Translation

04090003.xhp hd_id3148877 help.text
English ND3xr
Context English Czech Actions
04090003.xhp
par_id3152585
help.text
If you include the quotes in "databasename.tablename.fieldname", the expression is inserted as text. Pokud při zadání "databáze.tabulka.pole" použijete uvozovky, bude výraz vložen jako text.
04090003.xhp
hd_id3155136
help.text
Reference Odkaz
04090003.xhp
par_id3155149
help.text
Type the text that you want to display in the field. If you are inserting a placeholder field, type the text that you want to display as a help tip when you rest the mouse pointer over the field. Zadejte text, který chcete v poli zobrazit. Pokud vkládáte pole typu zástupný znak, zadejte text, který se má zobrazit jako tip, pokud nad polem podržíte ukazatel myši.
04090003.xhp
hd_id3147071
help.text
Format Formát
04090003.xhp
par_id3147084
help.text
Select the macro that you want to run when the field is clicked. Vyberte makro, které chcete spustit při klepnutí na pole.
04090003.xhp
hd_id3154384
help.text
Macro name Název makra
04090003.xhp
par_id3153351
help.text
Displays the name of the selected macro. Zobrazuje název vybraného makra.
04090003.xhp
hd_id3156269
help.text
Placeholder Zástupný znak
04090003.xhp
par_id3156282
help.text
Type the text that you want to appear in the placeholder field. Zadejte text, který se má zobrazit v poli typu zástupný znak.
04090003.xhp
hd_id3150587
help.text
Hidden text Skrytý text
04090003.xhp
par_id3149173
help.text
Type the text that you want to hide if a condition is met. Zadejte text, který chcete skrýt při splnění podmínky.
04090003.xhp
hd_id3151028
help.text
Characters Znaky
04090003.xhp
par_id3145771
help.text
Enter the characters that you want to combine. You can combine a maximum of 6 characters. This option is only available for the <emph>Combine characters</emph> field type. Zadejte znaky, které chcete sloučit. Můžete sloučit nejvýše 6 znaků. Tato možnost je dostupná pouze pro pole typu <emph>Sloučit znaky</emph>.
04090003.xhp
hd_id3156369
help.text
Value Hodnota
04090003.xhp
par_id3151370
help.text
Enter a value for the selected field. Zadejte hodnotu pro zvolené pole.
04090003.xhp
hd_id3148877
help.text
Macro Makro
04090003.xhp
par_id3155912
help.text
<ahelp hid="modules/swriter/ui/fldfuncpage/macro">Opens the <emph>Macro Selector</emph>, where you can choose the macro that will run when you click the selected field in the document.</ahelp> This button is only available for the "Execute macro" function field. <ahelp hid="modules/swriter/ui/fldfuncpage/macro">Otevře dialogové okno <emph>Výběr makra</emph>, ve kterém můžete zvolit makro, které bude spuštěno po klepnutí na vybrané pole dokumentu.</ahelp> Toto tlačítko je dostupné pouze pro funkční pole "Spustit makro".
04090003.xhp
par_id3150111
help.text
The following controls are displayed for <emph>Input list</emph> fields: Pro pole <emph>Vstupní seznam</emph> budou zobrazeny následující ovládací prvky:
04090003.xhp
hd_id3155860
help.text
Item Položka
04090003.xhp
par_id3150688
help.text
<ahelp hid="modules/swriter/ui/fldfuncpage/item">Enter a new item.</ahelp> <ahelp hid="modules/swriter/ui/fldfuncpage/item">Zadejte novou položku.</ahelp>
04090003.xhp
hd_id3147413
help.text
Add Přidat
04090003.xhp
par_id3147473
help.text
<ahelp hid="modules/swriter/ui/fldfuncpage/add">Adds the <emph>Item</emph> to the list.</ahelp> <ahelp hid="modules/swriter/ui/fldfuncpage/add">Přidá obsah pole <emph>Položka</emph> do seznamu.</ahelp>
04090003.xhp
hd_id3147496
help.text
Items on list Položky v seznamu
04090003.xhp
par_id3147618
help.text
<ahelp hid="modules/swriter/ui/fldfuncpage/listitems">Lists the items. The topmost item is shown in the document.</ahelp> <ahelp hid="modules/swriter/ui/fldfuncpage/listitems">Seznam položek. Nejsvrchnější položka bude zobrazena v dokumentu.</ahelp>
04090003.xhp
hd_id3145263
help.text
Remove Odstranit
04090003.xhp
par_id3149558
help.text
<ahelp hid="modules/swriter/ui/fldfuncpage/remove">Removes the selected item from the list.</ahelp> <ahelp hid="modules/swriter/ui/fldfuncpage/remove">Odstraní zvolenou položku ze seznamu.</ahelp>
04090003.xhp
hd_id3145126
help.text
Move Up Přesunout nahoru
04090003.xhp
par_id3155970
help.text
<ahelp hid="modules/swriter/ui/fldfuncpage/up">Moves the selected item up in the list.</ahelp> <ahelp hid="modules/swriter/ui/fldfuncpage/up">Posune vybranou položku v seznamu výše.</ahelp>
04090003.xhp
hd_id3150549
help.text
Move Down Přesunout dolů
04090003.xhp
par_id3156221
help.text
<ahelp hid="modules/swriter/ui/fldfuncpage/down">Moves the selected item down in the list.</ahelp> <ahelp hid="modules/swriter/ui/fldfuncpage/down">Posune vybranou položku v seznamu níže.</ahelp>
04090003.xhp
hd_id3149215
help.text
Name Název
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice Help – 7.2/text/swriter/01
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/swriter/01
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/01
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/simpress/01
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/simpress/01
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/01
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/sbasic/shared
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/sbasic/shared/01
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/swriter/01
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/sbasic/shared/01

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

String information

Context
04090003.xhp
hd_id3148877
help.text
Source string description
ND3xr
Source string location
04090003.xhp
String age
11 months ago
Source string age
11 months ago
Translation file
cs/helpcontent2/source/text/swriter/01.po, string 906