Translation

access2base.xhp tit help.text
English WcTKB
Context English Slovenian
access2base.xhp
tit
help.text
Access2Base Access2Base
access2base.xhp
bm_idA2B001
help.text
<bookmark_value>Access2Base</bookmark_value><bookmark_value>Microsoft Access; Access2Base</bookmark_value><bookmark_value>Access databases; run in Base</bookmark_value> <bookmark_value>Access2Base</bookmark_value><bookmark_value>Microsoft Access; Access2Base</bookmark_value><bookmark_value>zbirke podatkov Access;zagon v programu Base</bookmark_value>
access2base.xhp
hd_idA2B002
help.text
Access2Base Access2Base
access2base.xhp
hd_idA2B003
help.text
What is Access2Base? Kaj je Access2Base?
access2base.xhp
par_idA2B004
help.text
Access2Base is a LibreOffice Basic library of macros for (business or personal) application developers and advanced users. It is one of the libraries stored in "LibreOffice macros and dialogs". Access2Base je knjižnica makrov LibreOffice Basic za razvijalce programov in napredne uporabnike. Je ena izmed knjižnic v »Makrih in pogovornih oknih LibreOffice«.
access2base.xhp
par_idA2B005
help.text
The functionalities provided by the implemented macros are all directly inspired by Microsoft Access. The macros are callable mainly from a LibreOffice <emph>Base</emph> application, but also from <emph>any</emph> LibreOffice document (Writer, Calc, ...) where access to data stored in a database makes sense. Makri v njej uveljavljajo funkcionalnosti, ki jih je navdahnil program Microsoft Access. Makre je mogoče predvsem iz programa LibreOffice <emph>Base</emph>, pa tudi iz <emph>vsakega</emph> dokumenta LibreOffice (Writer, Calc, ...), kjer je smiseln dostop do podatkov, hranjenih v zbirki podatkov.
access2base.xhp
par_idA2B006
help.text
The API provided by Access2Base is intended to be more concise, intuitive and easy to learn than the standard UNO API (API = Application Programming Interface). API, ki ga ponuja Access2Base, želi biti bolj jedrnat, intuitiven in enostaven za učenje kot standardni vmesnik za programiranje UNO.
access2base.xhp
par_idA2B007
help.text
<emph>The library is documented online on </emph><link href="http://www.access2base.com" name="http://www.access2base.com"><emph>http://www.access2base.com</emph></link>. <emph>Dokumentacija knjižnice je na voljo na spletnem naslovu </emph><link href="http://www.access2base.com" name="http://www.access2base.com"><emph>http://www.access2base.com</emph></link><emph> (v angl.)</emph>.
access2base.xhp
hd_idA2B008
help.text
The implemented macros include: Med makri so:
access2base.xhp
par_idA2B009
help.text
a simplified and extensible API for <emph>forms</emph>, <emph>dialogs</emph> and <emph>controls</emph> manipulations similar with the Microsoft Access object model, poenostavljen in razširljiv API za manipulacijo z <emph>obrazci</emph>, <emph>pogovornimi okni</emph> in <emph>kontrolniki</emph>, podobno modelu predmetov Microsoft Access,
access2base.xhp
par_idA2B010
help.text
an API for database access with the <emph>table</emph>, <emph>query</emph>, <emph>recordset</emph> and <emph>field</emph> objects, programski vmesnik za dostop do zbirke podatkov s predmeti <emph>tabela</emph>, <emph>poizvedba</emph>, <emph>niz zapisov</emph> in <emph>polje</emph>,
access2base.xhp
par_idA2B011
help.text
a number of <emph>actions</emph> with a syntax identical to their corresponding Microsoft Access macros/actions, številna <emph>dejanja</emph> s skladnjo, ki je enaka ustreznim makrom/dejanjem v Microsoft Access,
access2base.xhp
par_idA2B012
help.text
the <emph>DLookup</emph>, <emph>DSum</emph>, ... database functions, funkcije zbirke podatkov <emph>DLookup</emph>, <emph>DSum</emph> itn.,
access2base.xhp
par_idA2B013
help.text
the support of the shortcut notations like <item type="literal">Forms!myForm!myControl</item> podpora za zapisovanje v okrajšavah, kot je <item type="literal">Obrazci!mojObrazec!mojKontrolnik</item>,
access2base.xhp
par_idA2B014
help.text
in addition poleg tega pa tudi
access2base.xhp
par_idA2B015
help.text
a consistent errors and exceptions handler, rutina za obravnavo zaznanih napak in izjem,
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice Help - master/text/sbasic/guide
The following string has different context, but the same source.
Translated LibreOffice Help - master/text/sbasic/guide

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Things to check

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Slovenian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
access2base.xhp
tit
help.text
Source string description
WcTKB
Source string location
access2base.xhp
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
sl/helpcontent2/source/text/sbasic/guide.po, string 1