Translation

python_handler.xhp N0958c help.text
English Cf88b
Context English Norwegian Nynorsk Actions
python_handler.xhp
N0677
help.text
Events assigned actions should mention the <literal>vnd.sun.star.UNO:</literal> protocol. Hendingar som har handlingar knytt til seg, bør nemna protokollen <literal>vnd.sun.star.UNO:</literal>.
python_handler.xhp
N0678
help.text
Creating the handler Oppretta handsaminga
python_handler.xhp
N0679
help.text
<literal>createDialogWithHandler</literal> method of <link href="https://api.libreoffice.org/docs/idl/ref/servicecom_1_1sun_1_1star_1_1awt_1_1DialogProvider2.html" name="com.sun.star.awt.DialogProvider2">com.sun.star.awt.DialogProvider2</link> service is used to set the dialog and its handler. The handler is responsible for implementing <link href="https://api.libreoffice.org/docs/idl/ref/interfacecom_1_1sun_1_1star_1_1awt_1_1XDialogEventHandler.html" name="com.sun.star.awt.XDialogEventHandler">com.sun.star.awt.XDialogEventHandler</link> interface. Metoden <literal>createDialogWithHandler</literal> for <link href="https://api.libreoffice.org/docs/idl/ref/servicecom_1_1sun_1_1star_1_1awt_1_1DialogProvider2.html" name="com.sun.star.awt.DialogProvider2">com.sun.star.awt.DialogProvider2</link>-tenesta vert brukt for å setja dialogvindauget og handsamaren. Handsamaren er ansvarleg for å implementera brujkargrensesnittet <link href="https://api.libreoffice.org/docs/idl/ref/interfacecom_1_1sun_1_1star_1_1awt_1_1XDialogEventHandler.html" name="com.sun.star.awt.XDialogEventHandler">com.sun.star.awt.XDialogEventHandler</link>.
python_handler.xhp
N0680
help.text
All component method names must be explicitly declared when using a dialog handler. Når du brukar ein handsamar for dialogvindauge, må alle namna på komponentmetodar deklarerast eksplisitt.
python_handler.xhp
N0681
help.text
With Python Med Python
python_handler.xhp
N0682
help.text
In this example the dialog is located on the computer. I dette eksempelet er dialogvindauget plassert på datamaskinen.
python_handler.xhp
N0692
help.text
""" Access2Base Console Handler """ """ Access2Base konsollhandsamar """
python_handler.xhp
N0693
help.text
''' adapted from « Créer un dialogue avec gestionnaire d'événements » by JM Zambon ''' henta og tilpassa frå « Créer un dialogue avec gestionnaire d'événements » av JM Zambon
python_handler.xhp
N0716
help.text
""" Create a Dialog from its location """ """ Laga eit dialogvindauge ut frå kvar det er plassert """
python_handler.xhp
N0729
help.text
''' Ugly MsgBox ''' ''' Stygg MsgBox '''
python_handler.xhp
N0740
help.text
As expected, <literal>onOkHasFocus</literal> missing method throws an exception. Som venta gjev den manglande metodne <literal>onOkHasFocus</literal> eit unntak.
python_handler.xhp
N0741
help.text
Refer to <link href="text/sbasic/python/python_2_basic.xhp" name="Python calls to %PRODUCTNAME Basic">Python calls to %PRODUCTNAME Basic</link> page for <literal>getBasicScript</literal> routine description and for details about cross-language scripting execution. Sjå sida <link href="text/sbasic/python/python_2_basic.xhp" name="Python calls to %PRODUCTNAME Basic"> Python-oppkall til %PRODUCTNAME Basic</link> for omtale av rutinane i <literal>getBasicScript</literal> og detaljer om korleis ein kan laga skripta på tvers av programmeringsspråka.
python_handler.xhp
N0742
help.text
With %PRODUCTNAME Basic Med %PRODUCTNAME Basic
python_handler.xhp
N0743
help.text
In this example the dialog is embedded in a document, and can equally be located on the computer. I dette eksempelet er dialogvindauget innebygd i eit dokument, men kan også plasserast i datamaskinen.
python_handler.xhp
N0751
help.text
dp.Initialize(Array(ThisComponent)) ' if doc-embedded dialog dp.Initialize(Array(ThisComponent)) 'viss dialogvindauget er innebygd i dokumentet
python_handler.xhp
N0958c
help.text
method As String) As Boolean method As String) As Boolean
python_handler.xhp
N0770
help.text
'dialog.endDialog(1) if computer-based dialog 'dialog.endDialog(1) viss dialogvindauget er i datamaskinen
python_handler.xhp
N0779
help.text
' adapted from « Créer un dialogue avec gestionnaire d'événements » by JM Zambon ' tilpassa frå « Créer un dialogue avec gestionnaire d'événements » av JM Zambon
python_handler.xhp
N0781
help.text
As expected, <literal>onOkHasFocus</literal> missing method throws an exception. Som venta gjev den manglande metoden <literal>onOkHasFocus</literal> eit unntak.
python_handler.xhp
N0505
help.text
<link href="text/sbasic/shared/03132000.xhp" name="CreateUnoListener Function">CreateUnoListener Function</link> <link href="text/sbasic/shared/03132000.xhp" name="CreateUnoListener Function">CreateUnoListener-funksjonen</link>
python_ide.xhp
tit
help.text
IDE for Python IDE for Python
python_ide.xhp
bm_id761543349138561
help.text
<bookmark_value>APSO</bookmark_value> <bookmark_value>Alternative Python Scripts Organizer</bookmark_value> <bookmark_value>python;IDE - integrated development environment</bookmark_value> <bookmark_value>python;editor</bookmark_value> <bookmark_value>APSO</bookmark_value> <bookmark_value>alternativ Python skripthandsamar</bookmark_value> <bookmark_value>python;IDE - (integrated development environment)</bookmark_value> <bookmark_value>python;redigering</bookmark_value>
python_ide.xhp
hd_id151543348965464
help.text
<variable id="pythonideh1"><link href="text/sbasic/python/python_ide.xhp" name="Python IDE Setup">Setting up an Integrated Development Environment (IDE) for Python</link></variable> <variable id="pythonideh1"><link href="text/sbasic/python/python_ide.xhp" name="Python IDE Setup">Setja opp IDE (Integrated Development Environment) for Python</link></variable>
python_ide.xhp
par_id541543348965465
help.text
Writing Python macros requires extra configuration steps to set an IDE of choice. For å skriva Pythonmakroar treng du nokre tilleggsinnstillingar for å kunna setja opp IDE etter eigne ønskje.
python_ide.xhp
N0106
help.text
Unlike Basic language macros development in %PRODUCTNAME, developing Python scripts for %PRODUCTNAME requires to configure an external Integrated Development Environment (IDE). Multiple IDEs are available that range from beginners to advanced Python coders. While using a Python IDE programmers benefit from numerous features such as syntax highlighting, code folding, class browsing, code completion, coding standard enforcement, test driven development, debugging, version control and many more. You can refer to <link href="https://wiki.documentfoundation.org/Macros/Python_Design_Guide" name="Designing & Developing Python Applications">Designing & Developing Python Applications</link> on the Wiki for more in-depth information about the setup of a bridge between your IDE and a running instance %PRODUCTNAME. I %PRODUCTNAME kan du skriva makroar i Basic utan vidare. Skal du skriva makroar for %PRODUCTNAME i Python, må du setja opp ein ekstern IDE (Integrated Development Environment). Fleire IDE-ar er tilgjengelege, både for nybyrjarar og avanserte Python-programmerarar. Ved å bruka Python IDE har du mange nyttige hjelpemiddel, som syntaksutheving, kodebryting, søk gjennom klassar, fullføring av kode, standardoppsett av kode, utprøving av programmet, feilfinning, versjonskontroll og mykje meir. Du finn meir detaljert informasjon om korleis du kan setja opp ei kopling mellom IDE-en du brukar og %PRODUCTNAME i <link href="https://wiki.documentfoundation.org/Macros/Python_Design_Guide" name="Designing & Developing Python Applications">Designing & Developing Python Applications</link> på Wiki-en.
python_ide.xhp
hd_id761544698669786
help.text
The APSO Extension APSO-utvidinga
python_ide.xhp
N0104
help.text
The <link href="https://extensions.libreoffice.org/extensions/apso-alternative-script-organizer-for-python" name="Alternative Python Script Organizer (APSO)">Alternative Python Script Organizer (APSO)</link> extension eases the edition of Python scripts, in particular when embedded in a document. Using APSO you can configure your preferred source code editor, start the integrated Python shell and debug Python scripts. Extensions exist that help inspect arbitrary UNO objects, refer to <link href="https://wiki.documentfoundation.org/Macros/Python_Design_Guide" name="eDesigning & Developing Python Applications">Designing & Developing Python Applications</link> for additional details on such extensions. Utvidinga <link href="https://extensions.libreoffice.org/extensions/apso-alternative-script-organizer-for-python" name="Alternative Python Script Organizer (APSO)">Alternative Python Script Organizer (APSO)</link> gjer det enklare å redigera Pythonskript, særleg når dei er innebygde i eit dokument. Ved hjelp av APSO kan du setja opp programmet du helst brukar for å redigera kjeldekoden og opna det innebygde Python-shell-et og utføra feilfinning i Python-skript. Det finst utvidingar du kan bruka for å sjå på tilfeldige UNO-objekt. Sjå <link href="https://wiki.documentfoundation.org/Macros/Python_Design_Guide" name="eDesigning & Developing Python Applications">Designing & Developing Python Applications</link> for meir om dette.
python_import.xhp
tit
help.text
Python : Importing Modules Python: Importer modular
python_import.xhp
N0461
help.text
<bookmark_value>Python;import</bookmark_value> <bookmark_value>Python;Modules</bookmark_value> <bookmark_value>Python;pythonpath</bookmark_value> <bookmark_value>PythonLibraries</bookmark_value> <bookmark_value>Python;import</bookmark_value> <bookmark_value>Python;modular</bookmark_value> <bookmark_value>Python;pythonsti</bookmark_value> <bookmark_value>Pythonbibliotek</bookmark_value>
python_import.xhp
N0462
help.text
<variable id="pythonimporth1"><link href="text/sbasic/python/python_import.xhp" name="python imports">Importing Python Modules</link></variable> <variable id="pythonimporth1"><link href="text/sbasic/python/python_import.xhp" name="python imports">Importera Phyton-modular</link></variable>
python_import.xhp
N0463
help.text
%PRODUCTNAME Python scripts come in three distinct flavors, they can be personal, shared or embedded in documents. They are stored in varying places described in <link href="text/sbasic/python/python_locations.xhp">Python Scripts Organization and Location</link>. In order to import Python modules, their locations must be known from Python at run time. %PRODUCTNAME Python-skript kjem i tre ulike versjonar. Dei kan vera personlege, delte eller innebygde i dokument. Dei er lagra på ymse stadar som forklart i <link href="text/sbasic/python/python_locations.xhp">Python Scripts Organization and Location</link>. For å importera Python-modular må plasseringa av dei vera kjend av Python under køyringa.

Loading…

User avatar Kolbjoern

New translation

LibreOffice Help - master / text/sbasic/pythonNorwegian Nynorsk

a year ago
Browse all component changes

Things to check

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Norwegian Nynorsk
No related strings found in the glossary.

String information

Context
python_handler.xhp
N0958c
help.text
Source string description
Cf88b
Source string location
python_handler.xhp
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
nn/helpcontent2/source/text/sbasic/python.po, string 162