Translation

00000002.xhp tit help.text
English yzYVt
Context English Galician Actions
00000002.xhp
tit
help.text
$[officename] Basic Glossary Glosario do Basic do $[officename]
00000002.xhp
hd_id3145068
help.text
<link href="text/sbasic/shared/00000002.xhp" name="$[officename] Basic Glossary">$[officename] Basic Glossary</link> <link href="text/sbasic/shared/00000002.xhp" name="$[officename] Basic Glossary">Glosario básico do $[officename]</link>
00000002.xhp
par_id3150792
help.text
This glossary explains some technical terms that you may come across when working with $[officename] Basic. Este glosario explica algúns termos técnicos cos que pode encontrarse ao traballar co Basic do $[officename].
00000002.xhp
hd_id3155133
help.text
Decimal Point Separador de decimais
00000002.xhp
par_id3156443
help.text
When converting numbers, $[officename] Basic uses the locale settings of the system for determining the type of decimal and thousand separator. Ao converter números, $[officename] Basic utiliza a configuración local do sistema para determinar o tipo de separador decimal e de millar.
00000002.xhp
par_id3153092
help.text
The behavior has an effect on both the implicit conversion ( 1 + "2.3" = 3.3 ) as well as the function <link href="text/sbasic/shared/03102700.xhp" name="IsNumeric">IsNumeric</link>. Este comportamento ten efecto tanto na conversión implícita ( 1 + "2,3" = 3,3 ) como na función <link href="text/sbasic/shared/03102700.xhp" name="IsNumeric">IsNumeric</link>.
00000002.xhp
hd_id3155854
help.text
Colors Cores
00000002.xhp
par_id3145366
help.text
In $[officename] Basic, colors are treated as long integer value. The return value of color queries is also always a long integer value. When defining properties, colors can be specified using their RGB code that is converted to a long integer value using the <link href="text/sbasic/shared/03010305.xhp" name="RGB function">RGB function</link>. No Basic do $[officename], as cores trátanse como un valor enteiro longo. O valor devolvido polas consultas de cores é sempre un valor enteiro longo. Ao definir propiedades pódense indicar cores empregando o seu código RGB, que é convertido nun valor enteiro longo empregando a <link href="text/sbasic/shared/03010305.xhp" name="RGB function">función RGB</link>.
00000002.xhp
hd_id3146119
help.text
Measurement Units Unidades de medida
00000002.xhp
par_id3154013
help.text
In $[officename] Basic, a <emph>method parameter</emph> or a <emph>property</emph> expecting unit information can be specified either as integer or long integer expression without a unit, or as a character string containing a unit. If no unit is passed to the method the default unit defined for the active document type will be used. If the parameter is passed as a character string containing a measurement unit, the default setting will be ignored. The default measurement unit for a document type can be set under <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><emph>%PRODUCTNAME - Preferences</emph></caseinline><defaultinline><emph>Tools - Options</emph></defaultinline></switchinline><emph> - (Document Type) - General</emph>. No Basic do $[officename], un <emph>parámetro de método</emph> ou unha <emph>propiedade</emph> que esperen unha información de unidade poden ser indicados como expresión tanto de enteiros como de enteiros longos, sen unidade, ou como unha cadea de caracteres que conteña unha unidade. Se non se pasa ningunha unidade ao método, emprégase a unidade predeterminada definida para o documento activo. Se o parámetro se pasa como unha cadea de caracteres que conteña unha unidade de medida, a opción predeterminada é ignorada. A unidade de medida predeterminada para un tipo de documento pode ser configurada en <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><emph>%PRODUCTNAME - Preferences</emph></caseinline><defaultinline><emph>Ferramentas - Opcións</emph></defaultinline></switchinline><emph> - (Tipo de documento) - Xeral</emph>.
00000002.xhp
bm_id3145801
help.text
<bookmark_value>twips; definition</bookmark_value> <bookmark_value>Funnción Sin</bookmark_value>
00000002.xhp
hd_id3145801
help.text
Twips Twips
00000002.xhp
par_id3154731
help.text
A twip is a screen-independent unit which is used to define the uniform position and size of screen elements on all display systems. A twip is 1/1440th of an inch or 1/20 of a printer's point. There are 1440 twips to an inch or about 567 twips to a centimeter. Os twips son unidades independentes da pantalla, utilizados para determinar o posicionamento e tamaño uniformes de elementos da pantalla nos sistemas de visualización. Un twip corresponde a 1/1440 dunha polgada ou 1/20 do punto da impresora. Por tanto, hai 1440 twips nunha polgada ou, aproximadamente, 567 twips nun centímetro.
00000002.xhp
hd_id3153159
help.text
URL Notation Notación URL
00000002.xhp
par_id3153415
help.text
URLs (<emph>Uniform Resource Locators</emph>) are used to determine the location of a resource like a file in a file system, typically inside a network environment. A URL consists of a protocol specifier, a host specifier and a file and path specifier: Os URL (<emph>Localizadores Uniformes de Recursos</emph>) empréganse para determinar a situación dun recurso, como un ficheiro nun sistema de ficheiros, habitualmente dentro dun ambiente de rede. Un URL consiste nun especificador de protocolo, un especificador de servidor e un especificador de ficheiro e ruta:
00000002.xhp
par_id3149121
help.text
<emph>protocol</emph>://<emph>host.name</emph>/<emph>path/to/the/file.html</emph> <emph>protocolo</emph>://<emph>nome.do.servidor</emph>/<emph>ruta/ao/ficheiro.html</emph>

Loading…

User avatar Xosé

Translation uploaded

LibreOffice Help - master / text/sbasic/sharedGalician

a year ago
User avatar Xosé

New contributor

LibreOffice Help - master / text/sbasic/sharedGalician

New contributor a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Galician
No related strings found in the glossary.

String information

Context
00000002.xhp
tit
help.text
Source string description
yzYVt
Source string location
00000002.xhp
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
gl/helpcontent2/source/text/sbasic/shared.po, string 1