Translation

03020302.xhp bm_id3148663 help.text
English cERS6
Context English Estonian Actions
03020205.xhp
par_id3146120
help.text
<emph>expression</emph> list: Variables or expressions that you want to enter in a file, separated by commas.
03020205.xhp
par_id3150010
help.text
If the expression list is omitted, the <emph>Write</emph> statement appends an empty line to the file. Kui jätad avaldiste loendi vahale, siis lisab lause <emph>Write</emph> failile tühja rea.
03020205.xhp
par_id3163713
help.text
To add an expression list to a new or an existing file, the file must be opened in the <emph>Output</emph> or <emph>Append</emph> mode. Uuele või olemasolevale failile avaldiste loendi lisamiseks peab fail olema avatud <emph>väljastus-</emph> või <emph>lisamis</emph>režiimis.
03020205.xhp
par_id3147428
help.text
Strings that you write are enclosed by quotation marks and separated by commas. You do not need to enter these delimiters in the expression list. Kirjutatud stringid pannakse jutumärkidesse ja eraldatakse komaga. Neid eraldajaid pole avaldiste loendisse vaja käsitsi sisestada.
03020205.xhp
par_id1002838
help.text
Each <emph>Write</emph> statement outputs a line end symbol as last entry. Iga<emph>Write</emph>-lause väljastab viimase kirjena realõpu sümboli.
03020205.xhp
par_id6618854
help.text
Numbers with decimal delimiters are converted according to the locale settings. Kümnenderaldajatega arvud teisendatakse vastavalt lokaadisätetele.
03020301.xhp
tit
help.text
Eof Function Eof funktsioon
03020301.xhp
bm_id3154598
help.text
<bookmark_value>Eof function</bookmark_value> <bookmark_value>Eof funktsioon</bookmark_value>
03020301.xhp
hd_id3154598
help.text
<link href="text/sbasic/shared/03020301.xhp" name="Eof Function">Eof Function</link> <link href="text/sbasic/shared/03020301.xhp" name="Eof Function">Eof funktsioon</link>
03020301.xhp
par_id3147182
help.text
Determines if the file pointer has reached the end of a file. Määrab, kas faili kursor on jõudnud faili lõppu.
03020301.xhp
par_id3147399
help.text
Eof (intexpression As Integer) Eof (intexpression As Integer)
03020301.xhp
par_id3156027
help.text
Bool Bool
03020301.xhp
par_id3153990
help.text
<emph>Intexpression:</emph> Any integer expression that evaluates to the number of an open file. <emph>Intexpression:</emph> suvaline täisarvavaldis, mille abil saad leida avatud faili numbri.
03020301.xhp
par_id3153527
help.text
Use EOF to avoid errors when you attempt to get input past the end of a file. When you use the Input or Get statement to read from a file, the file pointer is advanced by the number of bytes read. When the end of a file is reached, EOF returns the value "True" (-1). Vigade vältimiseks pärast faili lõppu sisestamise korral kasuta EOF-i. Kui kasutad failist lugemiseks lauset Input või Get, nihutatakse faili kursorit loetud baitide arvu võrra. Faili lõppu jõudmisel tagastab EOF väärtuse Tõene (-1).
03020302.xhp
tit
help.text
Loc Function Loc funktsioon
03020302.xhp
bm_id3148663
help.text
<bookmark_value>Loc function</bookmark_value> <bookmark_value>Loc funktsioon</bookmark_value>
03020302.xhp
hd_id3148663
help.text
<link href="text/sbasic/shared/03020302.xhp" name="Loc Function">Loc Function</link> <link href="text/sbasic/shared/03020302.xhp" name="Loc Function">Loc funktsioon</link>
03020302.xhp
par_id3154138
help.text
Returns the current position in an open file. Tagastab praeguse asukoha avatud failis.
03020302.xhp
hd_id3156422
help.text
Syntax: Süntaks:
03020302.xhp
par_id3150768
help.text
Loc(FileNumber) Loc(FileNumber)
03020302.xhp
hd_id3150440
help.text
Return value: Tagastusväärtus:
03020302.xhp
hd_id3152462
help.text
Parameters: Parameetrid:
03020302.xhp
par_id3153363
help.text
<emph>FileNumber:</emph> Any numeric expression that contains the file number that is set by the Open statement for the respective file. <emph>FileNumber:</emph> suvaline arvavaldis, mis sisaldab vastavale failile Open-lausega määratud faili numbrit.
03020302.xhp
par_id3154320
help.text
If the Loc function is used for an open random access file, it returns the number of the last record that was last read or written. Kui avatud juhupääsuga failis kasutatakse funktsiooni Loc, siis tagastatakse viimati loetud või kirjutatud kirje number.
03020302.xhp
par_id3151115
help.text
For a sequential file, the Loc function returns the position in a file divided by 128. For binary files, the position of the last read or written byte is returned. Jadafaili korral tagastab funktsioon Loc asukoha failis jagatuna 128-ga. Kahendfailide korral tagastatakse viimati loetud või kirjutatud baidi positsioon.
03020303.xhp
tit
help.text
Lof Function Lof funktsioon
03020303.xhp
bm_id3156024
help.text
<bookmark_value>Lof function</bookmark_value> <bookmark_value>Lof funktsioon</bookmark_value>
03020303.xhp
hd_id3156024
help.text
<link href="text/sbasic/shared/03020303.xhp" name="Lof Function">Lof Function</link> <link href="text/sbasic/shared/03020303.xhp" name="Lof Function">Lof funktsioon</link>
03020303.xhp
par_id3146794
help.text
Returns the size of an open file in bytes. Tagastab avatud faili suuruse baitides.
03020303.xhp
par_id3150359
help.text
Lof (FileNumber) As Long
03020303.xhp
par_id3150869
help.text
<emph>FileNumber:</emph> Any numeric expression that contains the file number that is specified in the <literal>Open</literal> statement.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Estonian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
03020302.xhp
bm_id3148663
help.text
Source string description
cERS6
Source string location
03020302.xhp
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
et/helpcontent2/source/text/sbasic/shared.po, string 1186