Translation

fields.xhp par_id3150536 help.text
English QgDik
Context English Turkish Actions
even_odd_sdw.xhp
par_id3145596
help.text
<link href="text/swriter/01/04010000.xhp" name="Insert Break dialog">Insert Break dialog</link> <link href="text/swriter/01/04010000.xhp" name="Insert Break dialog">Kesme iletişim penceresi ekle</link>
field_convert.xhp
tit
help.text
Converting a Field into Text Bir Alanı Metne Dönüştürmek
field_convert.xhp
bm_id3154079
help.text
<bookmark_value>fields; converting into text</bookmark_value> <bookmark_value>converting;fields, into text</bookmark_value> <bookmark_value>replacing;fields, by text</bookmark_value> <bookmark_value>changing;fields, into text</bookmark_value> <bookmark_value>alanlar;metne dönüştürmek</bookmark_value><bookmark_value>dönüştürmek;alanları metne</bookmark_value><bookmark_value>değiştirme;metinden, alanlara</bookmark_value><bookmark_value>değiştirmek;alanları metne</bookmark_value>
field_convert.xhp
hd_id3154079
help.text
<variable id="field_convert"><link href="text/swriter/guide/field_convert.xhp" name="Converting a Field into Text">Converting a Field into Text</link></variable> <variable id="field_convert"><link href="text/swriter/guide/field_convert.xhp" name="Converting a Field into Text">Bir Alanı Metne Dönüştürmek</link></variable>
field_convert.xhp
par_id3149281
help.text
You can change a field to regular text, so that it is no longer updated. After you change a field to text, you cannot change the text back into a field. Güncellenmesin diye bir alanı düzenli bir metne dönüştürebilirsiniz. Bir alanı metne dönüştürdükten sonra, metni tekrar alana dönüştüremezseniz.
field_convert.xhp
par_id3155608
help.text
Select the field and choose <emph>Edit - Cut</emph>. Alanı seçin ve <emph>Düzenle - Kes</emph>'i seçin.
field_convert.xhp
par_id3154238
help.text
Choose <emph>Edit - Paste Special</emph>. <emph>Düzenle - Özel Yapıştır</emph>'ı seçin.
field_convert.xhp
par_id3154262
help.text
Click "Unformatted text" in the <item type="menuitem">Selection</item> list, and then click <item type="menuitem">OK</item>. <item type="menuitem">Seçim</item> listesinde "Biçimlendirilmemiş metin"e tıklayın, daha sonra <item type="menuitem">Tamam</item>'a tıklayın.
field_convert.xhp
par_id3157551
help.text
<link href="text/shared/01/02070000.xhp" name="Paste Special">Paste Special</link> <link href="text/shared/01/02070000.xhp" name="Paste Special">Özel Yapıştır</link>
fields.xhp
tit
help.text
About Fields Alanlar Hakkında
fields.xhp
bm_id3145576
help.text
<bookmark_value>fields;updating/viewing</bookmark_value> <bookmark_value>updating;fields</bookmark_value> <bookmark_value>Help tips;fields</bookmark_value> <bookmark_value>properties;fields</bookmark_value> <bookmark_value>disabling;field highlighting</bookmark_value> <bookmark_value>changing;field shadings</bookmark_value> <bookmark_value>viewing;fields</bookmark_value> <bookmark_value>alanlar;güncelleme/görüntüleme</bookmark_value> <bookmark_value>güncelleme;alanlar</bookmark_value> <bookmark_value>Yardım önerileri;alanlar</bookmark_value> <bookmark_value>özellikler;alanlar</bookmark_value> <bookmark_value>devre dışı bırakma;alan vurgulama</bookmark_value> <bookmark_value>değiştirme;alan gölgelendirme</bookmark_value> <bookmark_value>görüntülemek;alanlar</bookmark_value>
fields.xhp
hd_id3145576
help.text
<variable id="fields"><link href="text/swriter/guide/fields.xhp" name="About Fields">About Fields</link></variable> <variable id="fields"><link href="text/swriter/guide/fields.xhp" name="About Fields">Alanlar Hakkında</link></variable>
fields.xhp
par_id3154246
help.text
Fields are used for data that changes in a document, such as the current date or the total number of pages in a document. Alanlar, mevcut veri veya bir belgedeki sayfaların toplam sayısı gibi bir belgede değişen veriler için kullanılır.
fields.xhp
hd_id3154262
help.text
Viewing Fields Alanları Görüntülemek
fields.xhp
par_id3150509
help.text
Fields consist of a field name and the field content. To switch the field display between the field name or the field content, choose <link href="text/swriter/01/03090000.xhp" name="View - Field Names"><emph>View - Field Names</emph></link>. Alanlar, alan ismi ve alan içeriğinden oluşur. Alan görünümünü alan ismi ve alan içeriği arasında değiştirmek için <link href="text/swriter/01/03090000.xhp" name="View - Field Names"><emph>Görünüm - Alan İsimleri</emph></link>'ni seçin.
fields.xhp
par_id3150536
help.text
To display or hide field highlighting in a document, choose <emph>View - Field Shadings</emph>. To permanently disable this feature, choose <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><emph>%PRODUCTNAME - Preferences</emph></caseinline><defaultinline><emph>Tools - Options</emph></defaultinline></switchinline><emph> - $[officename] - Application Colors</emph>, and clear the check box in front of <emph>Field shadings</emph>. Belgede alan vurgulamasını göstermek veya saklamak için, <emph>Ekle - Alan Gölgeleme</emph>'yi seçin. Bu özelliği kalıcı olarak etkisizleştirmek için, <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><emph>%PRODUCTNAME - Özellikler</emph></caseinline><defaultinline><emph>Araçlar - Seçenekler</emph></defaultinline></switchinline><emph> - $[officename] - Görünüm</emph> ve <emph>Alan Gölgelendirme</emph>'nin önündeki seçim kutusunu temizleyin.
fields.xhp
par_id3152885
help.text
To change the color of field shadings, choose <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><emph>%PRODUCTNAME - Preferences</emph></caseinline><defaultinline><emph>Tools - Options</emph></defaultinline></switchinline><emph> - </emph><link href="text/shared/optionen/01012000.xhp" name="$[officename] - Application Colors"><item type="menuitem">$[officename] - Application Colors</item></link>, locate the <item type="menuitem">Field shadings</item> option, and then select a different color in the <item type="menuitem">Color setting</item> box. Alan gölgelendirme rengini değiştirmek için, <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><emph>%PRODUCTNAME - Özellikler</emph></caseinline><defaultinline><emph>Araçlar - Seçenekler</emph></defaultinline></switchinline><emph> - </emph><link href="text/shared/optionen/01012000.xhp" name="$[officename] - Appearance"><item type="menuitem">$[officename] - Uygulama Renkleri</item></link>'ni seçin, <item type="menuitem">Alan gölgelendirme</item> seçeneğini bulun ve daha sonra <item type="menuitem">Renk Ayarı</item> kutucuğunda farklı bir renk seçin.
fields.xhp
hd_id3153166
help.text
Field Properties Alan Özellikleri
fields.xhp
par_id3153180
help.text
Most field types in a document, including database fields, store and display variable values. Veritabanı alanları dahil olmak üzere, bir belgedeki alan türlerinin çoğu değişken değerleri depolar ve görüntüler.
fields.xhp
par_id3155533
help.text
The following field types execute an action when you click the field: Aşağıdaki alan türleri alana tıkladığınızda bir eylem yürütür.
fields.xhp
par_id3155582
help.text
Field Type Alan Türü
fields.xhp
par_id3147760
help.text
Property Özellik
fields.xhp
par_id3147789
help.text
Placeholder Yer Tutucuya
fields.xhp
par_id3147812
help.text
Opens a dialog to insert the object corresponding to the placeholder, except for text placeholders. For text placeholders, click on the placeholder and type over it. Metin yer tutucuları dışında, yer tutucuya karşılık gelen nesneyi eklemek için bir iletişim kutusu açar. Metin yer tutucuları için yer tutucuyu tıklayın ve üzerine yazın.
fields.xhp
par_id3147216
help.text
Insert Reference Referans ekle
fields.xhp
par_id3147239
help.text
Moves the mouse pointer to the reference. Fare işaretçisini kaynağa doğru kaydır.
fields.xhp
par_id3147267
help.text
Run macro Makroyu çalıştır
fields.xhp
par_id3147290
help.text
Runs a macro. Makroyu çalıştırır.
fields.xhp
par_id3145614
help.text
Input Field Giriş alanı
fields.xhp
par_id3145637
help.text
Opens a dialog to edit the contents of the field. Alanların içeriğini düzenlemek için bir pencere açar.
fields.xhp
hd_id3155937
help.text
Updating Fields Alanları Güncelleme

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Turkish
document belge LibreOffice UI - master
Document Belge LibreOffice UI - master

String information

Context
fields.xhp
par_id3150536
help.text
Source string description
QgDik
Source string location
fields.xhp
String age
11 months ago
Source string age
11 months ago
Translation file
tr/helpcontent2/source/text/swriter/guide.po, string 463