Translation

02010100.xhp par_id3147481 help.text
English FnXiE
Context English Basque Actions
02010100.xhp
hd_id3153674
help.text
Querying text fields Testu-eremuak kontsultatzea
02010100.xhp
par_id3149134
help.text
To query the content of a text field, you must put the expression between single quotes. The distinction between uppercase and lowercase letters depends on the database in use. LIKE, by definition, is case-sensitive (though some databases don't interpret this strictly). Testu-koadroen edukia kontsultatzeko, adierazpena komatxo bakunen artean ipini behar duzu. Maiuskula eta minuskulen arteko bereizketa datu-basearen arabera egongo da. LIKE komandoak, lehenespenez, maiuskulak eta minuskulak bereizten ditu (hala ere, datu-base batzuek ez dute hori zorrotz interpretatzen).
02010100.xhp
hd_id3149302
help.text
Querying date fields Data-eremuak kontsultatzea
02010100.xhp
par_id3157998
help.text
<emph>Date fields</emph> are represented as #Date# to clearly identify them as dates. Date, time and date/time constants (literals) used in conditions can be of either the SQL Escape Syntax type, or default SQL2 syntax. <emph>Data-eremuak</emph> #Date# modura adierazten dira, datak direla argi gera dadin. Baldintzetan erabilitako data, ordua eta data/ordua konstanteak (literalak) SQL Escape Syntax motakoak edo SQL2 Syntax mota lehenetsikoak izan daitezke.
02010100.xhp
par_id31537341
help.text
Date Type Element Data motako elementua
02010100.xhp
par_id31537342
help.text
SQL Escape syntax #1 - may be obsolete SQL ihes-sintaxia #1 - zaharkituta egon daiteke
02010100.xhp
par_id31537343
help.text
SQL Escape syntax #2 SQL ihes-sintaxia #2
02010100.xhp
par_id31537344
help.text
SQL2 syntax SQL2 sintaxia
02010100.xhp
par_id315913111
help.text
Date Data
02010100.xhp
par_id31559471
help.text
Time Ordua
02010100.xhp
par_id31509641
help.text
DateTime DataOrdua
02010100.xhp
par_id3150510
help.text
All date expressions (date literals) must be enclosed with single quotation marks. (Consult the reference for the particular database and connector you are using for more details.) Data-adierazpen guztiek (data-literalak) komatxo bakunekin inguratuta egon behar dute. Begiratu erabiltzen ari zaren datu-base eta konektore mota bakoitzaren erreferentzia, xehetasun gehiagorako.
02010100.xhp
hd_id3150427
help.text
Querying Yes/No fields Bai/Ez eremuak kontsultatzea
02010100.xhp
par_id3149523
help.text
To query Yes/No fields, use the following syntax for dBASE tables: Bai/Ez eremuak kontsultatzeko, erabili ondorengo sintaxia dBASE tauletan:
02010100.xhp
par_id3153180
help.text
Status Egoera
02010100.xhp
par_id3147481
help.text
Query criterion Kontsulta-irizpidea
02010100.xhp
par_id3155187
help.text
Example Adibidea
02010100.xhp
par_id3156092
help.text
Yes Bai
02010100.xhp
par_id3152414
help.text
for dBASE tables: not equal to any given value dBASE tauletan: emandako balioaren berdina ez dena
02010100.xhp
par_id3151265
help.text
=1 returns all records where the Yes/No field has the status "Yes" or "On" (selected in black), =1 adierazpenak erregistro guztiak itzultzen ditu, non Bai/Ez eremuak "Yes" edo "On" egoera (beltzez hautatuta) duen,
02010100.xhp
par_id3152450
help.text
No Ez
02010100.xhp
par_id3150997
help.text
. .
02010100.xhp
par_id3155331
help.text
=0 returns all records for which the Yes/No field has the status "No" or "Off" (no selection). =0 adierazpenak erregistro guztiak itzultzen ditu, non Bai/Ez eremuak "No" edo "Off" egoera (hautatu gabe) duen.
02010100.xhp
par_id3154179
help.text
Null Null
02010100.xhp
par_id3147035
help.text
IS NULL IS NULL
02010100.xhp
par_id3159385
help.text
IS NULL returns all records for which the Yes/No field has neither of the states Yes or No (selected in gray). IS NULL adierazpenak erregistro guztiak itzultzen ditu, non Bai/Ez eremuak ez duen ez Yes ez No egoerarik (grisez hautatuta).
02010100.xhp
par_id3157888
help.text
The syntax depends on the database system used. You should also note that Yes/No fields can be defined differently (only 2 states instead of 3). Sintaxia erabiliko den datu-basearen sistemaren arabera dago. Kontuan izan Bai/Ez eremuak beste modu batean ere zehaztu daitezkeela (2 egoera soilik 3ren ordez).
02010100.xhp
hd_id3145772
help.text
Parameter queries Parametro-kontsultak
02010100.xhp
par_id191120151905346795
help.text
Parameter queries allow the user to input values at run-time. These values are used within the criteria for selecting the records to be displayed. Each such value has a parameter name associated with it, which is used to prompt the user when the query is run. Parametro-kontsulten bidez, erabiltzaileak exekuzio-garaian sar ditzake balioak. Balio horiek, bistaratuko diren erregistroen hautapen-irizpideetan erabiliko dira. Balio horietako bakoitzak parametro-izen bat dauka lotuta, kontsulta exekutatzen denean erabiltzaileari galdetzeko erabiliko dena.
02010100.xhp
par_id191120151905439551
help.text
Parameter names are preceded by a colon in both the Design and SQL views of a query. This can be used wherever a value can appear. If the same value is to appear more than once in the query, the same parameter name is used. Parametro-izenaren aurretik bi puntu doaz, kontsultaren diseinu-ikuspegian zein SQL ikuspegian. Hori, balio bat ager daitekeen edozein tokitan erabil daiteke. Balio bera behin baino gehiagotan agertzen bada kontsultan, parametro-izen bera erabiliko da.
02010100.xhp
par_id191120151905518123
help.text
In the simplest case, where the user enters a value which is matched for equality, the parameter name with its preceding colon is simply entered in the Criterion row. In <link href="text/sdatabase/02010100.xhp#sqlmode">SQL mode</link> this should be typed as <item type="input">WHERE "Field" = :Parameter_name</item> Kasurik sinpleenean, erabiltzaileak berdintasunerako probatzen duen balioa sartzen duenean, parametro-izena, aurreko bi puntuak barne, 'Irizpidea' errenkadan sartzen da. <link href="text/sdatabase/02010100.xhp#sqlmode">SQL moduan</link> honela idatzi daiteke: <item type="input">WHERE "Eremua" = :Parametro-izena</item>

Loading…

User avatar asiersar

New translation

LibreOffice Help - master / text/sdatabaseBasque

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Basque
No related strings found in the glossary.

String information

Context
02010100.xhp
par_id3147481
help.text
Source string description
FnXiE
Source string location
02010100.xhp
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
eu/helpcontent2/source/text/sdatabase.po, string 255