Translation

00000004.xhp par_id3152942 help.text
English EcYMF
Context English Vietnamese Actions
00000004.xhp
par_id3147366
help.text
Choose <emph>View - Zoom Out</emph> Chọn lệnh <emph>Xem > Thu nhỏ</emph>.
00000004.xhp
par_id3149878
help.text
On the Tools bar, click Trên thanh <emph>Công cụ</emph>, nhấn vào
00000004.xhp
par_id3150934
help.text
<image id="img_id3148387" src="cmd/sc_zoomminus.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3148387">Icon</alt></image> <image id="img_id3148387" src="cmd/sc_zoomminus.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3148387">Biểu tượng</alt></image>
00000004.xhp
par_id3154871
help.text
Zoom Out Thu nhỏ
00000004.xhp
par_id3153922
help.text
Choose <emph>View - Show All</emph> Chọn lệnh <emph>Xem > Hiện tất cả</emph>.
00000004.xhp
par_id3147169
help.text
On the Tools bar, click Trên thanh <emph>Công cụ</emph>, nhấn vào
00000004.xhp
par_id3151265
help.text
<image id="img_id3151272" src="cmd/sc_zoom.png" width="0.1665inch" height="0.1665inch"><alt id="alt_id3151272">Icon</alt></image> <image id="img_id3151272" src="cmd/sc_zoom.png" width="0.1665inch" height="0.1665inch"><alt id="alt_id3151272">Biểu tượng</alt></image>
00000004.xhp
par_id3154646
help.text
Show All Hiện tất cả
00000004.xhp
par_id3150257
help.text
Choose <emph>View - Update</emph> Chọn lệnh <emph>Xem > Cập nhật</emph>.
00000004.xhp
par_id3153619
help.text
F9 key Phím F9
00000004.xhp
par_id3149289
help.text
On the Tools bar, click Trên thanh <emph>Công cụ</emph>, nhấn vào
00000004.xhp
par_id3147260
help.text
<image id="img_id3151168" src="cmd/sc_refresh.png" width="0.1665inch" height="0.1665inch"><alt id="alt_id3151168">Icon</alt></image> <image id="img_id3151168" src="cmd/sc_refresh.png" width="0.1665inch" height="0.1665inch"><alt id="alt_id3151168">Biểu tượng</alt></image>
00000004.xhp
par_id3145417
help.text
Update Cập nhật
00000004.xhp
par_id3154262
help.text
<variable id="neuzeichnen">Choose <emph>View - AutoUpdate Display</emph></variable> <variable id="neuzeichnen">Chọn lệnh <emph>Xem > Tự động cập nhật màn hình</emph>.</variable>
00000004.xhp
par_id3154273
help.text
<variable id="astopa">Choose <emph>View - Elements</emph></variable> <variable id="astopa">Chọn lệnh <emph>Xem > Thành phần công thức</emph>.</variable>
00000004.xhp
par_id3152942
help.text
Open the context menu in the Commands window - choose <emph>Unary/Binary Operators</emph> Trong cửa sổ <emph>Lệnh</emph>, mở trình đơn ngữ cảnh rồi chọn mục <emph>Toán tử Nguyên/Nhị phân</emph>
00000004.xhp
par_id3154106
help.text
Choose <emph>View - Elements</emph>; then on the Elements pane select <emph>Unary/Binary Operators</emph> from the listbox.
00000004.xhp
par_id3150360
help.text
Open the context menu in the Commands window - choose <emph>Relations</emph> Trong cửa sổ <emph>Lệnh</emph>, mở trình đơn ngữ cảnh rồi chọn lệnh <emph>Quan hệ</emph>.
00000004.xhp
par_id3154473
help.text
Choose <emph>View - Elements</emph>; then on the Elements pane select <emph>Relations</emph> from the listbox.
00000004.xhp
par_id3149687
help.text
Open the context menu in the Commands window - choose <emph>Operators</emph> Trong cửa sổ <emph>Lệnh</emph>, mở trình đơn ngữ cảnh rồi chọn lệnh <emph>Toán tử</emph>.
00000004.xhp
par_id3149342
help.text
Choose <emph>View - Elements</emph>; then on the Elements pane select <emph>Operators</emph> from the listbox.
00000004.xhp
par_id3149297
help.text
Open the context menu in the Commands window - choose <emph>Functions</emph> Trong cửa sổ <emph>Lệnh</emph>, mở trình đơn ngữ cảnh rồi chọn lệnh <emph>Hàm</emph>.
00000004.xhp
par_id3143275
help.text
Choose <emph>View - Elements</emph>; then on the Elements pane select <emph>Functions</emph> from the listbox.
00000004.xhp
par_id3147092
help.text
Open the context menu in the Commands window - choose <emph>Brackets</emph> Trong cửa sổ <emph>Lệnh</emph>, mở trình đơn ngữ cảnh rồi chọn lệnh <emph>Dấu ngoặc</emph>.
00000004.xhp
par_id3147220
help.text
Choose <emph>View - Elements</emph>; then on the Elements pane select <emph>Brackets</emph> from the listbox.
00000004.xhp
par_id3153510
help.text
Open the context menu in the Commands window - choose <emph>Attributes</emph> Trong cửa sổ <emph>Lệnh</emph>, mở trình đơn ngữ cảnh rồi chọn lệnh <emph>Thuộc tính</emph>.
00000004.xhp
par_id3147126
help.text
Choose <emph>View - Elements</emph>; then on the Elements pane select <emph>Attributes</emph> from the listbox.
00000004.xhp
par_id3154114
help.text
Open the context menu in the Commands window - choose <emph>Formats</emph> Trong cửa sổ <emph>Lệnh</emph>, mở trình đơn ngữ cảnh rồi chọn lệnh <emph>Định dạng</emph>.
00000004.xhp
par_id3150581
help.text
Choose <emph>View - Elements</emph>; then on the Elements pane select <emph>Formats</emph> from the listbox.
00000004.xhp
par_id3149008
help.text
Open the context menu in the Commands window - choose <emph>Set Operations</emph> Trong cửa sổ <emph>Lệnh</emph>, mở trình đơn ngữ cảnh rồi chọn lệnh <emph>Thao tác Tập hợp</emph>.
00000004.xhp
par_id3147313
help.text
Choose <emph>View - Elements</emph>; then on the Elements pane select <emph>Set Operations</emph> from the listbox.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Things to check

XML markup

XML tags in translation do not match source

Reset

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Context
00000004.xhp
par_id3152942
help.text
Source string description
EcYMF
Source string location
00000004.xhp
String age
8 months ago
Source string age
8 months ago
Translation file
vi/helpcontent2/source/text/smath/00.po, string 33