Translation

04100000.xhp par_id3145078 help.text
English K7GFa
Context English Czech Actions
03220000.xhp
tit
help.text
Unlink Frames Zrušit propojení rámců
03220000.xhp
bm_id3151188
help.text
<bookmark_value>frames;unlinking</bookmark_value><bookmark_value>unlinking frames</bookmark_value> <bookmark_value>rámce; rozpojení</bookmark_value><bookmark_value>rozpojení rámců</bookmark_value>
03220000.xhp
hd_id3151188
help.text
<link href="text/swriter/02/03220000.xhp" name="Unlink Frames">Unlink Frames</link> <link href="text/swriter/02/03220000.xhp" name="Zrušit propojení rámců">Zrušit propojení rámců</link>
03220000.xhp
par_id3145412
help.text
<ahelp hid=".uno:UnhainFrames">Breaks the link between two frames.</ahelp> You can only break the link that extends from the selected frame to the target frame. <ahelp hid=".uno:UnhainFrames">Zruší propojení rámců.</ahelp> Můžete zrušit jen propojení, které směřuje z vybraného rámce do cílového.
03220000.xhp
par_id3155903
help.text
<image id="img_id3149687" src="cmd/sc_unhainframes.png" width="5.64mm" height="5.64mm"><alt id="alt_id3149687">Icon</alt></image> <image id="img_id3149687" src="cmd/sc_unhainframes.png" width="5.64mm" height="5.64mm"><alt id="alt_id3149687">Ikonka</alt></image>
03220000.xhp
par_id3155628
help.text
Unlink Frames Zrušit propojení rámců
04090000.xhp
tit
help.text
Insert Rows Vložit řádky
04090000.xhp
bm_id3154838
help.text
<bookmark_value>tables; inserting rows</bookmark_value><bookmark_value>rows; inserting in tables, using icon</bookmark_value> <bookmark_value>tabulky; vkládání řádků</bookmark_value><bookmark_value>řádky; vkládání do tabulek pomocí ikony</bookmark_value>
04090000.xhp
hd_id3154838
help.text
<link href="text/swriter/02/04090000.xhp" name="Insert Rows">Insert Rows</link> <link href="text/swriter/02/04090000.xhp" name="Vložit řádky">Vložit řádky</link>
04090000.xhp
par_id3147407
help.text
<ahelp hid=".uno:InsertRows">Inserts one or more rows in the table, below the selection. You can insert more than one row by opening the dialog (choose <emph>Table - Insert - Rows</emph>), or by selecting more than one row before clicking the icon.</ahelp> The second method inserts rows of the same height as the originally selected rows. <ahelp hid=".uno:InsertRows">Vloží do tabulky jeden či více řádků pod umístění kurzoru. Více než jeden řádek je možné vložit pomocí odpovídajícího dialogového okna (zvolte <emph>Tabulka - Vložit - Řádky</emph>) nebo pokud před klepnutím na ikonu označíte více než jeden řádek.</ahelp> Při druhém způsobu budou mít vložené řádky stejnou výšku jako označené řádky.
04090000.xhp
par_id3151180
help.text
<image id="img_id3151189" src="cmd/sc_insertrows.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3151189">Icon</alt></image> <image id="img_id3151189" src="cmd/sc_insertrows.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3151189">Ikonka</alt></image>
04090000.xhp
par_id3149670
help.text
Insert Row Vložit řádek
04100000.xhp
tit
help.text
Insert Column Vložit sloupec
04100000.xhp
bm_id3152899
help.text
<bookmark_value>tables; inserting columns in</bookmark_value><bookmark_value>columns; inserting in tables</bookmark_value> <bookmark_value>tabulky; vkládání sloupců</bookmark_value><bookmark_value>sloupce; vkládání do tabulek</bookmark_value>
04100000.xhp
hd_id3152899
help.text
<link href="text/swriter/02/04100000.xhp" name="Insert Column">Insert Column</link> <link href="text/swriter/02/04100000.xhp" name="Vložit sloupec">Vložit sloupec</link>
04100000.xhp
par_id3145078
help.text
<ahelp hid=".uno:InsertColumns">Inserts one or more columns into the table, after the selection. You can insert several columns at the same time by opening the dialog (choose <emph>Table - Insert - Columns</emph>), or by selecting several columns before clicking the icon.</ahelp> If the latter method is used, the columns inserted will have the same relative width as the selected columns. <ahelp hid=".uno:InsertColumns" visibility="visible">Vloží do tabulky jeden či více sloupců za umístění kurzoru. Více než jeden sloupec je možné vložit pomocí odpovídajícího dialogu (vyberte <emph>Tabulka - Vložit - Sloupce</emph>) nebo pokud před klepnutím na ikonu označíte více než jeden sloupec.</ahelp> Při druhém způsobu budou mít vložené sloupce stejnou šířku jako označené sloupce.
04100000.xhp
par_id3149691
help.text
<image id="img_id3155174" src="cmd/sc_insertcolumns.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3155174">Icon</alt></image> <image id="img_id3155174" src="cmd/sc_insertcolumns.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3155174">Ikonka</alt></image>
04100000.xhp
par_id3149669
help.text
Insert Column Vložit sloupec
04220000.xhp
tit
help.text
Table: Fixed Tabulka: stálá
04220000.xhp
hd_id3151187
help.text
<link href="text/swriter/02/04220000.xhp" name="Table: Fixed">Table: Fixed</link> <link href="text/swriter/02/04220000.xhp" name="Tabulka: stálá">Tabulka: stálá</link>
04220000.xhp
par_id3151174
help.text
<ahelp hid=".uno:TableModeFix" visibility="visible">If this mode is active, changes to a line and/or column affect only the neighboring lines or columns in question.</ahelp> <ahelp hid=".uno:TableModeFix" visibility="visible">Je-li aktivní tento režim, změny řádků nebo sloupců ovlivní pouze sousední řádky nebo sloupce.</ahelp>
04220000.xhp
par_id3155896
help.text
<image src="cmd/sc_tablemodefix.png" id="img_id3155903" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id3155903">Icon Table: Fixed</alt></image> <image src="cmd/sc_tablemodefix.png" id="img_id3155903" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id3155903">Ikona Tabulka: stálá</alt></image>
04220000.xhp
par_id3155066
help.text
Table: Fixed Tabulka: stálá
04230000.xhp
tit
help.text
Table: Fixed, Proportional Tabulka: stálá a proporcionální
04230000.xhp
hd_id3147169
help.text
<link href="text/swriter/02/04230000.xhp" name="Table: Fixed, Proportional">Table: Fixed, Proportional</link> <link href="text/swriter/02/04230000.xhp" name="Tabulka: stálá a proporcionální">Tabulka: stálá a proporcionální</link>
04230000.xhp
par_id3145246
help.text
<ahelp hid=".uno:TableModeFixProp" visibility="visible">If this mode is active, changes to the line and/or column affect the entire table.</ahelp> <ahelp hid=".uno:TableModeFixProp" visibility="visible">Je-li tento režim aktivní, změny řádků nebo sloupců ovlivní celou tabulku.</ahelp>
04230000.xhp
par_id3145087
help.text
<image src="cmd/sc_tablemodefixprop.png" id="img_id3156378" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id3156378">Icon Table: Fixed, Proportional</alt></image> <image src="cmd/sc_tablemodefixprop.png" id="img_id3156378" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id3156378">Ikona Tabulka: stálá, proporcionální</alt></image>
04230000.xhp
par_id3149497
help.text
Table: Fixed, Proportional Tabulka: stálá a proporcionální
04240000.xhp
tit
help.text
Table: Variable Tabulka: proměnná
04240000.xhp
hd_id3154501
help.text
<link href="text/swriter/02/04240000.xhp" name="Table: Variable">Table: Variable</link> <link href="text/swriter/02/04240000.xhp" name="Tabulka: proměnná">Tabulka: proměnná</link>
04240000.xhp
par_id3151182
help.text
<ahelp hid=".uno:TableModeVariable" visibility="visible">If this mode is active, changes to a line and/or column affect the size of the table.</ahelp> <ahelp hid=".uno:TableModeVariable" visibility="visible">Je-li tento režim aktivní, změny řádků nebo sloupců ovlivní velikost tabulky.</ahelp>

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Things to check

XML markup

XML tags in translation do not match source

Reset

Glossary

English Czech
choose zvolit LibreOffice UI - master
dialog dialogové okno LibreOffice UI - master

String information

Context
04100000.xhp
par_id3145078
help.text
Source string description
K7GFa
Source string location
04100000.xhp
String age
8 months ago
Source string age
8 months ago
Translation file
cs/helpcontent2/source/text/swriter/02.po, string 30