The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.

Translation

02010101.xhp par_id3152482 help.text
English rxAGo
Context English Basque Actions
02010100.xhp
par_id3147013
help.text
SQL stands for "Structured Query Language" and describes instructions for updating and administering relational databases. SQLk "Structured Query Language" (Kontsulta-lengoaia egituratua) esan nahi du, eta datu-base erlazionalak eguneratzeko eta kudeatzeko instrukzioak deskribatzen ditu.
02010100.xhp
par_id3152570
help.text
In $[officename] you do not need any knowledge of SQL for most queries, since you do not have to enter the SQL code. If you create a query in the query designer, $[officename] automatically converts your instructions into the corresponding SQL syntax. If, with the help of the <emph>Switch Design View On/Off </emph>button, you change to the SQL view, you can see the SQL commands for a query that has already been created. $[officename] aplikazioan, kontsulta gehienetarako, ez da beharrezkoa SQL ezagutzea, ez baita SQL koderik sartu behar. Kontsulta-diseinatzailean kontsulta bat sortzen bada, $[officename] aplikazioak instrukzioak haiei dagozkien SQL sintaxi bihurtuko ditu automatikoki. <emph>Aktibatu/desaktibatu diseinu-ikuspegia</emph> botoiaren bidez SQL ikuspegira joanez gero, aurrez sortutako kontsulta baten SQL komandoak ikusi daitezke.
02010100.xhp
par_id3152412
help.text
You can formulate your query directly in SQL code. Note, however, that the special syntax is dependent upon the database system that you use. Kontsulta zuzenean SQL kodean formulatu daiteke. Kontuan izan, hala ere, sintaxi berezia erabilitako datu-basearen sistemaren araberakoa izango dela.
02010100.xhp
par_id3146842
help.text
If you enter the SQL code manually, you can create SQL-specific queries that are not supported by the graphical interface in the <emph>Query designer</emph>. These queries must be executed in native SQL mode. SQL kodea eskuz sartzen bada, <emph>Kontsulta-diseinatzailea</emph> interfaze grafikoak onartzen ez dituen SQL kontsultak sortu daitezke. Kontsulta horiek jatorrizko SQL moduan exekutatu behar dira.
02010100.xhp
par_id3149632
help.text
By clicking the <link href="text/shared/02/14030000.xhp" name="Run SQL command directly"><emph>Run SQL command directly</emph></link> icon in the SQL view, you can formulate a query that is not processed by $[officename] and sent directly to the database engine. SQL ikuspegiko <link href="text/shared/02/14030000.xhp" name="Run SQL command directly"><emph>Exekutatu SQL komandoa zuzenean</emph></link> ikonoan klik eginez, $[officename] aplikazioak prozesatzen ez duen kontsulta bat formulatu daiteke eta zuzenean datu-basearen motorrari bidali.
02010101.xhp
tit
help.text
Join Properties Elkartze-propietateak
02010101.xhp
bm_id3154015
help.text
<bookmark_value>links;relational databases (Base)</bookmark_value> <bookmark_value>inner joins (Base)</bookmark_value> <bookmark_value>joins in databases (Base)</bookmark_value> <bookmark_value>left joins (Base)</bookmark_value> <bookmark_value>right joins (Base)</bookmark_value> <bookmark_value>full joins (Base)</bookmark_value> <bookmark_value>estekak;datu-base erlazionalak (Base)</bookmark_value> <bookmark_value>barneko elkartzeak (Base)</bookmark_value> <bookmark_value>elkartzeak datu-baseetan (Base)</bookmark_value> <bookmark_value>ezkerreko elkartzeak (Base)</bookmark_value> <bookmark_value>eskuineko elkartzeak (Base)</bookmark_value> <bookmark_value>elkartze osoak (Base)</bookmark_value>
02010101.xhp
hd_id3154015
help.text
Join Properties Elkartze-propietateak
02010101.xhp
par_id3151205
help.text
If you double-click a connection between two linked fields in the query design, or if you choose <emph>Insert - New Relation</emph>, the <emph>Join Properties</emph> dialog appears. These properties will be used in all queries created in the future. Kontsulta-diseinuan estekatutako bi eremuren arteko lotura-marran klik bikoitza egiten bada edo <emph>Txertatu – Erlazio berria</emph> aukeratzen bada, <emph>Elkartze-propietateak</emph> elkarrizketa-koadroa agertuko da. Propietate horiek aurrerantzean sortutako kontsulta guztietan erabiliko dira.
02010101.xhp
hd_id3155066
help.text
Tables involved Parte hartzen duten taulak
02010101.xhp
par_id3153924
help.text
<ahelp hid="dbaccess/ui/joindialog/table2">Specifies two different tables that you want to join.</ahelp> <ahelp hid="dbaccess/ui/joindialog/table2">Elkartu nahi diren bi taula desberdin zehazten ditu.</ahelp>
02010101.xhp
hd_id3155766
help.text
Fields involved Parte hartzen duten eremuak
02010101.xhp
par_id3148994
help.text
<ahelp hid=".">Specifies two data fields that will be joined by a relation.</ahelp> <ahelp hid=".">Erlazio baten bidez elkartuko diren bi datu-eremu zehazten ditu.</ahelp>
02010101.xhp
hd_id3159267
help.text
Options Aukerak
02010101.xhp
hd_id3147340
help.text
Type Mota
02010101.xhp
par_id3152482
help.text
<ahelp hid="dbaccess/ui/joindialog/type">Specifies the join type of the selected join.</ahelp> Some databases support only a subset of the various possible types. <ahelp hid="dbaccess/ui/joindialog/type">Hautatutako elkartzearen mota zehazten du.</ahelp>Zenbait datu-basek balizko mota anitzen azpimultzo bat soilik onartzen dute.
02010101.xhp
hd_id3155334
help.text
Inner Join Barneko elkartzea
02010101.xhp
par_id3155936
help.text
<ahelp hid="dbaccess/ui/joindialog/type">In an inner join, the results table contains only those records for which the content of the linked fields is the same.</ahelp> In $[officename] SQL this type of link is created by a corresponding WHERE clause. <ahelp hid="dbaccess/ui/joindialog/type">Barneko elkartze batean, emaitzen taulak gordetzen dituen erregistroak estekatutako eremuetan eduki bera dutenak dira.</ahelp> $[officename] SQL lengoaian, mota horretako esteka WHERE klausula batekin sortzen da.
02010101.xhp
hd_id3156372
help.text
Left Join Ezkerreko elkartzea
02010101.xhp
par_id3166450
help.text
<ahelp hid="dbaccess/ui/joindialog/type">In a left join, the results table contains all records of the queried fields from the left table and only those records of the queried fields from the right table for which the content of the linked fields is the same.</ahelp> In $[officename] SQL this type of link corresponds to the LEFT OUTER JOIN command. <ahelp hid="dbaccess/ui/joindialog/type">Ezkerreko elkartzeetan, emaitzen taularen edukia honakoa izango da: ezkerreko taularen kasuan, kontsultatutako eremuen erregistro guztiak, eta eskuineko taularen kasuan, elkartutako eremuetarako eduki bera duten kontsultatutako eremuen erregistroak soilik.</ahelp> $[officename] SQLn, esteka mota hori LEFT OUTER JOIN komandoari dagokio.
02010101.xhp
hd_id3155607
help.text
Right Join Eskuineko elkartzea
02010101.xhp
par_id3150647
help.text
<ahelp hid="dbaccess/ui/joindialog/type">In a right join, the results table contains all records of the queried fields from the right table and only those records of the queried fields from the left table for which the content of the linked fields is the same.</ahelp> In $[officename] SQL this type of link corresponds to the RIGHT OUTER JOIN command. <ahelp hid="dbaccess/ui/joindialog/type">Eskuineko elkartzeetan, emaitzen taulak honakoa izango du: eskuineko taularen kasuan, kontsultatutako eremuen erregistro guztiak, eta ezkerreko taularen kasuan, elkartutako eremuetarako eduki bera duten kontsultatutako eremuen erregistroak soilik.</ahelp> $[officename] SQLn, esteka mota hori RIGHT OUTER JOIN komandoari dagokio.
02010101.xhp
hd_id3158215
help.text
Full Join Elkartze osoa
02010101.xhp
par_id3163665
help.text
<ahelp hid="dbaccess/ui/joindialog/type">In a full join, the results table contains all records of the queried fields from the left and right tables.</ahelp> In the SQL of $[officename] this type of link corresponds to the FULL OUTER JOIN command. <ahelp hid="dbaccess/ui/joindialog/type">Elkartze osoetan, emaitzen taulak kontsultatutako eremuen erregistro guztiak izango du, bai eskuineko taulakoak bai ezkerreko taulakoak.</ahelp> $[officename] SQLn, esteka mota hori FULL OUTER JOIN komandoari dagokio.
02010101.xhp
hd_id0305200912031976
help.text
Natural Naturala
02010101.xhp
par_id0305200912031977
help.text
<ahelp hid=".">In a natural join, the keyword <literal>NATURAL</literal> is inserted into the SQL statement that defines the relation. The relation joins all columns that have the same column name in both tables. The resulting joined table contains only one column for each pair of equally named columns.</ahelp> <ahelp hid=".">Elkartze naturaletan, <literal>NATURAL</literal> gako-hitza txertatzen da erlazioa definitzen duen SQL instrukzioan. Erlazioak bi tauletan zutabe-izen bera duten zutabe guztiak elkartzen ditu. Elkartutako taulak zutabe bakarra izango du izen bera duten zutabe-bikote bakoitzeko.</ahelp>
04000000.xhp
tit
help.text
Forms Inprimakiak
04000000.xhp
hd_id3150476
help.text
<link href="text/sdatabase/04000000.xhp" name="Forms">Forms</link> <link href="text/sdatabase/04000000.xhp" name="Forms">Inprimakiak</link>
04000000.xhp
bm_id3156136
help.text
<bookmark_value>forms; general information (Base)</bookmark_value> <bookmark_value>inprimakiak; informazio orokorra (Base)</bookmark_value>
04000000.xhp
par_id3156136
help.text
Forms can be used to enter or to edit existing database contents easily. Inprimakiak erabili daitezke datu-baseen edukiak modu errazean sartu edo editatzeko.
04000000.xhp
hd_id3157910
help.text
<link href="text/shared/autopi/01090000.xhp" name="Form Wizard">FormWizard</link> <link href="text/shared/autopi/01090000.xhp" name="Form Wizard">Inprimaki-morroia</link>

Loading…

User avatar asiersar

New translation

LibreOffice Help - master / text/sdatabaseBasque

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Basque
No related strings found in the glossary.

String information

Context
02010101.xhp
par_id3152482
help.text
Source string description
rxAGo
Source string location
02010101.xhp
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
eu/helpcontent2/source/text/sdatabase.po, string 294