Translation

sf_array.xhp par_id281626980354105 help.text
English T6E8L
Context English Basque
sf_array.xhp
par_id431585757822181
help.text
Stack all single items of an array and all items in its subarrays into one new array without subarrays. Empty subarrays are ignored and subarrays with a number of dimensions greater than one are not flattened. Pilatu matrize berri batean, azpimatrizerik gabe, matrize bateko elementu bakarrak eta bere azpimatrizeetako elementu guztiak. Azpimatrize hutsei ez ikusiarena egingo zaie eta dimentsio bat baino gehiago ditzuten azpimatrizeak ez dira berdinduko.
sf_array.xhp
par_id431585757822869
help.text
<emph>array_1d</emph>: The pre-existing array, may be empty. <emph>array_1d</emph>: Lehendik dagoen matrizea, hutsik egon daiteke.
sf_array.xhp
par_id291610040786530
help.text
You can use the <literal>Flatten</literal> method along with other methods such as <literal>Append</literal> or <literal>Prepend</literal> to concatenate a set of 1D arrays into a single 1D array. <literal>Flatten</literal> metodoa erabili daiteke, <literal>Append</literal> edo <literal>Prepend</literal> edo beste metodo batzuekin batera, 1D matrizeen multzo bat 1D matrize bakarrean kateatzeko.
sf_array.xhp
par_id941610040961148
help.text
Next is an example of how the methods <literal>Flatten</literal> and <literal>Append</literal> can be combined to concatenate three arrays. Hurrengo adibidean, <literal>Flatten</literal> eta <literal>Append</literal> metodoak hiru matrize kateatzeko nola erabili daitezkeen azaltzen da.
sf_array.xhp
bas_id841610041372527
help.text
'Creates three arrays for this example 'Hiru matrize sortzen ditu adibide honetarako
sf_array.xhp
bas_id171610041440657
help.text
'Concatenates the three arrays into a single 1D array 'Hiru matrize kateatzen ditu 1D matrize bakar batean
sf_array.xhp
par_id611585561482373
help.text
Import the data contained in a comma-separated values (CSV) file. The comma may be replaced by any character. Inportatu komaz banandutako balioen (CSV) fitxategi bateko datuak. Komaren ordez beste karaktere bat erabili daiteke.
sf_array.xhp
par_id41585562158392
help.text
The applicable CSV format is described in <link href="https://tools.ietf.org/html/rfc4180" name="CSV formats">IETF Common Format and MIME Type for CSV Files</link>. CSV formatu aplikagarria <link href="https://tools.ietf.org/html/rfc4180" name="CSV formats">IETF Common Format and MIME Type for CSV Files</link> webgunean dago deskribatuta.
sf_array.xhp
par_id641585562341028
help.text
Each line in the file contains a full record (line splitting is not allowed). <br/>However sequences like <literal>\n</literal>, <literal>\t</literal>, ... are left unchanged. Use <literal>SF_String</literal>.Unescape() method to manage them. Fitxategiko lerro bakoitzak erregistro oso bat du (ez dago onartuta lerroak zatitzea). <br/>Hala ere, <literal>\n</literal>, <literal>\t</literal> eta antzeko sekuentziak aldaketarik gabe uzten dira. Erabili <literal>SF_String</literal>.Unescape() metodoa haiek kudeatzeko.
sf_array.xhp
par_id231585562475026
help.text
The method returns a two dimension array whose rows correspond to a single record read in the file and whose columns correspond to a field of the record. No check is made about the coherence of the field types across columns. A best guess will be made to identify numeric and date types. Metodo honek bi dimentsiotako matrize bat itzultzen du. Matrizearen errenkada bakoitza fitxategian irakurritako erregistro bakar bati dagokio, eta zutabeak erregistroko zutabeei dagozkie. Ez da egiaztatzerik egiten eremu motek zutabez zutabe duten koherentzia ziurtatzeko. Estimazio bat egingo da zenbakizko motak eta datak diren motak identifikatzeko.
sf_array.xhp
par_id101585562548245
help.text
If a line contains less or more fields than the first line in the file, an exception will be raised. Empty lines however are simply ignored. If the size of the file exceeds the number of items limit (see inside the code), a warning is raised and the array is truncated. Lerroak fitxategiko lehen lerroak baino eremu gehiago edo gutxiago baditu, salbuespen bat sortuko da. Lerro hutsei ez ikusiarena egingo zaie. Fitxategiaren tamainak elementu kopuruaren muga gainditzen badu (ikusi kodea barruan), abisu bat sortuko da eta matrizea moztu egingo da.
sf_array.xhp
par_id441585561482121
help.text
<emph>filename</emph>: The name of the text file containing the data. The name must be expressed according to the current <literal>FileNaming</literal> property of the <literal>SF_FileSystem</literal> service. <emph>filename</emph>: Datuak dituen testu-fitxategiaren izena. Izena adierazteko, <literal>SF_FileSystem</literal> zerbitzuaren <literal>FileNaming</literal> propietatearen arabera egin behar da.
sf_array.xhp
par_id251585561482929
help.text
<emph>delimiter</emph>: A single character, usually, a comma, a semicolon or a TAB character (Default = ","). <emph>delimiter</emph>: Karaktere bakarra, normalean koma bat, puntu eta koma bat edo tabulazio-karaktere bat (Lehenetsia = ",").
sf_array.xhp
par_id631585563491559
help.text
<emph>dateformat</emph>: A special mechanism handles dates when <literal>dateformat</literal> is either "YYYY-MM-DD", "DD-MM-YYYY" or "MM-DD-YYYY". The dash (-) may be replaced by a dot (.), a slash (/) or a space. Other date formats will be ignored. Dates defaulting to an empty string "" are considered as normal text. <emph>dateformat</emph> : Mekanismo berezi batek maneiatzen ditu datak <literal>dateformat</literal> honakoetako bat bada: "UUUU-HH-EE", "EE-HH-UUUU" edo "HH-EE-UUUU". Marratxoaren (-) ordez puntu bat (.), barra bat (/) edo zuriune bat erabili daiteke. Beste data-formatu batzuei ez ikusiarena egingo zaie. Lehenespen modura, hutsik dagoen "" katea diren datak testu normaltzat hartzen dira.
sf_array.xhp
par_id61585564516409
help.text
Consider the CSV file "myFile.csv" with the following contents: Har dezagun, adibidez, "myFile.csv" fitxategia, honako edukiak dituena:
sf_array.xhp
par_id281626980354105
help.text
<input>Name,DateOfBirth,Address,City</input>
sf_array.xhp
par_id301626980648833
help.text
<input>Anna,2002/03/31,"Rue de l'église, 21",Toulouse</input>
sf_array.xhp
par_id881626980658900
help.text
<input>Fred,1998/05/04,"Rue Albert Einstein, 113A",Carcassonne</input>
sf_array.xhp
par_id181626979812772
help.text
The examples below in Basic and Python read the contents of the CSV file into an <literal>Array</literal> object. Beheko adibideak, Basic eta Python lengoaietan, CSV fitxategi bateko edukiak irakurtzen ditu eta <literal>Array</literal> objektu batean jartzen ditu.
sf_array.xhp
bas_id531585561482408
help.text
arr = SF_Array.ImportFromCSVFile("C:\Temp\myFile.csv", DateFormat := "YYYY/MM/DD")
sf_array.xhp
bas_id621585561482783
help.text
MsgBox arr(0, 3) ' City
sf_array.xhp
bas_id21585564425349
help.text
MsgBox arr(1, 2) ' Rue de l'église, 21
sf_array.xhp
bas_id831585564433851
help.text
MsgBox arr(1, 3) ' Toulouse
sf_array.xhp
pyc_id511626979992999
help.text
arr = svc.ImportFromCSVFile(r"C:\Temp\myFile.csv", dateformat = "YYYY/MM/DD")
sf_array.xhp
pyc_id211626979993191
help.text
bas.MsgBox(arr[0][3]) # City
sf_array.xhp
pyc_id671626979993408
help.text
bas.MsgBox(arr[1][2]) # Rue de l'église, 21
sf_array.xhp
pyc_id481626979993648
help.text
bas.MsgBox(arr[1][3]) # Toulouse
sf_array.xhp
par_id211582562721860
help.text
Look in a one dimension array for a number, a string or a date. Text comparison can be case-sensitive or not. <br/>If the array is sorted it must be filled homogeneously, which means that all items must be scalars of the same type (<literal>Empty</literal> and <literal>Null</literal> items are forbidden). <br/>The result of the method is unpredictable when the array is announced as sorted and actually is not. <br/>A binary search is performed on sorted arrays. Otherwise, arrays are simply scanned from top to bottom and <literal>Empty</literal> and <literal>Null</literal> items are ignored. <br/> <br/>The method returns <literal>LBound(input array) - 1</literal> if the search was not successful. Bilatu dimentsio bakarreko matrize batean zenbaki, kate edo data bat. Testu-konparazioak maiuskulak/minuskulak kontuan hartu ditzake edo ez. <br/>Matrizea ordenatuta badago, modu homogeneneoan bete behar da, alegia, elementu guztiek mota bereko eskalarrak izan behar dute (<literal>Empty</literal> eta <literal>Null</literal> elementuak debekatuta daude). <br/>Metodoaren emaitza ezin da aurresan matrizea ordenatuta dagoela esaten bada baina ez badago. <br/>Ordenatutako matrizeetan bilaketa bitarra exekutatzen da. Bestela, matrizeak goitik behera eskaneatzen dira eta <literal>Empty</literal> eta <literal>Null</literal> elementuei ez ikusiarena egiten zaie. <br/> <br/>Metodoak <literal>LBound(sarrerako matrizea) - 1</literal> itzultzen du bilaketak arrakastarik izan ez badu.
sf_array.xhp
par_id315825627687760
help.text
<emph>array_1d</emph>: The array to scan. <emph>array_1d</emph>: Eskaneatuko den matrizea.
sf_array.xhp
par_id511582562775516
help.text
<emph>tofind</emph>: A number, a date or a string to find. <emph>tofind</emph>: Bilatuko den zenbaki, data edo kate bat.
sf_array.xhp
par_id311582562787187
help.text
<emph>casesensitive</emph>: Only for string comparisons (Default = <literal>False</literal>). <emph>casesensitive</emph>: Kateak konparatzeko soilik (Balio lehenetsia = <literal>False</literal>).

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Basque
No related strings found in the glossary.

String information

Context
sf_array.xhp
par_id281626980354105
help.text
Source string description
T6E8L
Source string location
sf_array.xhp
String age
3 months ago
Source string age
3 months ago
Translation file
eu/helpcontent2/source/text/sbasic/shared/03.po, string 187