Translation

main0503.xhp par_id3148774 help.text
English a7dCq
Context English Norwegian Bokmål Actions
main0203.xhp
hd_id3151242
help.text
<link href="text/smath/02/03010000.xhp" name="Formula Cursor">Formula Cursor</link> <link href="text/smath/02/03010000.xhp" name="Formula Cursor">Formelmerke</link>
main0503.xhp
tit
help.text
$[officename] Math Features Funksjoner i $[officename] Math
main0503.xhp
hd_id3155064
help.text
<variable id="main0503"><link href="text/smath/main0503.xhp" name="$[officename] Math Features">$[officename] Math Features</link></variable> <variable id="main0503"><link href="text/smath/main0503.xhp" name="$[officename] Math Features">Funksjoner i $[officename] Math</link></variable>
main0503.xhp
par_id3156386
help.text
This section contains an overview of some of the important functions and capabilities that $[officename] Math offers. Dette avsnittet inneholder en oversikt over noen av de viktigste funksjonene og mulighetene i $[officename] Math.
main0503.xhp
par_id3148486
help.text
$[officename] Math provides numerous operators, functions and formatting assistants to help you create formulas. These are all listed in a selection window, in which you can click the required element with the mouse to insert the object into your work. There is an exhaustive <link href="text/smath/01/03091500.xhp" name="reference">reference</link> list and numerous <link href="text/smath/01/03090900.xhp" name="samples">samples</link> contained in the Help. $[officename] Math tilbyr utallige operatorer, funksjoner og formateringsstøtte som hjelper deg med å lage formler. Alle disse kan velges og tas i bruk fra utvalgsvinduet. Det finnes en komplett <link href="text/smath/01/03091500.xhp" name="reference">referanseliste</link> og mange <link href="text/smath/01/03090900.xhp" name="samples">eksempler</link> i hjelpen.
main0503.xhp
hd_id3150207
help.text
Creating a Formula Lage en formel
main0503.xhp
par_id3145386
help.text
As with charts and images, formulas are created as objects within a document. Inserting a formula into a document automatically starts $[officename] Math. You can create, edit and format the formula using a large selection of predefined symbols and functions. Akkurat som diagrammer og bilder opprettes formler som objekter i et dokument. $[officename] Math startes automatisk hvis du setter inn en formel i et dokument. Du kan lage, redigere og formatere formelen ved å bruke det store utvalget av innebygde symboler og funksjoner.
main0503.xhp
hd_id3153916
help.text
Typing a Formula Directly Skrive inn en formel direkte
main0503.xhp
par_id3150213
help.text
If you are familiar with the $[officename] Math language, you can also type a formula directly into the document. For example, type this formula into a text document: "a sup 2 + b sup 2 = c sup 2". Select this text and choose <emph>Insert - Object - Formula</emph>. The text will be converted into a formatted formula. Hvis du er fortrolig med språket i $[officename] Math, kan du skrive inn formler direkte i dokumentet. Skriv for eksempel inn denne formelen i et tekstdokument: «a sup 2 + b sup 2 = c sup 2». Merk teksten og velg <emph>Sett inn – Objekt – Formel</emph> for å gjøre teksten om til en formatert formel.
main0503.xhp
par_id3146325
help.text
Formulas cannot be calculated in $[officename] Math because it is a formula editor (for writing and showing formulas) and not a calculation program. Use spreadsheets to calculate formulas, or for simple calculations use the text document calculation function. Du kan ikke gjøre beregninger med formler i $[officename] Math, da dette er et formelredigeringsprogram som brukes til å skrive og vise formler, ikke et beregningsprogram. Bruk regneark til å lage beregninger med formler. Til enkle beregninger kan du bruke beregningsfunksjonen i tekstdokumenter.
main0503.xhp
hd_id3145829
help.text
Creating a Formula in the Commands Window Lage en formel i kommandovinduet
main0503.xhp
par_id3153001
help.text
<ahelp hid="HID_SMA_COMMAND_WIN_EDIT">Use the $[officename] Math Commands window to enter and edit formulas. As you make entries in the Commands window, you see the results in the document.</ahelp> To maintain an overview when creating long and complicated formulas, use the Formula Cursor on the Tools bar. When this function is activated, the cursor location within the Commands window is also shown in the text window. <ahelp hid="HID_SMA_COMMAND_WIN_EDIT" >Bruk kommandovinduet i $[officename] Math til å skrive og redigere formler. Du vil fortløpende se hvordan formelen vil se ut i dokumentet.</ahelp> Bruk formelmerket på verktøylinjen til å holde oversikt over lange og kompliserte formler. Når denne funksjonen brukes, vil merkets plassering i kommandovinduet også vises i tekstvinduet.
main0503.xhp
hd_id3150014
help.text
Individual Symbols Enkeltsymboler
main0503.xhp
par_id3145246
help.text
You can create your own symbols and import characters from other fonts. You can add new symbols to the basic catalog of $[officename] Math symbols, or create your own special catalogs. Numerous special characters are also available. Du kan opprette dine egne symboler og importere tegn fra andre skrifttyper. Du kan legge til nye symboler i basiskatalogen for $[officename] Math-symboler, eller opprette egne kataloger. Mange spesialtegn er også tilgjengelige.
main0503.xhp
hd_id3148392
help.text
Formulas in Context Formler i sprettoppmenyen
main0503.xhp
par_id3148774
help.text
To make working with formulas easier, use the context menus, which can be called up with a right mouse click. This applies especially to the Commands window. This context menu contains all the commands that are found in the Elements pane, and also operators, and so on, which can be inserted into your formula by mouse-click without having to key them into the Commands window. For å gjøre arbeidet med formeler enklere, bruk popupmenyen, som kan nås via høyreklikk på musa. Dette gjelder spesielt for Kommandovinduet. Denne popupmenyen inneholder alla kommandoenesom finnes i Elementfanen, og også operatører, etc som kan settes inn i din formel ved museklikk uten å måtte skrive de inn i Kommandovinduet.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Bokmål
pane panel LibreOffice UI - master

String information

Context
main0503.xhp
par_id3148774
help.text
Source string description
a7dCq
Source string location
main0503.xhp
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
nb/helpcontent2/source/text/smath.po, string 60