Translation

04060107.xhp bm_id3163286 help.text
English MDwDi
Context English Bulgarian Actions
04060107.xhp
par_id3145859
help.text
E4: RSQ E4: RSQ
04060107.xhp
par_id3145880
help.text
F4: The standard error of the regression calculated for the Y value. F4: стандартната грешка на регресията, изчислена за стойността на Y.
04060107.xhp
par_id3145894
help.text
E5: The F value from the variance analysis. E5: стойността F от дисперсионния анализ.
04060107.xhp
par_id3145915
help.text
F5: The degrees of freedom from the variance analysis. F5: степените на свобода от дисперсионния анализ.
04060107.xhp
par_id3145937
help.text
E6: The sum of the squared deviation of the estimated Y values from their linear mean. E6: сумата от квадратите на отклоненията на изчислените стойности на Y от линейното средно.
04060107.xhp
par_id3145952
help.text
F6: The sum of the squared deviation of the estimated Y value from the given Y values. F6: сумата от квадратите на отклоненията на изчислените стойности на Y от дадените стойности на Y.
04060107.xhp
bm_id1596728
help.text
<bookmark_value>LOGEST function</bookmark_value> <bookmark_value>LOGEST, функция</bookmark_value>
04060107.xhp
hd_id3146009
help.text
LOGEST LOGEST
04060107.xhp
par_id3146037
help.text
<ahelp hid="HID_FUNC_RKP">This function calculates the adjustment of the entered data as an exponential regression curve (y=b*m^x).</ahelp> <ahelp hid="HID_FUNC_RKP">Тази функция апроксимира въведените данни чрез експоненциална регресионна крива (y=b*m^x).</ahelp>
04060107.xhp
par_id3163123
help.text
LOGEST(DataY [; DataX [; FunctionType [; Stats]]]) LOGEST(ДанниY [; ДанниX [; ТипФунк [; Стат]]])
04060107.xhp
par_id3163137
help.text
<emph>DataY</emph> represents the Y Data array. <emph>ДанниY</emph> представлява масива с данни за Y.
04060107.xhp
par_id3163155
help.text
<emph>DataX</emph> (optional) represents the X Data array. <emph>ДанниX</emph> (незадължителен) представлява масива с данни за X.
04060107.xhp
par_id3163174
help.text
<emph>FunctionType</emph> (optional). If Function_Type = 0, functions in the form y = m^x will be calculated. Otherwise, y = b*m^x functions will be calculated. <emph>ТипФунк</emph> (незадължителен). Ако ТипФунк = 0, ще бъдат изчислявани функции от вида y = m^x, в противен случай – функции от вида y = b*m^x.
04060107.xhp
par_id3163196
help.text
<emph>Stats</emph> (optional). If Stats=0, only the regression coefficient is calculated. <emph>Стат</emph> (незадължителен). Ако Стат=0, се изчислява само коефициентът на корелация.
04060107.xhp
par_id3163230
help.text
See LINEST. However, no square sum will be returned. Вижте LINEST. Разликата е, че няма да бъде върната сума на квадратите.
04060107.xhp
bm_id3163286
help.text
<bookmark_value>SUMPRODUCT function</bookmark_value><bookmark_value>scalar products</bookmark_value><bookmark_value>dot products</bookmark_value><bookmark_value>inner products</bookmark_value> <bookmark_value>SUMPRODUCT, функция</bookmark_value><bookmark_value>скаларни произведения</bookmark_value>
04060107.xhp
hd_id3163286
help.text
SUMPRODUCT SUMPRODUCT
04060107.xhp
par_id3163314
help.text
<ahelp hid="HID_FUNC_SUMMENPRODUKT">Multiplies corresponding elements in the given arrays, and returns the sum of those products.</ahelp> <ahelp hid="HID_FUNC_SUMMENPRODUKT">Умножава съответните елементи в дадените масиви и връща сумата на получените произведения.</ahelp>
04060107.xhp
par_id3163347
help.text
SUMPRODUCT(Array 1[; Array 2;][...;[Array 255]]) SUMPRODUCT(Масив 1[; Масив 2;][...;[Масив 255]])
04060107.xhp
par_id3163362
help.text
<emph>Array 1[; Array 2;][...;[Array 255]]</emph> represent arrays whose corresponding elements are to be multiplied. <emph>Масив 1[; Масив 2;][...;[Масив 255]]</emph> представляват масиви, чиито съответни елементи да бъдат умножени.
04060107.xhp
par_idN11B19
help.text
At least one array must be part of the argument list. If only one array is given, all array elements are summed. If more than one array is given, they must all be the same size. В списъка с аргументи трябва да има поне един масив. Ако е подаден само един масив, се сумират всичките му елементи. Ако са подадени няколко, те трябва да са с еднакъв размер.
04060107.xhp
par_idN11B60
help.text
<item type="input">5</item> <item type="input">5</item>
04060107.xhp
par_idN11BA1
help.text
<item type="input">=SUMPRODUCT(A1:B3;C1:D3)</item> returns 397. <item type="input">=SUMPRODUCT(A1:B3;C1:D3)</item> връща 397.
04060107.xhp
par_idN11BA4
help.text
Calculation: A1*C1 + B1*D1 + A2*C2 + B2*D2 + A3*C3 + B3*D3 Изчисление: A1*C1 + B1*D1 + A2*C2 + B2*D2 + A3*C3 + B3*D3
04060107.xhp
par_idN11BA7
help.text
You can use SUMPRODUCT to calculate the scalar product of two vectors. Чрез SUMPRODUCT можете да изчислявате скаларни произведения на двойки вектори.
04060107.xhp
par_idN11BBC
help.text
SUMPRODUCT returns a single number, it is not necessary to enter the function as an array function. SUMPRODUCT връща едно число, затова не е необходимо да се въвежа като функция за масив.
04060107.xhp
bm_id3144842
help.text
<bookmark_value>SUMX2MY2 function</bookmark_value> <bookmark_value>SUMX2MY2, функция</bookmark_value>
04060107.xhp
hd_id3144842
help.text
SUMX2MY2 SUMX2MY2
04060107.xhp
par_id3144871
help.text
<ahelp hid="HID_FUNC_SUMMEX2MY2">Returns the sum of the difference of squares of corresponding values in two arrays.</ahelp> <ahelp hid="HID_FUNC_SUMMEX2MY2">Връща сумата от разликите на квадратите на съответните стойности в два масива.</ahelp>
04060107.xhp
par_id3144903
help.text
SUMX2MY2(ArrayX; ArrayY) SUMX2MY2(МасивX; МасивY)
04060107.xhp
par_id3144916
help.text
<emph>ArrayX</emph> represents the first array whose elements are to be squared and added. <emph>МасивX</emph> представлява първия масив, чиито елементи да бъдат повдигнати на квадрат и добавени.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Things to check

XML markup

XML tags in translation do not match source

Reset

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
04060107.xhp
bm_id3163286
help.text
Source string description
MDwDi
Source string location
04060107.xhp
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
bg/helpcontent2/source/text/scalc/01.po, string 1906