Translation

main0102.xhp hd_id3156385 help.text
English qCoz8
Context English Norwegian Bokmål Actions
main0000.xhp
tit
help.text
Welcome to the $[officename] Math Help Velkommen til hjelp for $[officename] Math
main0000.xhp
hd_id3148868
help.text
Welcome to the $[officename] Math Help Velkommen til hjelp for $[officename] Math
main0000.xhp
hd_id3153915
help.text
How to Work With $[officename] Math Arbeide med $[officename] Math
main0000.xhp
par_id3143229
help.text
<link href="text/smath/01/03091500.xhp" name="Formula Reference Tables">Formula Reference Tables</link> <link href="text/smath/01/03091500.xhp" name="Formula Reference Tables">Referansetabeller for formler</link>
main0000.xhp
hd_id3153808
help.text
$[officename] Math Menus, Toolbars, and Keys Menyer, verktøylinjer og taster i $[officename] Math
main0000.xhp
par_id3143269
help.text
Have a look at <link href="https://www.dmaths.org">www.dmaths.org</link> for a set of additional %PRODUCTNAME Math icons and macros. Sjekk ut<link href="https://www.dmaths.org">www.dmaths.org</link> for å se et sett mewd tilleggs Math ikoner og makroer for %PRODUCTNAME
main0100.xhp
tit
help.text
Menus Menyer
main0100.xhp
hd_id3149021
help.text
<variable id="main0100"><link href="text/smath/main0100.xhp" name="Menus">Menus</link></variable> <variable id="main0100"><link href="text/smath/main0100.xhp" name="Menus">Menyer</link></variable>
main0100.xhp
par_id3154702
help.text
The menu bar contains all the commands for working with $[officename] Math. It contains a list of all the available operators as well as the commands for editing, viewing, arranging, formatting and printing formula documents and the objects contained in them. Most of the menu commands are only available when you are creating or editing a formula. Menylinjen inneholder alle kommandoene som brukes til å arbeide med $[officename] Math. Den inneholder en liste med tilgjengelige operatorer, samt kommandoer for redigering, visning, justering, formatering og utskrift av formeldokumenter og objektene i dem. De fleste menykommandoer er bare tilgjengelige når du oppretter eller redigerer en formel.
main0101.xhp
tit
help.text
File Fil
main0101.xhp
hd_id3149018
help.text
<link href="text/smath/main0101.xhp" name="File">File</link> <link href="text/smath/main0101.xhp" name="File">Fil</link>
main0101.xhp
par_id3155959
help.text
This menu contains the general commands for working with formula documents, such as open, save and print. Denne menyen inneholder generelle kommandoer, som for eksempel «åpne», «lagre» og «skriv ut», for arbeid med formeldokumenter.
main0102.xhp
tit
help.text
Edit Rediger
main0102.xhp
hd_id3156385
help.text
<link href="text/smath/main0102.xhp" name="Edit">Edit</link> <link href="text/smath/main0102.xhp" name="Edit">Rediger</link>
main0102.xhp
par_id3145790
help.text
The commands in this menu are used to edit formulas. In addition to basic commands, (for example, copying contents) there are functions specific to $[officename] Math such as searching for placeholders or errors. Kommandoene i denne menyen brukes til å redigere formler. I tillegg til de vanlige kommandoene (for eksempel for å kopiere innhold) finnes funksjoner som er spesifikke for $[officename] Math, slik som søk etter plassholdere eller feil.
main0103.xhp
tit
help.text
View Vis
main0103.xhp
hd_id3155064
help.text
<link href="text/smath/main0103.xhp" name="View">View</link> <link href="text/smath/main0103.xhp" name="View">Vis</link>
main0103.xhp
par_id3147338
help.text
Sets the display scale and defines which elements you want to be visible. Most of the commands that you can enter into the <emph>Commands</emph> window can also be accessed through a mouse click if you have already opened the Elements pane with <link href="text/smath/01/03090000.xhp" name="View - Elements"><menuitem>View - Elements</menuitem></link>. Angir skjermskalaen og definerer hvilke elementer du vil være synlige. De fleste kommandoene som du kan legge inn i <emph> -kommandoene </emph> -vinduet, kan også nås via et museklikk hvis du allerede har åpnet Elements-panelet me<link href="text/smath/01/03090000.xhp" name="View - Elements"><menuitem>Vis - Elemente</menuitem></link>.
main0103.xhp
hd_id3150205
help.text
<link href="text/shared/01/03010000.xhp" name="Zoom">Zoom</link> <link href="text/shared/01/03010000.xhp" name="Zoom">Skalering</link>
main0105.xhp
tit
help.text
Format Format
main0105.xhp
hd_id3149121
help.text
<link href="text/smath/main0105.xhp" name="Format">Format</link> <link href="text/smath/main0105.xhp" name="Format">Format</link>
main0105.xhp
par_id3149018
help.text
This menu contains commands needed to format formulas. Denne menyen inneholder kommandoene du trenger for å formatere formler.
main0105.xhp
hd_id3156385
help.text
<link href="text/smath/01/05010000.xhp" name="Fonts">Fonts</link> <link href="text/smath/01/05010000.xhp" name="Fonts">Skrifter</link>
main0105.xhp
hd_id3154656
help.text
<link href="text/smath/01/05020000.xhp" name="Font Size">Font Size</link> <link href="text/smath/01/05020000.xhp" name="Font Size">Skriftstørrelse</link>
main0105.xhp
hd_id3154484
help.text
<link href="text/smath/01/05030000.xhp" name="Spacing">Spacing</link> <link href="text/smath/01/05030000.xhp" name="Spacing">Avstand</link>
main0105.xhp
hd_id3151242
help.text
<link href="text/smath/01/05040000.xhp" name="Alignment">Alignment</link> <link href="text/smath/01/05040000.xhp" name="Alignment">Justering</link>
main0106.xhp
tit
help.text
Tools Verktøy
main0106.xhp
hd_id3149019
help.text
<link href="text/smath/main0106.xhp" name="Tools">Tools</link> <link href="text/smath/main0106.xhp" name="Tools">Verktøy</link>
main0106.xhp
par_id3155959
help.text
Use this menu to open and edit the symbol catalog, or import an external formula as a data file or via clipboard. The program interface can be adjusted to meet your requirements. You can also change the program options. Bruk denne menyen til å åpne og redigere symbolkatalogen, eller til å importere en ekstern formel som en datafil. Programmets grensesnitt kan tilpasses etter dine ønsker. Du kan også endre programminnstillingene.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Bokmål
No related strings found in the glossary.

String information

Context
main0102.xhp
hd_id3156385
help.text
Source string description
qCoz8
Source string location
main0102.xhp
String age
11 months ago
Source string age
11 months ago
Translation file
nb/helpcontent2/source/text/smath.po, string 14