Translation

LibreLogo.xhp par_1680 help.text
English wPQUp
Context English Norwegian Nynorsk
LibreLogo.xhp
par_1570
help.text
; PICTURE [ LibreLogo_commands ]<br/> PICTURE [ FORWARD 100 CIRCLE 100 ] ; tree-like grouped shape<br/> ; BILETE [ LibreLogo_kommandoar ]<br/> BILETE [ FOROVER 100 SIRKEL 100 ] ; tre-liknande gruppert form<br/>
LibreLogo.xhp
par_1580
help.text
See also “Group” in LibreOffice Writer Help. Sjå også «Grupper» i hjelp for LibreOffice Writer.
LibreLogo.xhp
par_1590
help.text
TO tree location<br/> PENUP POSITION location HEADING 0 PENDOWN<br/> PICTURE [ FORWARD 100 CIRCLE 100 ] ; tree-like grouped shape<br/> END<br/> <br/> PICTURE [ tree [230, 400] tree [300, 400] ] ; grouped shapes in a grouped shape<br/> TIL tre stad<br/> PENN OPP PLASSERING stad RETNING 0 PENN NED<br/> BILETE [ FOROVER 100 SIRKEL 100 ] ; tre-liknande gruppert form<br/> SLUTT<br/> <br/> BILETE [ tre [230, 400] tre [300, 400] ] ; gruppert form i gruppert form<br/>
LibreLogo.xhp
hd_1600
help.text
Starting new line shapes Byrja nye strekteikningar
LibreLogo.xhp
par_1610
help.text
PICTURE ; start a new line shape<br/> FORWARD 10 PICTURE FORWARD 10 ; two line shapes<br/> BILETE ; byrjar ein ny strekfigur<br/> FOROVER 10 BILETE FOROVER 10 ; to strekfigurar<br/>
LibreLogo.xhp
hd_1614
help.text
Saving SVG images Lagra SVG-bilete
LibreLogo.xhp
par_1617
help.text
PICTURE “example.svg” [ CIRCLE 5 ] ; save the picture as an SVG image file in the user folder<br/> PICTURE “Desktop/example.svg” [ FORWARD 100 CIRCLE 5 ] ; as above, with a relative path<br/> PICTURE “/home/user/example.svg” [ CIRCLE 5 ] ; absolute path for Unix/Linux<br/> PICTURE “C:\example.svg” [ CIRCLE 5 ] ; absolute path for Windows<br/> BILETE “eksempel.svg” [ SIRKEL 5 ] ; lagra biletet til ei SVG biletfil i brukarmappa<br/> BILETE “bibliotek/eksempel.svg” [ FRAM 100 SIRKEL 5 ] ; som ovanfor, men med relativ sti<br/> BILETE “/home/user/eksempel.svg” [ SIRKEL 5 ] ; absolutt sti for Unix/Linux<br/> BILETE “C:\eksempel.svg” [ SIRKEL 5 ] ; absolutt sti for Windows<br/>
LibreLogo.xhp
hd_1618
help.text
Saving SVG/SMIL animations (drawings with SLEEP commands) Lagra SVG-/SMIL-animasjonar (teikningar med PAUSE-kommandoar)
LibreLogo.xhp
par_1619
help.text
PICTURE “animation.svg” [ CIRCLE 5 SLEEP 1000 CIRCLE 99 ] ; save as an SVG/SMIL animation (see also SLEEP)<br/> PICTURE “animation2.svg” [ CIRCLE 5 SLEEP 1000 CIRCLE 99 SLEEP 2000 ] ; as above, but using SLEEP after the last object will result looping: after 2 seconds the SVG animation restarts in SMIL-conformant browsers BILETE “animasjon.svg” [ SIRKEL 5 PAUSE 1000 SIRKEL 99 ] ; lagra som SVG/SMIL-animasjon (sjå også PAUSE)<br/> BILETE “animasjon2.svg” [ SIRKEL 5 PAUSE 1000 SIRKEL 99 PAUSE 2000 ] ; som ovanfor, men ved å bruka PAUSE etter det siste objektet vil laga ei sløyfe. Etter 2 sekund vil SVG-animasjonen byrja på nytt i ein nettlesar som har støtte for SMIL.
LibreLogo.xhp
hd_1620
help.text
Consistency at the left border Justering i høve til venstre kant
LibreLogo.xhp
par_1630
help.text
Use PICTURE to keep the consistency of positions and line shapes at the left border of Writer: Bruk BILETE for å plassera figurar i høve til den venstre kanten av Write-dokumentet:
LibreLogo.xhp
par_1640
help.text
PICTURE [ CIRCLE 20 POSITION [-100, 100] CIRCLE 20 ]<br/> BILETE [ SIRKEL 20 PLASSERING [-100,100] SIRKEL 20 ]<br/>
LibreLogo.xhp
hd_1650
help.text
Loops Løkker
LibreLogo.xhp
hd_1660
help.text
REPEAT GJENTA
LibreLogo.xhp
par_1670
help.text
; REPEAT number [ commands ]<br/> <br/> REPEAT 10 [ FORWARD 10 LEFT 45 CIRCLE 10 ] ; repeat 10 times<br/> ; GJENTA tal [ kommandoar ]<br/> <br/> GJENTA 10 [ FRAM 10 VENSTRE 45 SIRKEL 10 ] ; gjenta 10 gongar<br/>
LibreLogo.xhp
par_1680
help.text
; number is optional<br/> <br/> REPEAT [ POSITION ANY ] ; endless loop<br/> ; tal her er valfritt<br/> <br/> GJENTA [ PLASSERING ALLE ] ; endelaus løkke<br/>
LibreLogo.xhp
hd_1690
help.text
REPCOUNT TELJAR
LibreLogo.xhp
par_1700
help.text
Loop variable (also in the FOR and WHILE loops). Inneheld verdien for løkkevariabelen. (Brukt i GJENTA og i FOR- og MEDAN-sløyfer)
LibreLogo.xhp
par_1710
help.text
REPEAT 100 [ FORWARD REPCOUNT LEFT 90 ]<br/> GJENTA 100 [ FOROVER TELJAR VENSTRE 90 ]<br/>
LibreLogo.xhp
hd_1720
help.text
FOR IN FOR I
LibreLogo.xhp
par_1730
help.text
Loop for the list elements: Lag løkke for listeelement:
LibreLogo.xhp
par_1740
help.text
FOR i IN [1, 5, 7, 9, 11] [<br/> FORWARD i<br/> LEFT 90<br/> ]<br/> FOR n I [1, 5, 7, 9, 11] [<br/> FOROVER n<br/> VENSTRE 90<br/> ]<br/>
LibreLogo.xhp
par_1750
help.text
Loop for the characters of a character sequence: Lag løkke for teikna i ein tekstsekvens:
LibreLogo.xhp
par_1760
help.text
FOR i IN “text” [<br/> LABEL i<br/> FORWARD 10<br/> ]<br/> FOR n I "TEKST" [<br/> ETIKETT n<br/> FOROVER 10<br/> ]<br/>
LibreLogo.xhp
hd_1770
help.text
WHILE MEDAN
LibreLogo.xhp
par_1780
help.text
WHILE TRUE [ POSITION ANY ] ; endless loop<br/> WHILE REPCOUNT <= 10 [ FORWARD 50 LEFT 36 ] ; as REPEAT 10 [ ... ]<br/> MEDAN SANN [ PLASSERING ALLE ] ; endelaus løkke<br/> MEDAN TELJAR <= 10 [ FOROVER 50 VENSTRE 36 ] ; som GJENTA 10 [ ... ]<br/>
LibreLogo.xhp
hd_1790
help.text
BREAK AVBRYT
LibreLogo.xhp
par_1800
help.text
Stop the loop. Stopp løkka.
LibreLogo.xhp
par_1810
help.text
REPEAT [ ; endless loop<br/> POSITION ANY<br/> IF REPCOUNT = 100 [ BREAK ] ; equivalent of the REPEAT 100 [ ... ]<br/> ]<br/> GJENTA [ ; endelaus løkke<br/> PLASSERING ALLE<br/> VISS TELJAR = 100 [ AVBRYT ] ; det same som GJENTA 100 [ … ]<br/> ]<br/>
LibreLogo.xhp
hd_1820
help.text
CONTINUE HALD FRAM
LibreLogo.xhp
par_1830
help.text
Jump into the next iteration of the loop. Hopp til den neste gjentakinga av løkka.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Things to check

Trailing space

Source and translation do not both end with a space

Fix string

Reset

Glossary

English Norwegian Nynorsk
No related strings found in the glossary.

String information

Context
LibreLogo.xhp
par_1680
help.text
Source string description
wPQUp
Source string location
LibreLogo.xhp
String age
8 months ago
Source string age
8 months ago
Translation file
nn/helpcontent2/source/text/swriter/librelogo.po, string 168