Translation

03090402.xhp par_id3156281 help.text
English pKeBP
Context English Bulgarian
03090401.xhp
par_id3148473
help.text
<emph>name:</emph> Name of the subroutine, the function, or the <link href="text/sbasic/shared/03090403.xhp" name="Dynamic Link Library">DLL</link> that you want to call <emph>име:</emph> име на процедурата, функцията или <link href="text/sbasic/shared/03090403.xhp" name="Dynamic Link Library">DLL библиотеката</link>, към която е обръщението
03090401.xhp
par_id3148946
help.text
<emph>param:</emph> Keyword parameter name to pass to the routine, followed by its <emph>value</emph>. The name must match the routine declaration. Keywords are optional and can be used in any order. <emph>параметър:</emph> ключова дума – име на параметър, който да бъде предаден към подпрограмата, последван от <emph>стойността му</emph>. Името трябва да отговаря на декларацията на подпрограмата. Ключовите думи не са задължителни и могат да се използват в произволен ред.
03090401.xhp
par_id871586190690812
help.text
<emph>value:</emph> Positional parameter value. The type is dependent on the routine that is being called <emph>стойност:</emph> стойност на позиционен параметър. Типът зависи от извикваната подпрограма.
03090401.xhp
par_id421586006407428
help.text
When mixing positional and keyword parameters, make sure positional parameters are following the routine declaration order. Когато смесвате позиционни параметри и параметри с ключови думи, уверете се, че позиционните следват реда на деклариране в подпрограмата.
03090401.xhp
par_id3154216
help.text
When a function is used as an expression, enclosing parameters with brackets becomes necessary. Using a <link href="text/sbasic/shared/03090403.xhp" name="Declare Statement">Declare statement</link> is compulsory prior to call a DLL. Когато функцията е използвана като израз, е необходимо параметрите да се оградят в скоби. Използването на <link href="text/sbasic/shared/03090403.xhp" name="Declare Statement">оператор Declare</link> е задължително преди обръщение към DLL библиотека.
03090402.xhp
tit
help.text
Choose Function Функция Choose
03090402.xhp
bm_id3143271
help.text
<bookmark_value>Choose function</bookmark_value> <bookmark_value>Choose, функция</bookmark_value>
03090402.xhp
hd_id3143271
help.text
<variable id="Choose_h1"><link href="text/sbasic/shared/03090402.xhp" name="Choose Function">Choose Function</link></variable> <variable id="Choose_h1"><link href="text/sbasic/shared/03090402.xhp" name="Choose Function">Функция Choose</link></variable>
03090402.xhp
par_id3149234
help.text
Returns a selected value from a list of arguments. Връща избрана стойност от списък с аргументи.
03090402.xhp
par_id131649410695924
help.text
Variant. A value inferred from the <literal>Index</literal> parameter. Variant. Стойност, получена на базата на параметъра <literal>Index</literal>.
03090402.xhp
par_id3148664
help.text
<emph>Index</emph>: Any numeric expression rounded to a whole number. <literal>Index</literal> accepts integer values starting at 1 that specify which of the possible choices to return. <emph>Index</emph>: произволен числов израз, закръглен до цяло число. <literal>Index</literal> приема целочислени стойности, започващи от 1, които показват кой от възможните избори да бъде върнат.
03090402.xhp
par_id3150791
help.text
<emph>Expression1, Expression2, …, Expression_n</emph>: Expressions representing each of the possible choices. <emph>Expression1, Expression2, …, Expression_n</emph>: изрази, представящи всеки от възможните избори.
03090402.xhp
par_id3151043
help.text
The <emph>Choose</emph> function returns a value from the list of expressions based on the index value. If <emph>Index = 1</emph>, the function returns the first expression in the list, if <emph>Index = 2</emph>, it returns the second expression, and so on. Функцията <emph>Choose</emph> връща стойност от списъка с изрази според индексната стойност. Ако <emph>Index = 1</emph>, функцията връща първия израз в списъка, ако <emph>Index = 2</emph>, се връща вторият израз и т.н.
03090402.xhp
par_id3153192
help.text
If the index value is less than 1 or greater than the number of expressions listed, the function returns a <literal>Null</literal> value. Ако стойността за индекс е по-малка от едно или по-голяма от броя на изброените изрази, функцията връща стойност <literal>Null</literal>.
03090402.xhp
par_id911649410528836
help.text
Error #5 occurs when parameters are omitted. Error #13 occurs if <literal>Index</literal> equals <literal>Null</literal>. Когато са пропуснати параметри, възниква грешка #5. Ако <literal>Index</literal> е равен на <literal>Null</literal>, възниква грешка #13.
03090402.xhp
par_id3156281
help.text
The following example uses the or <literal>Choose</literal> function to select a string from several strings that form a menu:
03090402.xhp
par_idm871795712
help.text
Print ChooseMenu(2) ' "Save Format" Print ChooseMenu(2) ' "Save Format"
03090402.xhp
par_id3156443
help.text
ChooseMenu = Choose(Index, "Quick Format", "Save Format", "System Format") ChooseMenu = Choose(Index, "Quick Format", "Save Format", "System Format")
03090403.xhp
tit
help.text
Declare Statement Оператор Declare
03090403.xhp
bm_id3148473
help.text
<bookmark_value>Declare statement</bookmark_value> <bookmark_value>Declare, оператор</bookmark_value>
03090403.xhp
hd_id3148473
help.text
<link href="text/sbasic/shared/03090403.xhp" name="Declare Statement">Declare Statement</link> <link href="text/sbasic/shared/03090403.xhp" name="Declare Statement">Оператор Declare</link>
03090403.xhp
bm_id3145316
help.text
<bookmark_value>DLL (Dynamic Link Library)</bookmark_value> <bookmark_value>DLL (Dynamic Link Library, библиотека за динамично свързване)</bookmark_value>
03090403.xhp
par_id3145316
help.text
Declares and defines a subroutine in a DLL file that you want to execute from $[officename] Basic. Декларира и дефинира подпрограма в DLL файл, която искате да се изпълнява от $[officename] Basic.
03090403.xhp
par_id3146795
help.text
See also: <link href="text/sbasic/shared/03090405.xhp" name="FreeLibrary">FreeLibrary</link> Вижте също: <link href="text/sbasic/shared/03090405.xhp" name="FreeLibrary">FreeLibrary</link>
03090403.xhp
hd_id3156344
help.text
Syntax: Синтаксис:
03090403.xhp
par_id3148664
help.text
Declare {Sub | Function} Name Lib "Libname" [Alias "Aliasname"] [Parameter] [As Type] Declare {Sub | Function} Name Lib "Libname" [Alias "Aliasname"] [Parameters] [As Type]
03090403.xhp
hd_id3153360
help.text
Parameters: Параметри:
03090403.xhp
par_id3154140
help.text
<emph>Name:</emph> A different name than defined in the DLL, to call the subroutine from $[officename] Basic. <emph>Name:</emph> име, различно от дефинираното в DLL файла – служи за извикване на подпрограмата от $[officename] Basic.
03090403.xhp
par_id3150870
help.text
<emph>Aliasname</emph>: Name of the subroutine as defined in the DLL. <emph>Aliasname</emph>: име на подпрограмата както е дефинирано в DLL файла.
03090403.xhp
par_id3154684
help.text
<emph>Libname:</emph> File or system name of the DLL. This library is automatically loaded the first time the function is used. <emph>Libname:</emph> файлово или системно име на DLL файл. Библиотеката се зарежда автоматично при първото използване на функцията.
03090403.xhp
par_id3148452
help.text
<emph>Argumentlist:</emph> List of parameters representing arguments that are passed to the procedure when it is called. The type and number of parameters is dependent on the executed procedure. <emph>Parameters:</emph> списък от параметри, които ще се подават на подпрограмата при извикването й. Типовете и броят им зависят от изпълняваната подпрограма.

Loading…

User avatar None

String updated in the repository

LibreOffice Help - master / text/sbasic/sharedBulgarian

 
8 days ago
Browse all component changes
User avatar SteenRønnow

Source string comment

I do not understand this sentence. IMHO the word "or" should divide at least two different entities, but here I only see one. Please reword this string.

5 days ago

Things to check

Comments

There is 1 comment for this string.

View

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
03090402.xhp
par_id3156281
help.text
Source string description
pKeBP
Source string location
03090402.xhp
String age
8 days ago
Source string age
8 days ago
Translation file
bg/helpcontent2/source/text/sbasic/shared.po, string 2572