Translation

04100000.xhp par_id3145078 help.text
English K7GFa
Context English Slovak Actions
03220000.xhp
tit
help.text
Unlink Frames Zrušiť prepojenie
03220000.xhp
bm_id3151188
help.text
<bookmark_value>frames;unlinking</bookmark_value><bookmark_value>unlinking frames</bookmark_value> <bookmark_value>rámce; rozpojenie</bookmark_value><bookmark_value>rozpojenie rámcov</bookmark_value>
03220000.xhp
hd_id3151188
help.text
<link href="text/swriter/02/03220000.xhp" name="Unlink Frames">Unlink Frames</link> <link href="text/swriter/02/03220000.xhp" name="Zrušiť prepojenie rámcov">Zrušiť prepojenie rámcov</link>
03220000.xhp
par_id3145412
help.text
<ahelp hid=".uno:UnhainFrames">Breaks the link between two frames.</ahelp> You can only break the link that extends from the selected frame to the target frame. <ahelp hid=".uno:UnhainFrames">Zruší prepojenie rámcov.</ahelp> Môžete zrušiť iba prepojenie, ktoré smeruje z vybraného rámca do cieľového.
03220000.xhp
par_id3155903
help.text
<image id="img_id3149687" src="cmd/sc_unhainframes.png" width="5.64mm" height="5.64mm"><alt id="alt_id3149687">Icon</alt></image> <image id="img_id3149687" src="cmd/sc_unhainframes.png" width="5.64mm" height="5.64mm"><alt id="alt_id3149687">Ikonka</alt></image>
03220000.xhp
par_id3155628
help.text
Unlink Frames Zrušiť prepojenie
04090000.xhp
tit
help.text
Insert Rows Vložiť riadky
04090000.xhp
bm_id3154838
help.text
<bookmark_value>tables; inserting rows</bookmark_value><bookmark_value>rows; inserting in tables, using icon</bookmark_value> <bookmark_value>tabuľky; vloženie riadkov</bookmark_value><bookmark_value>riadky; vloženie do tabuliek pomocou ikonky</bookmark_value>
04090000.xhp
hd_id3154838
help.text
<link href="text/swriter/02/04090000.xhp" name="Insert Rows">Insert Rows</link> <link href="text/swriter/02/04090000.xhp" name="Vložiť riadky">Vložiť riadky</link>
04090000.xhp
par_id3147407
help.text
<ahelp hid=".uno:InsertRows">Inserts one or more rows in the table, below the selection. You can insert more than one row by opening the dialog (choose <emph>Table - Insert - Rows</emph>), or by selecting more than one row before clicking the icon.</ahelp> The second method inserts rows of the same height as the originally selected rows. <ahelp hid=".uno:InsertRows">Vloží do tabuľky jeden či viac riadkov pod umiestnenie kurzoru.</ahelp> Viac ako jeden riadok je možné vložiť pomocou zodpovedajúceho dialógu (vyberte <emph>Formát - Riadok - Vložiť</emph>) alebo pokiaľ pred kliknutím na ikonku označíte viac ako jeden riadok. Pri druhom spôsobe budú mať vložené riadky rovnakú výšku ako označené riadky.
04090000.xhp
par_id3151180
help.text
<image id="img_id3151189" src="cmd/sc_insertrows.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3151189">Icon</alt></image> <image id="img_id3151189" src="cmd/sc_insertrows.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3151189">Ikonka</alt></image>
04090000.xhp
par_id3149670
help.text
Insert Row Vložiť riadok
04100000.xhp
tit
help.text
Insert Column Vložiť stĺpec
04100000.xhp
bm_id3152899
help.text
<bookmark_value>tables; inserting columns in</bookmark_value><bookmark_value>columns; inserting in tables</bookmark_value> <bookmark_value>tabuľky; vloženie stĺpcov</bookmark_value><bookmark_value>stĺpce; vloženie do tabuliek</bookmark_value>
04100000.xhp
hd_id3152899
help.text
<link href="text/swriter/02/04100000.xhp" name="Insert Column">Insert Column</link> <link href="text/swriter/02/04100000.xhp" name="Vložiť stĺpec">Vložiť stĺpec</link>
04100000.xhp
par_id3145078
help.text
<ahelp hid=".uno:InsertColumns">Inserts one or more columns into the table, after the selection. You can insert several columns at the same time by opening the dialog (choose <emph>Table - Insert - Columns</emph>), or by selecting several columns before clicking the icon.</ahelp> If the latter method is used, the columns inserted will have the same relative width as the selected columns. <ahelp hid=".uno:InsertColumns" visibility="visible">Vloží do tabuľky jeden či viac stĺpcov za umiestnenie kurzoru.</ahelp> Viac ako jeden stĺpec je možné vložiť pomocou zodpovedajúceho dialógu (vyberte <emph>Formát - Stĺpec - Vložiť</emph>) alebo pokiaľ pred kliknutím na ikonku označíte viac ako jeden stĺpec. Pri druhom spôsobe budú mať vložené stĺpce rovnakú šírku ako označené stĺpce.
04100000.xhp
par_id3149691
help.text
<image id="img_id3155174" src="cmd/sc_insertcolumns.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3155174">Icon</alt></image> <image id="img_id3155174" src="cmd/sc_insertcolumns.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3155174">Ikonka</alt></image>
04100000.xhp
par_id3149669
help.text
Insert Column Vložiť stĺpec
04220000.xhp
tit
help.text
Table: Fixed Tabuľka: stála
04220000.xhp
hd_id3151187
help.text
<link href="text/swriter/02/04220000.xhp" name="Table: Fixed">Table: Fixed</link> <link href="text/swriter/02/04220000.xhp" name="Tabuľka: stála">Tabuľka: stála</link>
04220000.xhp
par_id3151174
help.text
<ahelp hid=".uno:TableModeFix" visibility="visible">If this mode is active, changes to a line and/or column affect only the neighboring lines or columns in question.</ahelp> <ahelp hid=".uno:TableModeFix" visibility="visible">Ak je aktívny tento režim, zmeny riadkov alebo stĺpcov ovplyvnia iba susedné riadky alebo stĺpce.</ahelp>
04220000.xhp
par_id3155896
help.text
<image src="cmd/sc_tablemodefix.png" id="img_id3155903" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id3155903">Icon Table: Fixed</alt></image>
04220000.xhp
par_id3155066
help.text
Table: Fixed Tabuľka: stála
04230000.xhp
tit
help.text
Table: Fixed, Proportional Tabuľka : stála a proporcionálna
04230000.xhp
hd_id3147169
help.text
<link href="text/swriter/02/04230000.xhp" name="Table: Fixed, Proportional">Table: Fixed, Proportional</link> <link href="text/swriter/02/04230000.xhp" name="Tabuľka: stála a proporcionálna">Tabuľka: stála a proporcionálna</link>
04230000.xhp
par_id3145246
help.text
<ahelp hid=".uno:TableModeFixProp" visibility="visible">If this mode is active, changes to the line and/or column affect the entire table.</ahelp> <ahelp hid=".uno:TableModeFixProp" visibility="visible">Ak je tento režim aktívny, zmeny riadkov alebo stĺpcov ovplyvnia celú tabuľku.</ahelp>
04230000.xhp
par_id3145087
help.text
<image src="cmd/sc_tablemodefixprop.png" id="img_id3156378" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id3156378">Icon Table: Fixed, Proportional</alt></image>
04230000.xhp
par_id3149497
help.text
Table: Fixed, Proportional Tabuľka : stála a proporcionálna
04240000.xhp
tit
help.text
Table: Variable Tabuľka: premenná
04240000.xhp
hd_id3154501
help.text
<link href="text/swriter/02/04240000.xhp" name="Table: Variable">Table: Variable</link> <link href="text/swriter/02/04240000.xhp" name="Tabuľka: premenná">Tabuľka: premenná</link>
04240000.xhp
par_id3151182
help.text
<ahelp hid=".uno:TableModeVariable" visibility="visible">If this mode is active, changes to a line and/or column affect the size of the table.</ahelp> <ahelp hid=".uno:TableModeVariable" visibility="visible">Ak je tento režim aktívny, zmeny riadkov alebo stĺpcov ovplyvnia veľkosť tabuľky.</ahelp>

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Things to check

XML markup

XML tags in translation do not match source

Reset

Glossary

English Slovak
Before Pred LibreOffice UI - master
by Autor LibreOffice UI - master
By Autor LibreOffice UI - master
CHOOSE CHOOSE LibreOffice UI - master
Choose Vybrať LibreOffice UI - master
Columns Stĺpce LibreOffice UI - master
COLUMNS COLUMNS LibreOffice UI - master
Columns Before Stĺpce pred LibreOffice UI - master
Dialog Dialóg LibreOffice UI - master
dialog dialógové okno LibreOffice UI - master
Help Pomocník LibreOffice UI - master
Icon Ikona LibreOffice UI - master
Insert Vložiť LibreOffice UI - master
Inserted Vložené LibreOffice UI - master
Method Metóda LibreOffice UI - master
More Viac LibreOffice UI - master
or alebo LibreOffice UI - master
Or Alebo LibreOffice UI - master
OR ALEBO LibreOffice UI - master
Relative Relatívne LibreOffice UI - master
Selected Vybrané LibreOffice UI - master
Selection Výber LibreOffice UI - master
Table Tabuľka LibreOffice UI - master
text text LibreOffice UI - master
Text Text LibreOffice UI - master

Aquí utilizam la fòrma « tèxte » amb E de sosten.

TEXT TEXT LibreOffice UI - master
Time Čas LibreOffice UI - master
TIME TIME LibreOffice UI - master
Width Šírka LibreOffice UI - master

String information

Context
04100000.xhp
par_id3145078
help.text
Source string description
K7GFa
Source string location
04100000.xhp
String age
8 months ago
Source string age
8 months ago
Translation file
sk/helpcontent2/source/text/swriter/02.po, string 30