Translation

01020100.xhp bm_id3150669 help.text
English RzVub
Context English Basque Actions
01020100.xhp
par_id3153070
help.text
Single variables can take positive or negative values ranging from 3.402823 x 10E38 to 1.401298 x 10E-45. Single variables are floating-point variables, in which the decimal precision decreases as the non-decimal part of the number increases. Single variables are suitable for mathematical calculations of average precision. Calculations require more time than for Integer variables, but are faster than calculations with Double variables. A Single variable requires 4 bytes of memory. The type-declaration character is "!". Aldagai bakunek 3.402823 x 10E38 eta 1.401298 x 10E-45 arteko balio positiboak edo negatiboak izan ditzakete. Aldagai bakunak koma mugikorreko aldagaiak dira. Dezimalen doitasuna jaitsi egiten da zenbakiaren zati ez dezimala handitzen den neurrian. Aldagai bakunak egokiak dira batezbesteko doitasuneko kalkulu matematikoetarako. Kalkuluek aldagai osoen kasuan baino denbora gehiago behar dute, baina doitasun bikoitzeko aldagaiekin baino azkarragoak dira. Aldagai bakunak gutxienez 4 byte behar ditu memorian. Mota adierazteko karakterea "!" da.
01020100.xhp
hd_id3155753
help.text
Double Variables Aldagai bikoitzak
01020100.xhp
par_id3150953
help.text
Double variables can take positive or negative values ranging from 1.79769313486232 x 10E308 to 4.94065645841247 x 10E-324. Double variables are floating-point variables, in which the decimal precision decreases as the non-decimal part of the number increases. Double variables are suitable for precise calculations. Calculations require more time than for Single variables. A Double variable requires 8 bytes of memory. The type-declaration character is "#". Doitasun bikoitzeko aldagaiek 1.79769313486232 x 10E308 eta 4.94065645841247 x 10E-324 arteko balio positiboak edo negatiboak izan ditzakete. Doitasun bikoitzeko aldagaiak koma mugikorrekoak dira. Dezimalen doitasuna jaitsi egiten da zenbakiaren zati ez dezimala handitzen den neurrian. Doitasun bikoitzeko aldagaiak egokiak dira doitasun handiko kalkulu matematikoetarako. Kalkuluek aldagai bakunen kasuan baino denbora gehiago behar dute. Aldagai bakunak gutxienez 8 byte behar ditu memorian. Mota adierazteko karakterea "#" da.
01020100.xhp
par_idm1341130144
help.text
Dim Variable# Dim Variable#
01020100.xhp
hd_id3155747
help.text
Currency Variables Moneta-aldagaiak
01020100.xhp
par_id3153337
help.text
Currency variables are internally stored as 64-bit numbers (8 Bytes) and displayed as a fixed-decimal number with 15 non-decimal and 4 decimal places. The values range from -922337203685477.5808 to +922337203685477.5807. Currency variables are used to calculate currency values with a high precision. The type-declaration character is "@". Moneta-aldagaiak 64 biteko (8 byte) zenbaki gisa gordetzen dira eta dezimal finkoko zenbaki gisa bistaratzen dira 15 leku ez-dezimalekin eta 4 leku dezimalekin. Balioen barrutia -922337203685477,5808tik +922337203685477,5807ra bitartekoa da. Moneta-aldagaiak moneten balioak doitasun handiarekin kalkulatzeko erabiltzen dira. Motaren deklarazio-karakterea "@" da.
01020100.xhp
hd_id301576839713868
help.text
Literals for integers Literalak zenbaki osoetarako
01020100.xhp
par_id1001576839723156
help.text
Numbers can be encoded using octal and hexadecimal forms. Zenbakiak forma zortzitarra edo hamaseitarra erabilita kodetu daitezke.
01020100.xhp
hd_id3148742
help.text
String Variables Kate-aldagaiak
01020100.xhp
par_id3151393
help.text
String variables can hold character strings with up to 2,147,483,648 characters. Each character is stored as the corresponding Unicode value. String variables are suitable for word processing within programs and for temporary storage of any non-printable character up to a maximum length of 2 Gbytes. The memory required for storing string variables depends on the number of characters in the variable. The type-declaration character is "$". Kate-aldagaiek gehienez 2,147,483,648 karaktereko karaktere-kateak eduki ditzakete. Karaktere bakoitza dagokion Unicode balio gisa gordetzen da. Kate-aldagaiak egokiak dira programetan hitzak prozesatzeko eta gehienez 2 Gbyteko luzera duten karaktere ez-inprimagarriak aldi baterako gordetzeko. Kate-aldagaiak gordetzeko behar den memoria aldagaiak dituen karaktere kopuruaren arabera dago. Motaren deklarazio-karakterea "$" da.
01020100.xhp
par_id381599081637549
help.text
In BASIC String functions, the first character of the string has index 1. BASIC lengoaiako String funtzioetan, katearen lehen karakterearen indizea 1 da.
01020100.xhp
hd_id3150534
help.text
Boolean Variables Aldagai boolearrak
01020100.xhp
par_id3145632
help.text
Boolean variables store only one of two values: TRUE or FALSE. A number 0 evaluates to FALSE, every other value evaluates to TRUE. Aldagai boolearrek ondorengo bi balioetako bat gordetzen dute: TRUE (egiazkoa) edo FALSE (faltsua). 0 zenbakia FALSE gisa ebaluatzen du, eta beste balio guztiak TRUE gisa.
01020100.xhp
hd_id3149722
help.text
Date Variables Data-aldagaiak
01020100.xhp
par_id3159116
help.text
Date variables can only contain dates and time values stored in an internal format. Values assigned to Date variables with <link href="text/sbasic/shared/03030101.xhp" name="Dateserial"><emph>Dateserial</emph></link>, <link href="text/sbasic/shared/03030102.xhp" name="Datevalue"><emph>Datevalue</emph></link>, <link href="text/sbasic/shared/03030205.xhp" name="Timeserial"><emph>Timeserial</emph></link> or <link href="text/sbasic/shared/03030206.xhp" name="Timevalue"><emph>Timevalue</emph></link> are automatically converted to the internal format. Date-variables are converted to normal numbers by using the <link href="text/sbasic/shared/03030103.xhp" name="Day"><emph>Day</emph></link>, <link href="text/sbasic/shared/03030104.xhp" name="Month"><emph>Month</emph></link>, <link href="text/sbasic/shared/03030106.xhp" name="Year"><emph>Year</emph></link> or the <link href="text/sbasic/shared/03030201.xhp" name="Hour"><emph>Hour</emph></link>, <link href="text/sbasic/shared/03030202.xhp" name="Minute"><emph>Minute</emph></link>, <link href="text/sbasic/shared/03030204.xhp" name="Second"><emph>Second</emph></link> function. The internal format enables a comparison of date/time values by calculating the difference between two numbers. These variables can only be declared with the key word <emph>Date</emph>. Data-aldagaiek data- eta ordu-balioak bakarrik gorde ditzakete barneko formatuan. Datu-aldagaiei <link href="text/sbasic/shared/03030101.xhp" name="Dateserial"><emph>Dateserial</emph></link>, <link href="text/sbasic/shared/03030102.xhp" name="Datevalue"><emph>Datevalue</emph></link>, <link href="text/sbasic/shared/03030205.xhp" name="Timeserial"><emph>Timeserial</emph></link> edo <link href="text/sbasic/shared/03030206.xhp" name="Timevalue"><emph>Timevalue</emph></link> bidez esleitutako balioak barneko formatu bihurtzen dira automatikoki. Data-aldagaiak zenbaki arrunt bihurtzen dira <link href="text/sbasic/shared/03030103.xhp" name="Day"><emph>Day</emph></link>, <link href="text/sbasic/shared/03030104.xhp" name="Month"><emph>Month</emph></link>, <link href="text/sbasic/shared/03030106.xhp" name="Year"><emph>Year</emph></link> edo <link href="text/sbasic/shared/03030201.xhp" name="Hour"><emph>Hour</emph></link>, <link href="text/sbasic/shared/03030202.xhp" name="Minute"><emph>Minute</emph></link>, <link href="text/sbasic/shared/03030204.xhp" name="Second"><emph>Second</emph></link> funtzioaren bidez. Barneko formatuak data-/ordu-balioak konparatzeko aukera ematen du bi zenbakiren arteko diferentzia kalkulatuz. Aldagai horiek <emph>Date</emph> gako-hitzarekin bakarrik deklara daitezke.
01020100.xhp
bm_id3150669
help.text
<bookmark_value>ampersand symbol; in literal notation</bookmark_value> <bookmark_value>literals;hexadecimal</bookmark_value> <bookmark_value>literals;octal</bookmark_value> <bookmark_value>literals;&h notation</bookmark_value> <bookmark_value>literals;&o notation</bookmark_value>
01020100.xhp
hd_DateLiterals
help.text
Literals for Dates Literalak datak adierazteko
01020100.xhp
par_id151616083357363
help.text
Date literals allow to specify unambiguous date variables that are independent from the current language. Literals are enclosed between hash signs <literal>#</literal>. Possible formats are: Data-literalei esker, uneko hizkuntzarekiko independenteak diren data-aldagai zehatzak adierazi daitezke. Literalak <literal>#</literal> traolekin inguratuta daude. Balizko formatuak honakoak dira:
01020100.xhp
bm_id601619552599885
help.text
<bookmark_value>The Variant type</bookmark_value> <bookmark_value>The Any type</bookmark_value> <bookmark_value>Variant mota</bookmark_value> <bookmark_value>Any mota</bookmark_value>
01020100.xhp
VariantTypeH2
help.text
The Variant type Variant mota
01020100.xhp
par_id1001619552129323
help.text
Variables declared as <emph>Variant</emph> can handle any data type. This means that the actual data type is defined during runtime as a value is assigned to the variable. <emph>Variant</emph> gisa deklaratutako aldagaiek edozein datu mota maneiatu dezakete. Horrek esan nahi uneko datu mota exekuzio-garaian definituko dela, aldagaiari esleitutako balio gisa.
01020100.xhp
par_id631619552417188
help.text
There are three main ways to create a <emph>Variant</emph> variable, as shown below: Hiru modu daude <emph>Variant</emph> aldagai bat sortzeko:
01020100.xhp
bas_id751619554900163
help.text
Dim varA ' The type is not specified, hence the variable is a Variant Dim varA ' Mota ez da zehaztu, eta beraz, aldagaia Variant da
01020100.xhp
bas_id181619554965451
help.text
Dim varB as Variant ' The variable is explicitly declared as a Variant Dim varB as Variant ' Aldagaia esplizituki deklaratu da Variant gisa
01020100.xhp
bas_id371619554853094
help.text
varC = "abc" ' Previously undeclared variables are treated as Variants varC = "abc" ' Aurretik deklaratu ez diren aldagaiak Variant gisa tratatu dira
01020100.xhp
par_id631619552417343
help.text
The example below uses the <link href="text/sbasic/shared/03103600.xhp" name="TypeName function">TypeName function</link> to show how the type of a <emph>Variant</emph> variable changes upon assignment. Beheko adibideak <link href="text/sbasic/shared/03103600.xhp" name="TypeName function">TypeName funtzioa</link> erabiltzen du <emph>Variant</emph> aldagai baten mota esleipen-garaian nola aldatzen den erakusteko.
01020100.xhp
par_id141619553442668
help.text
A <emph>Variant</emph> variable is initialized with the <link href="text/sbasic/shared/03040000.xhp#objectconstants" name=" object constants">Empty</link> special data type. You can use the <link href="text/sbasic/shared/03102400.xhp" name="IsEmpty function">IsEmpty function</link> to test if a variable is an <emph>Empty Variant</emph>. <emph>Variant</emph> aldagaiak <link href="text/sbasic/shared/03040000.xhp#objectconstants" name=" object constants">Empty</link> datu mota bereziarekin hasieratzen dira. <link href="text/sbasic/shared/03102400.xhp" name="IsEmpty function">IsEmpty funtzioa</link> erabili daiteke aldagai bat <emph>hutsik dagoen Variant</emph> aldagaia den ala ez probatzeko.
01020100.xhp
par_id541619552755706
help.text
You can also use the keyword <emph>Any</emph> to declare a variable as a <emph>Variant</emph>. However, <emph>Any</emph> is deprecated and is available for backward compatibility. <emph>Any</emph> gako-hitza ere erabili daiteke aldagai bat <emph>Variant</emph> gisa deklaratzeko. Hala ere, <emph>Any</emph> zaharkituta dago eta atzerako bateragarritasunari eusteko soilik dago erabilgarri.
01020100.xhp
par_id711619622934043
help.text
Arguments with type <emph>Variant</emph> or <emph>Any</emph> passed in function calls are not checked for their types. Funtzio-deietan pasatutako <emph>Variant</emph> edo <emph>Any</emph> motako argumentuetan ez da mota egiaztatzen.
01020100.xhp
bas_id141619552837486
help.text
Dim myVar As Any ' Variable "myVar" is a Variant Dim myVar As Any ' "myVar" aldagaia Variant motakoa da
01020100.xhp
hd_id3148732
help.text
Initial Variable Values Hasierako aldagai-balioak

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Basque
ampersand anpersan LibreOffice UI - master
literal literal LibreOffice UI - master

String information

Context
01020100.xhp
bm_id3150669
help.text
Source string description
RzVub
Source string location
01020100.xhp
String age
5 months ago
Source string age
5 months ago
Translation file
eu/helpcontent2/source/text/sbasic/shared.po, string 286