Translation

main0000.xhp par_id131568902936659 help.text
English nytCF
Context English Turkish Actions
main0000.xhp
tit
help.text
Python Scripts Python Betikleri
main0000.xhp
bm_id491543348147708
help.text
<bookmark_value>macros;Python scripts</bookmark_value> <bookmark_value>Python;macros</bookmark_value> <bookmark_value>scripts;Python</bookmark_value> <bookmark_value>makrolar;Python betikleri</bookmark_value> <bookmark_value>Python;makrolar</bookmark_value> <bookmark_value>betikler;Python</bookmark_value>
main0000.xhp
hd_id3154232
help.text
<variable id="pythonscriptshelp"><link href="text/sbasic/python/main0000.xhp" name="mainpython">%PRODUCTNAME Python Scripts Help</link></variable> <variable id="pythonscriptshelp"><link href="text/sbasic/python/main0000.xhp" name="mainpython">%PRODUCTNAME Python Betik Yardımı</link></variable>
main0000.xhp
par_id3153894
help.text
%PRODUCTNAME provides an Application Programming Interface (API) that allows controlling the $[officename] components with different programming languages by using the $[officename] Software Development Kit (SDK). For more information about the $[officename] API and the Software Development Kit, visit <link href="https://api.libreoffice.org/" name="api.libreoffice.org">https://api.libreoffice.org</link> %PRODUCTNAME $[officename] bileşenini $[officename] Yazılım Geliştirme Aracı (SDK) kullanarak farklı programlama dilleriyle kontrol etmeye izin veren Uygulama Programlama Arayüzü (API) sağlar. $[officename] API ve Yazılım Geliştirme Aracı hakkında daha fazla bilgi için <link href="https://api.libreoffice.org/" name="api.libreoffice.org">http://api.libreoffice.org</link> linkini ziyaret edin
main0000.xhp
par_id3147226
help.text
This help section explains the most common Python script functions for %PRODUCTNAME. For more in-depth information please refer to the <link href="https://wiki.documentfoundation.org/Macros/Python_Design_Guide" name="wiki.documentfoundation.org PYTHON Guide">Designing & Developing Python Applications</link> on the Wiki. Bu yardım bölümü %PRODUCTNAME için en genel Python betik işlevlerini açıklamaktadır. Daha ayrıntılı bilgiye ulaşmak için Wiki'de <link href="https://wiki.documentfoundation.org/Macros/Python_Design_Guide" name="wiki.documentfoundation.org PYTHON Guide"> Python Uygulamaları Tasarlama ve Geliştirme</link> sayfasına bakınız.
main0000.xhp
hd_id3146957
help.text
Working with Python Scripts in %PRODUCTNAME %PRODUCTNAME Uygulamasında Python Betikleri ile Çalışmak
main0000.xhp
N0102
help.text
You can execute Python scripts choosing <menuitem>Tools - Macros - Run Macro</menuitem>. Editing scripts can be done with your preferred text editor. Python scripts are present in various locations detailed hereafter. You can refer to Programming examples for macros illustrating how to run the Python interactive console from %PRODUCTNAME. <menuitem>Araçlar - Makrolar - Makroyu Çalıştır </menuitem> öğesini seçerek Python betik dosyalarını çalıştırabilirsiniz. Betik dosyalarını, tercih ettiğiniz bir metin editörüyle düzenleyebilirsiniz. Python betik dosyaları, bundan sonra çeşitli yerlerde ayrıntılı olarak verilmiştir. Python interaktif konsolunun %PRODUCTNAME içinden nasıl çalıştırılacağını gösteren makrolar için Programlama örneklerine bakabilirsiniz.
main0000.xhp
par_id131568902936659
help.text
The %PRODUCTNAME scripting framework for Python is optional on some GNU/Linux distributions. If it is installed, selecting <menuitem>Tools - Macros - Run Macro</menuitem> and checking <literal>Application Macros</literal> for the presence of <literal>HelloWorld – HelloWorldPython</literal> macro is sufficient. If absent, please refer to your distribution documentation in order to install the %PRODUCTNAME scripting framework for Python.
python_2_basic.xhp
tit
help.text
Python to Basic Python'dan Basic'e
python_2_basic.xhp
N0330
help.text
<bookmark_value>Python;Calling Basic</bookmark_value> <bookmark_value>ParamArray</bookmark_value>
python_2_basic.xhp
N0331
help.text
<variable id="py2ba_h1"><link href="text/sbasic/python/python_2_basic.xhp" name="Calling Basic macros from Python">Calling Basic Macros from Python</link></variable>
python_2_basic.xhp
N0332
help.text
You can call %PRODUCTNAME Basic macros from Python scripts, and notable features can be obtained in return such as: Python komut dosyalarından %PRODUCTNAME Basic makrolarını çağırabilirsiniz ve karşılığında aşağıdakiler gibi dikkate değer özellikler elde edilebilir:
python_2_basic.xhp
N0333
help.text
Simple logging facilities out of <literal>Access2Base</literal> library Trace console,
python_2_basic.xhp
N0334
help.text
<literal>InputBox</literal> and <literal>MsgBox</literal> screen I/O functions based on Basic to ease Python development,
python_2_basic.xhp
N0335
help.text
<literal>Xray</literal> calls interrupting Python script execution to help inspect variables. <literal>Xray</literal> değişkenleri incelemeye yardımcı olmak için Python komut dosyasının yürütülmesini kesintiye uğratan çağrılar yapar.
python_2_basic.xhp
N0336
help.text
The %PRODUCTNAME Application Programming Interface (API) Scripting Framework supports inter-language script execution between Python and Basic, or other supported programming languages for that matter. Arguments can be passed back and forth across calls, provided that they represent primitive data types that both languages recognize, and assuming that the Scripting Framework converts them appropriately. %PRODUCTNAME Uygulama Programlama Arayüzü (API) Komut Dosyası Çerçevesi, Python ile Basic veya bu konuda desteklenen diğer programlama dilleri arasında diller arası komut dosyası yürütmeyi destekler. Bağımsız değişkenler, her iki dilin de tanıdığı ilkel veri türlerini temsil etmeleri koşuluyla ve Komut Dosyası Çerçevesinin bunları uygun şekilde dönüştürdüğü varsayılarak çağrılar arasında aktarılabilir.
python_2_basic.xhp
N0337
help.text
It is recommended to have knowledge of Python standard modules and %PRODUCTNAME API features prior to perform inter-language calls from Python to Basic, JavaScript or any other script engine. Python'dan Basic'e, JavaScript'e veya başka bir komut dosyası motoruna diller arası çağrılar gerçekleştirmeden önce Python standart modülleri ve %PRODUCTNAME API özellikleri hakkında bilgi sahibi olmanız tavsiye edilir.
python_2_basic.xhp
N0338
help.text
When running Python scripts from an Integrated Development Environment (IDE), the %PRODUCTNAME-embedded Basic engine may be absent. Avoid Python-to-%PRODUCTNAME Basic calls in such contexts. However Python environment and Universal Networks Objects (UNO) are fully available. Refer to <link href="text/sbasic/python/python_ide.xhp" name="Setting Up an Integrated IDE for Python">Setting Up an Integrated IDE for Python</link> for more information. Bir Tümleşik Geliştirme Ortamından (IDE) Python komut dosyalarını çalıştırırken, %PRODUCTNAME gömülü Temel motoru bulunmayabilir. Bu tür bağlamlarda Python'dan %PRODUCTNAME Basic'e çağrı yapmaktan kaçının. Ancak Python ortamı ve Evrensel Ağ Nesneleri (UNO) tamamen kullanılabilirdir. Daha fazla bilgi için <link href="text/sbasic/python/python_ide.xhp" name="Setting Up an Integrated IDE for Python">Python için Tümleşik Bir IDE Ayarlama</link> bölümüne bakın.
python_2_basic.xhp
N0339
help.text
Retrieving %PRODUCTNAME Basic Scripts %PRODUCTNAME Basic Komut Dosyalarını Alma
python_2_basic.xhp
N0340
help.text
%PRODUCTNAME Basic macros can be personal, shared, or embedded in documents. In order to execute them, Python run time needs to be provided with Basic macro locations. Implementing the <link href="https://api.libreoffice.org/docs/idl/ref/interfacecom_1_1sun_1_1star_1_1script_1_1provider_1_1XScript.html" name="XScriptProvider interface">com.sun.star.script.provider.XScriptProvider</link> interface allows the retrieval of executable scripts: %PRODUCTNAME Basic makroları kişisel olabilir, paylaşılabilir veya belgelere gömülebilir. Bunları yürütmek için, Python çalışma zamanına Basic makro konumlarının sağlanması gerekir. <link href="https://api.libreoffice.org/docs/idl/ref/interfacecom_1_1sun_1_1star_1_1script_1_1provider_1_1XScript.html" name="XScriptProvider interface">com.sun.star.script.provider.XScriptProvider</link> arayüzünü uygulamak çalıştırılabilir komut dosyalarının alınmasına imkân sağlar:
python_2_basic.xhp
N0341
help.text
<bookmark_value>API;script.provider.MasterScriptProviderFactory: Retrieving Basic scripts</bookmark_value><bookmark_value>API;script.provider.XScript: Executing Basic scripts</bookmark_value><bookmark_value>API;XScriptProvider: Retrieving Basic scripts</bookmark_value>
python_2_basic.xhp
N0347
help.text
'''Grab Basic script object before invocation.'''
python_2_basic.xhp
N0363
help.text
Executing %PRODUCTNAME Basic Scripts

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

String information

Context
main0000.xhp
par_id131568902936659
help.text
Source string description
nytCF
Source string location
main0000.xhp
String age
4 months ago
Source string age
4 months ago
Translation file
tr/helpcontent2/source/text/sbasic/python.po, string 8