Translation

03050000.xhp par_id110120150347249577 help.text
English Aeydu
Context English Polish
02170000.xhp
par_id3155902
help.text
<variable id="bereichetext"><ahelp hid=".uno:EditRegion">Changes the properties of sections defined in your document.</ahelp> To insert a section, select text or click in your document, and then choose <emph>Insert - Section</emph>.</variable> <variable id="bereichetext"><ahelp hid=".uno:EditRegion">Zmienia właściwości sekcji znajdujących się w dokumencie.</ahelp> Aby wstawić sekcję, zaznacz tekst lub kliknij w dokumencie, a następnie wybierz <emph>Wstaw - Sekcja</emph>.</variable>
02170000.xhp
par_id3143275
help.text
The <emph>Edit Sections</emph> dialog is similar to the <link href="text/swriter/01/04020100.xhp" name="Insert - Section"><emph>Insert - Section</emph></link> dialog, and offers the following additional options: Okno dialogowe <emph>Edycja sekcji</emph> jest zbliżone do okna <link href="text/swriter/01/04020100.xhp" name="Insert - Section"><emph>Wstaw - Sekcja</emph></link> i udostępnia następujące dodatkowe opcje:
02170000.xhp
hd_id3149820
help.text
Section Sekcja
02170000.xhp
par_id3149104
help.text
<ahelp hid="modules/swriter/ui/editsectiondialog/tree">Type the name of the section that you want to edit, or click a name in the <emph>Section </emph>list.</ahelp> If the cursor is currently in a section, the section name is displayed on the right side of the status bar at the bottom of the document window. <ahelp hid="modules/swriter/ui/editsectiondialog/tree">Wpisz nazwę sekcji, którą chcesz edytować, lub kliknij wybraną nazwę na liście <emph>Sekcja</emph>.</ahelp> Jeśli kursor znajduje się w sekcji, jej nazwa jest wyświetlana po prawej stronie paska stanu u dołu okna dokumentu.
02170000.xhp
par_id3149040
help.text
The current write protection status of a section is indicated by the lock symbol in front of the section name in the list. An open lock is unprotected and a closed lock is protected. Similarly, visible sections are indicated by a glasses symbol. Bieżący stan ochrony sekcji przed zapisem wskazuje symbol kłódki, który znajduje się na liście przed nazwą sekcji. Zamknięta kłódka oznacza ochronę, a otwarta jej brak. Podobnie widoczne sekcje są oznaczone symbolem okularów.
02170000.xhp
hd_id3153638
help.text
Options Opcje
02170000.xhp
par_id3152773
help.text
<ahelp hid="modules/swriter/ui/editsectiondialog/tree">Opens the <link href="text/swriter/01/05040501.xhp" name="Options"><emph>Options</emph></link> dialog, where you can edit the column layout, background, footnote and endnote behavior of the selected section.</ahelp> If the section is password protected, you must enter the password first. <ahelp hid="modules/swriter/ui/editsectiondialog/tree">Otwiera okno dialogowe <link href="text/swriter/01/05040501.xhp" name="Options"><emph>Opcje</emph></link>, które umożliwia edycję układu kolumn, tła i ustawień przypisów dolnych i końcowych zaznaczonej sekcji.</ahelp> Jeśli sekcja jest chroniona hasłem, najpierw należy wprowadzić hasło.
02170000.xhp
hd_id3155143
help.text
Remove Usuń
02170000.xhp
par_id3145413
help.text
<ahelp hid="modules/swriter/ui/editsectiondialog/remove">Removes the selected section from the document, and inserts the contents of the section into the document.</ahelp> <ahelp hid="modules/swriter/ui/editsectiondialog/remove">Usuwa zaznaczoną sekcję i wstawia jej zawartość do dokumentu.</ahelp>
03050000.xhp
tit
help.text
Rulers Linijki
03050000.xhp
hd_id3149287
help.text
<link href="text/swriter/01/03050000.xhp" name="Rulers">Rulers</link> <link href="text/swriter/01/03050000.xhp" name="Rulers">Linijki</link>
03050000.xhp
par_id3147514
help.text
<ahelp hid=".">Contains a submenu for showing or hiding the horizontal and vertical rulers.</ahelp> <ahelp hid=".">Zawiera podmenu służące pokazywaniu lub ukrywaniu poziomych i pionowych linijek.</ahelp>
03050000.xhp
hd_id110120150347243313
help.text
Rulers Linijki
03050000.xhp
par_id3147517
help.text
Show or hide the horizontal ruler and if activate, the vertical ruler. The horizontal ruler can be used to adjust page horizontal margins, tab stops, indents, borders, table cells, and to arrange objects on the page. Pokazuje lub ukrywa poziomą linijkę, a także pionową jeśli jest aktywna. Pozioma linijka służy do dostosowywania poziomych marginesów strony, tabulatorów, wcięć, krawędzi, komórek tabeli i do aranżacji obiektów na stronie.
03050000.xhp
hd_id110120150347244029
help.text
Vertical Ruler Pionowa linijka
03050000.xhp
par_id110120150347249577
help.text
Show or hide the vertical ruler. The vertical ruler can be used to adjust page vertical margins, table cells, and object heights on the page. Pokazuje lub ukrywa pionową linijkę. Pionowa linijka służy do dostosowywania pionowych marginesów strony, komórek tabeli i wysokości obiektów na stronie.
03070000.xhp
tit
help.text
Text Boundaries Granice tekstu
03070000.xhp
hd_id3145418
help.text
<link href="text/swriter/01/03070000.xhp" name="Text Boundaries">Text Boundaries</link> <link href="text/swriter/01/03070000.xhp" name="Text Boundaries">Granice tekstu</link>
03070000.xhp
par_id3151310
help.text
<ahelp hid=".">Shows or hides the boundaries of the printable area of a page. The boundary lines are not printed.</ahelp> <ahelp hid=".">Pokazuje lub ukrywa granice drukowalnego obszaru strony. Linie granic nie są drukowane.</ahelp>
03080000.xhp
tit
help.text
Field Shadings Cieniowanie pól
03080000.xhp
hd_id3151177
help.text
<link href="text/swriter/01/03080000.xhp" name="Field Shadings">Field Shadings</link> <link href="text/swriter/01/03080000.xhp" name="Field Shadings">Cieniowanie pól</link>
03080000.xhp
par_id3147513
help.text
<ahelp hid=".">Shows or hides shadings around fields in your document like non-breaking spaces, soft hyphens, indexes, and footnotes.</ahelp> <ahelp hid=".">Pokazuje lub ukrywa cieniowanie wokół pól w dokumencie, w tym spacji nierozdzielających, łączników miękkich, indeksów i przypisów dolnych.</ahelp>
03080000.xhp
par_id3153540
help.text
<link href="text/swriter/01/03100000.xhp" name="Formatting Marks On/Off">Formatting Marks On/Off</link>
03090000.xhp
tit
help.text
Field Names Nazwy pól
03090000.xhp
hd_id3154505
help.text
<link href="text/swriter/01/03090000.xhp" name="Field Names">Field Names</link> <link href="text/swriter/01/03090000.xhp" name="Field Names">Nazwy pól</link>
03090000.xhp
par_id3147171
help.text
<ahelp hid=".">Switches between showing fields as field names or field values.</ahelp> When enabled the field names are displayed, and when disabled the field values displayed. Some field contents cannot be displayed. <ahelp hid=".">Przełącza pomiędzy pokazywaniem pól jako nazwami pól lub wartościami pól.</ahelp> Cześć zawartości pól może zostać niewyświetlona jeśli wyświetlone nazwy pól są aktywne, a jednocześnie wyświetlone wartości pól są nieaktywne.
03090000.xhp
par_id3149287
help.text
To change the default field display to field names instead of the field contents, choose <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><item type="menuitem">%PRODUCTNAME - Preferences</item></caseinline><defaultinline><item type="menuitem">Tools - Options</item></defaultinline></switchinline><emph> - %PRODUCTNAME Writer - View</emph>, and then select the <emph>Field codes</emph> checkbox in the <emph>Display</emph> area. Aby ustawić domyślne wyświetlanie nazw pól zamiast ich zawartości, w oknie <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><item type="menuitem">%PRODUCTNAME – Preferencje</item></caseinline><defaultinline><item type="menuitem">Narzędzia – Opcje</item></defaultinline></switchinline><emph> – %PRODUCTNAME Writer – Widok</emph> zaznacz pole wyboru <emph>Kody pól</emph> w sekcji <emph>Wyświetl</emph>.
03090000.xhp
par_id3154098
help.text
When you print a document with <item type="menuitem">View - Field Names</item> enabled, you are prompted to include the field names in the print out. Jeśli opcja <item type="menuitem">Widok - Nazwy pól</item> jest włączona, podczas drukowania dokumentu jest wyświetlany monit o uwzględnienie nazw pól w wydruku.
03090000.xhp
par_id102720151029387618
help.text
<link href="text/swriter/01/04090000.xhp" name="Insert - Field">Insert - Field</link>. <link href="text/swriter/01/04090000.xhp" name="Insert - Fields">Wstaw - Pola</link>.
03100000.xhp
tit
help.text
Formatting Marks
03100000.xhp
hd_id3154507
help.text
<link href="text/swriter/01/03100000.xhp" name="Formatting Marks">Formatting Marks</link>

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Things to check

Trailing space

Source and translation do not both end with a space

Fix string

Reset

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Context
03050000.xhp
par_id110120150347249577
help.text
Source string description
Aeydu
Source string location
03050000.xhp
String age
8 months ago
Source string age
8 months ago
Translation file
pl/helpcontent2/source/text/swriter/01.po, string 463