Translation

cell_enter.xhp par_id2011780 help.text
English y55CS
Context English Galician Actions
calculate.xhp
par_id3154253
help.text
Type in a formula, for example, <item type="literal">=A3 * A4 / 100.</item> Escriba unha fórmula, por exemplo, <item type="literal">=A3 * A4 / 100.</item>
calculate.xhp
par_idN1068B
help.text
Press Enter. Prema Intro.
calculate.xhp
par_id3147343
help.text
The result of the formula appears in the cell. If you want, you can edit the formula in the input line of the Formula bar. O resultado da fórmula aparece na cela. Se quere, pode editar a fórmula na liña de entrada na barra de fórmulas.
calculate.xhp
par_id3155378
help.text
When you edit a formula, the new result is calculated automatically. Cando se edita unha fórmula, o novo resultado calcúlase automaticamente.
cell_enter.xhp
tit
help.text
Entering Values Introdución de valores
cell_enter.xhp
bm_id3150868
help.text
<bookmark_value>values; inserting in multiple cells</bookmark_value> <bookmark_value>inserting;values</bookmark_value> <bookmark_value>cell ranges;selecting for data entries</bookmark_value> <bookmark_value>areas, see also cell ranges</bookmark_value> <bookmark_value>valores; inserir em varias celas</bookmark_value><bookmark_value>inserir;valores</bookmark_value><bookmark_value>intervalos de celas;seleccionar para entradas de datos</bookmark_value><bookmark_value>áreas, consulte tamén intervalos de celas</bookmark_value>
cell_enter.xhp
hd_id3405255
help.text
<variable id="cell_enter"><link href="text/scalc/guide/cell_enter.xhp">Entering Values</link></variable> <variable id="cell_enter"><link href="text/scalc/guide/cell_enter.xhp">Introducir valores</link></variable>
cell_enter.xhp
par_id7147129
help.text
Calc can simplify entering data and values into multiple cells. You can change some settings to conform to your preferences. O Calc pode simplificar a introdución de datos e valores en varias celas. Pódense alterar algunhas opcións para adaptalas ás súas preferencias.
cell_enter.xhp
hd_id5621509
help.text
To Enter Values Into a Range of Cells Manually Para introducir valores nun intervalo de celas manualmente
cell_enter.xhp
par_id8200018
help.text
There are two features that assist you when you enter a block of data manually. Existen dúas funcionalidades que axudan a introducir un bloque de datos manualmente.
cell_enter.xhp
hd_id1867427
help.text
Area Detection for New Rows Detección de área para filas novas
cell_enter.xhp
par_id7908871
help.text
In the row below a heading row, you can advance from one cell to the next with the Tab key. After you enter the value into the last cell in the current row, press Enter. Calc positions the cursor below the first cell of the current block. Na liña inmediatamente inferior a unha liña cun título pódese avanzar dunha cela para a seguinte coa tecla de tabulador. Despois de introducir o valor na última cela da fila actual, prema Intro. O Calc coloca o cursor debaixo da primeira cela do bloque actual.
cell_enter.xhp
par_id6196783
help.text
<image id="img_id6473586" src="media/helpimg/area1.png" width="4.8335in" height="1.5937in"><alt id="alt_id6473586">area detection</alt></image> <image id="img_id6473586" src="media/helpimg/area1.png" width="4.8335in" height="1.5937in"><alt id="alt_id6473586">detección de área</alt></image>
cell_enter.xhp
par_id8118839
help.text
In row 3, press Tab to advance from cell B3 to C3, D3, and E3. Then press Enter to advance to B4. Na fila 3 prema o tabulador para avanzar da cela B3 á C3, D3 e E3. Despois prema Intro para avanzar para B4.
cell_enter.xhp
hd_id3583788
help.text
Area Selection Selección de área
cell_enter.xhp
par_id2011780
help.text
Select the area where you want to input values. Now you can start to input values from the cursor position in the selected area. Press the <keycode>Tab</keycode> key to advance to the next cell or <keycode>Shift</keycode> + <keycode>Tab</keycode> to move backward. At the edges of the selected area the tab key jumps inside the selected area. You will not leave the selected area.
cell_enter.xhp
par_id7044282
help.text
<image id="img_id2811365" src="media/helpimg/area2.png" width="4.8335in" height="1.5937in"><alt id="alt_id2811365">area selection</alt></image> <image id="img_id2811365" src="media/helpimg/area2.png" width="4.8335in" height="1.5937in"><alt id="alt_id2811365">selección de área</alt></image>
cell_enter.xhp
par_id3232520
help.text
Select the area from B3 to E7. Now B3 is waiting for your input. Press <keycode>Tab</keycode> to advance to the next cell within the selected area.
cell_enter.xhp
hd_id8950163
help.text
To Enter Values to a Range of Cells Automatically Para introducir valores nun intervalo de celas automaticamente
cell_enter.xhp
par_id633869
help.text
See <link href="text/scalc/guide/calc_series.xhp">Automatically Filling in Data Based on Adjacent Cells</link>. Consulte <link href="text/scalc/guide/calc_series.xhp">Encher automaticamente datos baseándose nas celas adxacentes</link>.
cell_protect.xhp
tit
help.text
Protecting Cells from Changes Protexer celas de cambios
cell_protect.xhp
bm_id3146119
help.text
<bookmark_value>protecting;cells and sheets</bookmark_value> <bookmark_value>cells; protecting</bookmark_value> <bookmark_value>cell protection; enabling</bookmark_value> <bookmark_value>sheets; protecting</bookmark_value> <bookmark_value>documents; protecting</bookmark_value> <bookmark_value>cells; hiding for printing</bookmark_value> <bookmark_value>changing; sheet protection</bookmark_value> <bookmark_value>hiding;formulas</bookmark_value> <bookmark_value>formulas;hiding</bookmark_value> <bookmark_value>protexer;celas e follas</bookmark_value><bookmark_value>celas; protexer</bookmark_value><bookmark_value>protección de celas; ativar</bookmark_value><bookmark_value>follas; protexer</bookmark_value><bookmark_value>documentos; protexer</bookmark_value><bookmark_value>celas; ocultar para impresión</bookmark_value><bookmark_value>cambiar; protección de follas</bookmark_value><bookmark_value>ocultar;fórmulas</bookmark_value><bookmark_value>fórmulas;ocultar</bookmark_value>
cell_protect.xhp
hd_id3146119
help.text
<variable id="cell_protect"><link href="text/scalc/guide/cell_protect.xhp" name="Protecting Cells from Changes">Protecting Cells from Changes</link></variable> <variable id="cell_protect"><link href="text/scalc/guide/cell_protect.xhp" name="Protecting Cells from Changes">Protexer celas de cambios</link></variable>
cell_protect.xhp
par_id3153368
help.text
In <item type="productname">%PRODUCTNAME</item> Calc you can protect sheets and the document as a whole. You can choose whether the cells are protected against accidental changes, whether the formulas can be viewed from within Calc, whether the cells are visible or whether the cells can be printed. No Calc de <item type="productname">%PRODUCTNAME</item> pode protexer follas e documentos como un todo. Pode escoller se protexer as celas contra os cambios accidentais, se as fórmulas poden verse desde dentro do Calc ou se poden ser impresas.
cell_protect.xhp
par_id3145261
help.text
Protection can be provided by means of a password, but it does not have to be. If you have assigned a password, protection can only be removed once the correct password has been entered. A protección pode ser garantida mediante un contrasinal, mais non ten por que selo. Se se indicou un contrasinal, a protección só pode ser retirada unha vez introducido o contrasinal correcto.
cell_protect.xhp
par_id3148576
help.text
Note that the cell protection for cells with the <emph>Protected</emph> attribute is only effective when you protect the whole sheet. In the default condition, every cell has the <emph>Protected</emph> attribute. Therefore you must remove the attribute selectively for those cells where the user may make changes. You then protect the whole sheet and save the document. Teña en conta que a protección para as celas co atributo <emph>Protexida</emph> só é efectiva cando se protexe toda a táboa. Na condición predeterminada, todas as celas teñen o atributo <emph>Protexida</emph>. Por tanto, haino que eliminar das celas nas que o usuario poida realizar cambios. A continuación, protexa toda a táboa e garde o documento.
cell_protect.xhp
par_id5974303
help.text
These protection features are just switches to prevent accidental action. The features are not intended to provide any secure protection. For example, by exporting a sheet to another file format, a user may be able to surpass the protection features. There is only one secure protection: the password that you can apply when saving an OpenDocument file. A file that has been saved with a password can be opened only with the same password. Estes recursos de protección son apenas conmutadores que impiden unha acción accidental. Os recursos non están pensados para fornecer unha protección segura. Por exemplo, simplemente exportando unha folla a outro formato de ficheiro é posíbel evitar esta técnica de protección. Só existe unha protección segura: o contrasinal que se aplica ao gardar un ficheiro de OpenDocument. Un ficheiro gardado con contrasinal só pode ser aberto co mesmo contrasinal.
cell_protect.xhp
par_idN1066B
help.text
Select the cells that you want to specify the cell protection options for. Seleccione as celas nas que desexa definir as opcións de protección de cela.
cell_protect.xhp
par_id3149019
help.text
Choose <item type="menuitem">Format - Cells</item> and click the <emph>Cell Protection</emph> tab. Escolla <item type="menuitem">Formato - Celas</item> e prema na lapela<emph>Protección de cela</emph>.
cell_protect.xhp
par_id3152985
help.text
Select the protection options that you want. All options will be applied only after you protect the sheet from the Tools menu - see below. Seleccione as opcións de protección que desexe. Todas as opción aplícanse só despois de protexer a folla desde o menú Ferramentas - consulte embaixo.
cell_protect.xhp
par_id31529866655
help.text
Uncheck <emph>Protected</emph> to allow the user to change the currently selected cells. Desmarque <emph>Protexida</emph> para permitir que o usuario cambie as celas seleccionadas actualmente.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Galician
No related strings found in the glossary.

String information

Context
cell_enter.xhp
par_id2011780
help.text
Source string description
y55CS
Source string location
cell_enter.xhp
String age
4 months ago
Source string age
4 months ago
Translation file
gl/helpcontent2/source/text/scalc/guide.po, string 207