Translation

02000002.xhp par_id3150247 help.text
English X2NF9
Context English Estonian Actions
02000000.xhp
par_id3150503
help.text
Print the document by choosing <emph>File - Print</emph>. Prindi dokument valides <emph>Fail - Prindi</emph>.
02000000.xhp
par_id3153146
help.text
You can also open the data source view (Ctrl+Shift+F4), select the entire database table in the data source view (click on the top left corner of the table), and then drag the selection to a text document or spreadsheet.
02000000.xhp
hd_id3148946
help.text
<link href="text/shared/main0212.xhp">Sorting and Filtering Data</link> <link href="text/shared/main0212.xhp">Andmete sortimine ja filtreerimine</link>
02000000.xhp
par_id3149655
help.text
Allows you to sort and filter the data in a query table. Võimaldab päringu tabelis andmeid sortida ja filtreerida.
02000000.xhp
hd_id3153379
help.text
<link href="text/sdatabase/02010100.xhp">Query Design</link>
02000000.xhp
par_id3151211
help.text
With the <emph>Query Design</emph>, you can create and edit a query or view.
02000000.xhp
hd_id3153968
help.text
<link href="text/sdatabase/02010100.xhp">Query Through Several Tables</link>
02000000.xhp
par_id3151043
help.text
The query result can contain data from several tables if these are linked to each other by suitable data fields. Päring võib sisaldada andmeid mitmest tabelist, kui nad on omavahel sobivate väljade kaudu seotud.
02000000.xhp
hd_id3159149
help.text
<link href="text/sdatabase/02010100.xhp">Formulating Query Criteria</link>
02000000.xhp
par_id3154910
help.text
You can find out which operators and commands can be used to formulate the filter conditions for a query. Sul on võimalik välja uurida, milliseid käske ja operaatoreid saab päringu filtreerimiskriteerimide formuleerimiseks kasutada.
02000000.xhp
hd_id3156212
help.text
<link href="text/sdatabase/02010100.xhp">Executing Functions</link>
02000000.xhp
par_id3144762
help.text
You can perform calculations with the data of a table and store the results as a query result. Sul on võimalik tabelite andmetega teha kalkulatsioone ning säilitada vastus päringu tulemuses.
02000002.xhp
tit
help.text
Missing Element Puuduv element
02000002.xhp
bm_id3150445
help.text
<bookmark_value>queries; missing elements (Base)</bookmark_value> <bookmark_value>päringud; puuduvad elemendid (Base)</bookmark_value>
02000002.xhp
hd_id3150445
help.text
Missing Element Puuduv element
02000002.xhp
par_id3150247
help.text
If a query in which tables or fields no longer exist is opened, the<emph> Missing Element </emph>dialog appears. This dialog names the missing table or the field which cannot be interpreted and allows you to decide how to continue with the procedure. Kui avatakse päring, milles kasutatavaid tabeleid või veerge enam ei eksisteeri, siis ilmub dialoog <emph>Puuduv element</emph>. Selles dialoogis näidatakse puuduva tabeli või veeru nime, mida ei saa kasutada, ning antakse võimalus otsustada, kuidas jätkata.
02000002.xhp
hd_id3145072
help.text
How to continue? Kuidas jätkata?
02000002.xhp
par_id3149177
help.text
There are three options available for answering this question: Sellele küsimusele on kolm võimalikku vastust:
02000002.xhp
hd_id3147576
help.text
Do you really want to open the query in the graphic view? Kas sa tõesti tahad päringut avada graafilises vaates?
02000002.xhp
par_id3166461
help.text
<ahelp hid=".">Allows you to open the query in the <link href="text/sdatabase/02010100.xhp">Design View</link> in spite of missing elements.</ahelp> This option also allows you to specify if other errors need to be ignored. <ahelp hid=".">Võimaldab avada päringu <link href="text/sdatabase/02010100.xhp">Koostamisvaates</link> hoolimata puuduvatest elementidest.</ahelp> See valik võimaldab ka määrata, kas eirata teisi vigu.
02000002.xhp
par_id3153031
help.text
The query is opened in the Design View (the graphical interface). Missing tables appear blank and invalid fields appear with their (invalid) names in the list of fields. This lets you work with exactly those fields that caused the error. Päring on avatud koostamisvaates (graafiline liides). Puuduvaid tabeleid näidatakse tühjana ning puudulikke välju näidatakse nende (vigaste) nimedega väljade nimistus. See võimaldab sul töötada just nende väljadega, mis vea põhjustasid.
02000002.xhp
hd_id3149578
help.text
Open the query in the SQL View Ava päring SQL-vaates
02000002.xhp
par_id3159157
help.text
<ahelp hid=".">Allows you to open the query design in the <link href="text/sdatabase/02010100.xhp">SQL Mode</link> and to interpret the query as a <link href="text/shared/02/14030000.xhp">Native SQL</link>.</ahelp> You can only quit the native SQL mode when the $[officename] statement is completely interpreted (only possible if the used tables or fields in the query really exist). <ahelp hid=".">Võimaldab avada päringu koostamise <link href="text/sdatabase/02010100.xhp">SQL-režiimis</link> ja interpreteerida päringut <link href="text/shared/02/14030000.xhp">loomuliku SQL-ina</link>.</ahelp> Loomulikku SQL-režiimi on võimalik sulgeda vaid siis, kui $[officename] on suutnud lause täielikult interpreteerida (võimalik vaid siis, kui kõik kasutatavad tabelid ja väljad on tegelikult olemas).
02000002.xhp
hd_id3150984
help.text
Do not open the query Ära ava päringut
02000002.xhp
par_id3156329
help.text
<ahelp hid=".">Allows you to cancel the procedure and specify that the query should not be opened.</ahelp> This option corresponds to the function of the <emph>Cancel</emph> dialog button. <ahelp hid=".">Võimaldab loobuda protseduuri täitmisest ja määrata, et päringut ei peaks avama.</ahelp> See valik vastab dialooginupu <emph>Loobu</emph> funktsioonile.
02000002.xhp
hd_id3148492
help.text
Also ignore similar errors Eira sarnaseid vigu
02000002.xhp
par_id3154285
help.text
<ahelp hid=".">If you selected the first option, but you still want to open the query in the graphics view in spite of missing elements, you can specify whether other errors are ignored.</ahelp> Therefore, in the current opening process, no error message will be displayed if the query can not be correctly interpreted. <ahelp hid=".">Kui valisid esimese valiku, kuid soovid vaatamata puuduvatele elementidele avada päringut graafikavaates, siis saad määrata, kas eiratakse ka teisi vigu.</ahelp> Seega ei kuvata aktiivse avamisprotsessi käigus ühtegi veateadet, isegi kui päringu korrektne interpreteerimine ei õnnestu.
02010100.xhp
tit
help.text
Query Design
02010100.xhp
bm_id3153323
help.text
<bookmark_value>views; creating database views (Base)</bookmark_value> <bookmark_value>queries; creating in design view (Base)</bookmark_value> <bookmark_value>designing; queries (Base)</bookmark_value> <bookmark_value>design view; queries/views (Base)</bookmark_value> <bookmark_value>joining;tables (Base)</bookmark_value> <bookmark_value>tables in databases; joining for queries (Base)</bookmark_value> <bookmark_value>queries; joining tables (Base)</bookmark_value> <bookmark_value>tables in databases; relations (Base)</bookmark_value> <bookmark_value>relations; joining tables (Base)</bookmark_value> <bookmark_value>queries; deleting table links (Base)</bookmark_value> <bookmark_value>criteria of query design (Base)</bookmark_value> <bookmark_value>queries; formulating filter conditions (Base)</bookmark_value> <bookmark_value>filter conditions;in queries (Base)</bookmark_value> <bookmark_value>parameters; queries (Base)</bookmark_value> <bookmark_value>queries; parameter queries (Base)</bookmark_value> <bookmark_value>SQL; queries (Base)</bookmark_value> <bookmark_value>native SQL (Base)</bookmark_value>
02010100.xhp
hd_id3153394
help.text
<link href="text/sdatabase/02010100.xhp">Query Design</link>
02010100.xhp
par_id3156411
help.text
<ahelp hid=".">The <emph>Query Design View </emph>allows you to create and edit a database query.</ahelp>

Loading…

User avatar Mihkel

Translation uploaded

LibreOffice Help - master / text/sdatabaseEstonian

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Estonian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
02000002.xhp
par_id3150247
help.text
Source string description
X2NF9
Source string location
02000002.xhp
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
et/helpcontent2/source/text/sdatabase.po, string 28