Translation

datapilot_tipps.xhp par_id3153771 help.text
English rRGaZ
Context English Norwegian Nynorsk Actions
datapilot_filtertable.xhp
par_id0720201001344811
help.text
The arrow to open the pop-up window is normally black. When the field contains one or more hidden field members, the arrow is blue and displays a tiny square at its lower-right corner. Pila som opnar sprettoppvindauget er til vanleg svart. Når feltet inneheld ein eller fleire gøymde feltmedlemmar, vert pila blå og viser også ein liten firkant i det nedre, høgre hjørnet.
datapilot_filtertable.xhp
par_id0720201001344884
help.text
You can also open the pop-up window by positioning the cell cursor at the button and pressing <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+D. Du kan også opna sprettoppvindauget ved at setja cellemarkøren over knappen og trykkja <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Cmd</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline> + D.
datapilot_grouping.xhp
tit
help.text
Grouping Pivot Tables Gruppera pivottabellar
datapilot_grouping.xhp
bm_id4195684
help.text
<bookmark_value>grouping; pivot tables</bookmark_value><bookmark_value>pivot table function;grouping table entries</bookmark_value><bookmark_value>ungrouping entries in pivot tables</bookmark_value> <bookmark_value>gruppera; pivottabellar</bookmark_value><bookmark_value>pivottabellfunksjon; gruppera tabelellement</bookmark_value><bookmark_value>oppheva gruppering av element i pivottabellar</bookmark_value>
datapilot_grouping.xhp
par_idN10643
help.text
<variable id="datapilot_grouping"><link href="text/scalc/guide/datapilot_grouping.xhp">Grouping Pivot Tables</link></variable> <variable id="datapilot_grouping"><link href="text/scalc/guide/datapilot_grouping.xhp">Å gruppera pivottabellar</link></variable>
datapilot_grouping.xhp
par_idN10661
help.text
The resulting pivot table can contain many different entries. By grouping the entries, you can improve the visible result. Den ferdige pivottabellen kan innehalda mange ulike element. Ved å gruppera elementa kan du gjera resultatet tydelegare.
datapilot_grouping.xhp
par_idN10667
help.text
Select a cell or range of cells in the pivot table. Marker ei celle eller eit celleområde i pivottabellen.
datapilot_grouping.xhp
par_idN1066B
help.text
Choose <emph>Data - Group and Outline - Group</emph>. Vel <emph>Data → Grupper og disponer → Grupper</emph>.
datapilot_grouping.xhp
par_idN1066E
help.text
Depending on the format of the selected cells, either a new group field is added to the pivot table, or you see one of the two <link href="text/scalc/01/12090400.xhp">Grouping</link> dialogs, either for numeric values, or for date values. Avhengig av formatet på dei markerte cellene, vert anten eit gruppefelt lagt til pivottabellen, eller du vil sjå eit av dei to dialogvindauga <link href="text/scalc/01/12090400.xhp">Grupper</link>for talverdiar eller for datoverdiar.
datapilot_grouping.xhp
par_id3328653
help.text
The pivot table must be organized in a way that grouping can be applied. Pivottabellen må organiserast slik at det er råd å bruka gruppering.
datapilot_grouping.xhp
par_idN10682
help.text
To remove a grouping, click inside the group, then choose <emph>Data - Group and Outline - Ungroup</emph>. Trykk inne i ei gruppe og vel <emph>Data → Grupper og disponer → Løys opp gruppe</emph> for å fjerne gruppa.
datapilot_tipps.xhp
tit
help.text
Selecting Pivot Table Output Ranges Vel utområdet for pivottabellen
datapilot_tipps.xhp
bm_id3148663
help.text
<bookmark_value>pivot table function; preventing data overwriting</bookmark_value><bookmark_value>output ranges of pivot tables</bookmark_value> <bookmark_value>pivottabellfunksjon; hindra overskriving av data</bookmark_value><bookmark_value>utdataområde for pivottabellar</bookmark_value>
datapilot_tipps.xhp
hd_id3148663
help.text
<variable id="datapilot_tipps"><link href="text/scalc/guide/datapilot_tipps.xhp" name="Selecting Pivot Table Output Ranges">Selecting Pivot Table Output Ranges</link></variable> <variable id="datapilot_tipps"><link href="text/scalc/guide/datapilot_tipps.xhp" name="Selecting Pivot Table Output Ranges">Val av utdataområde for pivottabell</link></variable>
datapilot_tipps.xhp
par_id3154123
help.text
Click the button <emph>More</emph> in the <emph>Pivot Table</emph> dialog. The dialog will be extended. Trykk på knappen <emph>Meir</emph> i dialogvindauget <emph>Pivottabell</emph> for å utvide dialogvindauget.
datapilot_tipps.xhp
par_id3153771
help.text
You can select a named range in which the pivot table is to be created, from the <emph>Results to</emph> box. If the results range does not have a name, enter the coordinates of the upper left cell of the range into the field to the right of the <emph>Results to</emph> box. You can also click on the appropriate cell to have the coordinates entered accordingly. Du kan velja eit namngjeve område som pivottabellen skal opprettast i frå nedtrekkslista <emph>Resultat til</emph>. Dersom området ikkje har eit namn, skriv du inn koordinata for feltet i til høgre for nedtrekkslista. Du kan også klikka direkte i cella for å setja inn koordinata.
datapilot_tipps.xhp
par_id3146974
help.text
If you mark the <emph>Ignore empty rows</emph> check box, they will not be taken into account when the pivot table is created. Merkjar du av for <emph>Ignorer tomme rader</emph>, vert desse ikkje rekna med når tabellen vert laga.
datapilot_tipps.xhp
par_id3145273
help.text
If the <emph>Identify categories</emph> check box is marked, the categories will be identified by their headings and assigned accordingly when the pivot table is created. Dersom det er kryssa av for <emph>Identifiser kategoriar</emph>, vert kategoriane identifiserte og tildelte etter overskriftene når tabellen vert oppretta.
datapilot_updatetable.xhp
tit
help.text
Updating Pivot Tables Oppdatere pivottabellar
datapilot_updatetable.xhp
bm_id3150792
help.text
<bookmark_value>pivot table import</bookmark_value><bookmark_value>pivot table function; refreshing tables</bookmark_value><bookmark_value>recalculating;pivot tables</bookmark_value><bookmark_value>updating;pivot tables</bookmark_value> <bookmark_value>import av pivottabell</bookmark_value><bookmark_value>pivottabellfunksjon; opdater tabellar</bookmark_value><bookmark_value>rekna om;pivottabellar</bookmark_value><bookmark_value>oppdater;pivottabellar</bookmark_value>
datapilot_updatetable.xhp
hd_id3150792
help.text
<variable id="datapilot_updatetable"><link href="text/scalc/guide/datapilot_updatetable.xhp" name="Updating Pivot Tables">Updating Pivot Tables</link></variable> <variable id="datapilot_updatetable"><link href="text/scalc/guide/datapilot_updatetable.xhp" name="Updating Pivot Tables">Opdatere pivottabellar</link></variable>
datapilot_updatetable.xhp
par_id3154684
help.text
If the data of the source sheet has been changed, $[officename] recalculates the pivot table. To recalculate the table, choose <emph>Data - Pivot Table - Refresh</emph>. Do the same after you have imported an Excel pivot table into $[officename] Calc. Dersom dataa i kjeldearket er endra, vil $[officename] rekna ut pivottabellen på nytt. For å rekna ut tabellen på nytt, vel <emph>Data → Pivottabell → Oppdater</emph>. Gjer det same etter at du har importert ein pivottabell frå Excel til $[officename] Calc.
dbase_files.xhp
tit
help.text
Importing and Exporting dBASE Files Importera og eksportera dBASE-filer
dbase_files.xhp
bm_id1226844
help.text
<bookmark_value>exporting;spreadsheets to dBASE</bookmark_value> <bookmark_value>importing;dBASE files</bookmark_value> <bookmark_value>dBASE import/export</bookmark_value> <bookmark_value>spreadsheets; importing from/exporting to dBASE files</bookmark_value> <bookmark_value>tables in databases;importing dBASE files</bookmark_value> <bookmark_value>eksportera; rekneark til dBASE</bookmark_value><bookmark_value>importera; dBASE-filer</bookmark_value><bookmark_value>dBASE-import/eksport</bookmark_value><bookmark_value>rekneark; importera frå/eksportera til dBASE-filer</bookmark_value><bookmark_value>tabellar i databasar; importera dBASE-filer</bookmark_value>
dbase_files.xhp
par_idN10738
help.text
<variable id="dbase_files"><link href="text/scalc/guide/dbase_files.xhp">Importing and Exporting dBASE Files</link></variable> <variable id="dbase_files"><link href="text/scalc/guide/dbase_files.xhp">Importera og eksportera dBASE-filer</link></variable>
dbase_files.xhp
par_idN10756
help.text
You can open and save data in the dBASE file format (*.dbf file extension) in $[officename] Base or a spreadsheet. In %PRODUCTNAME Base, a dBASE database is a folder that contains files with the .dbf file extension. Each file corresponds to a table in the database. Formulas and formatting are lost when you open and save a dBASE file from %PRODUCTNAME. Du kan opna og lagra data i dBASE-formatet (filetternamn .dbf) i $[officename] Base eller eit rekneark. I %PRODUCTNAME Base er ein dBASE-database ei mappe som inneheld filer med filetternamnet .dbf. Kvar fil svarar til ein tabell i databasen. Formlar og formatering går tapt når du opnar og lagrar dBASE-filer i %PRODUCTNAME.
dbase_files.xhp
par_idN10759
help.text
To Import a dBASE File Into a Spreadsheet Importera ei dBASE-fil inn i eit rekneark
dbase_files.xhp
par_idN10760
help.text
Choose <emph>File - Open</emph>. Vel <emph>Fil → Opna</emph>.
dbase_files.xhp
par_idN1071F
help.text
Locate the *.dbf file that you want to import. Finn dBASE-fila du vil importera.
dbase_files.xhp
par_idN10768
help.text
Click <emph>Open</emph>. Trykk på <emph>Opna</emph>.
dbase_files.xhp
par_idN10730
help.text
The <emph>Import dBASE files</emph> dialog opens. Dialogvindauget <emph>Importer dBASE-filer</emph> vert opna.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Things to check

XML markup

XML tags in translation do not match source

Reset

Glossary

English Norwegian Nynorsk
No related strings found in the glossary.

String information

Context
datapilot_tipps.xhp
par_id3153771
help.text
Source string description
rRGaZ
Source string location
datapilot_tipps.xhp
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
nn/helpcontent2/source/text/scalc/guide.po, string 567