Translation

fields.xhp hd_id3145576 help.text
English bFGFN
Context English Turkish Actions
even_odd_sdw.xhp
hd_id888698
help.text
To Suppress the Printout of Empty Pages Boş Sayfaların Çıktılarını Önlemek
even_odd_sdw.xhp
par_id3394573
help.text
If two even or two odd pages directly follow each other in your document, Writer will insert an empty page by default. You can suppress those automatically generated empty pages from printing and from exporting to PDF. Eğer belgenizde iki tek sayfa veya iki çift sayfa birbirini takip ediyorsa, Writer otomatik olarak bir boş sayfa ekleyecektir. Bu boş sayfaların yazdırılmasını veya PDF olarak dışa aktarılmasını önleyebilirsiniz.
even_odd_sdw.xhp
par_id7594225
help.text
Choose <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><emph>%PRODUCTNAME - Preferences</emph></caseinline><defaultinline><emph>Tools - Options</emph></defaultinline></switchinline><emph> - %PRODUCTNAME Writer - Print</emph>. <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><emph>%PRODUCTNAME - Tercihler</emph></caseinline><defaultinline><emph>Araçlar - Seçeneler</emph></defaultinline></switchinline><emph> - %PRODUCTNAME Writer - Yazdır</emph>'ı seçin.
even_odd_sdw.xhp
par_id8147221
help.text
Remove the check mark from <emph>Print automatically inserted blank pages</emph>. <emph>Otomatik olarak eklenmiş boş sayfaları yazdır</emph> seçeneğindeki işareti kaldırın.
even_odd_sdw.xhp
par_id3145596
help.text
<link href="text/swriter/01/04010000.xhp" name="Insert Break dialog">Insert Break dialog</link> <link href="text/swriter/01/04010000.xhp" name="Insert Break dialog">Kesme iletişim penceresi ekle</link>
field_convert.xhp
tit
help.text
Converting a Field into Text Bir Alanı Metne Dönüştürmek
field_convert.xhp
bm_id3154079
help.text
<bookmark_value>fields; converting into text</bookmark_value> <bookmark_value>converting;fields, into text</bookmark_value> <bookmark_value>replacing;fields, by text</bookmark_value> <bookmark_value>changing;fields, into text</bookmark_value> <bookmark_value>alanlar;metne dönüştürmek</bookmark_value><bookmark_value>dönüştürmek;alanları metne</bookmark_value><bookmark_value>değiştirme;metinden, alanlara</bookmark_value><bookmark_value>değiştirmek;alanları metne</bookmark_value>
field_convert.xhp
hd_id3154079
help.text
<variable id="field_convert"><link href="text/swriter/guide/field_convert.xhp" name="Converting a Field into Text">Converting a Field into Text</link></variable> <variable id="field_convert"><link href="text/swriter/guide/field_convert.xhp" name="Converting a Field into Text">Bir Alanı Metne Dönüştürmek</link></variable>
field_convert.xhp
par_id3149281
help.text
You can change a field to regular text, so that it is no longer updated. After you change a field to text, you cannot change the text back into a field. Güncellenmesin diye bir alanı düzenli bir metne dönüştürebilirsiniz. Bir alanı metne dönüştürdükten sonra, metni tekrar alana dönüştüremezseniz.
field_convert.xhp
par_id3155608
help.text
Select the field and choose <emph>Edit - Cut</emph>. Alanı seçin ve <emph>Düzenle - Kes</emph>'i seçin.
field_convert.xhp
par_id3154238
help.text
Choose <emph>Edit - Paste Special</emph>. <emph>Düzenle - Özel Yapıştır</emph>'ı seçin.
field_convert.xhp
par_id3154262
help.text
Click "Unformatted text" in the <item type="menuitem">Selection</item> list, and then click <item type="menuitem">OK</item>. <item type="menuitem">Seçim</item> listesinde "Biçimlendirilmemiş metin"e tıklayın, daha sonra <item type="menuitem">Tamam</item>'a tıklayın.
field_convert.xhp
par_id3157551
help.text
<link href="text/shared/01/02070000.xhp" name="Paste Special">Paste Special</link> <link href="text/shared/01/02070000.xhp" name="Paste Special">Özel Yapıştır</link>
fields.xhp
tit
help.text
About Fields Alanlar Hakkında
fields.xhp
bm_id3145576
help.text
<bookmark_value>fields;updating/viewing</bookmark_value> <bookmark_value>updating;fields</bookmark_value> <bookmark_value>Help tips;fields</bookmark_value> <bookmark_value>properties;fields</bookmark_value> <bookmark_value>disabling;field highlighting</bookmark_value> <bookmark_value>changing;field shadings</bookmark_value> <bookmark_value>viewing;fields</bookmark_value> <bookmark_value>alanlar;güncelleme/görüntüleme</bookmark_value> <bookmark_value>güncelleme;alanlar</bookmark_value> <bookmark_value>Yardım önerileri;alanlar</bookmark_value> <bookmark_value>özellikler;alanlar</bookmark_value> <bookmark_value>devre dışı bırakma;alan vurgulama</bookmark_value> <bookmark_value>değiştirme;alan gölgelendirme</bookmark_value> <bookmark_value>görüntülemek;alanlar</bookmark_value>
fields.xhp
hd_id3145576
help.text
<variable id="fields"><link href="text/swriter/guide/fields.xhp" name="About Fields">About Fields</link></variable> <variable id="fields"><link href="text/swriter/guide/fields.xhp" name="About Fields">Alanlar Hakkında</link></variable>
fields.xhp
par_id3154246
help.text
Fields are used for data that changes in a document, such as the current date or the total number of pages in a document. Alanlar, mevcut veri veya bir belgedeki sayfaların toplam sayısı gibi bir belgede değişen veriler için kullanılır.
fields.xhp
hd_id3154262
help.text
Viewing Fields Alanları Görüntülemek
fields.xhp
par_id3150509
help.text
Fields consist of a field name and the field content. To switch the field display between the field name or the field content, choose <link href="text/swriter/01/03090000.xhp" name="View - Field Names"><emph>View - Field Names</emph></link>. Alanlar, alan ismi ve alan içeriğinden oluşur. Alan görünümünü alan ismi ve alan içeriği arasında değiştirmek için <link href="text/swriter/01/03090000.xhp" name="View - Field Names"><emph>Görünüm - Alan İsimleri</emph></link>'ni seçin.
fields.xhp
par_id3150536
help.text
To display or hide field highlighting in a document, choose <emph>View - Field Shadings</emph>. To permanently disable this feature, choose <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><emph>%PRODUCTNAME - Preferences</emph></caseinline><defaultinline><emph>Tools - Options</emph></defaultinline></switchinline><emph> - $[officename] - Application Colors</emph>, and clear the check box in front of <emph>Field shadings</emph>. Belgede alan vurgulamasını göstermek veya saklamak için, <emph>Ekle - Alan Gölgeleme</emph>'yi seçin. Bu özelliği kalıcı olarak etkisizleştirmek için, <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><emph>%PRODUCTNAME - Özellikler</emph></caseinline><defaultinline><emph>Araçlar - Seçenekler</emph></defaultinline></switchinline><emph> - $[officename] - Görünüm</emph> ve <emph>Alan Gölgelendirme</emph>'nin önündeki seçim kutusunu temizleyin.
fields.xhp
par_id3152885
help.text
To change the color of field shadings, choose <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><emph>%PRODUCTNAME - Preferences</emph></caseinline><defaultinline><emph>Tools - Options</emph></defaultinline></switchinline><emph> - </emph><link href="text/shared/optionen/01012000.xhp" name="$[officename] - Application Colors"><item type="menuitem">$[officename] - Application Colors</item></link>, locate the <item type="menuitem">Field shadings</item> option, and then select a different color in the <item type="menuitem">Color setting</item> box. Alan gölgelendirme rengini değiştirmek için, <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><emph>%PRODUCTNAME - Özellikler</emph></caseinline><defaultinline><emph>Araçlar - Seçenekler</emph></defaultinline></switchinline><emph> - </emph><link href="text/shared/optionen/01012000.xhp" name="$[officename] - Appearance"><item type="menuitem">$[officename] - Uygulama Renkleri</item></link>'ni seçin, <item type="menuitem">Alan gölgelendirme</item> seçeneğini bulun ve daha sonra <item type="menuitem">Renk Ayarı</item> kutucuğunda farklı bir renk seçin.
fields.xhp
hd_id3153166
help.text
Field Properties Alan Özellikleri
fields.xhp
par_id3153180
help.text
Most field types in a document, including database fields, store and display variable values. Veritabanı alanları dahil olmak üzere, bir belgedeki alan türlerinin çoğu değişken değerleri depolar ve görüntüler.
fields.xhp
par_id3155533
help.text
The following field types execute an action when you click the field: Aşağıdaki alan türleri alana tıkladığınızda bir eylem yürütür.
fields.xhp
par_id3155582
help.text
Field Type Alan Türü
fields.xhp
par_id3147760
help.text
Property Özellik
fields.xhp
par_id3147789
help.text
Placeholder Yer Tutucuya
fields.xhp
par_id3147812
help.text
Opens a dialog to insert the object corresponding to the placeholder, except for text placeholders. For text placeholders, click on the placeholder and type over it. Metin yer tutucuları dışında, yer tutucuya karşılık gelen nesneyi eklemek için bir iletişim kutusu açar. Metin yer tutucuları için yer tutucuyu tıklayın ve üzerine yazın.
fields.xhp
par_id3147216
help.text
Insert Reference Referans ekle
fields.xhp
par_id3147239
help.text
Moves the mouse pointer to the reference. Fare işaretçisini kaynağa doğru kaydır.
fields.xhp
par_id3147267
help.text
Run macro Makroyu çalıştır

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Turkish
link bağlantı LibreOffice UI - master

String information

Context
fields.xhp
hd_id3145576
help.text
Source string description
bFGFN
Source string location
fields.xhp
String age
9 months ago
Source string age
9 months ago
Translation file
tr/helpcontent2/source/text/swriter/guide.po, string 459