Translation

main0503.xhp par_id3153001 help.text
English H9URC
Context English Lithuanian Actions
main0202.xhp
par_id3083278
help.text
The status bar displays information about the active document. Būsenos juostoje rodoma informacija apie veikiamąjį dokumentą.
main0203.xhp
tit
help.text
Tools Bar Priemonių juosta
main0203.xhp
hd_id3149123
help.text
<link href="text/smath/main0203.xhp" name="Tools Bar">Tools Bar</link> <link href="text/smath/main0203.xhp" name="Tools Bar">Priemonių juosta</link>
main0203.xhp
par_id3147338
help.text
The Tools bar contains frequently used functions. Priemonių juostoje pateikiamos dažnai naudojamos programos funkcijos.
main0203.xhp
hd_id3151242
help.text
<link href="text/smath/02/03010000.xhp" name="Formula Cursor">Formula Cursor</link> <link href="text/smath/02/03010000.xhp" name="Formula Cursor">Formulės žymeklis</link>
main0503.xhp
tit
help.text
$[officename] Math Features „$[officename]“ formulių rengyklės funkcijos
main0503.xhp
hd_id3155064
help.text
<variable id="main0503"><link href="text/smath/main0503.xhp" name="$[officename] Math Features">$[officename] Math Features</link></variable> <variable id="main0503"><link href="text/smath/main0503.xhp" name="$[officename] Math Features">„$[officename]“ formulių rengyklės funkcijos</link></variable>
main0503.xhp
par_id3156386
help.text
This section contains an overview of some of the important functions and capabilities that $[officename] Math offers. Šiame skyriuje aprašomos svarbiausios „$[officename] Math“ formulių rengyklės funkcijos ir galimybės.
main0503.xhp
par_id3148486
help.text
$[officename] Math provides numerous operators, functions and formatting assistants to help you create formulas. These are all listed in a selection window, in which you can click the required element with the mouse to insert the object into your work. There is an exhaustive <link href="text/smath/01/03091500.xhp" name="reference">reference</link> list and numerous <link href="text/smath/01/03090900.xhp" name="samples">samples</link> contained in the Help. Formulių rengyklėje „$[officename] Math“ į rašomas formules lengva įterpti įvairių operacijų, funkcijų ženklus, tinkamai suformatuoti tekstą. Ženklus ir formatavimo komandas lengva parinkti ženklų polangyje tiesiog spustelint pele atitinkamus mygtukus. Žinyne pateikiama išsami <link href="text/smath/01/03091500.xhp" name="reference">formulių elementų rodyklė</link> ir daug <link href="text/smath/01/03090900.xhp" name="samples">pavyzdžių</link>.
main0503.xhp
hd_id3150207
help.text
Creating a Formula Formulių rašymas
main0503.xhp
par_id3145386
help.text
As with charts and images, formulas are created as objects within a document. Inserting a formula into a document automatically starts $[officename] Math. You can create, edit and format the formula using a large selection of predefined symbols and functions. Formulės, kaip ir diagramos ar paveikslai, į dokumentą įterpiamos kaip objektai. Kai į dokumentą įterpiate formulę, automatiškai paleidžiama formulių rengyklė „$[officename] Math“. Formulėms rašyti, taisyti ir formatuoti rengyklėje patiekiama daug įvairių operacijų ir funkcijų ženklų.
main0503.xhp
hd_id3153916
help.text
Typing a Formula Directly Formulės rinkimas tiesiogiai
main0503.xhp
par_id3150213
help.text
If you are familiar with the $[officename] Math language, you can also type a formula directly into the document. For example, type this formula into a text document: "a sup 2 + b sup 2 = c sup 2". Select this text and choose <emph>Insert - Object - Formula</emph>. The text will be converted into a formatted formula. Jei mokate „$[officename] Math“ formulių rengyklėje naudojamą kalbą, formulę surinkti galima tiesiog dokumente. Pavyzdžiui, teksto dokumente surinkite formulę „a sup 2 + b sup 2 = c sup 2“. Pažymėkite formulės tekstą ir pasirinkite <emph>Įterpimas → Objektas → Formulė</emph>. Formulės tekstas bus paverstas suformatuota formule.
main0503.xhp
par_id3146325
help.text
Formulas cannot be calculated in $[officename] Math because it is a formula editor (for writing and showing formulas) and not a calculation program. Use spreadsheets to calculate formulas, or for simple calculations use the text document calculation function. Skaičiavimai pagal užrašytas formules nebus atliekami. „$[officename] Math“ yra formulių rengyklė, skirta formulėms rašyti ir atvaizduoti, o ne skaičiavimų programa. Skaičiavimams naudokite skaičiuoklę, o paprastus skaičiavimus galima atlikti ir naudojant tekstų rengyklės skaičiavimo funkciją.
main0503.xhp
hd_id3145829
help.text
Creating a Formula in the Commands Window Formulių rašymas komandų polangyje
main0503.xhp
par_id3153001
help.text
<ahelp hid="HID_SMA_COMMAND_WIN_EDIT">Use the $[officename] Math Commands window to enter and edit formulas. As you make entries in the Commands window, you see the results in the document.</ahelp> To maintain an overview when creating long and complicated formulas, use the Formula Cursor on the Tools bar. When this function is activated, the cursor location within the Commands window is also shown in the text window. <ahelp hid="HID_SMA_COMMAND_WIN_EDIT">„$[officename] Math“ formulių rengyklės komandų lange galima rašyti ir taisyti formules. Renkant formulių tekstą komandų lange, suformatuota formulė atvaizduojama dokumente.</ahelp> Kad būtų paprasčiau susiorientuoti rašant ilgas ir sudėtingas formules, naudokite formulės žymeklio funkciją, įgalinamą iš mygtukų juostos <emph>Priemonės</emph>. Kai ši funkcija įgalinta, formulėje pažymima vieta, atitinkanti žymeklio vietą komandų lange.
main0503.xhp
hd_id3150014
help.text
Individual Symbols Rašmenys
main0503.xhp
par_id3145246
help.text
You can create your own symbols and import characters from other fonts. You can add new symbols to the basic catalog of $[officename] Math symbols, or create your own special catalogs. Numerous special characters are also available. Galima sukurti savitus rašmenis arba importuoti juos iš kitų šriftų. Naujus rašmenis galima įtraukti į numatytąjį „$[officename] Math“ rašmenų katalogą arba sukurti naujus katalogus. Programoje taip pat pateikiama daugybė specialiųjų rašmenų.
main0503.xhp
hd_id3148392
help.text
Formulas in Context Formulių rinkimas iš kontekstinio meniu
main0503.xhp
par_id3148774
help.text
To make working with formulas easier, use the context menus, which can be called up with a right mouse click. This applies especially to the Commands window. This context menu contains all the commands that are found in the Elements pane, and also operators, and so on, which can be inserted into your formula by mouse-click without having to key them into the Commands window. Kad rinkti formules būtų lengviau, naudokite kontekstinius meniu, atveriamus spustelėjus dešiniuoju pelės klavišu. Formulių rašymą ypač palengvina komandų polangio kontekstinis meniu. Šiame kontekstiniame meniu yra visos komandos ir operacijų ženklai, o juos lengvai galima įterpti į formulę spustelėjus pele, užuot rinkus komandų polangyje klaviatūra.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Things to check

XML markup

XML tags in translation do not match source

Reset

Glossary

English Lithuanian
Document LibreOffice UI - master

String information

Context
main0503.xhp
par_id3153001
help.text
Source string description
H9URC
Source string location
main0503.xhp
String age
8 months ago
Source string age
8 months ago
Translation file
lt/helpcontent2/source/text/smath.po, string 56