Translation

00000002.xhp par_id3153092 help.text
English NfzqE
Context English Estonian Actions
00000002.xhp
tit
help.text
$[officename] Basic Glossary $[officename] BASICu sõnastik
00000002.xhp
hd_id3145068
help.text
<link href="text/sbasic/shared/00000002.xhp" name="$[officename] Basic Glossary">$[officename] Basic Glossary</link> <link href="text/sbasic/shared/00000002.xhp" name="$[officename] BASICu sõnastik">$[officename] BASICu sõnastik</link>
00000002.xhp
par_id3150792
help.text
This glossary explains some technical terms that you may come across when working with $[officename] Basic. See sõnastik seletab mõningaid tehnilisi termineid, mis võivad $[officename] BASICuga töötades ette tulla.
00000002.xhp
hd_id3155133
help.text
Decimal Point Murruosa eraldaja
00000002.xhp
par_id3156443
help.text
When converting numbers, $[officename] Basic uses the locale settings of the system for determining the type of decimal and thousand separator. Arvude teisendamisel kasutab $[officename] BASIC tuhandeliste ja murruosa eraldaja tüübi määramisel lokaadi sätteid.
00000002.xhp
par_id3153092
help.text
The behavior has an effect on both the implicit conversion ( 1 + "2.3" = 3.3 ) as well as the function <link href="text/sbasic/shared/03102700.xhp" name="IsNumeric">IsNumeric</link>.
00000002.xhp
hd_id3155854
help.text
Colors Värvid
00000002.xhp
par_id3145366
help.text
In $[officename] Basic, colors are treated as long integer value. The return value of color queries is also always a long integer value. When defining properties, colors can be specified using their RGB code that is converted to a long integer value using the <link href="text/sbasic/shared/03010305.xhp" name="RGB function">RGB function</link>. $[officename] Basicus käsitatakse värve pikkade täisarvväärtustena. Värvipäringute tagastusväärtus on alati pikk täisarvväärtus. Omaduste määramisel saab värve määrata RGB-kodi abil, mis teisendadatakse <link href="text/sbasic/shared/03010305.xhp" name="RGB function">RGB-funktsiooni</link> abil pikaks täiarvväärtuseks.
00000002.xhp
hd_id3146119
help.text
Measurement Units Mõõtühikud
00000002.xhp
par_id3154013
help.text
In $[officename] Basic, a <emph>method parameter</emph> or a <emph>property</emph> expecting unit information can be specified either as integer or long integer expression without a unit, or as a character string containing a unit. If no unit is passed to the method the default unit defined for the active document type will be used. If the parameter is passed as a character string containing a measurement unit, the default setting will be ignored. The default measurement unit for a document type can be set under <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><emph>%PRODUCTNAME - Preferences</emph></caseinline><defaultinline><emph>Tools - Options</emph></defaultinline></switchinline><emph> - (Document Type) - General</emph>. $[officename] BASICus saab ühikuteavet eeldava <emph>meetodiparameetri</emph> või <emph>atribuudi</emph> määrata kas ilma ühikuta täisarvu või pika täisarvavaldisena või siis ühikut sisaldava märgistringina. Kui meetodile ühikuid ei edastata, siis kasutatakse aktiivse dokumenditüübi jaoks määratud vaikimisi ühikut. Kui parameeter edastatakse mõõtühikut sisaldava märgistringina, siis vaikesätet eiratakse. Dokumenditüübi vaikimisi mõõtühiku seadmiseks vali <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><emph>%PRODUCTNAME - Eelistused</emph></caseinline><defaultinline><emph>Tööriistad - Sätted</emph></defaultinline></switchinline><emph> - (dokumenditüüp) - Üldine</emph>.
00000002.xhp
bm_id3145801
help.text
<bookmark_value>twips; definition</bookmark_value> <bookmark_value>tvipid;mõiste</bookmark_value>
00000002.xhp
hd_id3145801
help.text
Twips Tvipid
00000002.xhp
par_id3154731
help.text
A twip is a screen-independent unit which is used to define the uniform position and size of screen elements on all display systems. A twip is 1/1440th of an inch or 1/20 of a printer's point. There are 1440 twips to an inch or about 567 twips to a centimeter. Tvipp on ekraanist sõltumatu ühik, mida kasutatakse ekraanielementide asukoha ja suuruse ühtlustatud kirjeldamiseks kõigil kuvasüsteemidel. Tvipp on 1/1440 tolli või 1/20 printeri punkti. Ühes tollis on 1440 tvippi ja ühes sentimeetris on umbes 567 tvippi.
00000002.xhp
hd_id3153159
help.text
URL Notation URL-i kirjutusviis
00000002.xhp
par_id3153415
help.text
URLs (<emph>Uniform Resource Locators</emph>) are used to determine the location of a resource like a file in a file system, typically inside a network environment. A URL consists of a protocol specifier, a host specifier and a file and path specifier: URL-e (<emph>Uniform Resource Locators</emph>) kasutatakse ressursside asukoha määramisel, näiteks faili asukoht süsteemis, tavaliselt võrgukeskkonnas.URL koosneb protokolli määrajast, masina määrajast ning faili ja asukoha määrajast.
00000002.xhp
par_id3149121
help.text
<emph>protocol</emph>://<emph>host.name</emph>/<emph>path/to/the/file.html</emph> <emph>protokoll</emph>://<emph>hosti.nimi</emph>/<emph>siin/asub/fail.html</emph>
00000002.xhp
par_id3168612
help.text
The most common usage of URLs is on the internet when specifying web pages. Example for protocols are <emph>http</emph>, <emph>ftp</emph>, or <emph>file</emph>. The <emph>file</emph> protocol specifier is used when referring to a file on the local file system. URL-e kasutatakse kõige sagedamini Internetis veebilehtede määramiseks. Kasutatakse järgmisi protokolle: <emph>http</emph>, <emph>ftp</emph> või <emph>fail</emph>. <emph>Faili</emph>protokolli tunnust kasutatakse kohalikus failisüsteemis olevale failile viitamiseks.
00000002.xhp
par_id3150324
help.text
URL notation does not allow certain special characters to be used. These are either replaced by other characters or encoded. A slash (<emph>/</emph>) is used as a path separator. For example, a file referred to as <emph>C:\Users\alice\Documents\My File.odt</emph> on the local host in "Windows notation" becomes <emph>file:///C:/Users/alice/Documents/My%20File.odt</emph> in URL notation.
00000003.xhp
tit
help.text
Information Teave
00000003.xhp
hd_id3148550
help.text
Information Teave
00000003.xhp
par_id3153381
help.text
You can set the locale used for controlling the formatting numbers, dates and currencies in $[officename] Basic in <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><emph>%PRODUCTNAME - Preferences</emph></caseinline><defaultinline><emph>Tools - Options</emph></defaultinline></switchinline><emph> - Language Settings - Languages</emph>. In Basic format codes, the decimal point (<emph>.</emph>) is always used as <emph>placeholder</emph> for the decimal separator defined in your locale and will be replaced by the corresponding character. Arvu-, kuupäeva- ja valuutavormingu määramiseks $[officename] BASICus vali <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><emph>%PRODUCTNAME - Eelistused</emph></caseinline><defaultinline><emph>Tööriistad - Sätted</emph></defaultinline></switchinline><emph> - Keelesätted - Keeled</emph> ning määra sobiv lokaat. BASICu vormingukoodides kasutatakse lokaadijärgse kümnendkohtade eraldaja <emph>kohahoidjana</emph> alati punkti (<emph>.</emph>), mis asendatakse vastava märgiga.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Estonian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
00000002.xhp
par_id3153092
help.text
Source string description
NfzqE
Source string location
00000002.xhp
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
et/helpcontent2/source/text/sbasic/shared.po, string 6