Translation

18030000.xhp par_id3147403 help.text
English VSSUW
Context English Norwegian Nynorsk Actions
18010000.xhp
par_idN10772
help.text
<link href="text/swriter/01/02120000.xhp" name="AutoText">AutoText</link> <link href="text/swriter/01/02120000.xhp" name="AutoText">Autotekst</link>
18010000.xhp
hd_id3145780
help.text
<link href="text/shared/01/04100000.xhp" name="Special Character">Special Character</link> <link href="text/shared/01/04100000.xhp" name="Special Character">Spesialteikn</link>
18010000.xhp
par_idN10759
help.text
<link href="text/swriter/01/04090000.xhp">Insert Fields</link> <link href="text/swriter/01/04090000.xhp">Set inn felt</link>
18010000.xhp
par_idN1077E
help.text
Inserts a field at the current cursor position. Set inn eit felt der skrivemerket er plassert.
18010000.xhp
par_idN10768
help.text
<link href="text/shared/02/01170000.xhp">Controls</link> <link href="text/shared/02/01170000.xhp">Kontrollelement</link>
18010000.xhp
par_idN107ED
help.text
The Controls icon opens a toolbar with the tools that you need to create an interactive form. Ikonet <emph>Kontrollelement</emph> opnar ei verktøylinje med dei verktøya du treng for å laga eit interaktivt skjema.
18010000.xhp
hd_id3155174
help.text
<link href="text/shared/01/04140000.xhp" name="From File">From File</link> <link href="text/shared/01/04140000.xhp" name="From File">Frå fil</link>
18010000.xhp
par_idN106F4
help.text
<link href="text/shared/01/04160300.xhp" name="Insert Formula">Formula</link> <link href="text/shared/01/04160300.xhp" name="Insert Formula">Formel</link>
18010000.xhp
par_idN10769
help.text
<link href="text/schart/01/wiz_chart_type.xhp" name="Insert Chart">Chart</link> <link href="text/schart/01/wiz_chart_type.xhp" name="Insert Chart">Diagram</link>
18010000.xhp
hd_id1586962
help.text
<link href="text/shared/01/04150100.xhp" name="OLE Object">OLE Object</link> <link href="text/shared/01/04150100.xhp" name="OLE Object">OLE-objekt</link>
18010000.xhp
par_idN1076D
help.text
<link href="text/swriter/01/04120200.xhp">Insert Index</link> <link href="text/swriter/01/04120200.xhp">Set inn register</link>
18010000.xhp
par_idN10814
help.text
Inserts an index or a table of contents at the current cursor position. Set inn eit register eller ei innhaldsliste der skrivemerket er plassert.
18010000.xhp
hd_id3155861
help.text
<link href="text/swriter/01/04120100.xhp" name="Insert Index Marker">Entry</link> <link href="text/swriter/01/04120100.xhp" name="Insert Index Marker">Oppføring</link>
18030000.xhp
tit
help.text
Insert Fields Set inn felt
18030000.xhp
hd_id3153916
help.text
<link href="text/swriter/02/18030000.xhp" name="Insert Fields">Insert Fields</link> <link href="text/swriter/02/18030000.xhp" name="Insert Fields">Set inn felt</link>
18030000.xhp
par_id3147403
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Click to open the Fields dialog. Click the arrow next to the icon to open a submenu.</ahelp> Click to open the <link href="text/swriter/01/04090000.xhp">Fields</link> dialog. Click the arrow next to the icon to open a submenu. <ahelp hid="." visibility="hidden">Trykk for å opna dialogvindauget <emph>Felt</emph>. Trykk på pila ved sida av knappen for å opna ein undermeny.</ahelp> Trykk for å opna dialogvindauget <link href="text/swriter/01/04090000.xhp">Felt</link>. Trykk på pila ved sida av knappen for å opna ein undermeny.
18030000.xhp
par_id3154503
help.text
You can choose from the following functions: Du kan velja desse funksjonane:
18030000.xhp
hd_id3148566
help.text
<link href="text/swriter/01/04090000.xhp" name="Other">Other</link> <link href="text/swriter/01/04090000.xhp" name="Other">Andre</link>
18030100.xhp
tit
help.text
Date Dato
18030100.xhp
hd_id3151175
help.text
<link href="text/swriter/02/18030100.xhp" name="Date">Date</link> <link href="text/swriter/02/18030100.xhp" name="Date">Dato</link>
18030100.xhp
par_id3147511
help.text
<ahelp hid=".uno:InsertDateField">Inserts the current date as a field.</ahelp> The default date format is used, and the date is not automatically updated. <ahelp hid=".uno:InsertDateField">Set inn datoen i dag som eit felt.</ahelp> Standardformatet for datoar vert brukt, og datoen vert ikkje oppdatert automatisk.
18030100.xhp
par_id3151312
help.text
If you would like to define a different date format, or have the date updated automatically, select <emph>Insert - Field - More Fields</emph> to insert a field command and make the desired settings in the <link href="text/swriter/01/04090000.xhp" name="Fields"><emph>Fields</emph></link> dialog. The format of an existing date field can be modified at any time by choosing <link href="text/swriter/01/02140000.xhp" name="Edit - Fields"><emph>Edit - Fields</emph></link>. Dersom du vil velja eit anna datoformat, eller at datoen skal oppdatera seg automatisk, vel du <emph>Set inn → Felt → Fleire felt</emph> slik at du kan setja inn eit felt og gjera dei innstillingane du vil i dialogvindauget <link href="text/swriter/01/04090000.xhp" name="Fields"><emph>Felt</emph></link>. Formatet på eit eksisterande datofelt kan endrast når som helst ved å velja <link href="text/swriter/01/02140000.xhp" name="Edit - Fields"><emph>Rediger → Felt</emph></link>.
18030200.xhp
tit
help.text
Time Klokkeslett
18030200.xhp
bm_id3147174
help.text
<bookmark_value>time fields;inserting</bookmark_value><bookmark_value>fields;inserting time</bookmark_value> <bookmark_value>klokkeslettfelt;setja inn</bookmark_value><bookmark_value>felt;setja inn klokkeslett</bookmark_value>
18030200.xhp
hd_id3147174
help.text
<link href="text/swriter/02/18030200.xhp" name="Time">Time</link> <link href="text/swriter/02/18030200.xhp" name="Time">Klokkeslett</link>
18030200.xhp
par_id3152896
help.text
<ahelp hid=".uno:InsertTimeField" visibility="visible">Inserts the current time as a field.</ahelp> The time is taken directly from the system settings of your operating system. A fixed time format is applied, which cannot be updated by using the F9 function key. <ahelp hid=".uno:InsertTimeField" visibility="visible">Set inn gjeldande klokkeslett som eit felt.</ahelp> Klokkeslettet vert teke rett frå systeminnstillingane i operativsystemet. Det vert brukt eit fast tidsformat som ikkje kan endrast med funksjonstasten F9.
18030200.xhp
par_id3151177
help.text
To assign a different time format, or adapt the actual time data, select <emph>Insert - Field - More Fields</emph> and make the desired changes in the <link href="text/swriter/01/04090000.xhp" name="Fields"><emph>Fields</emph></link> dialog. Additionally, you can modify the format of an inserted time field at any time by choosing <link href="text/swriter/01/02140000.xhp" name="Edit - Fields"><emph>Edit - Fields</emph></link>. For å bruka eit anna tidsformat eller henta inn faktiske klokkeslettdata, vel du <emph>Set inn → Felt → Fleire felt</emph> og gjer dei innstillingane du vil i dialogvindauget <link href="text/swriter/01/04090000.xhp" name="Fields"><emph>Felt</emph></link>. Formatet på eit eksisterande klokkeslettfelt kan endrast når som helst ved å velja <link href="text/swriter/01/02140000.xhp" name="Edit - Fields"><emph>Rediger → Felt</emph></link>.
18030300.xhp
tit
help.text
Page Number Sidetal
18030300.xhp
hd_id3147173
help.text
<link href="text/swriter/02/18030300.xhp" name="Page Number">Page Number</link> <link href="text/swriter/02/18030300.xhp" name="Page Number">Sidetal</link>
18030300.xhp
par_id3150760
help.text
<ahelp hid=".">Inserts the current page number as a field at the cursor position.</ahelp> The default setting is for it to use the <emph>Page Number</emph> character style. <ahelp hid=".">Set inn det gjeldande sidetalet som eit felt der markøren er.</ahelp>Standard formatering er å bruka teiknstilen <emph>Sidenummer</emph>.
18030300.xhp
par_id3151175
help.text
If you would like to define a different format or modify the page number, insert a field with <emph>Insert - Field - More Fields</emph> and make the desired settings in the <link href="text/swriter/01/04090000.xhp" name="Fields"><emph>Fields</emph></link> dialog. It is also possible to edit a field inserted with the <emph>Page Number</emph> command with <link href="text/swriter/01/02140000.xhp" name="Edit - Fields"><emph>Edit - Fields</emph></link>. To change page numbers, read the <link href="text/swriter/guide/pagenumbers.xhp" name="Page Numbers"><emph>Page Numbers</emph></link> guide. Dersom du vil bruka eit anna format eller endra sidetalet, vel du <emph>Set inn → Felt → Andre</emph>, slik at du kan setja inn eit felt og gjera dei innstillingane du vil i dialogvindauget <link href="text/swriter/01/04090000.xhp" name="Fields"><emph>Felt</emph></link>. Du kan også redigera eit felt som er sett inn med funksjonen <emph>Sidetal</emph> ved å velja <link href="text/swriter/01/02140000.xhp" name="Edit - Fields"><emph>Rediger → Felt</emph></link>. For å få vita korleis du endrar sidetal, sjå <link href="text/swriter/guide/pagenumbers.xhp" name="Page Numbers"><emph>rettleiinga for sidetal</emph></link>.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Things to check

XML markup

XML tags in translation do not match source

Reset

Glossary

English Norwegian Nynorsk
No related strings found in the glossary.

String information

Context
18030000.xhp
par_id3147403
help.text
Source string description
VSSUW
Source string location
18030000.xhp
String age
8 months ago
Source string age
8 months ago
Translation file
nn/helpcontent2/source/text/swriter/02.po, string 351