Translation

18030500.xhp par_id3152892 help.text
English Sq7ra
Context English Polish Actions
18030200.xhp
hd_id3147174
help.text
<link href="text/swriter/02/18030200.xhp" name="Time">Time</link> <link href="text/swriter/02/18030200.xhp" name="Time">Godzina</link>
18030200.xhp
par_id3152896
help.text
<ahelp hid=".uno:InsertTimeField" visibility="visible">Inserts the current time as a field.</ahelp> The time is taken directly from the system settings of your operating system. A fixed time format is applied, which cannot be updated by using the F9 function key. <ahelp hid=".uno:InsertTimeField" visibility="visible">Wstawia bieżącą godzinę jako pole.</ahelp> Czas jest pobierany bezpośrednio z ustawień systemu operacyjnego. Stosowany jest stały format godziny. Nie można zaktualizować czasu, naciskając klawisz F9.
18030200.xhp
par_id3151177
help.text
To assign a different time format, or adapt the actual time data, select <emph>Insert - Field - More Fields</emph> and make the desired changes in the <link href="text/swriter/01/04090000.xhp" name="Fields"><emph>Fields</emph></link> dialog. Additionally, you can modify the format of an inserted time field at any time by choosing <link href="text/swriter/01/02140000.xhp" name="Edit - Fields"><emph>Edit - Fields</emph></link>. Aby użyć innego formatu czasu lub dostosować obecne dane czasowe, należy wybrać <emph>Wstaw - Pole - Więcej pól</emph> i wprowadzić żądane zmiany w oknie dialogowym <link href="text/swriter/01/04090000.xhp" name="Fields"><emph>Pola</emph></link>. Oprócz tego można w każdej chwili zmodyfikować format wstawionego pola godziny, wybierając <link href="text/swriter/01/02140000.xhp" name="Edit - Fields"><emph>Edycja - Pola</emph></link>.
18030300.xhp
tit
help.text
Page Number Numer strony
18030300.xhp
hd_id3147173
help.text
<link href="text/swriter/02/18030300.xhp" name="Page Number">Page Number</link> <link href="text/swriter/02/18030300.xhp" name="Page Number">Numer strony</link>
18030300.xhp
par_id3150760
help.text
<ahelp hid=".">Inserts the current page number as a field at the cursor position.</ahelp> The default setting is for it to use the <emph>Page Number</emph> character style. <ahelp hid=".">Wstawia bieżący numer strony jako pole na pozycji kursora.</ahelp> Domyślne ustawienia dla tej opcji używają stylu znaku <emph>Numer strony</emph>.
18030300.xhp
par_id3151175
help.text
If you would like to define a different format or modify the page number, insert a field with <emph>Insert - Field - More Fields</emph> and make the desired settings in the <link href="text/swriter/01/04090000.xhp" name="Fields"><emph>Fields</emph></link> dialog. It is also possible to edit a field inserted with the <emph>Page Number</emph> command with <link href="text/swriter/01/02140000.xhp" name="Edit - Fields"><emph>Edit - Fields</emph></link>. To change page numbers, read the <link href="text/swriter/guide/pagenumbers.xhp" name="Page Numbers"><emph>Page Numbers</emph></link> guide. Aby zdefiniować inny format lub zmodyfikować numer strony, wstaw pole, wybierając <emph>Wstaw - Pole - Więcej pól</emph> i wprowadzając żądane ustawienia w oknie dialogowym <link href="text/swriter/01/04090000.xhp" name="Fields"><emph>Pola</emph></link>. Pole wstawione za pomocą polecenia <emph>Numery stron</emph> można także edytować, wybierając <link href="text/swriter/01/02140000.xhp" name="Edit - Fields"><emph>Edycja - Pola</emph></link>. Aby poznać metody zmiany numeracji stron, należy zapoznać się z <link href="text/swriter/guide/pagenumbers.xhp" name="Page Numbers"> pomocą zatytułowaną <emph>Numer strony</emph></link>.
18030400.xhp
tit
help.text
Page Count Liczba stron
18030400.xhp
hd_id3145828
help.text
<link href="text/swriter/02/18030400.xhp" name="Page Count">Page Count</link> <link href="text/swriter/02/18030400.xhp" name="Page Count">Liczba stron</link>
18030400.xhp
par_id3148772
help.text
<ahelp hid=".uno:InsertPageCountField">Inserts as a field the total number of pages in the document.</ahelp> <ahelp hid=".uno:InsertPageCountField">Wstawia pole zawierające całkowitą liczbę stron dokumentu.</ahelp>
18030400.xhp
par_id3149294
help.text
The format of the field inserted using the <emph>Page Count</emph> command can be modified using the <link href="text/swriter/01/02140000.xhp" name="Edit - Field"><menuitem>Edit - Fields</menuitem></link> command.
18030400.xhp
par_id291613751393995
help.text
<link href="text/swriter/01/04090001.xhp" name="Document">Document Statistics Fields</link>
18030500.xhp
tit
help.text
Subject Temat
18030500.xhp
bm_id3147169
help.text
<bookmark_value>subject fields</bookmark_value><bookmark_value>fields; subject</bookmark_value> <bookmark_value>temat; wstawianie w postaci pola</bookmark_value><bookmark_value>pola; temat</bookmark_value>
18030500.xhp
hd_id3147169
help.text
<link href="text/swriter/02/18030500.xhp" name="Subject">Subject</link> <link href="text/swriter/02/18030500.xhp" name="Subject">Temat</link>
18030500.xhp
par_id3152892
help.text
<ahelp hid=".uno:InsertTopicField">Inserts the subject specified in the document properties as a field .</ahelp> This field displays the data entered in the <emph>Subject</emph> field under <emph>File - Properties - Description</emph>. <ahelp hid=".uno:InsertTopicField" visibility="visible">Wstawia pole zawierające temat określony we właściwościach dokumentu.</ahelp> Pole zawiera dane wprowadzone w wierszu <emph>Temat</emph> dostępnym w oknie <emph>Plik - Właściwości - Opis</emph>.
18030500.xhp
par_id3156380
help.text
If you would like to insert a different document property as a field, select <emph>Insert - Field - More Fields</emph> and make the desired settings in the <link href="text/swriter/01/04090000.xhp" name="Fields"><emph>Fields</emph></link> dialog. The <emph>DocInformation</emph> category contains all of the fields shown in the document properties. Aby wstawić inną właściwość dokumentu w postaci pola, należy wybrać polecenie <emph>Wstaw - Pole - Więcej pól</emph>, a następnie dokonać odpowiednich ustawień w oknie dialogowym <link href="text/swriter/01/04090000.xhp" name="Fields"><emph>Pola</emph></link>. Kategoria <emph>Informacje o dokumencie</emph> zawiera wszystkie pola dostępne we właściwościach dokumentu.
18030600.xhp
tit
help.text
Title Tytuł
18030600.xhp
hd_id3154484
help.text
<link href="text/swriter/02/18030600.xhp" name="Title">Title</link> <link href="text/swriter/02/18030600.xhp" name="Title">Tytuł</link>
18030600.xhp
par_id3151392
help.text
<ahelp hid=".uno:InsertTitleField">Inserts the title specified in the document properties as a field.</ahelp> This field displays the data entered in the <emph>Title</emph> field under <emph>File - Properties - Description</emph>. <ahelp hid=".uno:InsertTitleField">Wstawia pole zawierające tytuł określony we właściwościach dokumentu.</ahelp> Pole zawiera dane wprowadzone w wierszu <emph>Tytuł</emph> dostępnym w oknie <emph>Plik - Właściwości - Opis</emph>.
18030600.xhp
par_id3148768
help.text
If you would like to insert a different document property as a field, select <emph>Insert - Field - More Fields</emph> and make the desired settings in the <link href="text/swriter/01/04090000.xhp" name="Fields"><emph>Fields</emph></link> dialog. The <emph>DocInformation</emph> category contains all of the fields shown in the document properties. Aby wstawić inną właściwość dokumentu w postaci pola, należy wybrać polecenie <emph>Wstaw - Pole - Więcej pól</emph>, a następnie dokonać odpowiednich ustawień w oknie dialogowym <link href="text/swriter/01/04090000.xhp" name="Fields"><emph>Pola</emph></link>. Kategoria <emph>Informacje o dokumencie</emph> zawiera wszystkie pola dostępne we właściwościach dokumentu.
18030700.xhp
tit
help.text
First Author (field)
18030700.xhp
hd_id3154505
help.text
<link href="text/swriter/02/18030700.xhp" name="Author">First Author (field)</link>
18030700.xhp
par_id3152896
help.text
<ahelp hid=".uno:InsertAuthorField">Inserts the name of the person who created the document here as a field.</ahelp> The field applies the entry made under <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><emph>%PRODUCTNAME - Preferences</emph></caseinline><defaultinline><emph>Tools - Options</emph></defaultinline></switchinline><emph> - </emph><link href="text/shared/optionen/01010100.xhp" name="$[officename] - User data"><emph>$[officename] - User data</emph></link>. <ahelp hid=".uno:InsertAuthorField">Wstawia, w postaci pola, imię i nazwisko osoby, która utworzyła dokument.</ahelp> W polu wstawiany jest wpis wprowadzony w oknie <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><emph>%PRODUCTNAME – Preferencje</emph></caseinline><defaultinline><emph>Narzędzia – Opcje</emph></defaultinline></switchinline><emph> – </emph><link href="text/shared/optionen/01010100.xhp" name="$[officename] - User data"><emph>$[officename] – Dane użytkownika</emph></link>.
18120000.xhp
tit
help.text
Images and Charts Obrazy i wykresy
18120000.xhp
hd_id3148568
help.text
<link href="text/swriter/02/18120000.xhp" name="Images and Charts">Images and Charts</link> <link href="text/swriter/02/18120000.xhp" name="Images and Charts">Obrazy i wykresy</link>
18120000.xhp
bm_id3147167
help.text
<bookmark_value>graphics;do not show</bookmark_value> <bookmark_value>images;do not show</bookmark_value> <bookmark_value>pictures;do not show</bookmark_value> <bookmark_value>grafika; wyłączenie wyświetlania</bookmark_value> <bookmark_value>obrazy; wyłączenie wyświetlania</bookmark_value> <bookmark_value>rysunki; wyłączenie wyświetlania</bookmark_value>
18120000.xhp
par_id3147167
help.text
<ahelp hid=".uno:Graphic">If the <emph>Images and Charts</emph> icon on the <emph>Tools</emph> bar is activated, no graphics are displayed - only empty frames as placeholders.</ahelp> <ahelp hid=".uno:Graphic">Jeśli ikona <emph>Obrazy i wykresy</emph> na pasku <emph>Narzędzia</emph> jest włączona, żadne obrazy nie będą wyświetlane, jedynie puste ramki.</ahelp>
18120000.xhp
par_id3151177
help.text
<image id="img_id3156379" src="cmd/sc_graphic.png" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id3156379">Icon Images and Charts</alt></image>
18120000.xhp
par_id3154107
help.text
Images and Charts Obrazy i wykresy
18130000.xhp
tit
help.text
Direct Cursor Mode Tryb kursora bezpośredniego

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Things to check

XML markup

XML tags in translation do not match source

Reset

Glossary

English Polish
Document Dokument LibreOffice UI - master

String information

Context
18030500.xhp
par_id3152892
help.text
Source string description
Sq7ra
Source string location
18030500.xhp
String age
8 months ago
Source string age
8 months ago
Translation file
pl/helpcontent2/source/text/swriter/02.po, string 375