Translation

wildcards.xhp par_id981629209073388 help.text
English PmsQL
Context English Norwegian Bokmål Actions
webquery.xhp
hd_id3149126
help.text
Editing the external data Endre de eksterne dataene
webquery.xhp
par_id3159228
help.text
Open <emph>Edit - Links</emph>. Here you can edit the link to the external data. Åpne <emph>Rediger → Lenker</emph>. Her kan du endre lenken til de eksterne dataene.
webquery.xhp
par_id3154650
help.text
<link href="text/scalc/01/04090000.xhp" name="External data dialog">External data dialog</link> <link href="text/scalc/01/04090000.xhp" name="External data dialog">Dialogvinduet Eksterne data</link>
wildcards.xhp
tit
help.text
Using Wildcards in Formulas Bruk jokertegn i formler
wildcards.xhp
bm_id3152149
help.text
<bookmark_value>wildcards in formulas</bookmark_value> <bookmark_value>wildcards;examples</bookmark_value> <bookmark_value>jokertegn i formler</bookmark_value> <bookmark_value>jokertegn; eksempler</bookmark_value>
wildcards.xhp
hd_id941629155075179
help.text
<variable id="wildcards_h1"><link href="text/scalc/guide/wildcards.xhp" name="wildcards_link">Using Wildcards in Formulas</link></variable> <variable id="wildcards_h1"><link href="text/scalc/guide/wildcards.xhp" name="wildcards_link">Bruke jokertegn i formler</link></variable>
wildcards.xhp
par_id571629155308959
help.text
Wildcards are special characters that can be used in search strings that are passed as arguments to some Calc functions. They can also be used to define search criteria in the <emph>Find & Replace</emph> dialog. The use of wildcards enables the definition of more advanced search parameters with a single search string. Jokertegn er spesialtegn som kan brukes i søkestrenger som sendes som argumenter til noen Calc -funksjoner. De kan også brukes til å definere søkekriterier i dialogboksen <emph> Finn og erstatt </emph>. Bruken av jokertegn muliggjør definisjonen av mer avanserte søkeparametere med en enkelt søkestreng.
wildcards.xhp
par_id391629156224638
help.text
%PRODUCTNAME Calc supports either <emph>wildcards</emph> or <emph>regular expressions</emph> as arguments depending on the current application settings. By default %PRODUCTNAME Calc is set to support wildcards instead of regular expressions. %PRODUCTNAME Calc støtter enten <emph> jokertegn </emph> eller <emph> regulære uttrykk </emph> som argumenter, avhengig av gjeldende programinnstillinger. Som standard er %PRODUCTNAME Calc satt til å støtte jokertegn i stedet for regulære uttrykk.
wildcards.xhp
par_id551629156504794
help.text
To make sure wildcards are supported, go to <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><menuitem>%PRODUCTNAME - Preferences - %PRODUCTNAME Calc - Calculate</menuitem></caseinline><defaultinline><menuitem>Tools - Options - %PRODUCTNAME Calc - Calculate</menuitem></defaultinline></switchinline> and check if the option <emph>Enable wildcards in formulas</emph> is selected. Note that you can use this dialog to switch to regular expressions by choosing <emph>Enable regular expressions in formulas</emph> or choose to support neither wildcards nor regular expressions. For å sikre at jokertegn støttes, gå til <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"> <menuitem> %PRODUCTNAME - Innstillinger - %PRODUCTNAME Calc - Beregn </menuitem> </caseinline> <defaultinline> <menuitem> Verktøy - Alternativer - %PRODUCTNAME Calc - Beregn </menuitem> </defaultinline> </switchinline> og sjekk om alternativet <emph> Aktiver jokertegn i formler </emph> er valgt. Vær oppmerksom på at du kan bruke denne dialogboksen til å bytte til regulære uttrykk ved å velge <emph> Aktiver regulære uttrykk i formler </emph> eller velge å ikke støtte jokertegn eller regulære uttrykk.
wildcards.xhp
par_id141629156913731
help.text
The following wildcards are supported: Følgende jokertegn støttes:
wildcards.xhp
par_id801629209195110
help.text
Wildcard Jokertegn
wildcards.xhp
par_id861629209212608
help.text
Description Beskrivelse
wildcards.xhp
par_id591629209073388
help.text
<emph>? (question mark)</emph> <emph>? (spørsmålstegn) </emph>
wildcards.xhp
par_id31629209073388
help.text
Matches any single character. For example, the search string "b?g" matches “bag” and “beg” but will not match "boog" or "mug". Matcher et enkelt tegn. For eksempel samsvarer søkestrengen "b? G" med "bag" og "tigge", men vil ikke matche "boog" eller "krus".
wildcards.xhp
par_id121629209114452
help.text
Note that it will not match "bg" as well, since "?" must match exactly <emph>one</emph> character. The "?" wildcard does not correspond to a zero-character match. Vær oppmerksom på at den ikke vil matche "bg" også, siden "?" må matche nøyaktig <emph> ett </emph> tegn. "?" jokertegn tilsvarer ikke en nulltegn match.
wildcards.xhp
par_id981629209073388
help.text
<emph>* (asterisk)</emph> <emph>* (asterisk)</emph>
wildcards.xhp
par_id51629209073388
help.text
Matches any sequence of characters, including an empty string. For example, the search string "*cast" will match “cast”, “forecast”, and “outcast”, but will not match "forecaster" using default %PRODUCTNAME settings. Matcher alle tegnsekvenser, inkludert en tom streng. For eksempel vil søkestrengen "*cast" matche "cast", "forecast" og "outcast", men vil ikke matche "forecaster" ved å bruke standard %PRODUCTNAME -innstillinger.
wildcards.xhp
par_id351629209153307
help.text
If the option <menuitem>Search criteria = and <> must apply to whole cells</menuitem> is disabled in <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><menuitem>%PRODUCTNAME - Preferences - %PRODUCTNAME Calc - Calculate</menuitem></caseinline><defaultinline><menuitem>Tools - Options - %PRODUCTNAME Calc - Calculate</menuitem></defaultinline></switchinline>, then "forecaster" will be a match using the "*cast" search string. Hvis alternativet <menuitem> Søkekriterier = og <> må gjelde for hele celler </menuitem> er deaktivert i <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><menuitem> %PRODUCTNAME - Innstillinger - %PRODUCTNAME Calc - Beregn </menuitem> </caseinline> <defaultinline> <menuitem> Verktøy - Alternativer - %PRODUCTNAME Calc - Beregn </menuitem> </defaultinline> </switchinline>, så blir "forecaster" en match som bruker " *kast "søkestreng.
wildcards.xhp
par_id181629209277556
help.text
<emph>~ (tilde)</emph> <emph>~ (tilde)</emph>
wildcards.xhp
par_id881629209280877
help.text
Escapes the special meaning of a question mark, asterisk, or tilde character that follows immediately after the tilde character. Unnslipper den spesielle betydningen av et spørsmålstegn, asterisk eller tilde -tegn som følger umiddelbart etter tilde -tegnet.
wildcards.xhp
par_id861629209431020
help.text
For example, the search string "why~?" matches “why?” but will not match "whys" nor "why~s". For eksempel søkestrengen "hvorfor ~?" matcher "hvorfor?" men vil ikke matche "hvorfor" eller "hvorfor ~ s".
wildcards.xhp
par_id1001629157561261
help.text
Wildcards are supported in %PRODUCTNAME Calc and in Microsoft Excel. Therefore, if interoperability between both applications is needed, choose to work with wildcards instead of regular expressions. Conversely, if interoperability is not necessary, consider using regular expressions for more powerful search capabilities. Jokertegn støttes i %PRODUCTNAME Calc og i Microsoft Excel. Derfor, hvis det er nødvendig med interoperabilitet mellom begge applikasjonene, velger du å jobbe med jokertegn i stedet for regulære uttrykk. Omvendt, hvis interoperabilitet ikke er nødvendig, bør du vurdere å bruke regulære uttrykk for kraftigere søkemuligheter.
wildcards.xhp
hd_id671629158766165
help.text
Supported Spreadsheet Functions Regnearkfunksjoner som støttes
wildcards.xhp
par_id161629158785887
help.text
Wildcards are supported by the following spreadsheet functions: Jokertegn støttes av følgende regnearkfunksjoner:
wildcards.xhp
par_id441629158810517
help.text
<emph>Database functions:</emph> DAVERAGE, DCOUNT, DCOUNTA, DGET, DMAX, DMIN, DPRODUCT, DSTDEV, DSTDEVP, DSUM, DVAR and DVARP. <emph> Databasefunksjoner: </emph> DAVERAGE, DCOUNT, DCOUNTA, DGET, DMAX, DMIN, DPRODUCT, DSTDEV, DSTDEVP, DSUM, DVAR og DVARP.
wildcards.xhp
par_id321629158810916
help.text
<emph>Conditional functions:</emph> AVERAGEIF, AVERAGEIFS, COUNTIF, COUNTIFS, MAXIFS, MINIFS, SUMIF and SUMIFS. <emph> Betingede funksjoner: </emph> AVERAGEIF, AVERAGEIFS, COUNTIF, COUNTIFS, MAXIFS, MINIFS, SUMIF og SUMIFS.
wildcards.xhp
par_id941629158811325
help.text
<emph>Lookup functions:</emph> HLOOKUP, LOOKUP and VLOOKUP. <emph> Oppslagsfunksjoner: </emph> HLOOKUP, LOOKUP og VLOOKUP.
wildcards.xhp
par_id41629158919808
help.text
<emph>Other functions:</emph> MATCH and SEARCH. <emph> Andre funksjoner: </emph> MATCH og SEARCH.
wildcards.xhp
hd_id701629159564269
help.text
Examples of Wildcards in Formulas Eksempler på jokertegn i formler
wildcards.xhp
par_id121629289062103
help.text
The following examples consider that the options <menuitem>Enable wildcards in formulas</menuitem> and <menuitem>Search criteria = and <> must apply to whole cells</menuitem> are enabled in <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><menuitem>%PRODUCTNAME - Preferences - %PRODUCTNAME Calc - Calculate</menuitem></caseinline><defaultinline><menuitem>Tools - Options - %PRODUCTNAME Calc - Calculate</menuitem></defaultinline></switchinline>. Følgende eksempler anser at alternativene <menuitem> Aktiver jokertegn i formler </menuitem> og <menuitem> Søkekriterier = og <> må gjelde for hele celler </menuitem> er aktivert i <switchinline select="sys"> <caseinline select="MAC"><menuitem> %PRODUCTNAME - Innstillinger - %PRODUCTNAME Calc - Beregn </menuitem> </caseinline> <defaultinline> <menuitem> Verkøy - Alternativer - %PRODUCTNAME Calc - Beregn </menuitem> </defaultinline> </switchinline>.
wildcards.xhp
par_id271629159111490
help.text
<input>=COUNTIF(A1:A10;"Chi*")</input> counts the number of cells in the range <emph>A1:A10</emph> containing strings that start with "Chi" followed by zero or more characters. <input> =COUNTIF (A1: A10; "Chi*") </input> teller antall celler i området <emph> A1: A10 </emph> som inneholder strenger som begynner med "Chi" etterfulgt av null eller flere tegn.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice Help - master/text/scalc/guide
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated LibreOffice Help - master/LibreOffice Help - master
Translated LibreOffice Help - master/LibreOffice Help - master

Loading…

User avatar kmr

New translation

LibreOffice Help - master / text/scalc/guideNorwegian Bokmål

11 months ago
Browse all component changes

Things to check

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Norwegian Bokmål
<emph>* (asterisk)</emph> <emph>* (asterisk)</emph> LibreOffice Help - master
<emph>* (asterisk)</emph> <emph>* (asterisk)</emph> LibreOffice Help - master

String information

Context
wildcards.xhp
par_id981629209073388
help.text
Source string description
PmsQL
Source string location
wildcards.xhp
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
nb/helpcontent2/source/text/scalc/guide.po, string 1528