Translation

01020000.xhp hd_id3149010 help.text
English zirpM
Context English Danish Actions
01020000.xhp
par_id3150772
help.text
Increase/decrease the size of the column/row on the left/top cell edge Forøg/formindsk størrelsen af kolonnen/rækken ved den venstre/øvre cellekant
01020000.xhp
hd_id3150793
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option+Command</caseinline><defaultinline>Alt+Ctrl</defaultinline></switchinline>+Arrow Keys <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option+Æble</caseinline><defaultinline>Alt+Ctrl</defaultinline></switchinline>+piletaster
01020000.xhp
par_id3150818
help.text
Like <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option</caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline>, but only the active cell is modified Like <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option</caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline>, men kun den aktuelt markerede celle ændres
01020000.xhp
hd_id3154451
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option+Command</caseinline><defaultinline>Ctrl+Alt</defaultinline></switchinline>+Shift+Arrow Keys <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option+Æble</caseinline><defaultinline>Ctrl+Alt</defaultinline></switchinline>+Skift+piletaster
01020000.xhp
par_id3154477
help.text
Like <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option</caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline>, but only the active cell is modified Like <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option</caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline>, men kun den aktuelt markerede celle ændres
01020000.xhp
bm_id3155593
help.text
<bookmark_value>removing; cell protection in text documents</bookmark_value> <bookmark_value>fjerne; cellebeskyttelse i tekstdokumenter</bookmark_value>
01020000.xhp
hd_id3155593
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Shift+T <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Æble</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Skift+T
01020000.xhp
par_id3147474
help.text
Removes cell protection from all selected tables. If no table is selected, then cell protection is removed from all of the tables in the document. Fjerner cellebeskyttelse fra alle markerede tabeller. Hvis ingen tabel er markeret, vil cellebeskyttelsen blive fjernet fra alle tabeller i dokumentet.
01020000.xhp
hd_id3147496
help.text
Shift+<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Del Skift+<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Æble</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Del
01020000.xhp
par_id3149504
help.text
If no whole cell is selected, the text from the cursor to the end of the current sentence is deleted. If the cursor is at the end of a cell, and no whole cell is selected, the contents of the next cell are deleted. Hvis ingen hel celle er markeret, vil teksten fra markøren til slutningen af den aktuelle sætning blive slettet. Hvis markøren er ved slutningen af en celle, og ingen hel celle er markeret, vil indholdet af den næste celle blive slettet.
01020000.xhp
par_id8539384
help.text
If no whole cell is selected and the cursor is at the end of the table, the paragraph following the table will be deleted, unless it is the last paragraph in the document. Hvis ingen hele celler er valgt og markøren er ved slutningen af tabellen, vil afsnittet som følger efter tabellen blive slettet, med mindre det er det sidste afsnit i dokumentet.
01020000.xhp
par_id5891903
help.text
If one or more cells are selected, the whole rows containing the selection will be deleted. If all rows are selected completely or partially, the entire table will be deleted. Hvis en eller flere celler vælges, bliver alle rækker med valgte celler slettet. Hvis alle rækker vælges helt eller delvist, bliver hele tabellen slettet.
01020000.xhp
hd_id3149537
help.text
Shortcut Keys for Moving and Resizing Frames, Graphics and Objects Genvejstaster til at flytte og ændre størrelse på rammer, grafik og objekter
01020000.xhp
hd_id3149565
help.text
Shortcut Keys Genvejstaster
01020000.xhp
par_id3148993
help.text
Effect Effekt
01020000.xhp
hd_id3149010
help.text
Esc Esc
01020000.xhp
par_id3149024
help.text
Cursor is inside a frame and no text is selected: Escape selects the frame. Markør er inde i en ramme, og ingen tekst er valgt: Escape vælger rammen.
01020000.xhp
par_id3149039
help.text
Frame is selected: Escape clears the cursor from the frame. Ramme er valgt: Escape sletter markøren fra rammen.
01020000.xhp
hd_id3149054
help.text
F2 or Enter or any key that produces a character on screen F2 eller Enter eller en vilkårlig tast, som giver et tegn på skærmen
01020000.xhp
par_id3149890
help.text
If a frame is selected: positions the cursor to the end of the text in the frame. If you press any key that produces a character on screen, and the document is in edit mode, the character is appended to the text. Hvis der vælges en ramme: placeres markøren i slutningen af teksten i rammen. Hvis du trykker på en tast, der laver et tegn på skærmen, og dokumentet er i redigeringsfunktion, tilføjes tegnet til teksten.
01020000.xhp
hd_id3149913
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option</caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline>+Arrow Keys <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option</caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline>+piletaster
01020000.xhp
par_id3149939
help.text
Move object. Flyt objekt.
01020000.xhp
hd_id3151200
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option+Command</caseinline><defaultinline>Alt+Ctrl</defaultinline></switchinline>+Arrow Keys <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option+Æble</caseinline><defaultinline>Alt+Ctrl</defaultinline></switchinline>+piletaster
01020000.xhp
par_id3151226
help.text
Resizes by moving lower right corner. Ændrer størrelse ved at flytte nederste højre hjørne.
01020000.xhp
hd_id3151246
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option+Command</caseinline><defaultinline>Alt+Ctrl</defaultinline></switchinline>+Shift+Arrow Keys <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option+Æble</caseinline><defaultinline>Alt+Ctrl</defaultinline></switchinline>+Skift+piletaster
01020000.xhp
par_id3150115
help.text
Resizes by moving top left corner. Ændrer størrelse ved at flytte øverste venstre hjørne.
01020000.xhp
hd_id3150129
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Tab <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Æble</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Tab
01020000.xhp
par_id3150154
help.text
Selects the anchor of an object (in Edit Points mode). Markerer ankeret på et objekt (i Rediger punkter - tilstand).
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice Help – 7.2/text/swriter/04
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/simpress/04
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/sdraw/04
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/04
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/04
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/04
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/04
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/schart/04

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Danish
Text Tekst LibreOffice UI - master

Aquí utilizam la fòrma « tèxte » amb E de sosten.

String information

Context
01020000.xhp
hd_id3149010
help.text
Source string description
zirpM
Source string location
01020000.xhp
String age
11 months ago
Source string age
11 months ago
Translation file
da/helpcontent2/source/text/swriter/04.po, string 244