia egituratua) esan nahi du, eta datu-base erlazionalak eguneratzeko eta kudeatzeko instrukzioak deskribatzen ditu.
02010100.xhp
par_id3152570
help.text
In $[officename] you do not need any knowledge of SQL for most queries, since you do not have to enter the SQL code. If you create a query in the query designer, $[officename] automatically converts your instructions into the corresponding SQL syntax. If, with the help of the <emph>Switch Design View On/Off </emph>button, you change to the SQL view, you can see the SQL commands for a query that has already been created. $[officename] aplikazioan, kontsulta gehienetarako, ez da beharrezkoa SQL ezagutzea, ez baita SQL koderik sartu behar. Kontsulta-diseinatzailean kontsulta bat sortzen bada, $[officename] aplikazioak instrukzioak haiei dagozkien SQL sintaxi bihurtuko ditu automatikoki. <emph>Aktibatu/desaktibatu diseinu-ikuspegia</emph> botoiaren bidez SQL ikuspegira joanez gero, aurrez sortutako kontsulta baten SQL komandoak ikusi daitezke.
02010100.xhp
par_id3152412
help.text
You can formulate your query directly in SQL code. Note, however, that the special syntax is dependent upon the database system that you use. Kontsulta zuzenean SQL kodean formulatu daiteke. Kontuan izan, hala ere, sintaxi berezia erabilitako datu-basearen sistemaren araberakoa izango dela.
02010100.xhp
par_id3146842
help.text
If you enter the SQL code manually, you can create SQL-specific queries that are not supported by the graphical interface in the <emph>Query designer</emph>. These queries must be executed in native SQL mode. SQL kodea eskuz sartzen bada, <emph>Kontsulta-diseinatzailea</emph> interfaze grafikoak onartzen ez dituen SQL kontsultak sortu daitezke. Kontsulta horiek jatorrizko SQL moduan exekutatu behar dira.
02010100.xhp
par_id3149632
help.text
By clicking the <link href="text/shared/02/14030000.xhp" name="Run SQL command directly"><emph>Run SQL command directly</emph></link> icon in the SQL view, you can formulate a query that is not processed by $[officename] and sent directly to the database engine. SQL ikuspegiko <link href="text/shared/02/14030000.xhp" name="Run SQL command directly"><emph>Exekutatu SQL komandoa zuzenean</emph></link> ikonoan klik eginez, $[officename] aplikazioak prozesatzen ez duen kontsulta bat formulatu daiteke eta zuzenean datu-basearen motorrari bidali.
02010101.xhp
tit
help.text
Join Properties Elkartze-propietateak
02010101.xhp
bm_id3154015
help.text
<bookmark_value>links;relational databases (Base)</bookmark_value> <bookmark_value>inner joins (Base)</bookmark_value> <bookmark_value>joins in databases (Base)</bookmark_value> <bookmark_value>left joins (Base)</bookmark_value> <bookmark_value>right joins (Base)</bookmark_value> <bookmark_value>full joins (Base)</bookmark_value> <bookmark_value>estekak;datu-base erlazionalak (Base)</bookmark_value> <bookmark_value>barneko elkartzeak (Base)</bookmark_value> <bookmark_value>elkartzeak datu-baseetan (Base)</bookmark_value> <bookmark_value>ezkerreko elkartzeak (Base)</bookmark_value> <bookmark_value>eskuineko elkartzeak (Base)</bookmark_value> <bookmark_value>elkartze osoak (Base)</bookmark_value>
02010101.xhp
hd_id3154015
help.text
Join Properties Elkartze-propietateak
02010101.xhp
par_id3151205
help.text
If you double-click a connection between two linked fields in the query design, or if you choose <emph>Insert - New Relation</emph>, the <emph>Join Properties</emph> dialog appears. These properties will be used in all queries created in the future. Kontsulta-diseinuan estekatutako bi eremuren arteko lotura-marran klik bikoitza egiten bada edo <emph>Txertatu – Erlazio berria</emph> aukeratzen bada, <emph>Elkartze-propietateak</emph> elkarrizketa-koadroa agertuko da. Propietate horiek aurrerantzean sortutako kontsulta guztietan erabiliko dira.
02010101.xhp
hd_id3155066
help.text
Tables involved Parte hartzen duten taulak
02010101.xhp
par_id3153924
help.text
<ahelp hid="dbaccess/ui/joindialog/table2">Specifies two different tables that you want to join.</ahelp> <ahelp hid="dbaccess/ui/joindialog/table2">Elkartu nahi diren bi taula desberdin zehazten ditu.</ahelp>
02010101.xhp
hd_id3155766
help.text
Fields involved Parte hartzen duten eremuak
02010101.xhp
par_id3148994
help.text
<ahelp hid=".">Specifies two data fields that will be joined by a relation.</ahelp> <ahelp hid=".">Erlazio baten bidez elkartuko diren bi datu-eremu zehazten ditu.</ahelp>
02010101.xhp
hd_id3159267
help.text
Options Aukerak

Loading…

User avatar asiersar

New translation

LibreOffice Help - master / text/sdatabaseBasque

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Basque
single soil LibreOffice UI - master

String information

Context
02010100.xhp
par_id191120151939594217
help.text
Source string description
seFhG
Source string location
02010100.xhp
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
eu/helpcontent2/source/text/sdatabase.po, string 277