Translation

cell_enter.xhp par_id2011780 help.text
English y55CS
Context English Norwegian Nynorsk Actions
calculate.xhp
par_id3154253
help.text
Type in a formula, for example, <item type="literal">=A3 * A4 / 100.</item> Skriv inn ein formel, for eksempel, <item type="literal">=A3 * A4 / 100.</item>
calculate.xhp
par_idN1068B
help.text
Press Enter. Trykk <emph>Enter</emph>.
calculate.xhp
par_id3147343
help.text
The result of the formula appears in the cell. If you want, you can edit the formula in the input line of the Formula bar. Resultatet av formelen vert vist i cella. Dersom du ønskjer det, kan du redigera formelen i innskrivingslinja.
calculate.xhp
par_id3155378
help.text
When you edit a formula, the new result is calculated automatically. Når du endrar ein formel, vert det nye resultatet rekna ut automatisk.
cell_enter.xhp
tit
help.text
Entering Values Å skrive inn verdiar
cell_enter.xhp
bm_id3150868
help.text
<bookmark_value>values; inserting in multiple cells</bookmark_value> <bookmark_value>inserting;values</bookmark_value> <bookmark_value>cell ranges;selecting for data entries</bookmark_value> <bookmark_value>areas, see also cell ranges</bookmark_value> <bookmark_value>verdiar; setja inn i fleire celler</bookmark_value><bookmark_value>setja inn;verdiar</bookmark_value><bookmark_value>celleområde;velja for datainnskriving</bookmark_value><bookmark_value>område, sjå også celleområde</bookmark_value>
cell_enter.xhp
hd_id3405255
help.text
<variable id="cell_enter"><link href="text/scalc/guide/cell_enter.xhp">Entering Values</link></variable> <variable id="cell_enter"><link href="text/scalc/guide/cell_enter.xhp">Skrive inn verdiar</link></variable>
cell_enter.xhp
par_id7147129
help.text
Calc can simplify entering data and values into multiple cells. You can change some settings to conform to your preferences. I Calc kan du forenkla innskrivinga av data og verdiar i fleire celler. Ved å endra nokre verdiar, kan du få det slik du helst vil ha det.
cell_enter.xhp
hd_id5621509
help.text
To Enter Values Into a Range of Cells Manually Manuell innskriving av verdiar i eit område
cell_enter.xhp
par_id8200018
help.text
There are two features that assist you when you enter a block of data manually. Det er to funksjonar som kan vere til hjelp når du skriv inn data i eit celleområde.
cell_enter.xhp
hd_id1867427
help.text
Area Detection for New Rows Områdegjenkjenning for nye rader
cell_enter.xhp
par_id7908871
help.text
In the row below a heading row, you can advance from one cell to the next with the Tab key. After you enter the value into the last cell in the current row, press Enter. Calc positions the cursor below the first cell of the current block. I rada under ei overskriftsrad kan du gå frå ei celle til den neste med Tabulator-tasten. Etter at du har skrive inn ein verdi i den siste cella i ei rad, trykkjer du på Enter. Calc flytter markøren nedanfor den første cella i området du arbeider i.
cell_enter.xhp
par_id6196783
help.text
<image id="img_id6473586" src="media/helpimg/area1.png" width="4.8335in" height="1.5937in"><alt id="alt_id6473586">area detection</alt></image> <image id="img_id6473586" src="media/helpimg/area1.png" width="4.8335in" height="1.5937in"><alt id="alt_id6473586">oppdage område</alt></image>
cell_enter.xhp
par_id8118839
help.text
In row 3, press Tab to advance from cell B3 to C3, D3, and E3. Then press Enter to advance to B4. Trykk på Tab i rad 3 for å gå frå celle B3 til C3, D3 og E3. Trykk så på Enter for å gå til B4.
cell_enter.xhp
hd_id3583788
help.text
Area Selection Val av område
cell_enter.xhp
par_id2011780
help.text
Select the area where you want to input values. Now you can start to input values from the cursor position in the selected area. Press the <keycode>Tab</keycode> key to advance to the next cell or <keycode>Shift</keycode> + <keycode>Tab</keycode> to move backward. At the edges of the selected area the tab key jumps inside the selected area. You will not leave the selected area.
cell_enter.xhp
par_id7044282
help.text
<image id="img_id2811365" src="media/helpimg/area2.png" width="4.8335in" height="1.5937in"><alt id="alt_id2811365">area selection</alt></image> <image id="img_id2811365" src="media/helpimg/area2.png" width="4.8335in" height="1.5937in"><alt id="alt_id2811365">områdeval</alt></image>
cell_enter.xhp
par_id3232520
help.text
Select the area from B3 to E7. Now B3 is waiting for your input. Press <keycode>Tab</keycode> to advance to the next cell within the selected area.
cell_enter.xhp
hd_id8950163
help.text
To Enter Values to a Range of Cells Automatically Automatisk innskriving av verdiar i eit celleområde
cell_enter.xhp
par_id633869
help.text
See <link href="text/scalc/guide/calc_series.xhp">Automatically Filling in Data Based on Adjacent Cells</link>. Se <link href="text/scalc/guide/calc_series.xhp">Fylle inn data automatisk basert på naboceller</link>.
cell_protect.xhp
tit
help.text
Protecting Cells from Changes Vern celler mot endringar
cell_protect.xhp
bm_id3146119
help.text
<bookmark_value>protecting;cells and sheets</bookmark_value> <bookmark_value>cells; protecting</bookmark_value> <bookmark_value>cell protection; enabling</bookmark_value> <bookmark_value>sheets; protecting</bookmark_value> <bookmark_value>documents; protecting</bookmark_value> <bookmark_value>cells; hiding for printing</bookmark_value> <bookmark_value>changing; sheet protection</bookmark_value> <bookmark_value>hiding;formulas</bookmark_value> <bookmark_value>formulas;hiding</bookmark_value> <bookmark_value>verna;celler og ark</bookmark_value><bookmark_value>celler; verna</bookmark_value><bookmark_value>cellevern; aktivere</bookmark_value><bookmark_value>ark; verna</bookmark_value><bookmark_value>dokument; verna</bookmark_value><bookmark_value>celler; gøyme ved utskrift</bookmark_value><bookmark_value>endra; vern av ark</bookmark_value><bookmark_value>gøyma;formlar</bookmark_value><bookmark_value>formlar;gøyma</bookmark_value>
cell_protect.xhp
hd_id3146119
help.text
<variable id="cell_protect"><link href="text/scalc/guide/cell_protect.xhp" name="Protecting Cells from Changes">Protecting Cells from Changes</link></variable> <variable id="cell_protect"><link href="text/scalc/guide/cell_protect.xhp" name="Protecting Cells from Changes">Verne celler mot endringar</link></variable>
cell_protect.xhp
par_id3153368
help.text
In <item type="productname">%PRODUCTNAME</item> Calc you can protect sheets and the document as a whole. You can choose whether the cells are protected against accidental changes, whether the formulas can be viewed from within Calc, whether the cells are visible or whether the cells can be printed. I <item type="productname">%PRODUCTNAME</item> Calc kan du verna ark og dokument samla. Du kan velja om celler skal vera verna mot tilfeldige endringar, om formlar skal visast i Calc, om celler er synlege og om celler kan skrivast ut.
cell_protect.xhp
par_id3145261
help.text
Protection can be provided by means of a password, but it does not have to be. If you have assigned a password, protection can only be removed once the correct password has been entered. Vernet kan bruka passord, men det er ikkje nødvendig. Om du har vald eit passord, kan vernet berre verta slått av når korrekt passord er brukt.
cell_protect.xhp
par_id3148576
help.text
Note that the cell protection for cells with the <emph>Protected</emph> attribute is only effective when you protect the whole sheet. In the default condition, every cell has the <emph>Protected</emph> attribute. Therefore you must remove the attribute selectively for those cells where the user may make changes. You then protect the whole sheet and save the document. Merk at cellevernet for celler som er sett til å vera <emph>Verna</emph> berre er effektivt når du vernar heile arket. I utgangspunktet er alle cellene sett med innstillinga <emph>Verna</emph>. Du må difor fjerna denne innstillinga for dei cellene brukaren skal ha lov til å gjere endringar i. Deretter vernar du heile arket og lagrar det.
cell_protect.xhp
par_id5974303
help.text
These protection features are just switches to prevent accidental action. The features are not intended to provide any secure protection. For example, by exporting a sheet to another file format, a user may be able to surpass the protection features. There is only one secure protection: the password that you can apply when saving an OpenDocument file. A file that has been saved with a password can be opened only with the same password. Desse vernefunksjonane er berre brytarar som skal hindra tilfeldige handlingar. Dei er ikkje tenkt å gje sikkert vern. For eksempel kan ein brukar lett omgå vernet ved å eksportera arket til eit anna filformat. Det einaste sikre vernet er å bruka passord som du legg til når du lagrar OpenDocument-filer. Ei fil som er lagra med passord kan berre opnast ved å bruka det same passordet.
cell_protect.xhp
par_idN1066B
help.text
Select the cells that you want to specify the cell protection options for. Merk dei cellene du vil setja celleverninnstillingane for.
cell_protect.xhp
par_id3149019
help.text
Choose <item type="menuitem">Format - Cells</item> and click the <emph>Cell Protection</emph> tab. Vel <item type="menuitem">Format → Celler</item> og klikk på <emph>Cellevern</emph>.
cell_protect.xhp
par_id3152985
help.text
Select the protection options that you want. All options will be applied only after you protect the sheet from the Tools menu - see below. Vel dei verneinnstillingane du vil bruka. Innstillingane vert aktiverte først etter at du har verna arket via verktøymenyen - sjå nedanfor.
cell_protect.xhp
par_id31529866655
help.text
Uncheck <emph>Protected</emph> to allow the user to change the currently selected cells. Fjern merkinga <emph>Verna</emph> for å gje brukarane lov til å gjera endringar i det gjeldande arket.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Nynorsk
No related strings found in the glossary.

String information

Context
cell_enter.xhp
par_id2011780
help.text
Source string description
y55CS
Source string location
cell_enter.xhp
String age
3 months ago
Source string age
3 months ago
Translation file
nn/helpcontent2/source/text/scalc/guide.po, string 207