Translation

python_dialogs.xhp N0337 help.text
English MZJA9
Context English Danish
python_2_basic.xhp
N0368
help.text
Python Syntax Python-syntaks
python_2_basic.xhp
N0372
help.text
Examples of Personal or Shared Scripts Eksempler på personlige eller delte scripts
python_2_basic.xhp
N0373
help.text
Examples in <link href="text/sbasic/python/python_screen.xhp" name="Input/Output to Screen">Input/Output to Screen</link> detail Python to Basic invocation calls. <link href="text/sbasic/python/python_document_events.xhp" name="Monitoring Document Events">Monitoring Document Events</link> illustrates the usage of *args Python idiom to print a variable number of parameters to <literal>Access2Base</literal> logging console dialog. Eksempler i <link href="text/sbasic/python/python_screen.xhp" name="Input/Output to Screen">input/output til skærm</link> forklarer Python-til-Basic-kald . <link href="text/sbasic/python/python_document_events.xhp" name="Monitoring Document Events">Overvågning af Dokumenthændelser</link> illustrerer brugen af *args Python-idiom til udskrivning af et varierende antal parametre til <literal>Access2Base</literal>-konsolens logningsdialog.
python_2_basic.xhp
N0374
help.text
At time of development you can interrupt Python script execution using <link href="https://berma.pagesperso-orange.fr/index2.html" name="Xray extension">Xray extension</link> in order to inspect properties and methods of UNO objects. The APSO extension debugger allows object introspection using either Xray either MRI extensions. Under udviklingen kan du afbryde udførelsen af Python-scripts med <link href="https://berma.pagesperso-orange.fr/index2.html" name="Xray extension">udvidelsen Xray</link> for at inspicere egenskaber og metoder i UNO-objekter. Udvidelsesfejlhåndteringen APSO tillader inspection af objekter med en af udvidelserne Xray eller MRI.
python_2_basic.xhp
N0378
help.text
Examples of Embedded Scripts in Documents Eksempler på indlejrede scripts i dokumenter
python_2_basic.xhp
N0379
help.text
<literal>*args</literal>Python simplified syntax can be used in conjunction with %PRODUCTNAME Basic routines that accept a variable number of arguments. Below <literal>Print</literal> and <literal>SUM</literal> Python functions call their Basic <literal>Print</literal> and <literal>SUM</literal> counterparts, using aforementioned <literal>getBasicScript</literal> function. Exception handling is not detailed. Den forenklede Python <literal>*args</literal>-syntaks kan bruges sammen med %PRODUCTNAME Basic-rutiner, som accepterer et varierende antal argumenter. Under <literal>Print</literal> og <literal>SUM</literal> kalder Python-funktioner deres Basic-modparter <literal>Print</literal> og <literal>SUM</literal> med den førnævnte funktion <literal>getBasicScript</literal>. Undtagelseshåndtering gennemgås ikke.
python_2_basic.xhp
N0384
help.text
"""Outputs the specified strings or numeric expressions in a dialog box.""" """Skriver de specificerede strenge eller numeriske udtryk i et dialogfelt."""
python_2_basic.xhp
N0389
help.text
"""SUM the specified number expression.""" """SUM af det specificerede taludtryk."""
python_2_basic.xhp
N0402
help.text
The %PRODUCTNAME Basic <literal>Print</literal> and <literal>SUM</literal> document-based routines accept a variable number of arguments. The <literal>Private</literal> or <literal>Public</literal> attributes have no effect. The arguments type checking is skipped for clarity. De dokument-baserede %PRODUCTNAME Basic-rutiner <literal>Print</literal> og <literal>SUM</literal> accepterer et varierende antal argumenter. Attributterne <literal>Private</literal> eller <literal>Public</literal> (delte) har ingen virkning. Tjek af argumenttypen er udeladt for klarhedens skyld
python_2_basic.xhp
N0407
help.text
''' Print item list of variable number ''' '''Udskriv stykliste over variabelnumre '''
python_2_basic.xhp
N0408
help.text
' all CStr() convertible args are accepted ' alle CStr()-konvertible args accepteres
python_2_basic.xhp
N0419
help.text
''' SUM a variable list of numbers ''' ''' SUM er en variabelliste over tal '''
python_dialogs.xhp
tit
help.text
Opening a Dialog with Python Åbning af en dialog med Python
python_dialogs.xhp
N0334
help.text
<bookmark_value>Python;dialogs</bookmark_value> <bookmark_value>dialog box;Python</bookmark_value> <bookmark_value>dialogs;Python</bookmark_value> <bookmark_value>Python;dialoger</bookmark_value> <bookmark_value>dialogfelt;Python</bookmark_value> <bookmark_value>dialoger;Python</bookmark_value>
python_dialogs.xhp
N0336
help.text
<variable id="pythondialog"><link href="text/sbasic/python/python_dialogs.xhp" name="command_name">Opening a Dialog with Python</link></variable> <variable id="pythondialog"><link href="text/sbasic/python/python_dialogs.xhp" name="command_name">Åbning af en dialog med Python</link></variable>
python_dialogs.xhp
N0337
help.text
%PRODUCTNAME static dialogs are created with the <link href="text/sbasic/guide/create_dialog.xhp" name="dialog editor">Dialog editor</link> and are stored in varying places according to their personal (My Macros), shared (Application Macros) or document-embedded nature. In reverse, dynamic dialogs are constructed at runtime, from Basic or Python scripts, or using any other <link href="text/shared/guide/scripting.xhp">%PRODUCTNAME supported language</link> for that matter. Opening static dialogs with Python is illustrated herewith. Exception handling and internationalization are omitted for clarity. %PRODUCTNAMEs statiske dialoger er oprettet med <link href="text/sbasic/guide/create_dialog.xhp" name="dialog editor">Dialog-redigering</link> og lagret på forskellige steder efter deres personlige (Mine makroer), delte (LibreOffice-makroer) eller dokument-indlejrede natur. Modsætningsvis konstrueres dynamiske dialoger under kørsel fra Basic- eller Python- eller et script i ethvert andet <link href="text/shared/guide/scripting.xhp">%PRODUCTNAME understøttet sprog</link> for den sags skyld. Åbning af statiske dialoger med Python illustreres hermed.
Undtagelseshåndtering og internationalisering er udeladt af klarhedsgrunde.
python_dialogs.xhp
N0338
help.text
My Macros or Application Macros dialogs Dialoger i Mine makroer eller LibreOffice-makroer
python_dialogs.xhp
N0339
help.text
The examples below open <literal>Access2Base Trace</literal> console or the imported <literal>TutorialsDialog</literal> dialog with <menuitem>Tools - Macros - Run Macro</menuitem> menu: Eksemplerne herunder åbner konsollen <literal>Access2Base Trace</literal> eller den importerede dialog <literal>TutorialsDialog</literal> med with menuen <menuitem>Funktioner ▸ Makroer ▸ (menuen) Kør makroer</menuitem>:
python_dialogs.xhp
N0364
help.text
Document embedded dialogs Dokumentindlejrede dialoger
python_dialogs.xhp
N0365
help.text
The example below opens a newly edited <literal>Dialog1</literal> dialog from a document with <menuitem>Tools - Macros - Run Macro</menuitem> menu: Eksemplet herunder åbner en nyligt redigeret dialog <literal>Dialog1</literal> fra et dokument med menuen <menuitem>Funktioner ▸ Makroer ▸ Kør makro</menuitem>:
python_dialogs.xhp
N0370
help.text
""" Display a doc-based dialog """ """ Vis en dokument-baseret dialog """
python_dialogs.xhp
N0381
help.text
Refer to <literal>msgbox.py</literal> in <literal>{installation}/program/</literal> directory for Python dynamic dialog examples. Se eksempler på dynamiske Python-dialoger i <literal>msgbox.py</literal> i <literal>{installation}/program/</literal>-kataloget.
python_document_events.xhp
tit
help.text
Monitoring Document Events Overvågning af dokumenthændelser
python_document_events.xhp
N0526
help.text
<bookmark_value>Basic;Monitoring Document Events</bookmark_value> <bookmark_value>Python;Monitoring Document Events</bookmark_value> <bookmark_value>Access2Base;Console</bookmark_value> <bookmark_value>Access2Base;Trace</bookmark_value> <bookmark_value>API;document.DocumentEvent: Monitoring Document Event</bookmark_value> <bookmark_value>API;document.XDocumentEventBroadcaster: Monitoring Document Event</bookmark_value> <bookmark_value>API;document.XDocumentEventListener: Monitoring Document Event</bookmark_value> <bookmark_value>API;lang.EventObject: Monitoring Document Event</bookmark_value> <bookmark_value>Basic;overvåge dokumenthændelser</bookmark_value> <bookmark_value>Python;overvåge dokumenthændelser</bookmark_value> <bookmark_value>Access2Base;konsol</bookmark_value> <bookmark_value>Access2Base;spore</bookmark_value> <bookmark_value>API;document.DocumentEvent: overvåge dokumenthændelse</bookmark_value> <bookmark_value>API;document.XDocumentEventBroadcaster: overvåge dokumenthændelse</bookmark_value> <bookmark_value>API;document.XDocumentEventListener: overvåge dokumenthændelse</bookmark_value> <bookmark_value>API;lang.EventObject: overvåge dokumenthændelse</bookmark_value>
python_document_events.xhp
N0527
help.text
<variable id="pythonmonitor"><link href="text/sbasic/python/python_document_events.xhp" name="Monitoring Document Events">Listening to Document Events</link></variable> <variable id="pythonmonitor"><link href="text/sbasic/python/python_document_events.xhp" name="Monitoring Document Events">Lytning til dokumenthændelser</link></variable>
python_document_events.xhp
par_id641630582314861
help.text
Listening to document events can help in the following situations: Lytning til dokumenthændelser kan hjælpe i følgende situationer:
python_document_events.xhp
par_id431630582396327
help.text
Identify a new document at opening time, as opposed to existing ones, and perform a dedicated setup. Identifikation af et nyt dokument på åbningstidspunktet, i modsætning til de eksisterende, og udførelse af en dedikeret opsætning.
python_document_events.xhp
par_id461630582396782
help.text
Control the processing of document save, document copy, print or mailmerge requests. Kontrol af behandlingen af forespørgsler om lagring, kopiering og udskrivning af kopier, eller forespørgsler om brevfletning.
python_document_events.xhp
par_id631630582394790
help.text
Recalculate table of contents, indexes or table entries of a Writer document when document is going to be closed Opdatering af indholdsfortegnelser, indekser eller tabelindførsler i et Writer-dokument, når dokumentet skal lukkes
python_document_events.xhp
par_id601630582398998
help.text
Import math Python packages before opening a Calc document. Release these packages when the document closes. Import af matematiske Python-pakker, før du åbner et Calc-dokument. Frigør disse pakker, når dokumentet lukkes.
python_document_events.xhp
N0528
help.text
Next to <link href="text/sbasic/shared/01040000.xhp" name="assigning macros to events">assigning macros to events</link>, one can monitor events raised by %PRODUCTNAME documents. Application Programming Interface (API) broadcasters are responsible for calling event scripts. Unlike listeners that require to define all supported methods, even if unused, document monitors require only two methods next to hooked event scripts. Udover at <link href="text/sbasic/shared/01040000.xhp" name="assigning macros to events">knytte makroer til hændelser</link> kan man overvåge hændelser iværksat af %PRODUCTNAME-dokumenter. Applikations programmeringsgrænseflade (API) -sendere står for at kalde hændelses-scripts. I modsætning til listerners, som skal definere alle understøttede metoder, også ubrugte, behøver dokumentmonitorer samt krogede hændelses-scripts kun to metoder.

Loading…

User avatar SteenRønnow

Suggestion accepted

LibreOffice Help - master / text/sbasic/pythonDanish

2 months ago
User avatar SteenRønnow

Comment added

LibreOffice Help - master / text/sbasic/pythonDanish

Jeg har valgt at oversætte 'Application Macros' med 'LibreOffice-makroer', fordi den er den tekst, jeg finder i Makrovælgeren. Men jeg er parat til en diskussion på postlisten.

3 months ago
User avatar SteenRønnow

Suggestion added

LibreOffice Help - master / text/sbasic/pythonDanish

3 months ago
Browse all component changes
User avatar SteenRønnow

Translation comment

Jeg har valgt at oversætte 'Application Macros' med 'LibreOffice-makroer', fordi den er den tekst, jeg finder i Makrovælgeren. Men jeg er parat til en diskussion på postlisten.

3 months ago

Things to check

Comments

There is 1 comment for this string.

View

Glossary

English Danish
application program LibreOffice UI - master
Application Macros Programmakroer LibreOffice UI - master
Basic Basic LibreOffice UI - master
Created Oprettet LibreOffice UI - master
Document Dokument LibreOffice UI - master
editor redigering LibreOffice UI - master
embedded indlejret LibreOffice Help - master
Guide hjælpelinje LibreOffice UI - master
guide hjælpelinje LibreOffice Help - master

vedtaget 21/5 2005

Guide Guide LibreOffice Help - master

i betydningen "fremmedfører, vejleder"

Language Sprog LibreOffice UI - master
link referere LibreOffice Help - master

Vedtaget 10/4 2005

Macros Makroer LibreOffice UI - master
Name Navn LibreOffice UI - master
%PRODUCTNAME %PRODUCTNAME LibreOffice Help - master
%PRODUCTNAME %PRODUCTNAME LibreOffice UI - master
scripts scripts LibreOffice UI - master
Text Tekst LibreOffice UI - master

Aquí utilizam la fòrma « tèxte » amb E de sosten.

String information

Context
python_dialogs.xhp
N0337
help.text
Source string description
MZJA9
Source string location
python_dialogs.xhp
String age
3 months ago
Source string age
3 months ago
Translation file
da/helpcontent2/source/text/sbasic/python.po, string 44