Translation

border_page.xhp par_id3154046 help.text
English Dusij
Context English Norwegian Nynorsk Actions
border_object.xhp
hd_id3152474
help.text
To Set a Customized Border Style Slik tilpassar du ein sjølvvald kantstil
border_object.xhp
par_id3153896
help.text
Select the object for which you want to define a border. Merk objektet du vil laga kantlinje på.
border_object.xhp
par_id3156344
help.text
Choose <item type="menuitem">Format - (object name) – Borders</item>.<br/>Replace (object name) with the actual name of the object type you selected. Vel <item type="menuitem">Format → (objektnamn) → Kantlinjer</item>.<br/> Erstatt (objektnamn) med det eigentlege namnet for objekttypen du valde.
border_object.xhp
par_id3148797
help.text
In the <emph>User-defined</emph> area select the edge(s) that you want to appear in a common layout. Click on an edge in the preview to toggle the selection of an edge. I området <emph>Brukardefinert</emph> vel du kanten som skal brukast i vanleg vising. Klikk på ein kant i førehandsvisinga for å slå kantvalet av eller på.
border_object.xhp
par_id3152933
help.text
Select a line style and color for the selected border style in the <emph>Line</emph> area. These settings apply to all border lines that are included in the selected border style. Vel ein linjestil og ein farge for den valde kantstilen i området <emph>Linje</emph>. Desse innstillingane gjeld for alle kantlinjene som er med i den valde kantstilen.
border_object.xhp
par_id3125865
help.text
Repeat the last two steps for every border edge. Gjenta dei to siste punkta for kvar kantlinje.
border_object.xhp
par_id3150447
help.text
Select the distance between the border lines and the page contents in the <emph>Padding</emph> area. Vel avstanden mellom kantlinjene og innhaldet i sida i området <emph>Avstand til innhaldet</emph>.
border_object.xhp
par_id3154908
help.text
Click <emph>OK</emph> to apply the changes. Klikk på <emph>OK</emph> for å bruka endringane.
border_page.xhp
tit
help.text
Defining Borders for Pages Laga kantlinjer på sider
border_page.xhp
bm_id3156136
help.text
<bookmark_value>pages;defining borders</bookmark_value> <bookmark_value>borders; for pages</bookmark_value> <bookmark_value>frames; around pages</bookmark_value> <bookmark_value>defining;page borders</bookmark_value> <bookmark_value>sider;laga kantlinjer</bookmark_value> <bookmark_value>kantlinjer; på sider</bookmark_value> <bookmark_value>rammer; rundt sider</bookmark_value> <bookmark_value>laga;kantlinjer på sider</bookmark_value>
border_page.xhp
hd_id3156136
help.text
<variable id="border_page"><link href="text/swriter/guide/border_page.xhp" name="Defining Borders for Pages">Defining Borders for Pages</link> </variable> <variable id="border_page"><link href="text/swriter/guide/border_page.xhp" name="Defining Borders for Pages">Laga kantlinjer på objekt</link></variable>
border_page.xhp
par_id3148473
help.text
In Writer, you define borders for <emph>page styles</emph>, not individual pages. All changes made to borders apply to all pages that use the same page style. Note that page style changes cannot be undone by the Undo function in $[officename]. I Writer kan du laga kantstilar for <emph>sidestilar</emph>, ikkje for individuelle sider. Alle endringar som er gjort på sidestilar vert brukte av alle sidene som brukar den same sidestilen. Merk at endringar i sidestilar ikkje kan angrast med «Angra» i $[officename].
border_page.xhp
hd_id3150503
help.text
To Set a Predefined Border Style For å setja inn ein førehandsdefinert kantstil
border_page.xhp
par_id3148491
help.text
Choose <emph>Format - Page - Borders</emph>. Vel <emph>Format → Side → Kantlinjer</emph>.
border_page.xhp
par_id3150771
help.text
Select one of the default border styles in the <emph>Default</emph> area. Vel ei av standardkantlinjene i området <emph>Standard</emph>.
border_page.xhp
par_id3154046
help.text
Select a line style, width and color for the selected border style in the <emph>Line</emph> area. These settings apply to all border lines that are included in the selected border style. Vel ein linjestil, breidd og farge for den valde kantstilen i området <emph>Linje</emph>. Desse innstillingane vert brukte på alle kantlinjene som er med i den valde kantstilen.
border_page.xhp
par_id3152472
help.text
Select the distance between the border lines and the page contents in the <emph>Padding</emph> area. You can only change distances to edges that have a border line defined. Vel avstanden mellom kantlinjene og innhaldet i avsnittet i <emph>Avstand til innhaldet</emph>. Du kan berre endra avstanden til kantar som har ei kantlinje.
border_page.xhp
par_id3156023
help.text
Click <emph>OK</emph> to apply the changes. Klikk på <emph>OK</emph> for å bruka endringane.
border_page.xhp
hd_id3145068
help.text
To Set a Customized Border Style Slik lagar du ein brukardefinert kantstil
border_page.xhp
par_id3148663
help.text
Choose <emph>Format - Page - Borders</emph>. Vel <emph>Format → Side → Kantlinjer</emph>.
border_page.xhp
par_id3150541
help.text
In the <emph>User-defined</emph> area select the edge(s) that you want to appear in a common layout. Click on an edge in the preview to toggle the selection of an edge. I området <emph>Brukardefinert</emph> vel du kanten/kantane som skal brukast i vanleg vising. Klikk på ein kant i førehandsvisinga for å slå kantvalet av eller på.
border_page.xhp
par_id3159149
help.text
Select a line style, width and color for the selected border style in the <emph>Line</emph> area. These settings apply to all border lines that are included in the selected border style. Vel ein linjestil, breidd og farge for den valde kantstilen i området <emph>Linje</emph>. Desse innstillingane gjeld for alle kantlinjene som er med i den valde kantstilen.
border_page.xhp
par_id3156282
help.text
Repeat the last two steps for every border edge. Gjenta dei to siste punkta for kvar kantlinje.
border_page.xhp
par_id3151041
help.text
Select the distance between the border lines and the page contents in the <emph>Padding</emph> area. You can only change distances to edges that have a border line defined. Vel avstanden mellom kantlinjene og innhaldet i avsnittet i <emph>Avstand til innhaldet</emph>. Du kan berre endra avstanden til kantar som har ei kantlinje.
border_page.xhp
par_id3145606
help.text
Click <emph>OK</emph> to apply the changes. Trykk på <emph>OK</emph> for å bruka endringane.
borders.xhp
tit
help.text
User Defined Borders in Text Documents Sjølvvalde kantlinjer i tekstdokument
borders.xhp
bm_id6737876
help.text
<bookmark_value>borders;for text tables</bookmark_value> <bookmark_value>cells;borders in text tables</bookmark_value> <bookmark_value>defining;table borders in Writer</bookmark_value> <bookmark_value>frames;around text tables</bookmark_value> <bookmark_value>tables;defining borders</bookmark_value> <bookmark_value>kantlinjer;for teksttabellar</bookmark_value> <bookmark_value>celler;kantlinjer i teksttabellar</bookmark_value> <bookmark_value>angje;kantlinjer på tabellar i Writer</bookmark_value> <bookmark_value>rammer;rundt teksttabellar</bookmark_value> <bookmark_value>tabellar;angje kantlinjer</bookmark_value>
borders.xhp
hd_id3614917
help.text
<variable id="borders"><link href="text/swriter/guide/borders.xhp">User Defined Borders in Text Documents</link></variable> <variable id="borders"><link href="text/swriter/guide/borders.xhp">Sjølvvalde kantlinjer i tekstdokument</link></variable>
borders.xhp
par_id1069368
help.text
You can apply a variety of different cell borders to selected cells in a Writer table and to the whole table. Other objects in text documents can have user defined borders, too. For example, you can assign borders to page styles, to frames, and to inserted pictures or charts. Du kan bruka ulike typar kantlinjer på valde celler i ein Writer-tabell eller på heile tabellen. Andre objekt i tekstdokument kan også ha sjølvvalde kantlinjer. For eksempel kan du laga kantlinjer på sidestilar, rammer og på bilete eller diagram som er sette inn.
borders.xhp
par_id6527298
help.text
Select the cell or a block of cells in a Writer table. Merk cella eller celleområdet i Writer-tabellen.
borders.xhp
par_id6129947
help.text
Choose <item type="menuitem">Table - Properties</item>. Vel <item type="menuitem">Tabell → Eigenskapar</item>.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice Help – 7.2/text/swriter/guide
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/swriter/guide Vel ein linjestil, breidd og farge for den valde kantstilen i området <emph>Linje</emph>. Desse innstillingane vert brukte pågjeld for alle kantlinjene som er med i den valde kantstilen.
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/swriter/guide Vel ein linjestil, breidd og farge for den valde kantstilen i området <emph>Linje</emph>. Desse innstillingane vert brukte av alle kantlinjene som er med ibrukar den valde kantstilen.
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/swriter/guide Vel ein linjestil, breidd og farge for den valde kantstilen i området <emph>Linje</emph>. Desse innstillinganevala vert brukte av alle kantlinjene som er med ibrukar den valde kantstilen.
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/guide Vel ein linjestil, breidde og ein farge for den valde kantlinjestilen i området <emph>Linje</emph>. Desse innstillingane vert brukte på alle kantlinjene som er med ihøyrer til den valde kantstilen.
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/guide Vel ein linjestil, breidd og farge for den valde kantlinjestilen i området <emph>Linje</emph>. Desse innstillingane vert brukte på alle kantlinjene som er med i den valde kantlinjestilen.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Nynorsk
Apply Bruk LibreOffice UI - master

String information

Context
border_page.xhp
par_id3154046
help.text
Source string description
Dusij
Source string location
border_page.xhp
String age
9 months ago
Source string age
9 months ago
Translation file
nn/helpcontent2/source/text/swriter/guide.po, string 191