Translation

03020302.xhp par_id3154320 help.text
English NSREX
Context English Estonian Actions
03020301.xhp
hd_id3154598
help.text
<link href="text/sbasic/shared/03020301.xhp" name="Eof Function">Eof Function</link> <link href="text/sbasic/shared/03020301.xhp" name="Eof Function">Eof funktsioon</link>
03020301.xhp
par_id3147182
help.text
Determines if the file pointer has reached the end of a file. Määrab, kas faili kursor on jõudnud faili lõppu.
03020301.xhp
par_id3147399
help.text
Eof (intexpression As Integer) Eof (intexpression As Integer)
03020301.xhp
par_id3156027
help.text
Bool Bool
03020301.xhp
par_id3153990
help.text
<emph>Intexpression:</emph> Any integer expression that evaluates to the number of an open file. <emph>Intexpression:</emph> suvaline täisarvavaldis, mille abil saad leida avatud faili numbri.
03020301.xhp
par_id3153527
help.text
Use EOF to avoid errors when you attempt to get input past the end of a file. When you use the Input or Get statement to read from a file, the file pointer is advanced by the number of bytes read. When the end of a file is reached, EOF returns the value "True" (-1). Vigade vältimiseks pärast faili lõppu sisestamise korral kasuta EOF-i. Kui kasutad failist lugemiseks lauset Input või Get, nihutatakse faili kursorit loetud baitide arvu võrra. Faili lõppu jõudmisel tagastab EOF väärtuse Tõene (-1).
03020302.xhp
tit
help.text
Loc Function Loc funktsioon
03020302.xhp
bm_id3148663
help.text
<bookmark_value>Loc function</bookmark_value> <bookmark_value>Loc funktsioon</bookmark_value>
03020302.xhp
hd_id3148663
help.text
<link href="text/sbasic/shared/03020302.xhp" name="Loc Function">Loc Function</link> <link href="text/sbasic/shared/03020302.xhp" name="Loc Function">Loc funktsioon</link>
03020302.xhp
par_id3154138
help.text
Returns the current position in an open file. Tagastab praeguse asukoha avatud failis.
03020302.xhp
hd_id3156422
help.text
Syntax: Süntaks:
03020302.xhp
par_id3150768
help.text
Loc(FileNumber) Loc(FileNumber)
03020302.xhp
hd_id3150440
help.text
Return value: Tagastusväärtus:
03020302.xhp
hd_id3152462
help.text
Parameters: Parameetrid:
03020302.xhp
par_id3153363
help.text
<emph>FileNumber:</emph> Any numeric expression that contains the file number that is set by the Open statement for the respective file. <emph>FileNumber:</emph> suvaline arvavaldis, mis sisaldab vastavale failile Open-lausega määratud faili numbrit.
03020302.xhp
par_id3154320
help.text
If the Loc function is used for an open random access file, it returns the number of the last record that was last read or written. Kui avatud juhupääsuga failis kasutatakse funktsiooni Loc, siis tagastatakse viimati loetud või kirjutatud kirje number.
03020302.xhp
par_id3151115
help.text
For a sequential file, the Loc function returns the position in a file divided by 128. For binary files, the position of the last read or written byte is returned. Jadafaili korral tagastab funktsioon Loc asukoha failis jagatuna 128-ga. Kahendfailide korral tagastatakse viimati loetud või kirjutatud baidi positsioon.
03020303.xhp
tit
help.text
Lof Function Lof funktsioon
03020303.xhp
bm_id3156024
help.text
<bookmark_value>Lof function</bookmark_value> <bookmark_value>Lof funktsioon</bookmark_value>
03020303.xhp
hd_id3156024
help.text
<link href="text/sbasic/shared/03020303.xhp" name="Lof Function">Lof Function</link> <link href="text/sbasic/shared/03020303.xhp" name="Lof Function">Lof funktsioon</link>
03020303.xhp
par_id3146794
help.text
Returns the size of an open file in bytes. Tagastab avatud faili suuruse baitides.
03020303.xhp
par_id3150359
help.text
Lof (FileNumber) As Long
03020303.xhp
par_id3150869
help.text
<emph>FileNumber:</emph> Any numeric expression that contains the file number that is specified in the <literal>Open</literal> statement.
03020303.xhp
par_id3147349
help.text
To obtain the length of a file that is not open, use the <link href="text/sbasic/shared/03020408.xhp" name="FileLen function"><literal>FileLen</literal></link> function.
03020304.xhp
tit
help.text
Seek Function Seek funktsioon
03020304.xhp
bm_id3154367
help.text
<bookmark_value>Seek function</bookmark_value> <bookmark_value>Seek funktsioon</bookmark_value>
03020304.xhp
hd_id3154367
help.text
<link href="text/sbasic/shared/03020304.xhp" name="Seek Function">Seek Function</link> <link href="text/sbasic/shared/03020304.xhp" name="Seek Function">Seek funktsioon</link>
03020304.xhp
par_id3156280
help.text
Returns the position for the next writing or reading in a file that was opened with the open statement. Tagastab Open-lausega avatud faili järgmise lugemise või kirjutamise asukoha.
03020304.xhp
par_id3153194
help.text
For random access files, the Seek function returns the number of the next record to be read. Juhusliku juurdepääsuga failide korral tagastab funktsioon Seek järgmise loetava kirje numbri.
03020304.xhp
par_id3161831
help.text
For all other files, the function returns the byte position at which the next operation is to occur. Kõigi muude failide korral tagastab funktsioon järgmise toimingu ilmnemise baidipositsooni.
03020304.xhp
par_id3155854
help.text
See also: <link href="text/sbasic/shared/03020103.xhp" name="Open">Open</link>, <link href="text/sbasic/shared/03020305.xhp" name="Seek">Seek</link>. Vaata ka: <link href="text/sbasic/shared/03020103.xhp" name="Open">Open</link>, <link href="text/sbasic/shared/03020305.xhp" name="Seek">Seek</link>.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Estonian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
03020302.xhp
par_id3154320
help.text
Source string description
NSREX
Source string location
03020302.xhp
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
et/helpcontent2/source/text/sbasic/shared.po, string 1194