Translation

02120000.xhp hd_id3155555 help.text
English bDxjA
Context English Czech Actions
02120000.xhp
par_id3148788
help.text
If you insert an unformatted AutoText entry into a paragraph, the entry is formatted with the current paragraph style. Vložíte-li neformátovanou položku Automatického textu do odstavce, položka se naformátuje podle stylu daného odstavce.
02120000.xhp
hd_id3150039
help.text
AutoText Automatický text
02120000.xhp
par_id3153127
help.text
<ahelp hid="modules/swriter/ui/autotext/autotext">Click to display additional AutoText commands, for example, to create a new AutoText entry from a text selection in the current document.</ahelp> <ahelp hid="modules/swriter/ui/autotext/autotext">Klepnutím na toto tlačítko zobrazíte další příkazy Automatického textu, jako například vytvoření nové položky Automatického textu z označeného textu v dokumentu.</ahelp>
02120000.xhp
hd_id3154618
help.text
New Nový
02120000.xhp
par_id3154635
help.text
<ahelp hid="modules/swriter/ui/autotext/new">Creates a new AutoText entry from the selection that you made in the current document. The entry is added to the currently selected AutoText category. You must first enter a name before you see this command.</ahelp> <ahelp hid="modules/swriter/ui/autotext/new">Vytvoří novou položku Automatického textu z označení, které jste provedl v dokumentu. Položka bude přidána do aktuálně vybrané kategorie Automatického textu. Nejprve musíte zadat jméno položky než se zobrazí tento příkaz.</ahelp>
02120000.xhp
hd_id3149643
help.text
New (text only) Nový (pouze text)
02120000.xhp
par_id3150668
help.text
<ahelp hid="modules/swriter/ui/autotext/newtext">Creates a new AutoText entry only from the text in the selection that you made in the current document. Graphics, tables and other objects are not included. You must first enter a name before you see this command.</ahelp> <ahelp hid="modules/swriter/ui/autotext/newtext">Vytvoří novou položku Automatického textu pouze z textu označeného v dokumentu. Obrázky, tabulky a ostatní objekty nebudou použity. Nejprve musíte zadat jméno položky, než se zobrazí tento příkaz.</ahelp>
02120000.xhp
hd_id3154025
help.text
Copy Kopírovat
02120000.xhp
par_id3154043
help.text
<ahelp hid="modules/swriter/ui/autotext/copy">Copies the selected AutoText to the clipboard.</ahelp> <ahelp hid="modules/swriter/ui/autotext/copy">Zkopíruje vybraný automatický text do schránky.</ahelp>
02120000.xhp
hd_id3149965
help.text
Replace Nahradit
02120000.xhp
par_id3149607
help.text
<ahelp hid="modules/swriter/ui/autotext/replace">Replaces the contents of the selected AutoText entry with the selection that was made in the current document.</ahelp> <ahelp hid="modules/swriter/ui/autotext/replace">Nahradí obsah vybrané položky Automatického textu výběrem provedeným v aktuálně otevřeném dokumentu.</ahelp>
02120000.xhp
hd_id3150768
help.text
Rename Přejmenovat
02120000.xhp
par_id3150786
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Opens the Rename AutoText dialog, where you can change the name of the selected AutoText entry.</ahelp> Opens the <link href="text/swriter/01/02120100.xhp" name="Rename Text Block">Rename AutoText</link> dialog, where you can change the name of the selected AutoText entry. <ahelp hid="." visibility="hidden">Otevře dialogové okno Přejmenovat automatický text, kde můžete změnit název vybrané položky automatického textu.</ahelp> Otevře dialogové okno <link href="text/swriter/01/02120100.xhp" name="Přejmenovat automatický text">Přejmenovat automatický text</link>, kde můžete změnit název vybrané položky automatického textu.
02120000.xhp
hd_id3155341
help.text
Edit Upravit
02120000.xhp
par_id3155358
help.text
<ahelp hid="modules/swriter/ui/autotext/edit">Opens the selected AutoText entry for editing in a separate document. Make the changes that you want, choose <emph>File - Save AutoText</emph>, and then choose <emph>File - Close</emph>.</ahelp> <ahelp hid="modules/swriter/ui/autotext/edit">Otevře vybranou položku Automatického textu v odděleném dokumentu pro úpravy. Proveďte požadované změny, potom zvolte <emph>Soubor - Uložit Automatický text</emph>, a potom zvolte <emph>Soubor - Zavřít</emph>.</ahelp>
02120000.xhp
hd_id3155555
help.text
Macro Makro
02120000.xhp
par_id3145106
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Opens the Assign Macro dialog, where you attach a macro to the selected AutoText entry.</ahelp> Opens the <link href="text/swriter/01/05060700.xhp" name="Assign Macro">Assign Macro</link> dialog, where you attach a macro to the selected AutoText entry. <ahelp hid="." visibility="hidden">Otevře dialogové okno Přiřadit makro, kde můžete přidat makro ke zvolené položce Automatického textu.</ahelp> Otevře dialogové okno <link href="text/swriter/01/05060700.xhp" name="Přiřadit makro">Přiřadit makro</link>, kde můžete přidat makro ke zvolené položce Automatického textu.
02120000.xhp
par_id3149583
help.text
You can also use the macros that are linked to some of the provided AutoText entries in AutoText entries that you create. The AutoText entries must be created with the "text only" option. For example, insert the string <field:company> in an AutoText entry, and $[officename] replaces the string with the contents of the corresponding database field. Ve vytvářených položkách můžete také použít makra, která jsou propojena se stávajícími položkami Automatického textu. Položky Automatického textu musí být vytvořeny s volbou "pouze text". Například: vložíte-li řetězec do položky Automatického textu <field:company>, $[officename] ho nahradí řetězcem s odpovídajícím obsahem z databáze.
02120000.xhp
hd_id3149597
help.text
Import Importovat
02120000.xhp
par_id3148937
help.text
<ahelp hid="modules/swriter/ui/autotext/import">Opens a dialog where you can select the MS 97/2000/XP Word document or template, containing the AutoText entries that you want to import.</ahelp> <ahelp hid="modules/swriter/ui/autotext/import">Otevře dialogové okno, kde můžete vybrat dokument nebo šablonu aplikace Microsoft Word (97/2000/XP), obsahující Automatický text, který chcete vložit.</ahelp>
02120000.xhp
hd_id3156038
help.text
Categories Kategorie
02120000.xhp
par_id3156055
help.text
<ahelp hid="modules/swriter/ui/autotext/categories">Adds, renames, or deletes AutoText categories.</ahelp> <ahelp hid="modules/swriter/ui/autotext/categories">Umožňuje přidat, přejmenovat nebo odstranit kategorie Automatického textu.</ahelp>
02120000.xhp
hd_id3159217
help.text
Edit Categories Upravit kategorie
02120000.xhp
par_id3145173
help.text
<ahelp hid="modules/swriter/ui/editcategories/EditCategoriesDialog">Adds, renames, or deletes AutoText categories.</ahelp> <ahelp hid="modules/swriter/ui/editcategories/EditCategoriesDialog">Přidá, přejmenuje nebo smaže kategorie automatického textu.</ahelp>
02120000.xhp
hd_id3145192
help.text
Category Kategorie
02120000.xhp
par_id3150802
help.text
<ahelp hid="modules/swriter/ui/editcategories/name">Displays the name of the selected AutoText category. To change the name of the category, type a new name, and then click <emph>Rename</emph>. To create a new category, type a name, and then click <emph>New</emph>.</ahelp> <ahelp hid="modules/swriter/ui/editcategories/name">Zobrazuje název vybrané kategorie Automatického textu. Pro změnu názvu kategorie vepište nový název a klepněte na <emph>Přejmenovat</emph>. Pro vytvoření nové kategorie napište název a klepněte na <emph>Nový</emph>.</ahelp>
02120000.xhp
hd_id3155318
help.text
Path Cesta
02120000.xhp
par_id3155335
help.text
<ahelp hid="modules/swriter/ui/editcategories/pathlb">Displays the current path to the directory where the selected AutoText category files are stored. If you are creating an AutoText category, select where you want to store the category files.</ahelp> <ahelp hid="modules/swriter/ui/editcategories/pathlb">Zobrazí cestu do adresáře, kde jsou uloženy soubory vybrané kategorie Automatického textu. Vytváříte-li novou kategorii Automatického textu, můžete zadat, kam chcete uložit soubory této kategorie.</ahelp>
02120000.xhp
hd_id3154410
help.text
New Nový
02120000.xhp
par_id3154933
help.text
<ahelp hid="modules/swriter/ui/editcategories/new">Creates a new AutoText category using the name that you entered in the<emph> Name</emph> box.</ahelp> <ahelp hid="modules/swriter/ui/editcategories/new">Vytvoří novou kategorii Automatického textu s názvem zadaným do pole <emph>Název</emph>.</ahelp>
02120000.xhp
hd_id3154959
help.text
Rename Přejmenovat
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice Help – 7.2/text/swriter/01
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/swriter/01
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/swriter/01
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/simpress/01
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/simpress/01
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/01
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/sbasic/shared
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/sbasic/shared/01
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/01
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/sbasic/shared/01

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

String information

Context
02120000.xhp
hd_id3155555
help.text
Source string description
bDxjA
Source string location
02120000.xhp
String age
11 months ago
Source string age
11 months ago
Translation file
cs/helpcontent2/source/text/swriter/01.po, string 282