Translation

border_character.xhp par_id3141606 help.text
English CggEE
Context English Norwegian Nynorsk Actions
border_character.xhp
par_id3148413
help.text
If two adjacent text ranges' all border properties are identical (same style, width, color, padding and shadow), then those two ranges will be considered to be part of the same border group and rendered within the same border in the document. Dersom kanteigenskapane for to tilstøytande tekstområde er like, dvs. same stil, breidd, farge avstand og skugge, vert desse to områda sett på som delar av den same kantgruppa og vert difor viste med same kant i dokumentet.
border_character.xhp
hd_id3110503
help.text
To Set a Predefined Border Style Slik set du inn ein førehandsvald kantstil
border_character.xhp
par_id3118661
help.text
Select the range of characters around which you want to add a border. Marker tekstområdet som du vil leggja ein kant rundt.
border_character.xhp
par_id3118473
help.text
Choose <emph>Format - Character - Borders</emph>. Vel <emph>Format → Teikn → Kantlinjer</emph>.
border_character.xhp
par_id3110171
help.text
Select one of the default border styles in the <emph>Default</emph> area. Vel ein av dei standard kantstilane i området <emph>Standard</emph>.
border_character.xhp
par_id3151046
help.text
Select a line style, width and color for the selected border style in the <emph>Line</emph> area. These settings apply to all border lines that are included in the selected border style. Vel ein linjestil, breidd og farge for den valde kantstilen i området <emph>Linje</emph>. Desse vala vert brukte av alle kantlinjene som brukar den valde kantstilen.
border_character.xhp
par_id3152172
help.text
Select the distance between the border lines and the selected characters in the <emph>Padding</emph> area. You can only change distances to edges that have a border line defined. Vel avstanden mellom kantlinjene og innhaldet i avsnittet i <emph>Avstand til innhaldet</emph>. Du kan berre endra avstanden til kantar som har ei kantlinje.
border_character.xhp
par_id3111023
help.text
Click <emph>OK</emph> to apply the changes. Klikk på <emph>OK</emph> for å bruka endringane.
border_character.xhp
hd_id3142068
help.text
To Set a Customized Border Style For å setja ein tilpassa kantstil
border_character.xhp
par_id3118613
help.text
Select the range of characters around which you want to add a border. Marker teiknområdet som du vil leggja ei ramme rundt.
border_character.xhp
par_id3111663
help.text
Choose <emph>Format - Character - Borders</emph>. Vel <emph>Format → Teikn → Kantlinjer</emph>.
border_character.xhp
par_id3110541
help.text
In the <emph>User-defined</emph> area select the edge(s) that you want to appear in a common layout. Click on an edge in the preview to toggle the selection of an edge. I området <emph>Brukardefinert</emph> kan du velja kanten eller kantane som skal brukast i ein vanleg stil. Du kan slå ein kant av eller på ved å klikka på han i førehandsvisinga.
border_character.xhp
par_id3119149
help.text
Select a line style, width and color for the selected border style in the <emph>Line</emph> area. These settings apply to all border lines that are included in the selected border style. Vel ein linjestil, breidd og farge for den valde kantstilen i området <emph>Linje</emph>. Desse innstillingane vert brukte av alle kantlinjene som brukar den valde kantstilen.
border_character.xhp
par_id3116282
help.text
Repeat the last two steps for every border edge. Gjenta dei to siste punkta for kvar kantlinje.
border_character.xhp
par_id3111041
help.text
Select the distance between the border lines and the selected characters in the <emph>Padding</emph> area. You can only change distances to edges that have a border line defined. Vel avstanden mellom kantlinjene og innhaldet i avsnittet i <emph>Avstand til innhaldet</emph>. Du kan berre endra avstanden til kantar som har ei kantlinje.
border_character.xhp
par_id3141606
help.text
Click <emph>OK</emph> to apply the changes. Klikk på <emph>OK</emph> for å bruka endringane.
border_object.xhp
tit
help.text
Defining Borders for Objects Laga kantlinjer på objekt
border_object.xhp
bm_id3146957
help.text
<bookmark_value>objects; defining borders</bookmark_value> <bookmark_value>borders; for objects</bookmark_value> <bookmark_value>frames; around objects</bookmark_value> <bookmark_value>charts;borders</bookmark_value> <bookmark_value>pictures;borders</bookmark_value> <bookmark_value>OLE objects;borders</bookmark_value> <bookmark_value>defining;object borders</bookmark_value> <bookmark_value>objekt; laga kantlinjer</bookmark_value> <bookmark_value>kantlinjer; på objekt</bookmark_value> <bookmark_value>rammer; rundt objekt</bookmark_value> <bookmark_value>diagram;kantlinjer</bookmark_value> <bookmark_value>bilete;kantlinjer</bookmark_value> <bookmark_value>OLE-objekt;kantlinjer</bookmark_value> <bookmark_value>laga;kantlinjer på objekt</bookmark_value>
border_object.xhp
hd_id3146957
help.text
<variable id="border_object"><link href="text/swriter/guide/border_object.xhp" name="Defining Borders for Objects">Defining Borders for Objects</link></variable> <variable id="border_object"><link href="text/swriter/guide/border_object.xhp" name="Defining Borders for Objects">Laga kantlinjer på objekt</link></variable>
border_object.xhp
par_id3146797
help.text
In Writer, you can define borders around OLE objects, plug-ins, diagrams/charts, graphics and frames. The name of the menu to be used depends on the object selected. I Writer kan du laga kantlinjer rundt OLE-objekt, programtillegg, diagram, bilete og rammer. Namnet på menyen som skal brukast varierer etter kva type objekt du skal arbeida med.
border_object.xhp
hd_id3145673
help.text
To Set a Predefined Border Style Slik set du inn ein førehandsvald kantstil
border_object.xhp
par_id3155388
help.text
Select the object for which you want to define a border. Vel objektet du vil laga kantlinje på.
border_object.xhp
par_id3149578
help.text
Click the <emph>Borders</emph> icon on the <emph>OLE-Object</emph> toolbar or <emph>Frame</emph> toolbar to open the <emph>Borders</emph> window. Klikk på knappen <emph>Kantlinjer</emph> på verktøylinja <emph>OLE-objekt </emph> eller på verktøylinja <emph>Ramme</emph> for å opna dialogvindauget <emph>Kantlinjer</emph>.
border_object.xhp
par_id3159176
help.text
Click one of the predefined border styles. This replaces the current border style of the object with the selected style. Trykk på ein av dei førehandslaga kantlinjestilane. Dette erstattar den gjeldande kantlinjestilen på objektet med den valde stilen.
border_object.xhp
hd_id3152474
help.text
To Set a Customized Border Style Slik tilpassar du ein sjølvvald kantstil
border_object.xhp
par_id3153896
help.text
Select the object for which you want to define a border. Merk objektet du vil laga kantlinje på.
border_object.xhp
par_id3156344
help.text
Choose <item type="menuitem">Format - (object name) – Borders</item>.<br/>Replace (object name) with the actual name of the object type you selected. Vel <item type="menuitem">Format → (objektnamn) → Kantlinjer</item>.<br/> Erstatt (objektnamn) med det eigentlege namnet for objekttypen du valde.
border_object.xhp
par_id3148797
help.text
In the <emph>User-defined</emph> area select the edge(s) that you want to appear in a common layout. Click on an edge in the preview to toggle the selection of an edge. I området <emph>Brukardefinert</emph> vel du kanten som skal brukast i vanleg vising. Klikk på ein kant i førehandsvisinga for å slå kantvalet av eller på.
border_object.xhp
par_id3152933
help.text
Select a line style and color for the selected border style in the <emph>Line</emph> area. These settings apply to all border lines that are included in the selected border style. Vel ein linjestil og ein farge for den valde kantstilen i området <emph>Linje</emph>. Desse innstillingane gjeld for alle kantlinjene som er med i den valde kantstilen.
border_object.xhp
par_id3125865
help.text
Repeat the last two steps for every border edge. Gjenta dei to siste punkta for kvar kantlinje.
border_object.xhp
par_id3150447
help.text
Select the distance between the border lines and the page contents in the <emph>Padding</emph> area. Vel avstanden mellom kantlinjene og innhaldet i sida i området <emph>Avstand til innhaldet</emph>.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice Help – 7.2/text/swriter/guide
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/guide KliTrykk på <emph>OK</emph> for å bruka endringane.
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/guide KliTrykk på <emph>OK</emph> for å bruka endringane.
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/swriter/guide KliTrykk på <emph>OK</emph> for å bruka endringane.
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/swriter/guide
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/swriter/guide
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/guide KliTrykk på <emph>OK</emph> for å bruka endringane.
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/swriter/guide

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Nynorsk
Apply Bruk LibreOffice UI - master
OK OK LibreOffice UI - master

String information

Context
border_character.xhp
par_id3141606
help.text
Source string description
CggEE
Source string location
border_character.xhp
String age
9 months ago
Source string age
9 months ago
Translation file
nn/helpcontent2/source/text/swriter/guide.po, string 167