Translation

anchor_object.xhp par_id3145674 help.text
English ZEdjj
Context English Norwegian Nynorsk Actions
anchor_object.xhp
tit
help.text
Positioning Objects Plassera objekt
anchor_object.xhp
bm_id3147828
help.text
<bookmark_value>objects;anchoring options</bookmark_value> <bookmark_value>positioning;objects (guide)</bookmark_value> <bookmark_value>anchors;options</bookmark_value> <bookmark_value>frames;anchoring options</bookmark_value> <bookmark_value>pictures;anchoring options</bookmark_value> <bookmark_value>centering;images on HTML pages</bookmark_value> <bookmark_value>objekt;forankringsval</bookmark_value> <bookmark_value>plassering;objekt (hjelpelinje)</bookmark_value> <bookmark_value>forankring;val</bookmark_value> <bookmark_value>rammer;forankringsval</bookmark_value> <bookmark_value>bilete;forankringsval</bookmark_value> <bookmark_value>midtstilling;bilete på nettsider</bookmark_value>
anchor_object.xhp
hd_id3147828
help.text
<variable id="anchor_object"><link href="text/swriter/guide/anchor_object.xhp" name="Positioning Objects">Positioning Objects</link></variable> <variable id="anchor_object"><link href="text/swriter/guide/anchor_object.xhp" name="Positioning Objects">Plassera objekt</link></variable>
anchor_object.xhp
par_id3147251
help.text
You can use anchors to position an object, graphic, or frame in a document. An anchored item remains in place, or moves when you modify the document. The following anchoring options are available: Du kan bruka forankringar for å plassera objekt, bilete og rammer i eit dokument. Eit forankra element vert verande der det er og vert berre flytt når du gjer endringar i dokumentet. Desse forankringsvala er tilgjengelege:
anchor_object.xhp
par_id3145599
help.text
Anchoring Forankring
anchor_object.xhp
par_id3145622
help.text
Effect Effekt
anchor_object.xhp
par_id3145650
help.text
As character Som teikn
anchor_object.xhp
par_id3151181
help.text
Anchors the selected item as a character in the current text. If the height of the selected item is greater than the current font size, the height of the line containing the item is increased. Forankrar det valde elementet som eit teikn i den gjeldande teksten. Dersom høgda på det valde elementet er større enn gjeldande skriftstorleik, vert høgda på linja som inneheld elementet auka.
anchor_object.xhp
par_idN10674
help.text
To center an image on an HTML page, insert the image, anchor it "as character", then center the paragraph. For å midtstilla eit bilete på ei nettside, set inn biletet, forankra det «som teikn», og midtstill deretter avsnittet.
anchor_object.xhp
par_id3151212
help.text
To character Til teikn
anchor_object.xhp
par_id3151235
help.text
Anchors the selected item to a character. Forankrar det valde elementet til eit teikn.
anchor_object.xhp
par_id3155071
help.text
To paragraph Til avsnitt
anchor_object.xhp
par_id3155094
help.text
Anchors the selected item to the current paragraph. Forankrar det valde elementet til det gjeldande avsnittet.
anchor_object.xhp
par_id3155122
help.text
To page Til side
anchor_object.xhp
par_id3155144
help.text
Anchors the selected item to the current page. Forankrar det valde elementet til den gjeldande sida.
anchor_object.xhp
par_id3145674
help.text
To frame Til ramme
anchor_object.xhp
par_id3145697
help.text
Anchors the selected item to the surrounding frame. Forankrar det valde elementet til den omsluttande ramma.
anchor_object.xhp
par_id3145715
help.text
When you insert an object, graphic, or frame, an anchor icon appears where the item is anchored. You can position an anchored item by dragging the item to another location. To change the anchoring options of an item, right-click the item, and then choose an option from the <item type="menuitem">Anchor</item> submenu. Når du set inn eit objekt, bilete eller ei ramme, dukkar det opp eit forankringsikon der objektet er forankra. Du kan flytta eit forankra element ved å dra det til ein annan stad. For å endra forankringsvalet til eit objekt, høgreklikk på det og vel deretter eit av alternativa frå undermenyen <item type="menuitem">Forankring</item>.
arrange_chapters.xhp
tit
help.text
Rearranging a Document by Using the Navigator Omorganisera eit dokument ved å bruka «Dokumentstruktur»
arrange_chapters.xhp
bm_id3149973
help.text
<bookmark_value>headings;rearranging</bookmark_value><bookmark_value>rearranging headings</bookmark_value><bookmark_value>moving;headings</bookmark_value><bookmark_value>demoting heading levels</bookmark_value><bookmark_value>promoting heading levels</bookmark_value><bookmark_value>Navigator;heading levels and chapters</bookmark_value><bookmark_value>arranging;headings</bookmark_value><bookmark_value>outlines;arranging chapters</bookmark_value> <bookmark_value>overskrifter; omorganisera</bookmark_value><bookmark_value>omorganisera, overskrifter</bookmark_value><bookmark_value>flytta;overskrifter</bookmark_value><bookmark_value>senka overskriftsnivå</bookmark_value><bookmark_value>heva overskriftsnivå</bookmark_value><bookmark_value>Navigator; overskriftsnivå og kapittel</bookmark_value><bookmark_value>arrangera;overskrifter</bookmark_value><bookmark_value>skissera; arrangering av kapittel</bookmark_value>
arrange_chapters.xhp
hd_id3149973
help.text
<variable id="arrange_chapters"><link href="text/swriter/guide/arrange_chapters.xhp" name="Rearranging a Document by Using the Navigator">Arranging Chapters in the Navigator</link> </variable> <variable id="arrange_chapters"><link href="text/swriter/guide/arrange_chapters.xhp" name="Rearranging a Document by Using the Navigator">Organisera kapittel med «Dokumentstruktur»</link></variable>
arrange_chapters.xhp
par_id3147795
help.text
You can move headings and subordinate text up and down in a document text by using the Navigator. You can also promote and demote heading levels. To use this feature, format the headings in your document with one of the predefined heading paragraph styles. To use a custom paragraph style for a heading, choose <emph>Tools - Chapter Numbering</emph>, select the style in the <emph>Paragraph Style</emph> box, and then double-click a number in the <emph>Levels</emph> list. Du kan flytta overskrifter og underordna tekst oppover og nedover i eit dokument ved å bruka verktøyet «Dokumentstruktur». Du kan også endra nivå på overskriftene. For å bruka dette verktøyet, formater overskriftene i dokumentet med ei av dei førehandsinnstilte avsnittsoverskriftene. For å bruka ein sjølvvald avsnittsstil på ei overskrift, vel <emph>Verktøy → Kapittelnummerering</emph>, vel stilen i boksen <emph>Avsnittsstil</emph> og dobbeltklikk på eit tal i <emph>nivålista</emph>.
arrange_chapters.xhp
par_id3145652
help.text
To quickly move the text cursor to a heading in the document, double-click the heading in the <emph>Navigator</emph> list. For å flytta skrivemerket til ei overskrift i dokumentet, dobbeltklikk på overskrifta i <emph>Dokumentstrukturen</emph>.
arrange_chapters.xhp
par_id3155461
help.text
To dock the <emph>Navigator</emph>, drag the title bar to the edge of the workspace. To undock the <emph>Navigator</emph>, double-click its frame while holding the <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline> key. For å festa <emph>dokumentstruktur</emph>-vindauget, dra tittellinja på det til enden av arbeidsområdet. Dobbeltklikk på ramma medan du held nede tasten <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Kommando</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline> for å losna <emph>dokumentstruktur</emph>-vindauget att.
arrange_chapters.xhp
hd_id3151184
help.text
To Move a Heading Up or Down in the Document Flytta ei overskrift opp og ned i dokumentet
arrange_chapters.xhp
par_id0915200809400790
help.text
Ensure that all heading levels are shown in the Navigator. By default all levels are shown. See steps below how to change the heading levels that are shown. Sjå til at alle overskriftsnivå er viste i <emph>Dokumentstrukturen</emph>. Som standard er alle nivå viste. Sjå stega under for å endra på kva overskriftsnivå som skal visast.
arrange_chapters.xhp
par_id3151206
help.text
On the <emph>Standard Bar</emph>, click the <emph>Navigator</emph> icon <image id="img_id5211883" src="cmd/sc_navigator.png" width="0.566cm" height="0.566cm"><alt id="alt_id5211883">Icon navigator</alt></image> to open the <emph>Navigator</emph>. På verktøylinja <emph>Standard</emph>, klikk på knappen <emph> Datastruktur</emph> <image id="img_id5211883" src="cmd/sc_navigator.png" width="0.566cm" height="0.566cm"><alt id="alt_id5211883">Ikon</alt></image> for å opna <emph>Datastruktur</emph>.
arrange_chapters.xhp
par_id3151238
help.text
On the <emph>Navigator</emph>, click the <emph>Content View</emph> icon <image id="img_id3156338" src="sw/res/sc20244.png" width="0.566cm" height="0.566cm"><alt id="alt_id3156338">Icon content view</alt></image>. I <emph>Datastruktur</emph>, klikk på ikonet <emph>Innhaldsvising</emph><image id="img_id3156338" src="sw/res/sc20244.png" width="0.566cm" height="0.566cm"><alt id="alt_id3156338">Ikon</alt></image>.
arrange_chapters.xhp
par_id3155089
help.text
Do one of the following: Gjer éin av desse:
arrange_chapters.xhp
par_id3155114
help.text
Drag a heading to a new location in the <emph>Navigator</emph> list. Dra ei overskrift til ei ny plassering i <emph>Dokumentstrukturen</emph>.
arrange_chapters.xhp
par_id3155139
help.text
Click a heading in the <emph>Navigator</emph> list, and then click the <emph>Promote Chapter</emph> <image id="img_id4217546" src="sw/res/sc20174.png" width="0.566cm" height="0.566cm"><alt id="alt_id4217546">Icon promote</alt></image> or <emph>Demote Chapter</emph> icon <image id="img_id6505788" src="sw/res/sc20171.png" width="0.566cm" height="0.566cm"><alt id="alt_id6505788">Icon demote</alt></image>. Trykk på ei overskrift i lista over <emph>dokumentstruktur</emph> og deretter på <emph>Flytt kapittel opp</emph><image id="img_id4217546" src="sw/res/sc20174.png" width="0.566cm" height="0.566cm"><alt id="alt_id4217546">Ikon flytt opp</alt></image> eller <emph>Flytt kapittel ned</emph> <image id="img_id6505788" src="sw/res/sc20171.png" width="0.566cm" height="0.566cm"><alt id="alt_id6505788">Ikon flytt ned</alt></image>
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice Help – 7.2/text/swriter/guide
The following string has different context, but the same source.
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/01

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Nynorsk
No related strings found in the glossary.

String information

Context
anchor_object.xhp
par_id3145674
help.text
Source string description
ZEdjj
Source string location
anchor_object.xhp
String age
11 months ago
Source string age
11 months ago
Translation file
nn/helpcontent2/source/text/swriter/guide.po, string 16