Translation

01020300.xhp hd_id3149456 help.text
English RY6Z4
Context English Danish
01020100.xhp
par_idm1341065280
help.text
Dim Text$(20) '21 elements numbered from 0 to 20' Dim Text$(20) '21 elementer nemmereret fra 0 til 20'
01020100.xhp
par_idm1341059776
help.text
Dim Text$(5,4) '30 elements (a matrix of 6 x 5 elements)' Dim Text$(5,4) '30 elementer (en matrice af 6 x 5 elementer)'
01020100.xhp
par_idm1341054256
help.text
Dim Text$(5 To 25) '21 elements numbered from 5 to 25' Dim Text$(5 To 25) '21 elementer nummereret fra 5 til 25'
01020100.xhp
par_idm1341048752
help.text
Dim Text$(-15 To 5) '21 elements (including 0), numbered from -15 to 5' Dim Text$(-15 To 5) '21 elementer (inkl. 0), nummereret fra -15 til 5'
01020100.xhp
par_id3153005
help.text
The index range can include positive as well as negative numbers. Indeksområdet kan omfatte positive såvel som negative tal.
01020100.xhp
hd_id3154507
help.text
Constants Konstanter
01020100.xhp
par_id3156357
help.text
Constants have a fixed value. They are only defined once in the program and cannot be redefined later: Konstanter har en fast værdi. De bliver kun defineret en gang i programmet og kan ikke blive redefineret senere:
01020200.xhp
tit
help.text
Using Objects Brug af objekter
01020200.xhp
hd_id3145645
help.text
<variable id="01020200"><link href="text/sbasic/shared/01020200.xhp">Using the Object Catalog</link></variable> <variable id="01020200"><link href="text/sbasic/shared/01020200.xhp">Brug af Objektkataloget</link></variable>
01020200.xhp
par_id3153707
help.text
The object catalog provides an overview of all modules and dialogs you have created in $[officename]. Objektkataloget giver et overblik over alle moduler og dialoger du har oprettet i $[officename].
01020200.xhp
par_id3147346
help.text
Click the <emph>Object Catalog</emph> icon <image id="img_id3147341" src="cmd/sc_objectcatalog.png" width="0.564cm" height="0.564cm"><alt id="alt_id3147341">Icon</alt></image> in the Macro toolbar to display the object catalog. Klik på ikonet <emph>Objektkatalog</emph> ikon <image id="img_id3147341" src="cmd/sc_objectcatalog.png" width="0.564cm" height="0.564cm"><alt id="alt_id3147341">Ikon</alt></image> i makroværktøjslinjen for at vise objektkataloget.
01020200.xhp
par_id3155114
help.text
The dialog shows a list of all existing objects in a hierarchical representation. Double-clicking a list entry opens its subordinate objects. Dialogen viser en liste over alle eksisterende objekter i en hierarkisk repræsentation. Dobbeltklik på et punkt på listen åbner dets underordnede objekter.
01020200.xhp
par_id3150786
help.text
To display a certain module in the Editor or to position the cursor in a selected SUB or FUNCTION, double click on the corresponding entry. For at vise et bestemt modul i editoren eller for at placere markøren i den valgte SUB eller FUNCTION, skal du dobbeltklikke på den tilsvarende linje.
01020300.xhp
tit
help.text
Using Procedures, Functions or Properties Brug af procedurer, funktioner eller egenskaber
01020300.xhp
bm_id3149456
help.text
<bookmark_value>procedures</bookmark_value> <bookmark_value>functions;using</bookmark_value> <bookmark_value>variables;passing to procedures, functions, properties</bookmark_value> <bookmark_value>parameters;for procedures, functions or properties</bookmark_value> <bookmark_value>parameters;passing by reference or value</bookmark_value> <bookmark_value>variables;scope</bookmark_value> <bookmark_value>scope of variables</bookmark_value> <bookmark_value>GLOBAL variables</bookmark_value> <bookmark_value>PUBLIC variables</bookmark_value> <bookmark_value>PRIVATE variables</bookmark_value> <bookmark_value>functions;return value type</bookmark_value> <bookmark_value>return value type of functions</bookmark_value> <bookmark_value>procedurer</bookmark_value> <bookmark_value>funktioner;bruge</bookmark_value> <bookmark_value>variabler;overføre til procedurer, funktioner, egenskaber</bookmark_value> <bookmark_value>parametre;til procedurer, funktioner eller egenskaber</bookmark_value> <bookmark_value>parametre;overføre med henvisning eller værdi</bookmark_value> <bookmark_value>variabler;rækkevidde</bookmark_value> <bookmark_value>variablers rækkevidde</bookmark_value> <bookmark_value>GLOBAL-variabler</bookmark_value> <bookmark_value>PUBLIC-variabler</bookmark_value> <bookmark_value>PRIVATE-variabler</bookmark_value> <bookmark_value>funktioner;returner værditype</bookmark_value> <bookmark_value>returner funktioners værditype</bookmark_value>
01020300.xhp
hd_id3149456
help.text
<variable id="UsingSubs_h1"><link href="text/sbasic/shared/01020300.xhp">Using Procedures, Functions and Properties</link></variable>
01020300.xhp
par_id3150767
help.text
The following describes the basic use of procedures, functions and properties in %PRODUCTNAME Basic. Det følgende beskriver den basale brug af proceurer, funktioner og egenskaber i %PRODUCTNAME Basic.
01020300.xhp
par_id3151215
help.text
When you create a new module, %PRODUCTNAME Basic automatically inserts a <literal>Sub</literal> called "<literal>Main</literal>". This default name has nothing to do with the order or the starting point of a %PRODUCTNAME Basic project. You can also safely rename this <literal>Sub</literal>routine. Når du opretter et nyt modul, indsætter %PRODUCTNAME Basic automatisk en <literal>Sub</literal> kaldet "<literal>Main</literal>". Dette standardnavn har intet at gøre med rækkefølgen i eller udgangspunktet for et %PRODUCTNAMEBasic-projekt. Du kan også trygt omdøbe denne <literal>Sub</literal>rutine.
01020300.xhp
par_id314756320
help.text
Some restrictions apply for the names of your public variables, subroutines, functions and properties. You must not use the same name as one of the modules of the same library. Nogle restriktioner gælder navnene på dine delte variabler, subrutiner, funktioner og egenskaber. Du må ikke bruge det samme navn som på et af modulerne i det samme bibliotek.
01020300.xhp
par_id3154124
help.text
Procedures (<literal>Sub</literal>routines) functions (<literal>Function</literal>) and properties (<literal>Property</literal>) help you maintaining a structured overview by separating a program into logical pieces. Procedurer (<literal>Sub</literal>rutiner), funktioner (<literal>Function</literal>) og egenskaber (<literal>Property</literal>) hjælper dig med at opretholde et struktureret oveblik ved at opdele et program i logiske stykker.
01020300.xhp
par_id3153193
help.text
One benefit of procedures, functions and properties is that, once you have developed a program code containing task components, you can use this code in another project. En fordel ved procedurer, funktioner og egenskaber er at, når du én gang har udviklet en programkode, der indeholder opgave-komponenter, kan du bruge denne kode i et andet projekt.
01020300.xhp
hd_id3153770
help.text
Passing Variables to Procedures, Functions or Properties Overførsel af variabler til procedurer, funktioner eller egenskaber
01020300.xhp
par_id3155414
help.text
Variables can be passed to both procedures, functions or properties. The <literal>Sub</literal> <literal>Function</literal> or <literal>Property</literal> must be declared to expect parameters: Variabler kan overføres til både procedurer, funktioner og egenskaber. <literal>Sub</literal> <literal>F</literal>unction eller <literal>egenskab</literal> skal være erklæret for at forvente parametre:
01020300.xhp
par_id3151114
help.text
' your code goes here ' din kode sættes her
01020300.xhp
par_id3152577
help.text
The <literal>Sub</literal> is called using the following syntax: <literal>Sub</literal>-rutinen kaldes med følgende syntaks:
01020300.xhp
par_id3147124
help.text
The parameters passed to a <literal>Sub</literal> must fit to those specified in the <literal>Sub</literal> declaration. Parametre, der er overført til en <literal>Sub</literal>, skal passe til dem, der er angivet i <literal>sub</literal>-erklæringen.
01020300.xhp
par_id3147397
help.text
The same process applies to a <literal>Function</literal>. In addition, functions always return a function result. The result of a function is defined by assigning the return value to the function name: Den samme proces gælder en <literal>Function</literal>. Derudover returnerer funktioner altid et funktionsresultat. Resultatet af en funktion defineres ved at tildele funktionsnavnet den returnerede værdi.
01020300.xhp
par_id3156284
help.text
' your code goes here ' din kode skrives her
01020300.xhp
par_id3153839
help.text
The <literal>Function</literal> is called using the following syntax: <literal>Function</literal> kaldes med den følgende syntaks:
01020300.xhp
par_id981584288549909
help.text
Properties combine the syntax of procedures and functions. A <literal>Property</literal> usually requires up to one parameter. Egenskaber kombinerer procedurernes syntaks og funktioner. En <literal>Property</literal> (egenskab) kræver sædvanligvis op til en parameter.
01020300.xhp
bas_id961584288948497
help.text
' your code goes here ' din kode skrives her
User avatar SteenRønnow

Suggestion added

Suggested change:

13 days ago

Loading…

User avatar SteenRønnow

Suggestion added

LibreOffice Help - master / text/sbasic/sharedDanish

13 days ago
User avatar None

String updated in the repository

LibreOffice Help - master / text/sbasic/sharedDanish

 
a month ago
Browse all component changes

Things to check

Suggestions

There is 1 suggestion for this string.

View

Glossary

English Danish
Functions Funktioner LibreOffice UI - master
link referere LibreOffice Help - master

Vedtaget 10/4 2005

Properties Egenskaber LibreOffice UI - master
Text Tekst LibreOffice UI - master

Aquí utilizam la fòrma « tèxte » amb E de sosten.

variable variabel LibreOffice Help - master

Vedtaget 28/3 2005 -- bruges i matematisk (formler) og programmeringsøjemed (makroer)

String information

Context
01020300.xhp
hd_id3149456
help.text
Source string description
RY6Z4
Source string location
01020300.xhp
String age
a month ago
Source string age
a month ago
Translation file
da/helpcontent2/source/text/sbasic/shared.po, string 324