Translation

02010100.xhp par_id3148478 help.text
English ynSGq
Context English Catalan (ca_VALENCIA)
02010100.xhp
hd_id3155764
help.text
Saving the query Desament de la consulta
02010100.xhp
par_id3148481
help.text
Use the <emph>Save</emph> icon on the Standard toolbar to save the query. You will see a dialog that asks you to enter a name for the query. If the database supports schemas, you can also enter a schema name. Utilitzeu la icona <emph>Guarda</emph> de la barra Estàndard per a guardar la consulta. Visualitzareu un diàleg que vos sol·licitarà un nom per a la consulta. Si la base de dades admet esquemes, també en podreu indicar un.
02010100.xhp
hd_id3154362
help.text
Schema Esquema
02010100.xhp
par_id3154754
help.text
<ahelp hid="dbaccess/ui/savedialog/schema">Enter the name of the schema that is assigned to the query or table view.</ahelp> <ahelp hid="dbaccess/ui/savedialog/schema">Introduïu el nom de l'esquema assignat a la consulta o a la vista de taula.</ahelp>
02010100.xhp
hd_id3156717
help.text
Query name or table view name Nom de la consulta o de la visualització de la taula
02010100.xhp
par_id3154253
help.text
<ahelp hid="dbaccess/ui/savedialog/title">Enter the name of the query or table view.</ahelp> <ahelp hid="dbaccess/ui/savedialog/title">Introduïu el nom de la consulta o de la vista de taula.</ahelp>
02010100.xhp
hd_id3163805
help.text
Filtering data Filtratge de les dades
02010100.xhp
par_id3154964
help.text
To filter data for the query, set the desired criteria in the lower area of the query design window. The following options are available: Per a filtrar les dades de la consulta, definiu els criteris desitjats a la zona inferior de la finestra de disseny de la consulta. Hi ha disponibles les següents opcions:
02010100.xhp
hd_id3146916
help.text
Field Camp
02010100.xhp
par_id3156372
help.text
<ahelp hid="HID_QRYDGN_ROW_FIELD">Enter the name of the data field that is referred to in the Query. All settings made in the filter option rows refer to this field.</ahelp> If you activate a cell here with a mouse click you'll see an arrow button, which enables you to select a field. The "Table name.*" option selects all data fields with the effect that the specified criteria will be applied to all table fields. <ahelp hid="HID_QRYDGN_ROW_FIELD">Introduïu el nom del camp de dades al qual es fa referència a la consulta. Tots els ajustos realitzats a l'opció de filtre de files fan referència a aquest camp. </ahelp> Si activeu una cel·l'amb un clic del ratolí, veureu un botó fletxa que vos permetrà seleccionar un camp. L'opció "Nom de la taula. *" selecciona tots els camps de dades amb resultat que els criteris especificats s'aplicaran a tots els camps de la taula.
02010100.xhp
hd_id3145150
help.text
Alias Àlies
02010100.xhp
par_id3146315
help.text
<ahelp hid="HID_QRYDGN_ROW_ALIAS">Specifies an alias. This alias will be listed in the query instead of the field name. This makes it possible to use user-defined column labels.</ahelp> For example, if the data field is named PtNo and, instead of that name, you would like to have PartNum appear in the query, enter PartNum as the alias. <ahelp hid="HID_QRYDGN_ROW_ALIAS">Especifica un àlies. Aquest àlies es mostrarà a la consulta en lloc del nom del camp. Això permet utilitzar etiquetes de columna definides per l'usuari.</ahelp> Per exemple, si el camp de dades es diu PtNo i, en lloc d'aquest nom, voleu que PartNum aparega a la consulta, introduïu PartNum com a àlies.
02010100.xhp
par_id3155959
help.text
In a SQL statement, aliases are defined as follows: En una declaració SQL, els àlies es defineixen segons:
02010100.xhp
par_id3149922
help.text
SELECT column AS alias FROM table. SELECT columna AS àlies FROM taula
02010100.xhp
par_id3159335
help.text
For example: Per exemple:
02010100.xhp
par_id3148478
help.text
SELECT "PtNo" AS "PartNum" FROM "Parts" SELECT "PtNo" AS "PartNum" FROM "Parts"
02010100.xhp
hd_id3148485
help.text
Table Taula
02010100.xhp
par_id3163665
help.text
<ahelp hid="HID_QRYDGN_ROW_TABLE">The corresponding database table of the selected data field is listed here.</ahelp> If you activate this cell with a mouse click, an arrow will appear which enables you to select a different table for the current query. <ahelp hid="HID_QRYDGN_ROW_TABLE">Mostra la taula de la base de dades corresponent al camp de dades seleccionat.</ahelp> Si activeu aquesta cel·la amb un clic del ratolí, apareixerà una fletxa que permet seleccionar una taula diferent per a la consulta actual.
02010100.xhp
hd_id3154207
help.text
Sort Ordena
02010100.xhp
par_id3150979
help.text
<ahelp hid="HID_QRYDGN_ROW_ORDER">If you click on this cell, you can choose a sort option: ascending, descending and unsorted.</ahelp> Text fields will be sorted alphabetically and numerical fields numerically. For most databases, administrators can set the sorting options at the database level. <ahelp hid="HID_QRYDGN_ROW_ORDER">Fent clic a aquesta cel·la, podreu triar una opció d’ordenació: ascendent, descendent i sense classificar.</ahelp> Els camps de text s’ordenaran alfabèticament i els numèrics numèricament. En la major part de les bases de dades els administradors poden definir les opcions d’ordenació.
02010100.xhp
hd_id3150384
help.text
Visible Visible
02010100.xhp
par_id3146133
help.text
<ahelp hid="HID_QRYDGN_ROW_VISIBLE">If you mark the <emph>Visible</emph> property for a data field, that field will be visibly displayed in the resulting query</ahelp>. If you are only using a data field to formulate a condition or make a calculation, you do not necessarily need to display it. <ahelp hid="HID_QRYDGN_ROW_VISIBLE">Si marqueu la propietat com a <emph>Visible</emph> pel camp de dades, aquest camp es visualitzarà a la consulta resultant</ahelp>. Si només utilitzeu un camp per formular una condició o fer un càlcul, no necessàriament cal que es mostre.
02010100.xhp
hd_id3154714
help.text
Criteria Criteri
02010100.xhp
par_id3145134
help.text
<ahelp hid="HID_QRYDGN_ROW_CRIT">Specifies a first <link href="text/sdatabase/020010100.xhp" name="criteria ">criteria </link>by which the content of the data field is to be filtered.</ahelp> <ahelp hid="HID_QRYDGN_ROW_CRIT">Especifica el primer <link href="text/sdatabase/020010100.xhp" name="criteri ">criteri </link> mitjançant el qual s’ha de filtrar el contingut del camp de dades.</ahelp>
02010100.xhp
hd_id3152477
help.text
or o
02010100.xhp
par_id3154585
help.text
Here you can enter one additional filter criterion for each line. Multiple criteria in a single column will be interpreted as boolean OR. Podeu introduir un criteri de filtre addicional a cada fila. Diversos criteris en una sola columna s’interpretaran com a O booleà.
02010100.xhp
par_id3148800
help.text
You can also use the context menu of the line headers in the lower area of the query design window to insert a filter based on a function: També podeu utilitzar el menú contextual de les capçaleres de fila, a la zona inferior de la finestra de disseny de la consulta, per inserir un filtre basat en una funció:
02010100.xhp
hd_id3148419
help.text
Functions Funcions
02010100.xhp
par_id3153233
help.text
<ahelp hid="HID_QRYDGN_ROW_FUNCTION" visibility="hidden">Select a function to run in the query.</ahelp> The functions which are available here depend on those provided by the database engine. <ahelp hid="HID_QRYDGN_ROW_FUNCTION" visibility="hidden">Seleccioneu una funció per a executar a la consulta.</ahelp> Les funcions disponibles depenen de les proporcionades pel motor de base de dades.
02010100.xhp
par_id8760818
help.text
If you are working with the embedded HSQL database, the list box in the <emph>Function</emph> row offers you the following options: Si treballeu amb una base de dades HSQL incrustada, el quadre de llista de la fila <emph>Funció</emph> ofereix les següents opcions:
02010100.xhp
par_id3150307
help.text
Option Opció

Loading…

User avatar jmontane

Translation uploaded

LibreOffice Help - master / text/sdatabaseCatalan (ca_VALENCIA)

a year ago
Browse all component changes

Things to check

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Catalan (ca_VALENCIA)
No related strings found in the glossary.

String information

Context
02010100.xhp
par_id3148478
help.text
Source string description
ynSGq
Source string location
02010100.xhp
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
ca-valencia/helpcontent2/source/text/sdatabase.po, string 102