Translation

05030100.xhp par_id3158430 help.text
English 8JYz8
Context English Danish
05030100.xhp
par_id3149264
help.text
You can copy a table by dragging and dropping the table onto the table area of a database file window. The <emph>Copy table </emph>dialog appears. Du kan kopiere en tabel ved at trække-og-kopiere tabellen til tabelområdet i vinduet databasefiler. Dialogen <emph>Kopier tabel</emph> vises.
05030100.xhp
hd_id3154926
help.text
Table name Tabelnavn
05030100.xhp
par_id3144740
help.text
<ahelp hid="dbaccess/ui/copytablepage/name">Specifies a name for the copy.</ahelp> Some databases only accept names containing eight or fewer characters. <ahelp hid="dbaccess/ui/copytablepage/name">Angiver et navn til kopien.</ahelp> Nogle databaser kun accepterer navne, der indeholder otte eller færre tegn.
05030100.xhp
hd_id3154228
help.text
Options Indstillinger
05030100.xhp
hd_id3157898
help.text
Definition and data Definition og data
05030100.xhp
par_id3150178
help.text
<ahelp hid="dbaccess/ui/copytablepage/defdata">Creates a 1:1 copy of the database table.</ahelp> The table definition and the complete data are copied. The table definition includes the table structure and format from different data fields, including special field properties. The field contents supply the data. <ahelp hid="dbaccess/ui/copytablepage/defdata">Opretter en 1:1-kopi af databasetabellen.</ahelp> Tabeldefinitionen og de komplette data kopieres. Tabeldefinitionen indeholder tabelstrukturen og forskellige datafelters formatering, herunder særlige feltegenskaber. Feltindholdet leverer data.
05030100.xhp
hd_id3149346
help.text
Definition Definition
05030100.xhp
par_id3156426
help.text
<ahelp hid="dbaccess/ui/copytablepage/def">Copies only the table definition and not the corresponding data.</ahelp> <ahelp hid="dbaccess/ui/copytablepage/def">Kopierer kun tabeldefinitionen og ikke de tilsvarende data.
Copies only the table definition and not the corresponding data.</ahelp>
05030100.xhp
hd_id3143267
help.text
As table view Som tabelvisning
05030100.xhp
par_id3153311
help.text
<ahelp hid="dbaccess/ui/copytablepage/view">If the database supports Views and you selected this option, a query will be created in the table container as a table. This option allows you to view the query results as a normal table view.</ahelp> The table will be filtered in the view with a "Select" SQL statement. <ahelp hid="dbaccess/ui/copytablepage/view">Hvis databasen understøtter Visninger og du har valgt denne indstilling, oprettes der en forespørgsel i tabelcontaineren som en tabel. Denne indstillinger lader dig se forespørgselsresultater som en normal tabelvisning.</ahelp> Tabellen filtreres i visningen med SQL-udtrykket "Select".
05030100.xhp
hd_id3155535
help.text
Append data Tilføj data
05030100.xhp
par_id3166410
help.text
<ahelp hid="dbaccess/ui/copytablepage/data">Appends the data of the table to be copied to an existing table.</ahelp> <ahelp hid="dbaccess/ui/copytablepage/data">Tilføjer tabellens data til kopiering til en eksisterende tabel.</ahelp>
05030100.xhp
par_id3147275
help.text
The table definition must be exactly the same so that data can be copied. Data cannot be copied if a data field in the target table has another format than the data field in the source table. Tabeldefinitionen skal præcis den samme, således at data kan kopieres. Data kan ikke kopieres, hvis et datafelt til måltabellen har et andet format end datafeltet i kildetabellen.
05030100.xhp
par_id3156117
help.text
Match the data field names in the<emph> Copy Table</emph> dialog on the <link href="text/sdatabase/05030400.xhp" name="Apply Columns">Apply Columns</link> page. Match navnene på datafelterne i dialogen <emph> Kopier tabel</emph> på fanebladet <link href="text/sdatabase/05030400.xhp" name="Apply Columns">Anvend kolonner</link>.
05030100.xhp
par_id3153252
help.text
<ahelp hid="dbaccess/ui/copytablepage/data">If the data cannot be attached, you will see a list of fields in the <emph>Column Info</emph> dialog whose data cannot be copied.</ahelp> If you confirm this dialog with OK, only the data that does not appear in the list will be attached. <ahelp hid="dbaccess/ui/copytablepage/data">Hvis data ikke kan tilføjes, ser du i dialogen <emph>Kolonneinformation</emph> en liste over felter, hvis data ikke kan kopieres.</ahelp> Hvis du bekræfter denne dialog med OK, vil kun de data, der ikke ses på listen, blive tilføjet.
05030100.xhp
par_id3158430
help.text
If the fields of the target table have a smaller field length than in the source table when data is being attached, the source data fields will automatically be truncated to match the field lengths in the target table. Hvis måltabellens felter er kortere end kildetabellens, vil kildens datafelter automatisk blive afkortet til at matche feltlængderne i mål tabellen.
05030100.xhp
bm_id3149164
help.text
<bookmark_value>primary keys; defining</bookmark_value> <bookmark_value>primærnøgler; definere</bookmark_value>
05030100.xhp
hd_id3149164
help.text
Create primary key Opret primærnøgle
05030100.xhp
par_id3155922
help.text
<ahelp hid="dbaccess/ui/copytablepage/primarykey">Automatically generates a primary key data field and fills it with values.</ahelp> You should always use this field, since a primary key must always be available in order to edit the table. <ahelp hid="dbaccess/ui/copytablepage/primarykey">Genererer automatisk primærnøgle-datafelt og fylder det med værdier.</ahelp> Du bør altid bruge dette felt, da den primærnøgle altid skal være tilgængelig for at redigere tabellen.
05030100.xhp
hd_id3146794
help.text
Name Navn
05030100.xhp
par_id3156343
help.text
<ahelp hid="dbaccess/ui/copytablepage/keyname">Specifies a name for the primary key generated. This name is optional.</ahelp> <ahelp hid="dbaccess/ui/copytablepage/keyname">Angiver et navn til den generede primærnøgle. Dette navn er valgfrit.</ahelp>
05030100.xhp
par_id3151056
help.text
<link href="text/sdatabase/05030200.xhp" name="Next page">Next page</link> <link href="text/sdatabase/05030200.xhp" name="Next page">Næste side</link>
05030200.xhp
tit
help.text
Apply columns Anvend kolonner
05030200.xhp
hd_id3150445
help.text
<link href="text/sdatabase/05030200.xhp" name="Apply columns">Apply columns</link> <link href="text/sdatabase/05030200.xhp" name="Apply columns">Anvend kolonner</link>
05030200.xhp
par_id3147143
help.text
In the data source explorer, you can copy a table by dragging and dropping the table onto the table container. The <emph>Apply columns </emph>dialog is the second window of the <emph>Copy table</emph> dialog. I datakildens filvølfwe kan du kopiere en tabel ved at trække-og-slippe tabellen ind i tabelcontaineren. Dialogen <emph>Anvend kolonner</emph> er det andet vindue i dialogen <emph>Kopier tabel </emph>.
05030200.xhp
hd_id3155552
help.text
Existing columns Eksisterende kolonner
05030200.xhp
hd_id3154751
help.text
Left list box Venstre listefelt
05030200.xhp
par_id3147088
help.text
<ahelp hid="dbaccess/ui/applycolpage/from">Lists the available data fields that you can include in the copied table. To copy a data field, click its name, and then click the > button. To copy all of the fields, click the <emph>>></emph> button.</ahelp> <ahelp hid="dbaccess/ui/applycolpage/from">Oplister de tilgængelige datafelter, som du kan medtage i den kopierede tabel. For at kopiere et datafelt klikker du på dets navn og derefter på knappen <emph>></emph>. For at kopiere alle felterne klikker du på knappen <emph>>></emph>.</ahelp>
05030200.xhp
hd_id3154823
help.text
Right list box Højre listefelt
05030200.xhp
par_id3156426
help.text
<ahelp hid="dbaccess/ui/applycolpage/to">Lists the fields that you want to include in the copied table.</ahelp> <ahelp hid="dbaccess/ui/applycolpage/to">Oplister de felter, du vil medtage i den kopierede tabel.</ahelp>
05030200.xhp
hd_id3147242
help.text
Buttons Knappper

Loading…

User avatar SteenRønnow

Suggestion accepted

LibreOffice Help - master / text/sdatabaseDanish

a year ago
User avatar SteenRønnow

Suggestion added

LibreOffice Help - master / text/sdatabaseDanish

a year ago
User avatar SteenRønnow

Comment added

LibreOffice Help - master / text/sdatabaseDanish

Jeg er mig bevidst, at mit forslag ikke er en ordret oversættelse. Efter min mening er den engelske tekst 1) på en gang for ordrig og for lidt koncis, og heller ikke 2) ikke tilstrækkeligt sammenhængende -- grammatisk set.

a year ago
Browse all component changes
User avatar SteenRønnow

Translation comment

Jeg er mig bevidst, at mit forslag ikke er en ordret oversættelse. Efter min mening er den engelske tekst 1) på en gang for ordrig og for lidt koncis, og heller ikke 2) ikke tilstrækkeligt sammenhængende -- grammatisk set.

a year ago

Things to check

Comments

There is 1 comment for this string.

View

Glossary

English Danish
Data Data LibreOffice UI - master
Data Fields Datafelter LibreOffice UI - master
Field Felt LibreOffice UI - master
IF HVIS LibreOffice UI - master
Table Tabel LibreOffice UI - master
Target Mål LibreOffice UI - master
Text Tekst LibreOffice UI - master

Aquí utilizam la fòrma « tèxte » amb E de sosten.

String information

Context
05030100.xhp
par_id3158430
help.text
Source string description
8JYz8
Source string location
05030100.xhp
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
da/helpcontent2/source/text/sdatabase.po, string 497