Translation

02140000.xhp par_id3157972 help.text
English SNPhH
Context English Hungarian Actions
02140000.xhp
par_id3148438
help.text
Unknown error.
02140000.xhp
par_id3147423
help.text
Internal syntax error Belső szintaktikai hiba
02140000.xhp
par_id3148437
help.text
Matrix is expected on the calculation stack, but is not available. A program mátrixot várt a számítási veremben, de az nem érhető el.
02140000.xhp
par_id3153934
help.text
Internal syntax error Belső szintaktikai hiba
02140000.xhp
par_id3149507
help.text
Unknown code, for example, a document with a newer function is loaded in an older version that does not contain the function. Ismeretlen kód, például régebbi verzióban nyit meg egy újabb verzióval készített dokumentumot, amelyben bizonyos függvények nem érhetők el.
02140000.xhp
par_id3149189
help.text
Internal syntax error Belső szintaktikai hiba
02140000.xhp
par_id3149545
help.text
Variable is not available A változó nem érhető el.
02140000.xhp
par_id3146142
help.text
519<br/>#VALUE!
02140000.xhp
par_id3155954
help.text
No value (instead of Err:519 cell displays #VALUE!)
02140000.xhp
par_id3153108
help.text
The formula yields a value that does not correspond to the definition; or a cell that is referenced in the formula contains text instead of a number. A képlet olyan eredményt szolgáltat, amely nincs összhangban a definícióval, vagy a képletben hivatkozott cella szöveget tartalmaz szám helyett.
02140000.xhp
par_id3150017
help.text
Internal syntax error Belső szintaktikai hiba
02140000.xhp
par_id3148758
help.text
Compiler creates an unknown compiler code. A fordító ismeretlen fordítókódot hoz létre.
02140000.xhp
par_id3153737
help.text
Internal syntax error (instead of Err:521 cell displays #NULL!)
02140000.xhp
par_id3155436
help.text
No code or no result.
02140000.xhp
par_id3149008
help.text
Circular reference Körkörös hivatkozás
02140000.xhp
par_id3157972
help.text
Formula refers directly or indirectly to itself and the <emph>Iterations</emph> option is not set under <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">%PRODUCTNAME - Preferences</caseinline><defaultinline>Tools - Options</defaultinline></switchinline> - %PRODUCTNAME Calc - Calculate. A képlet közvetlenül vagy közvetetten önmagára hivatkozik, és <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">a %PRODUCTNAME - Beállítások</caseinline><defaultinline>az Eszközök - Beállítások</defaultinline></switchinline> - %PRODUCTNAME Calc - Számítás panel <emph>Iterációk</emph> beállítása nincs kijelölve.
02140000.xhp
par_id3150930
help.text
The calculation procedure does not converge A számítási eljárás nem konvergens
02140000.xhp
par_id3150272
help.text
Function missed a targeted value, or <link href="text/shared/optionen/01060500.xhp">iterative references</link> do not reach the minimum change within the maximum steps that are set. Egy függvénynek hiányzik a célértéke, vagy az <link href="text/shared/optionen/01060500.xhp">iteratív hivatkozások</link> nem érik el a megadott maximális számú lépés alatt a minimális változást.
02140000.xhp
par_id3153544
help.text
524<br/>#REF!
02140000.xhp
par_id3154634
help.text
Not a valid reference (instead of Err:524 cell displays #REF!)
02140000.xhp
par_id3147539
help.text
<emph>Compiler:</emph> a column or row description name could not be resolved. <emph>Interpreter:</emph> in a formula, the column, row, or sheet that contains a referenced cell is missing. <emph>Fordító:</emph> egy oszlop vagy sor leírásnevét nem lehet feloldani. <emph>Értelmező:</emph> hiányzik egy képletben a hivatkozott cellát tartalmazó oszlop, sor vagy munkalap.
02140000.xhp
par_id3155984
help.text
525<br/>#NAME? 525<br/>#NAME?
02140000.xhp
par_id3148428
help.text
invalid names (instead of Err:525 cell displays #NAME?)
02140000.xhp
par_id3156259
help.text
An identifier could not be evaluated, for example, no valid reference, no valid domain name, no column/row label, no macro, incorrect decimal divider, add-in not found. Egy azonosító nem értékelhető ki, például nincs érvényes hivatkozás, nincs érvényes tartománynév, nincs érvényes oszlop/sorcímke, nincs makró, hibás a tizedesosztó, nem található kiegészítő.
02140000.xhp
par_id3154315
help.text
Internal syntax error Belső szintaktikai hiba
02140000.xhp
par_id3083286
help.text
Obsolete, no longer used, but could come from old documents if the result is a formula from a domain. Elavult, már nem használatos, de régi dokumentumok esetén előfordulhat, ha az eredmény egy képlet egy tartományból.
02140000.xhp
par_id3152966
help.text
Internal overflow Belső túlcsordulás
02140000.xhp
par_id3149709
help.text
<emph>Interpreter: </emph>References, such as when a cell references a cell, are too encapsulated. <emph>Értelmező: </emph> A hivatkozások (ha például egy cella egy másik cellára hivatkozik) túlságosan egymásba vannak ágyazva.
02140000.xhp
par_id4152967
help.text
No AddIn
02140000.xhp
par_id3149710
help.text
<emph>Interpreter: </emph>AddIn not found.
02140000.xhp
par_id3152967
help.text
No Macro

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Things to check

XML markup

XML tags in translation do not match source

Reset

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
02140000.xhp
par_id3157972
help.text
Source string description
SNPhH
Source string location
02140000.xhp
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
hu/helpcontent2/source/text/scalc/05.po, string 54